Kauno miesto lopšelių - darželių auklėtojų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo grupėse, pasitenkinimo darbu veiksniai

39 psl. / 9830 žod.

Ištrauka

Darbe nėra pilno 3 skyriaus EDUKOLOGINIS PROJEKTAS! Darbas yra iki 39 psl.

Aktualumas. Norint užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybės augimą, pirmiausia tikslinga pasirūpinti pedagogo gerove darbe, kuri priklauso nuo materialinio, psichologinio ir socialinio pasitenkinimo darbu.
Problema. Kokie veiksniai turi įtakos auklėtojų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo grupėse, pasitenkinimui darbu?
Darbo tikslas - išsiaiškinti, kokie veiksniai turi įtakos Kauno miesto lopšelių - darželių auklėtojų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo grupėse, pasitenkinimui darbu.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti pasitenkinimo darbu reiškinį ir jį sąlygojančius veiksnius.
2. Aptarti pedagogų pasitenkinimo darbu ypatumus.
3. Atlikti Kauno miesto lopšelių - darželių auklėtojų pasitenkinimo darbu tyrimą.
4. Inicijuoti, suplanuoti, realizuoti projektą ugdymo praktikoje.
Darbo objektas: Kauno miesto vaikų lopšelių – darželių auklėtojų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo grupėse, pasitenkinimo darbu veiksniai.
Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa.
Darbą sudaro trys dalys: pirmoje dalyje išnagrinėtas pasitenkinimo darbu reiškinys: samprata, veiksniai ir motyvacijos teorijos. Taip pat apžvelgiami pedagogų pasitenkinimo darbu tyrimai, atlikti Lietuvoje ir užsienyje. Antrojoje dalyje atliktas kokybinis tyrimas, siekiant išsiaiškinti veiksnius, įtakojančius auklėtojų, dirbančių Kauno miesto lopšelių – darželių ikimokyklinio ugdymo grupėse, pasitenkinimą darbu. Trečiojoje dalyje, remiantis atliktu tyrimu, parengtas pranešimas tema “Pedagogų pasitenkinimo darbu veiksniai. Darbo motyvacijos stiprinimas“, kuris pristatytas lopšelio – darželio „Vaikystė“ auklėtojoms ir vadovams.
Auklėtojoms ir įstaigų vadovams pateiktos rekomendacijos, siekiant pagerinti pasitenkinimo darbu lygį.
Darbo apimtis: 49 lapai, 10 lentelių, 9 paveikslų, 35 literatūros šaltiniai.


Turinys

 • SANTRAUKA2
 • SUMMARY3
 • IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO VEIKLOS SRITYS IR KOMPETENCIJOS5
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS6
 • ĮŽANGA7
 • 1. TEORINĖ DALIS9
 • 1.1. PASITENKINIMO DARBU REIŠKINYS9
 • 1.1.1. Pasitenkinimo darbu samprata9
 • 1.1.2. Pasitenkinimą darbu įtakojantys veiksniai11
 • 1.1.2.1. Vidiniai veiksniai11
 • 1.1.2.2. Išoriniai veiksniai13
 • 1.1.2.3. Asmenybės savybės ir pasitenkinimas darbu15
 • 1.1.3. Motyvacija ir pasitenkinimas darbu16
 • 1.1.3.1. Turinio teorijos17
 • 1.1.3.2. Proceso teorijos18
 • 1.2. PEDAGOGŲ PASITENKINIMO DARBU YPATUMAI22
 • 1.2.1. Pasitenkinimo darbu tyrimai Lietuvoje22
 • 1.2.2. Pasitenkinimo darbu tyrimai užsienyje22
 • 2. TIRIAMOJI DALIS24
 • 2.1. Tyrimo metodika ir organizavimas24
 • 2.2. Tiriamųjų charakteristikos26
 • 2.3. Tyrimo rezultatai28
 • 3. EDUKOLOGINIS PROJEKTAS38
 • 3.1. Projekto idėja ir temos kilmė38
 • 3.2. Projekto planavimas40
 • 3.3. Projekto eiga42
 • 3.4. Projekto refleksija44
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI45
 • LITERATŪRA47
 • PRIEDAI:
 • 1 priedas. Auklėtojų pasitenkinimo darbu anketa.
 • 2 priedas. Pranešimo pristatymo medžiaga.
 • 3 priedas. Pažyma apie skaitytą pranešimą lopšelyje – darželyje “Vaikystė”.

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 12, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
39 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai

Vadyba Kursinis darbas monikagustas
Šio vadybos kursinio darbo tema : Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai“. Šio darbo tikslas buvo atskleisti svarbiausius bei reikšmingiausius veiksnius, kurie garantuoja kiekvieno...

Komandinis ir grupinis darbas organizacijoje

Vadyba Referatas honey
Aktualumas. Šiuolaikiniame versle daugelis įmonių vis dažniau susiduria su ekstremaliomis situacijomis, sudėtingomis problemomis, kurioms suvaldyti ar išspręsti tradicinės organizacinės struktūros ir senos hierarchijos...