Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Korupcijos kontrolės ir prevencijos problemos Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Šiandien nekyla abejonių, kad korupcija yra kiekvienoje valstybėje ir neigiamą įtaką įvairioms visuomenės gyvenimo sritims darantis reiškinys. Politikoje ji skatina visuomenės nepasitikėjimą valdžios atstovais, valstybės institucijomis bei jų vykdoma politika ir priimamais sprendimais, ekonomikoje patiriama didelė žala dėl ekonomikos augimo mažėjimo, todėl sustiprėja šešėlinė ekonomika, dėl kurios prarandami didžiuliai mokesčiai į valstybės biudžetą, korupcija ekonomikoje iškreipia ir rinkos santykius. G. Nausėdos teigimu, korupcijos apraiška – kyšininkavimas – sukelia itin sunkius padarinius verslui ir investicijoms, nes „smunka bendras investavimo lygis, <...> didėja ne tik viešųjų gėrybių ir paslaugų, bet ir privačių subjektų prekių kaina <...> „paplaunamas“ valstybės vaidmuo bendrojo vidaus produkto perskirstymo procese <...> deformuojasi viešojo finansavimo prioritetai <...> blogėja viešųjų gėrybių ir paslaugų kokybė, kartais net iškyla grėsmė visuomenės saugumui.“ Visuomenėje vyraujant nuomonei, kad korupcija visose srityse yra giliai įsišaknijusi, ryškėja socialinė nelygybė, didėja skurdas, prarandamas pasitikėjimas įvairaus lygio valdžios institucijomis, o tai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Šališkas valstybės valdymas, teisingumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir atskaitomybės visuomenei principų pažeidinėjamas, nuolat kylantys korupciniai skandalai daro didžiulę įtaką visuomenės savimonei, neigiamos nuomonės formavimuisi ir galiausiai sukelia gyventojų nepasitikėjimą ne tik pavieniais politikais, bet ir visa valdymo sistema: įstatymų leidžiamąja, vykdomąja ir teismine valdžiomis. Greta šių visų neigiamų reiškinių, valstybės, kurioje korupcijos mąstai yra dideli, prestižas tarptautinėje erdvėje ženkliai sumažėja ir valstybė nebesugeba pritraukti kitų šalių investuotojų.
Suprantant, kad „korupcija kelia grėsmę teisinei valstybei, demokratijai ir žmogaus teisėms, pakerta tinkamą valdymą, sąžiningumą ir socialinį teisingumą, iškreipia konkurenciją, stabdo ekonominę plėtrą ir kelia pavojų demokratinių institucijų stabilumui bei visuomenės moralės pagrindui“ , darbe vadovaujamasi principu, jog korupcija turi būti ne tik kontroliuojama, t. y. kovojama su korupcijos pasekmėmis, bet išsiaiškinamos ir naikinamos jos atsiradimą įtakojančios priežastys, kitaip tariant vykdoma korupcijos prevencija. „Norint pažaboti korupciją neužtenka vien priimti antikorupcinius įstatymus, organizuoti atitinkamus padalinius teisėsaugos institucijose arba viešai deklaruoti gerus ketinimus. Antikorupcinė veikla yra tokia pat sudėtinga kaip ir pati korupcija, apima įvairias politinio, ekonominio, kultūrinio gyvenimo sritis ir numato konkrečius korupcijos kontrolės ir prevencijos mechanizmus. Ji nebus efektyvi, jeigu nebus aiškiai apibrėžta, kas yra tos veiklos objektai ir subjektai. Todėl vienas svarbiausių antikorupcinės veiklos komponentų yra korupcijos diagnostika, kuri suponuoja įvairiapusius korupcijos fenomeno tyrimus ir padeda nustatyti problemines korupcijos atžvilgiu viešojo gyvenimo sritis.“
Korupcijos tema nagrinėta tiek Lietuvos, tiek užsienio autorių: J. Palidauskaitės, J. Piliponytės, A. Raudonienės, V. Justickio, I. Gavelytės, J. Bluvšteino, A. Dobrynino, V. Gavelio, A. Heidenheimer, P. Langseth, J. Pope ir kitų.
Darbo problema. Politinės ir administracinės korupcijos kontrolės ir prevencijos problemos Lietuvoje, susijusios su vieningo korupcijos apibrėžimo nebuvimu, įstatymų, susijusių su korupcijos kontrole ir prevencija, spragomis bei realių galimybių piliečiams kontroliuoti politikus ir aukštus valstybės pareigūnus, kaip jie laikosi profesinės etikos, nebuvimu.
Darbo objektas: korupcijos kontrolė ir prevencija Lietuvoje.
Darbo dalykas: politinės ir administracinės korupcijos kontrolės ir prevencijos įgyvendinimas.
Darbo tikslas. Atsižvelgiant į magistro baigiamojo darbo tyrimo objektą ir dalyką, analizuojant teisės aktus, užsienio ir lietuvių autorių mokslinę literatūrą, atliekant ekspertų ir visuomenės apklausas, įvertinti politinės ir administracinės korupcijos kontrolės ir prevencijos problemas, pateikti rekomendacijas dėl jų šalinimo arba sumažinimo.
Darbo hipotezė: korupcijos kontrolė ir jos prevencija Lietuvoje yra nepakankamai efektyvios.
Darbo uždaviniai:
1. Apibrėžti korupcijos sampratą ir aptarti korupcijos rūšis bei formas;
2. Išnagrinėti korupcijos atsiradimą lemiančias priežastis;
3. Išanalizuoti problemas, su kuriomis susiduriama vykdant politinės ir administracinės korupcijos kontrolę ir prevenciją Lietuvoje;
4. Nustatyti ir įvertinti politinės ir administracinės korupcijos paplitimo laipsnį (mastą);
5. Pateikti siūlymus, kaip efektyviau vykdyti korupcijos kontrolę ir prevenciją.
Tyrimo metodai. Šiame magistriniame darbe naudojami tiek teoriniai (lyginimo, modeliavimo, analizės, sintezės, kritikos, apibendrinimo), tiek empiriniai (anketinis metodas, dokumentų analizė) tyrimo metodai.
Lyginimo metodas suteikia galimybę lyginti įvairių autorių požiūrį į korupcijos fenomeną, korupcijos kontrolę ir jos prevenciją. Modeliavimo metodas leidžia prognozuoti kelių sekančių metų nusikalstamumo plitimą, raidos tendencijas. Analizės metodas taikytas apdorojant empiriniu tyrimu gautus duomenis. Sintezės metodas padėjo parengti pasiūlymus ir rekomendacijas politinei ir administracinei korupcijai minimizuoti. Kritikos metodas padėjo įvertinti kaip šalyje įgyvendinamas visuomenės įtraukimas į antikorupcinę veiklą. Apibendrinimo metodas taikytas apibendrinant mokslininkų nuomones nagrinėjama tema, teikiant išvadas, pastabas bei analizuojant gautus empirinio tyrimo duomenis. Anketinio metodo pagalba siekiama atskleisti visuomenės ir ekspertų nuomonę apie korupcijos paplitimą viešajame sektoriuje ar kitose srityse, galimas šio reiškinio atsiradimo ir plėtojimosi priežastis bei siūlymus, kaip šis neigiamas reiškinys galėtų būti pažabotas. Dokumentų analizės metodas taikytas nagrinėjant nacionalinius ir tarptautinius dokumentus, analizuojančius korupcijos reiškinį.
Darbo struktūra. Darbą sudaro: įvadas, trys skyriai, išvados ir pasiūlymai, literatūros sąrašas, anotacija, santrauka ir priedai. Pirmajame darbo skyriuje nagrinėjami korupcijos sampratos ypatumai ir šio reiškinio atsiradimui svarbios priežastys, analizuojamos korupcijos rūšys bei formos. Antroji darbo dalis skirta korupcijos kontrolei bei prevencijai: nagrinėjamos korupcijos prevencijos priemonės ir vykdoma antikorupcinė politika Lietuvoje. Taip pat atskleidžiami probleminiai aspektai, trukdantys efektyviam politinės ir administracinės korupcijos kontrolės ir prevencijos įgyvendinimui. Trečioje dalyje analizuojami ekspertų ir gyventojų apklausų metu gauti rezultatai. Toliau darbe pateikiamos išvados bei pasiūlymai.
Darbo tipas:
Apimtis:
21780 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. KORUPCIJOS TEORINIAI ASPEKTAI7
 • 1.1. Korupcijos sampratos ypatumai7
 • 1.2. Korupcijos atsiradimą įtakojančios priežastys12
 • 1.3. Korupcijos rūšys ir formos16
 • 2. KORUPCIJOS KONTROLĖ IR PREVENCIJA LIETUVOJE21
 • 2.1. Korupcijos prevencijos priemonės Lietuvoje22
 • 2.2. Lietuvoje vykdoma antikorupcinė politika30
 • 2.2.1. Įstatyminė bazė30
 • 2.2.2. Institucijų veikla34
 • 2.3. Politinės ir administracinės korupcijos kontrolės ir prevencijos įgyvendinimo probleminiai aspektai37
 • 3. POLITINĖS IR ADMINISTRACINĖS KORUPCIJOS KONTROLĖS IR PREVENCIJOS LIETUVOJE TYRIMAS43
 • 3.1. Tyrimo metodologija 43 3.2. Ekspertų apklausos metu gautų duomenų analizė45
 • 3.3. Visuomenės nuomonės apklausos metu gautų duomenų analizė49
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI56
 • LITERATŪRA59
 • ANOTACIJA64
 • SANTRAUKA66
 • SUMMARY67
 • PRIEDAI68

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Narkomanijos prevencija ir kontrolė Lietuvoje
Referatas Narkomanijos prevencija ir kontrolė Lietuvoje

Narkomanija visose pasaulio šalyse yra labai opi ne tik socialinė, bet ir politinė problema, ne [...]

Politinė korupcija Lietuvoje: priežastys ir padariniai
Rašinys Politinė korupcija Lietuvoje: priežastys ir padariniai

Knygos ,,Korumpuoti miestai” autorių teigimu, korupcija yra universali problema, reiškianti piktnaudžiavimą tarnyba siekiant asmeninės naudos.

Ikiteisminio tyrimo terminai: jų reglamentavimas, kontrolė ir praktinės problemos
Diplominis darbas Ikiteisminio tyrimo terminai: jų reglamentavimas, kontrolė ir praktinės problemos

Viena svarbiausių baudžiamojo proceso stadijų yra ikiteisminis tyrimas. Nusikalstamos veikos tyrimo sėkmę ir rezultatus dažniausiai [...]

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija Lietuvoje
Referatas Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija Lietuvoje

Vaikų seksualinis išnaudojimas ir jo prevencija visame pasaulyje, netik Lietuvoje, į viešumą iškelta visai neseniai [...]

Saugaus maisto tiekimo priežiūra ir kontrolė Lietuvoje
Kursinis darbas Saugaus maisto tiekimo priežiūra ir kontrolė Lietuvoje

Tyrimo problema ir aktualumas. Per pastarąjį šimtmetį saugaus maisto problema tapo viena aktualiausių visame pasaulyje [...]

Korupcijos prevencijos sistemos esminiai aspektai ir šios sistemos sudėtinės dalys
Prezentacija Korupcijos prevencijos sistemos esminiai aspektai ir šios sistemos sudėtinės dalys

Uždaviniai: - pateikti korupcijos prevencijos sampratos teorinę analizę. - remiantis įvairia literatūra paanalizuoti korupcijos prevencijos [...]

Korupcijos samprata ir prevencijos būdai
Referatas Korupcijos samprata ir prevencijos būdai

Įvadas  Pasak Žmogaus teisių stebėjimo instituto ekspertą Lauryną Pakštaitį, viena iš aktualiausių nūdienos Lietuvos socialinio gyvenimo [...]

Korupcijos atvejai Lietuvoje: dienraščio
Referatas Korupcijos atvejai Lietuvoje: dienraščio "Lietuvos rytas" turinio analizė

2014 metų korupcijos žemėlapio duomenimis korupcija yra viena aktualiausių problemų Lietuvoje. Autoriai korupciją apibūdina taip [...]

Stabilios demokratijos problema Lietuvoje
Kursinis darbas Stabilios demokratijos problema Lietuvoje

Darbe nagrinėjama Lietuvos stabilios demokratijos problema. Pirmiausia, ieškoma atsakymo į klausimą, kiek Lietuvos demokratija yra [...]

Vyriausybės parlamentinė kontrolė Lietuvos Respublikoje
Referatas Vyriausybės parlamentinė kontrolė Lietuvos Respublikoje

Seimo narys socialdemokratas Gediminas Kirkilas vienoje žinių laidoje duodamas interviu pabrėžė, kad pagrindinės Seimo funkcijos [...]

Politinio korektiškumo problema Lietuvos viešosiose komunikacijose
Referatas Politinio korektiškumo problema Lietuvos viešosiose komunikacijose

Temos aktualumas. Kiekvienoje šalyje politinis korektiškumas plėtojamas ir suprantamas vis kitaip. Pasaulis keičiasi, o kartu [...]

Nelegalios migracijos problema Lietuvoje
Referatas Nelegalios migracijos problema Lietuvoje

Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais, šalis susidūrė su daugeliu iki tol nebūtų problemų.

Energetinio saugumo problema Lietuvoje
Rašinys Energetinio saugumo problema Lietuvoje

Energetinis saugumas svarbus kiekvienai valstybei, nes tai užtikriną stabilumą ,ir yra vienas iš sėkmingos politicos [...]

Prekyba žmonėmis ir ir prostitucijos problema Lietuvoje ir socialinis sprendimas
Referatas Prekyba žmonėmis ir ir prostitucijos problema Lietuvoje ir socialinis sprendimas

     Prekyba žmonėmis ir prostitucija daugelį metų yra aktuali tarptautinė problema. Ekonominiai nuosmukiai padėtį šalyje [...]