Bankų priežiūros raida ir problemos Lietuvoje

54 psl. / 12398 žod.

Ištrauka

Bankų priežiūra – tai mechanizmas, užtikrinantis finansinį stabilumą. O kaip rodo dabartinis sunkmetis, finansinis stabilumas svarbus ne tik atskiroms institucijoms ir įstaigoms, bet ir visai finansų sistemai bei rinkos ekonomikai.
Siekiant apsaugoti finansų sistemą ir užtikrinti stabilumą, bankų priežiūra turi vykti itin sklandžiai ir efektyviai, o visos šiame procese dalyvaujančios institucijos turi žinoti pažeidžiamiausias sritis, galimą riziką bei kaip įmanoma labiau ją apriboti. Deja, jau dabar pripažįstama, kad šiuo metu šalį apėmusią krizę iš dalies lėmė ir silpna bankų veiklos kontrolė.
Taigi pagrindinis šio magistro darbo tikslas – kompleksiškai apžvelgti bei, atlikus apklausos tyrimą, ištirti ir išanalizuoti dažniausiai kylančias bankų priežiūros problemas, jų priežastis, raidą bei pasekmes, pasiūlyti galimus jų sprendimo būdus.
Tema apie Lietuvos bankų priežiūrą yra mažai nagrinėta, bankų priežiūros modelio struktūra – teoriškai neapibrėžta. Lietuvių autorių darbuose nagrinėjamos tik atskiros bankų priežiūros problemos, atskiri klausimai. Tuo tarpu šiame darbe bandoma apžvelgti visą bankų priežiūros sistemą ir jos problemas kompleksiškai.
Bankų priežiūros raida bei problemų analizė itin aktuali dėl keletos priežasčių.
Pirma, šalies bankų sistema turi būti konkurencinga, bei teikti kokybiškas paslaugas už priimtiną kainą, o esant bankų priežiūros spragoms, tai nėra užtikrinama.
Antra, efektyvi bankų priežiūra užtikrina vienodas taisykles visiems be išimties bankams, o tai garantuoja skaidrumą, konkurencingumą, sąžiningumą vartotojų atžvilgiu.
Trečia, dėl bankų priežiūros problemų dažnai krenta gyventojų pasitikėjimas ne tik šalies bankų, bet ir visa finansine sistema, ko pasekoje ir kyla didžiausios finansinės krizės. Taigi bent iš dalies išsprendus ryškiausias bankų priežiūros problemas, ateityje būtų galima išvengti tokių skaudžių pasekmių.
Siekant užsibrėžto tikslo, darbe keliami tokie uždaviniai:
1. Aptarti bankų priežiūros esmę bei reikšmę, pagrindinius bankų priežiūros modelius, dalyvaujančias institucijas bei jų veiklos principus;
2. Panagrinėti bankų priežiūros raidą, jos pokyčius nuo Lietuvos nepriklausomybės pradžios iki dabartinių laikų;
3. Atlikus anketinę apklausą, išanalizuoti pagrindines kylančias problemas, padaryti išvadas bei pasiūlyti galimus jų sprendimo būdus.
Šio baigiamojo darbo objektas – komercinių bankų priežiūra, jos raida ir tobulinimas Lietuvoje.
Magistro darbe naudojami metodai:
1) mokslinės literatūros analizės, lyginimo ir apibendrinamasis metodai naudojami, siekiant parodyti bankų priežiūros reikšmę, palyginti skirtingus bankų priežiūros modelius, išnagrinėti pranašumus ir trūkumus;
2) aprašomasis metodas padėjo išdėstyti bankų priežiūros raidos pagrindinius etapus, supažindinti su svarbiais faktais apie bankų priežiūros ypatumus;
3) statistinė duomenų loginė analizė - siekiant išsiaiškinti pagrindines bankų priežiūros problemas ir spragas, kurios atsiskleidė atlikus bankų priežiūros institucijų darbuotojų apklausą;
4) išvadoms suformuluoti buvo taikomas apibendrinamasis metodas, kurio dėka suformuluojami atsakymai į iškeltus klausimus, pateikiami siūlymai kaip spręsti tyrimo metu išaiškintas problemas;
Baigiamojo magistro darbo struktūrą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Be to, darbas papildytas 14 iliustracijų, 2 lentelėmis, 1 priedu. Tai leidžia išanalizuoti tiriamąjį objektą – bankų priežiūros institucijų veiklą – detaliau.
1 skyriuje pateikiama teorinės medžiagos analizė apie bankų priežiūrą, tikslus, prielaidas, pagrindinius modelius.
2 skyriuje aprašoma bankų priežiūros raida nuo Lietuvos nepriklausomybės pradžios iki šių dienų.
3 skyriuje pateikiama anketinės apklausos rezultatų analizė.
Toliau – išvados ir pasiūlymai, santrauka anglų kalba, galiausiai – literatūros sąrašas bei priedai.
Rašant darbą buvo naudojamasi 29 literatūros šaltinių, teisės aktų ir kitokia medžiaga. Jie pateikiami literatūros sąraše.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1 BANKŲ PRIEŽIŪROS ESMĖ IR REIKŠMĖ EKONOMIKAI5
 • 1.1 Bankų priežiūros tikslai6
 • 1.2 Būtinos prielaidos efektyviai bankų priežiūrai8
 • 1.3 Pagrindiniai bankų priežiūros modeliai9
 • 1.3.1 Bankų priežiūros modelis Lietuvoje. Lietuvos Bankas11
 • 1.3.2 Konsoliduotos finansų rinkų priežiūros modelis18
 • 2 BANKŲ PRIEŽIŪROS ISTORIJA LIETUVOJE23
 • 2.1 Bankų priežiūra pereinamuoju valstybės laikotarpiu23
 • 2.2 Bankų priežiūros raida po 1995 metų27
 • 3 PAGRINDINĖS BANKŲ PRIEŽIŪROS PROBLEMOS IR JŲ ANALIZĖ31
 • 3.1 Pagrindinės bankų priežiūros problemos ir jų priežastys31
 • 3.2 Respondentų atsakymų analizė34
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI48
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS50
 • SUMMARY51
 • PRIEDAI52
 • Priedas Nr.152

Reziumė

Autorius
julie084
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€12.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 23, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
54 psl.

Susiję darbai

Verslininkystės raida Lietuvoje

Vadyba Referatas gabbare
Remiantis įvairiais istoriniais šaltiniais galima teigti, kad smulkiuoju verslu Lietuvoje žmonės vertėsi jau feodalizmo laikotarpiu. Lietuvoje buvo nemažai vietinių bei užsienio šalių amatininkų,...

Vadybos mokslo raida pasaulyje ir lietuvoje

Vadyba Kursinis darbas evysniux@gmail.com
Organizacija - tai grupė žmonių, kurių veikla sąmoningai koordinuojama stengiantis pasiekti užsibrėžtą tikslą, ir kurią sudaro 2 ar daugiau žmonių. Organizacija turi bendrą...