UAB “Draugaukim” plėtra naudojant ES paramą verslo vystymui kaimo vietovėje

79 psl. / 14000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Pasaulinė praktika rodo, jog smulkus ir vidutinis verslas yra varomoji ekonomikos jėga. Smulkios ir vidutinės įmonės pripažįstamos kaip subjektai, turintys lemiamą poveikį ekonomikos augimui ir socialiniam stabilumui, todėl Europos Sąjunga vis labiau siekia padėti tokioms įmonėms kurtis bei plėtotis. Prieš porą metų prasidėjusi ekonominė krizė yra juntama ir šiandien, todėl tokia padėtis stipriai paveikė verslo sektorių. Norint pakelti šalies ekonomiką, reikšmingas siekis būtų mažinti regioninius skirtumus tarp miesto ir kaimo, sudarant sąlygas imtis verslo mažose apylinkėse, tokiose kaip kaimo vietovės. Kaimo visuomenė nėra pakankamai išsivysčiusi, kad galėtų pakeisti susiklosčiusią situaciją, todėl į pagalbą vis dažniau pasitelkiama ES parama. Europos Sąjunga sukūrė efektyvias priemones verslui kurti ir vystyti kaimo regionuose, kuriomis pasinaudojant būtų skatinamas kaimo gyventojų verslumas, didinamas užimtumas, įvairinamas ir plėtojamas smulkus verslas kaime. Taip atsigautų šalies ekonomika bei sumažėtų tarpregioniniai skirtumai šalyje.
Problema. Daugeliui kaimas asocijuojasi su gražiu kraštovaizdžiu ir žemdirbyste, kur žmonės užsiima tik žemės ūkiui priskirtina veikla. Tuo tarpu verslo kūrimo ir plėtojimo galimybės kaimo vietovėse yra menkai vertinamos. Vis dėlto, kiekvienais metais populiarėjantis kaimo turizmas įrodo, kad kaimo regionai yra paklausūs įprastoms ar naujoms verslo idėjoms, yra tinkami jų realizavimui ir įgyvendinimui. Lietuvoje ir yra susiformavusi nuomonė, jog sėkmingų verslo rezultatų galima pasiekti tik didžiuosiuose miestuose, kur yra didelė vartojimo jėga. Nusigręžiant nuo šalyje esančių mažesnių apylinkių – kaimo vietovių, yra neišnaudojamos jose įmanomos teigiamos alternatyvos, kurių įgyvendinimas paspartėja pasitelkiant tam tikras paramos priemones.
Darbo tikslas. Išanalizuoti UAB „Draugaukim“ plėtros galimybes naudojant ES paramą.
Darbo uždaviniai :
1. Pateikti ES siūlomas finansines priemones verslui kaime ;
2. Atlikti UAB „Draugaukim“ veiklos analizę ;
3. Išanalizuoti ir pateikti galimybes UAB „Draugaukim“ plėtrai kaime, naudojant ES paramą.
Darbo objektas. ES parama verslo vystymui kaimo vietovėje.
Darbo metodai. Mokslinės – teorinės ir kitų informacijos šaltinių analizė bei apibendrinimas, stebėjimo ir interviu duomenų analizė ir vertinimas.
Darbo rezultatai. Baigiamąjį darbą sudaro 3 skyriai. Pirmajame skyriuje pateikiamos ES siūlomos finansinės priemonės verslui kaime bei jų svarba ir panaudojimo galimybės. Jame nagrinėjama Europos Sąjungos politika teoriniu aspektu bei kokie fiziniai ar juridiniai asmenys gali teikti projektą paramai gauti. Tokia išsami analizė padeda paramai suinteresuotiems asmenims identifikuoti paramos gavimo ir jos pritaikymo savo veikloje alternatyvas.
Antrajame skyriuje analizuojama UAB „Draugaukim“ veikla ir bendrovės konkurentų pranašumai bei trūkumai. Ši analizė yra labai svarbi, siekiant perspektyvios veiklos ateityje bei padeda išsiaiškinti, kokį poveikį daro paralelia veikla užsiimančios įmonės. Išryškėjus grėsmingiausiems konkurentams atsiranda galimybė spręsti, kokiomis priemonėmis įmanoma minimizuoti jų poveikį.
Trečiame skyriuje pateikiamos įmonės plėtros galimybės, naudojant ES paramą. Joms išryškėjus pateikiami siūlymai bei jų teigiami ir neigiami aspektai, padėsiantys racionaliai suplanuoti UAB „Draugaukim“ vystymą kaime. Siekiant tikslingai priimamų sprendimų, sudaromas biudžetas, atspindintis, kiek finansiškai kainuoja bendrovės poreikiai.


Turinys

 • SUMMARY2
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. ES FINANSINĖ PARAMA VERSLUI KAIME7
 • 1.1. ES regioninės plėtros vykdymo politika7
 • 1.2. ES paramos struktūriniai fondai ir jų panaudojimas11
 • 1.3. Lietuvos kaimo plėtros programos svarba17
 • 1.4. ES parama verslo vystymui kaime21
 • 2. UAB „DRAUGAUKIM“ VEIKLOS ANALIZĖ26
 • 2.1. Bendrovės charakteristika26
 • 2.2. Bendrovės konkurentai27
 • 2.3. Konkurentų pagrindiniai pranašumai ir trūkumai34
 • 2.4. Bendrovės SSGG analizė36
 • 3. UAB „DRAUGAUKIM“ PLĖTRA KAIME NAUDOJANT ES PARAMĄ39
 • 3.1. Bendrovės aktualios plėtros galimybės ir paramos sritys39
 • 3.2. Siūlomų sprendimų teigiami ir neigiami aspektai42
 • 3.3. Siūlomų sprendimų biudžeto sudarymas44
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS47

Reziumė

Autorius
gute332
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
79 psl.

Susiję darbai

AB “Ragutis” verslo strategijos

Vadyba Referatas vernita
1. AB „Ragutis“ net ekonominio nuosmūkio laikotarpiu stabiliai laikosi trečioje vietoje Lietuvos alaus rinkoje bei didina savo pajamas. 2. Pagrindinė AB „Ragutis“ galimybė...