Socialiniai mokslai / Teisė

Supaprastintos baudžiamojo proceso formos

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. 2011 bei 2013 metais padarius kai kurių BPK straipsnių, susijusių su supaprastintu baudžiamuoju procesu, pakeitimus, šios proceso formos dar nebuvo išsamiai analizuotos, o pakeitimai jokiame moksliniame darbe plačiau neaptarti. Todėl šis darbas atskleis įtvirtintų pakeitimų esmę bei tai, kokios įtakos šie pakeitimai turėjo supaprastintų baudžiamojo proceso formų lyginamiųjų aspektų kontekste.
Tyrimo objektas – supaprastintos baudžiamojo proceso formos: teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas bei pagreitintas procesas.
Tyrimo dalykas – supaprastintų baudžiamojo proceso formų lyginamieji aspektai tarpusavyje ir lyginant su įprastiniu baudžiamuoju procesu Lietuvoje bei su supaprastintomis baudžiamojo proceso formomis užsienio valstybėse.
Hipotezė – supaprastintos baudžiamosios procesinės formos yra priemonė pasiekti proceso greitumą, efektyvumą bei ekonomiškumą išlaikant pusiausvyrą su teisėtu bei teisingu nubaudimu už padarytą nusikalstamą veiką.
Tyrimo tikslas – atskleisti supaprastintų baudžiamojo proceso formų lyginamuosius aspektus.
Uždaviniai:
1) Atskleisti supaprastintų baudžiamojo proceso formų esmę ir pagrindinius bruožus;
2) Išskirti pagreitinto proceso ir teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo proceso kaip supaprastintų baudžiamojo proceso formų skirtumus nuo įprasto baudžiamojo proceso Lietuvoje;
3) Palyginti Lietuvoje taikomas supaprastintas baudžiamojo proceso formas su panašaus pobūdžio proceso formomis, taikomomis užsienio valstybėse;
4) Nustatyti, ar supaprastintos baudžiamojo proceso formos Lietuvoje yra taikomos ir ar jų taikymas efektyvus, ar supaprastintomis baudžiamojo proceso formomis pasiekiama joms keliamų tikslų.
Tyrimo šaltiniai – Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautinės teisės aktai, Lietuvos ir užsienio valstybių mokslinė teisinė literatūra, statistiniai duomenys. Taip pat panaudoti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimuose pateikti išaiškinimai.
Tyrimo metodai:
1) Teoriniai metodai:
Abstrakcijos metodas panaudotas atskleisti supaprastinto baudžiamojo proceso bei atskirų jo formų sąvokas bei išskirti jų požymius.
Lyginamojo metodo pagalba palygintos atskiros supaprastintos baudžiamojo proceso formos tarpusavyje, taip pat jos palygintos su įprastiniu baudžiamuoju procesu bei su kai kurių užsienio valstybių supaprastintomis baudžiamojo proceso formomis.
Sisteminės analizės metodu pasinaudota siekiant atskleisti supaprastintų baudžiamojo proceso formų esmę viso Lietuvos baudžiamojo proceso kontekste. Tam buvo pasitelktos ne tik teisės žinios, bet ir kai kurių kitų mokslų žinios, statistiniai duomenys, su supaprastintu baudžiamuoju procesu praktikoje susidūrusių pareigūnų nuomonė.
2) Empiriniai tyrimo metodai:
Tyrimo metu nagrinėjamai temai išsamiau atskleisti ir darbo tikslui pasiekti buvo panaudotas anketinis apklausos metodas. Tyrimas atliktas 2013 metų sausio – vasario mėnesiais, į sudarytos anketos klausimus atsakė 76 Utenos apskrities (Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Visagino, Zarasų) ikiteisminio tyrimo dalyviai, t. y. 12 teisėjų, 15 prokurorų, 13 advokatų ir 36 ikiteisminio tyrimo pareigūnai, dirbantys su supaprastinto baudžiamojo proceso bylomis. Išanalizavus tyrimo duomenis, nustatyta, kad dauguma tyrimo dalyvių (53,95 %) turi didesnį nei 10-ties metų darbo stažą, o absoliuti dauguma jų (96,05 %) turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą (Priedai Nr. 15-16).
Pokalbio metodo pagalba taip pat buvo sužinota ikiteisminio tyrimo dalyvių nuomonė apie supaprastintų baudžiamojo proceso formų efektyvumą jas taikant praktikoje.
Darbo praktinė reikšmė. Atlikus įstatyminės bazės bei praktikos analizę bei pasitelkus empirinius tyrimo duomenis bus išanalizuotos supaprastintos baudžiamosios procesinės formos Lietuvoje, žvelgiant į jas tiek istoriniu, tiek lyginamuoju aspektu nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste. Supaprastintų baudžiamųjų procesinių formų analizė padės nustatyti supaprastintų baudžiamojo proceso formų privalumus bei trūkumus baudžiamajame procese, reglamentavimo pokyčius bei praktinio šių procesinių formų pritaikymo problemas atskleidžiant padarytas nusikalstamas veikas.
Darbo struktūra. Šį rašto darbą sudaro įvadas, keturi dėstymo skyriai, išvados bei pasiūlymai. Kiekvienas iš dėstymo skyrių suskirstytas į atitinkamus poskyrius. Darbo pabaigoje pateikiami naudotos literatūros sąrašas bei santrauka užsienio kalba.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
17762 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas
 • I. Supaprastintos baudžiamojo proceso formos kaip baudžiamojo proceso efektyvumo, optimalumo, greitumo principų įgyvendinimas
 • 1.1. Efektyvumo, optimalumo, greitumo principų esmė
 • 1.2. Supaprastinto baudžiamojo proceso formų rūšys ir tikslai, esmė
 • II. Pagreitintas procesas
 • 2.1. Esminiai bruožai
 • 2.2. Skirtumai nuo įprastinio baudžiamojo proceso
 • 2.3. Istorinė raida
 • III Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas
 • 3.1. Esminiai bruožai
 • 3.2. Skirtumai nuo įprastinio baudžiamojo proceso
 • 3.3. Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo proceso evoliucija
 • IV. Supaprastintos procesinės formos užsienio valstybėse
 • 4.1. Vokietijos pagreitintas procesas
 • 4.2. Prancūzijos pagreitintas procesas
 • Išvados ir pasiūlymai
 • Literatūros sąrašas
 • Santrauka (lietuvių kalba)

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Anonimiškumas baudžiamajame kodekse: formos ir jų santykis
Diplominis darbas Anonimiškumas baudžiamajame kodekse: formos ir jų santykis

Temos aktualumas ir naujumas. Daugelyje šalių, tarp jų ir Lietuvoje, pastaraisiais metais egzistuoja neteisėtos įtariamųjų [...]

Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija
Diplominis darbas Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija

Temos aktualumas ir problema. Tarptautiniuose ir regioniniuose teisės aktuose yra įtvirtintos nuostatos, kurios užtikrina valstybės [...]

Įrodinėjimo pareiga baudžiamajame procese
Referatas Įrodinėjimo pareiga baudžiamajame procese

Įrodymai – tai faktai , kuriais remiantis teisės normų nustatyta tvarka gali būti konstatuojama, kad [...]

Nukentėjusiojo asmens teisių gynimo problematika baudžiamajame procese: žalos atlyginimas
Referatas Nukentėjusiojo asmens teisių gynimo problematika baudžiamajame procese: žalos atlyginimas

Lietuvoje tiesos nustatymas yra svarbesnis už žalos atlyginimą, kadangi pamatinė žmogaus teisė įtvirtinta Konstitucijos 20 [...]

Įrodinėjimo etapai baudžiamajame procese
Referatas Įrodinėjimo etapai baudžiamajame procese

ĮVADAS   Demokratinė teisinė valstybė privalo patikimai ginti konstitucines piliečių teises ir laisves, apsaugoti juos nuo bet [...]

Rungimosi principo samprata baudžiamajame procese
Kursinis darbas Rungimosi principo samprata baudžiamajame procese

Besivystant baudžiamojo proceso teorijai bei praktikai, vystantis visuomeniniams – teisiniams santykiams, vis dažniau iškyla poreikis [...]

Mokslinių įrodymų samprata ir reikšmė baudžiamąjame procese
Kursinis darbas Mokslinių įrodymų samprata ir reikšmė baudžiamąjame procese

Nusikalstamų veikų tyrimo metu, baudžiamąjame procese tenka pritaikyti ne tik turimas teisines žinias, tačiau neretai [...]

Baudžiamojo proceso teisė
Konspektas Baudžiamojo proceso teisė

Viskas ko reikia egzaminui. 65 puslapiai. [...]

Baudžiamojo proceso teisės uždavinio sprendimas
Referatas Baudžiamojo proceso teisės uždavinio sprendimas

B. nuteistas už tai, kad dirbdamas Šilalės rajono PK Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresniuoju [...]

Baudžiamojo proceso konspektas
Konspektas Baudžiamojo proceso konspektas

Baudžiamasis procesas- nusikalstamų veikų tyrimas ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimas teisme, vykstantis įstatymo nustatyta tvarka. BP [...]

Pagrindiniai teoeriniai baudžiamojo proceso modeliai ir jų skiriamieji bruožai
Referatas Pagrindiniai teoeriniai baudžiamojo proceso modeliai ir jų skiriamieji bruožai

Pirmiausia pradedant nuo to, kas visgi yra toji baudžiamoji proceso teisė ir kokie yra baudžiamojo [...]

Baudžiamojojo proceso teisė
Kursinis darbas Baudžiamojojo proceso teisė

Temos aktualumas. Tema yra aktuali todėl, kad baudžiamosiose bylose padaryti baudžiamojo proceso teisės pažeidimai, nėra [...]

Profesinių pareigų vykdymas kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė, teoriniai ir praktikinai aspektai
Diplominis darbas Profesinių pareigų vykdymas kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė, teoriniai ir praktikinai aspektai

Temos aktualumas. Kiekviena civilizuota visuomenė šiais laikais gyvena susikurdama tam tikras taisykles, kurių privalo laikytis [...]

Civilinės atsakomybės rūšys ir formos
Referatas Civilinės atsakomybės rūšys ir formos

Civilinė atsakomybė yra vienas iš pažeistos teisės gynybos būdų. Specifinis jos bruožas - turtinis pobūdis.

Verslo teisės subjektai ir jų organizacinės formos
Referatas Verslo teisės subjektai ir jų organizacinės formos

Civilinio teisinio santykio subjektais (dalyviais) laikomi asmenys, kuriems šiame santykyje priklauso subjektinės teisės ir pareigos [...]