Ekonomika ir verslas / Vadyba

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas

0 atsiliepimų
Autorius:
„Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonių plėtra sumažėjo. Jų ekonominė svarba tik dabar yra pastebima, ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Tik dabar pastebima, kad būtent smulkusis ir vidutinis verslas yra tas sektorius, kuris ateityje skatins augimą, inovacijas ir įdarbinimą“. Brian A Prime, Europos smulkiojo verslo aljanso prezidentas.
Pagrindinis kiekvienos valstybės ekonominis tikslas – užtikrinti pastovius ir aukštus ekonominės plėtros tempus, pakankamai aukštą bei kylantį savo šalies piliečių gyvenimo lygį. Svarbus uždavinys tai pasiekti – palaikyti aukštą šalies įmonių konkurencingumo lygį [41].
Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės - tai šalies ekonomikos pagrindas, jos „stuburas“. Vienas iš ES ekonominės plėtros prioritetų, įvardytų Lisabonos strategijoje ir Europos mažųjų įmonių chartijoje yra smulkiojo ir vidutinio verslo ES narėse plėtra. Tik ši plėtra gali užtikrinti deramą ES šalių narių gyventojų pragyvenimo vidurkį ir stabilią ekonomikos ilgalaikę plėtrą. Būtent šios įmonės sukuria daugiausiai darbo vietų ir sąlygoja daugelį ekonomikos permainų. Smulkiųjų vidutinių įmonių gausa – augančios ekonomikos požymis. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės greičiausiai pajunta rinkos paklausos ir pasiūlos pokyčius, prisitaiko prie jų, sukuria naujų darbo vietų ten, kur produktai ir paslaugos konkrečiu laikotarpiu turi didžiausią paklausą. Jos yra pagrindinis verslo dinamikos, technologinių naujovių, darbo vietų sukūrimo ir produktyvumo šaltinis, jos sudaro šalies ekonomikos pagrindą ir lemia konkurencingumą [3, p.4], [35], [37]. Šios įmonės sukuria didesnę bendrojo vidaus produkto dalį, teikia paslaugas ir vietinei, ir tarptautinei rinkai. Todėl būtina skatinti SVV sektoriaus konkurencingumo augimą bei tolesnę plėtrą [23].
Dabartinėje situacijoje, nepaisant to, kad SVV įmonės yra lanksčios ir gali greitai prisitaikyti prie naujų rinkos sąlygų ir naujų pokyčių, joms yra sudėtinga konkuruoti su didžiosiomis įmonėmis tiek vidaus, tiek ir tarptautinėse rinkose. Siekdamos neprarasti savo užimamų pozicijų šiose rinkose, SVV įmonės imasi įvairių priemonių ir strategijų, stengdamos padidinti savo konkurencingumą. Tačiau vis dar daugumas SVV įmonių susiduria su konkurencingumo didinimo problema, dažnai nežinodamos, kokių būtent jų įmonei priemonių reikia imtis ar kokiomis strategijomis vadovautis, norint padidinti konkurencingumą.
Darbo objektas – smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumas.
Atsižvelgiant į temos aktualumą, darbo tikslas – nustačius smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) konkurencingumą lemiančius veiksnius, atspindinčius rodiklius, konkurencingumo didinimo priemones ir finansinių išteklių efektyvų pasiskirstymą tarp jų, pasiūlyti konkurencingumo didinimo strategiją, kuria remiantis SVV įmonės didintų konkurencingumą, ir atlikus SVV įmonių apklausą, įvertinti konkurencingumo strategijos panaudojimo galimybes. Darbo uždaviniai:
• apžvelgti įvairių autorių konkurencingumo sampratą;
• nustatyti konkurencingumą lemiančius veiksnius;
• išanalizuoti SVV konkurencingumo vertinimo būdus, taikytinus metodus ir konkurencingumą atspindinčius rodiklius;
• nustatyti konkurencingumo ir strategijos ryšį;
• išnagrinėti Ekonominės bendradarbiavimo plėtros organizacijos (EBPO) atliktą tyrimą apie „SVV konkurencingumo didinimą“, jų taikytas priemones ir strategijas bei pasiūlytas rekomendacijas;
• pasiūlyti konkurencingumo didinimo strategiją, kuria vadovaujantis SVV didintų įmonių konkurencingumą;
• atlikus SVV įmonių apklausą ir pasirinktos įmonės konkurencingumo analizę, įvertinti pasiūlytos strategijos panaudojimo galimybes.
Darbo struktūrą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Be to, darbas papildytas iliustracijomis, lentelėmis, priedais. Tai leidžia išanalizuoti tiriamąjį objektą – smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumą.
Teorinėje dalyje apžvelgiamas įvairių autorių požiūris į konkurencingumo sampratą, nustatoma įmonės konkurencingumo sąvoka.
Toliau nagrinėjami konkurencingumą veikiantys veiksniai ir konkurencingumo vertinimo būdai, išskiriami konkurencingumą atspindintys rodikliai. Nustatomas konkurencingumo ir strategijos ryšys. Didelis dėmesys skiriamas veiksnių, lemiančių smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumą ir konkurencingumą atspindinčių rodiklių, įvertinimo analizei.
Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atliktas tyrimas „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas, strategijos ir priemonės“ suteikia daug vertingos informacijos apie konkurencingumo didinimo priemones ir strategijas. Ši informacija toliau panaudojama magistrinio darbo tiriamojoje dalyje.
Atsižvelgiant į metodinėje dalyje atliktą konkurencingumą lemiančių veiksnių, atspindinčių rodiklių ir didinimo priemonių literatūros analizę, siūloma parengti konkurencingumo didinimo strategiją, kuri padėtų smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams didinti ir ugdyti pastovų įmonių konkurencingumą, efektyviai panaudoti finansinius išteklius, kurie padėtų pasiekti galutinį konkurencingumo rezultatą (grynąjį pelną arba socialinį efektyvumą).
Darbe apibendrinta informacija, atlikta SVV įmonių konkurencingumo apklausa ir įvertinta pasirinktos įmonės analizė, leidžia įvertinti pasiūlytos konkurencingumo didinimo strategijos panaudojimo galimybes.
Tikiuosi, kad šis darbas padės plačiau susipažinti su šia svarbia SVV tema. Būtent smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas gali pakelti šalies bendrą konkurencingumo lygį. Kaip numatyta Europos Sąjungos Lisabonos strategijoje, pagrindinis kiekvienos Europos Sąjungos šalies narės uždavinys yra kelti konkurencingumą, kartu užtikrinant savo šalies ir visos Europos Bendrijos konkurencingumą [2, p.5]. Pasiekti Lisabonos konvencijos tikslą – užtikrinti, kad iki 2010 m. ES ekonomika taptų konkurencinga žinių ekonomika, galima tik skatinant smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumą [33].
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS8
 • 1. KONKURENCINGUMO SAMPRATA11
 • 2. SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO
 • VERTINIMAS17
 • 2.1. Konkurencingumą lemiantys veiksniai17
 • 2.2. Konkurencingumo vertinimo būdai19
 • 2.3. Konkurencingumas ir strategija29
 • 2.4. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atliktus tyrimus35
 • 2.4.1. Konkurencingumo didinimas per inovacijas35
 • 2.4.2. Vietinė partnerystė ir sankaupos (klasterizacija)40
 • 2.4.3. Sąveika panaudojant tinklus41
 • 2.4.4. Bendradarbiavimas su kitų šalių SVV įmonėmis42
 • 2.4.5. EBPO tyrimo rezultatai43
 • 3. SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS47
 • 3.1. Konkurencingumo didinimo strategijos sukūrimas47
 • 3.2. SVV konkurencingumo didinimo tyrimas57
 • 3.2.1. Respondentų atsakymų analizė58
 • 3.3. UAB „Anatolija“ konkurencingumo analizė63
 • 4. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS71
 • 5. LITERATŪROS SĄRAŠAS73
 • 6. PRIEDAI77

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Investicijų į švietimo kapitalą efektyvumo didinimas ir reikšmė verslo konkurencingumui
Kursinis darbas Investicijų į švietimo kapitalą efektyvumo didinimas ir reikšmė verslo konkurencingumui

Šiuolaikinis pasaulis dažnai yra suvokiamas ir apibūdinamas kaip bendra pasaulinė visuomenė, kurioje pamažu nyksta ribos [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo būklė, vystimosi problemos ir tendencijos Lietuvoje
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo būklė, vystimosi problemos ir tendencijos Lietuvoje

Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš svarbiausių ekonomikos [...]

Rinkodaros konsultacijų nauda smulkioms ir vidutinėms įmonėms
Kursinis darbas Rinkodaros konsultacijų nauda smulkioms ir vidutinėms įmonėms

Sparčiai besivystant rinkos santykiams mūsų šalyje, tiek verslo tiek ne pelno siekiančioms organizacijoms svarbu pažinti [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje

Ko gero kiekvieną dieną dauguma žmonių susiduria su smulkiu ir vidutiniu verslu. Kai kurie žmonės [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimas Europos Sąjungoje
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimas Europos Sąjungoje

Smulkus ir vidutinis verslas vaidina svarbų vaidmenį šalies ekonomikoje. Tai reikšminga šalies socialinė ekonominė grupė [...]

Verslo atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui
Referatas Verslo atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]

„Charlie Pizza“ konkurencingumo didinimas
Diplominis darbas „Charlie Pizza“ konkurencingumo didinimas

Temos aktualumas. Šiuolaikinė rinka kaip Lietuvos, taip ir pasaulinė, keičiasi dar neregėtais tempais. Kasdien skelbiama [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimas ES
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimas ES

Smulkus ir vidutinis verslas vaidina svarbų vaidmenį šalies ekonomikoje. Tai reikšminga šalies socialinė ekonominė grupė [...]

UAB ,,Baltika Lietuva“ parduotuvės „Monton“konkurencingumo didinimas
Diplominis darbas UAB ,,Baltika Lietuva“ parduotuvės „Monton“konkurencingumo didinimas

Temos aktualumas. Jau nuo seno prekybininkai geriausius savo metus praleidžia kone kasdien kovodami už būvį [...]

Augalininkystės ūkio konkurencingumo didinimas
Diplominis darbas Augalininkystės ūkio konkurencingumo didinimas

Temos aktualumas. Augantis maisto poreikis pasaulyje, būtinybė racionaliai naudoti turimus gamtinius išteklius ir išsaugoti juos [...]

Inovatyvumas, kūrybiškumas smulkiose ir vidutinėse įmonėse
Kursinis darbas Inovatyvumas, kūrybiškumas smulkiose ir vidutinėse įmonėse

Šiandieniniame pasaulyje viskas greitai keičiasi. Kitimo tempai nuolat auga. Atsiranda perversmą sukeliančios technologijos, nauji produktai [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės formavimas
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės formavimas

Vienas pagrindinių verslumo ugdymo tikslų - ugdyti mokinių gebėjimus būtinai saviraiškai, socialinei integracijai, aktyviam pilietiškumui [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo vadybos namų darbo užduotis
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo vadybos namų darbo užduotis

Kiekvienas žmogus, norėdamas pradėti savo verslą, visų pirma, turi susipažinti su visomis galimomis įmonių juridinėmis [...]

Verslo socialinės atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui
Praktikos ataskaita Verslo socialinės atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]

Smulkaus ir vidutinio mados verslo plėtra Lietuvoje
Referatas Smulkaus ir vidutinio mados verslo plėtra Lietuvoje

Smulkus ir vidutinis verslas sudaro didesniąją Lietuvos verslo dalį, todėl jo plėtojimas tampa prioritetine Lietuvos [...]