Socialiniai mokslai / Teisė

Kreditorių teisių gynimas bankroto bylose: teoriniai ir praktiniai aspektai

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Lietuvoje teismuose vis daugiau iškeliama ir nagrinėjama bankroto bylų. Kasmet didėjant iškeltų bei baigtų bankroto bylų skaičiui , didėja ir kreditorių skaičius bankroto bylose, kas lemia šios temos aktualumą. Teoriškai nustačius ir apibudinus kreditorių bankroto bylose teises, gynimo būdus ir ribas bei supažindinus su jomis kreditorius, jiems būtų praktikoje lengviau ginti savo kreditorinius interesus bei sparčiau ir tinkamiau būtų patenkinami jų reikalavimai. Todėl ši tema ypač aktuali kreditoriams bankroto bylose.
Šio darbo aktualumą lemia ir menka teorinė nagrinėjamos temos bazė. Nors apie bankroto proceso sampratą rašė Mikuckienė V. moksliniame straipsnyje „Kreditorių teisių įgyvendinimas bankroto bylose“, tačiau jame nėra nuodugniai išnagrinėtos visos kreditorių teisės bankroto bylose. Taigi, teorinės medžiagos apie kreditorių teises nebuvimas patvirtina šios temos aktualumą.
Tyrimo problema. Nagrinėjamos temos problema pasireiškia tuo, kad kreditorių teisės bei gynimo būdai nurodyti įvairiuose šaltiniuose – Lietuvos Respublikos įstatymuose, poįstatyminiuose teisės aktuose, specialioje literatūroje, teisės teoretikų moksliniuose straipsniuose bei internetiniuose tinkalapiuose. Teismai yra išnagrinėję daug ginčų, kilusių dėl kreditorių teisių pažeidimų bei išaiškinę bankroto teisinius santykius reglamentuojančių normų taikymą. Kreditoriams sunku susigaudyti tarp daugybės teisės aktų, reglamantuojančių jų teises ir tų teisių gynimo būdus bankroto bylose. Dėl to, praktikoje kreditoriai nesinaudoja visomis savo teisėmis bei tinkamais jų gynimo būdais arba pasinaudoja ne tais gynimo būdais, kurie toje situacijoje būtų veiksmingesni ir dėl to dažnai lieka neapginti jų reikalavimai arba apginti netinkamai, nepilnai, neoperatyviai. Tyrimo problema pasireiškia tuo, kad nėra vieno teisinio šaltinio, kuriame būtų nuodugniai aprašytos kreditorių teisės bankroto bylose bei jų interesų gynimo būdai. Siekiant išspręsti šią minėtą problemą, būtina kreditorių teisių bankroto bylose teorinė ir praktinė analizė, kuri pateikiama šiame darbe.
Tyrimo objektas. Šio darbo tyrimo objektais yra kreditorių teisės bankroto bylose ir kreditorių interesų gynimo būdai bankroto bylose.
Tyrimo tikslas. Nustatyti ir ištirti kreditorių teises bankroto bylose ir kreditorių interesų gynimo būdus bankroto bylose: teoriją ir praktiką.
Darbo uždaviniai. Baigiamojo darbo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:
1. Apibūdinti kreditorių ir įmonės bankroto sampratą (kreditorių ir įmonės bankroto sąvokas, kreditorių rūšis, kreditorių reikalavimų bankroto bylose tenkinimo tvarką);
2. Nustatyti kreditorių teises bankroto bylose;
3. Nustatyti kreditorių interesų gynimo būdus bankroto bylose ir nustatyti tų gynimo būdų svarbiausius taikymo ypatumus;
4. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis nustatyti kreditorių, įgyvendinant savo teises bankroto bylose, iškylančias problemas bei pateikti tų problemų sprendimo būdus.
Tyrimo hipotezė. Baigiamajame darbe keliama ir tikrinama hipotezė, kad praktikoje bankroto bylose kreditoriai, naudodamiesi savo teisėmis ir jas gindami, susiduria su įvairiomis problemomis.
Tyrimo šaltiniai ir metodai. Šiame darbe remtasi Lietuvos Respublikos teisės aktais – Lietuvos Respublikos Konstitucija , Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu , Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu , Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu , Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymu bei įvairiais poįstatyminiais teisės aktais. Taip pat darbe remtasi Mikuckienės V. moksliniais straipsniais „Kreditorių teisių įgyvendinimas bankroto procese“ , „Bankroto proceso samprata“ , „Civilinio proceso principų taikymo ribos bankroto bylose“ bei Kavalnės S. straipsniu „Kai kurios finansinio užstato realizavimo skolininko bankroto procese problemos“ , Augaitės D. straipsniu „ACTIO PAULIANA“ , Bernotaitės K. Straipsniu „Nemokumo teisinio reguliavimo ypatumai“ . Daug informacijos apie kreditorių teises ir kreditorių interesų gynimo būdus bankroto bylose yra internetiniuose tinklalapiuose, kuria pasinaudota šiame darbe. Analizuojant kaip kreditoriai praktikoje gina savo teises bankroto bylose, nustatant su kokiomis susiduria problemomis, remtasi Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika bei Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008 m. rugsėjo 21 d. apžvalga dėl actio Pauliana, netiesioginio ieškinio, sulaikymo teisės ir prevencinio ieškinio institutų taikymo , Lietuvos Aukščiausiojo teismo Senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimu priimta apžvalga „Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose“ .
Rašant darbą buvo naudojami sekantys tyrimo metodai: turinio analizės, aprašomasis, loginis – analitinis, apibendrinimo metodai.
Turinio analizės metodas darbe taikomas išrenkant iš teisės aktų, teismų praktikos, specialios literatūros bei informacijos, gautos internete darbui reikalingą informaciją apie kreditorių teises ir jų gynimo būdus bankroto bylose bei nuosekliai aprašant tiriamą objektą.
Aprašomasis metodas darbe taikomas nuosekliai aprašant įvairias kreditorių teises bankroto bylose ir tų teisių gynimo būdus.
Loginis - analitinis metodas darbe taikomas aiškinant teisės normų turinį, darant apibendrinimus ir išvadas, teikiant pasiūlymus.
Apibendrinimo metodas darbe taikomas apibendrinant išnagrinėtą problemą bei darbo pabaigoje darant išvadas.
Tyrimo praktinė vertė ir mokslinis naujumas. Šiuo teoriniu ir praktiniu tyrimu siekiama nustatyti ir teoriškai aprašyti visas kreditorių teises bankroto bylose, tų teisių gynimo būdus, apžvelgti teismų praktiką šia tema. Gauti tyrimo rezultatai padės nustatyti kreditorių teisių gynimo sunkumus ir trūkumus bei nustatyti būdus, kaip kreditoriams bankroto bylose tuos sunkumus įveikti ir jų išvengti bei efektyviau ginti savo kreditorinius reikalavimus. Šis darbas vertingas ir naujas tuom, kad jame apžvelgta visa naujausia literatūra šia tema: išnagrinėti naujausi moksliniai straipsniai ir naujausia teismų praktika.
Baigiamajame darbe vartojami terminai ir jų sutrumpinimai. Lietuvos Respublika – LR, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas – LR CK, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas – LR CPK, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas – ĮBĮ; Lietuvos Respublikos restruktūrizavimo įstatymas – Restruktūrizavimo įstatymas, Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyrius – LAT CBS.
Darbo struktūra. Baigiamąjį darbą sudaro įvadas, dėstomoji dalis, sudaryta iš trijų skyrių ir trylikos poskyrių, išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros sąrašas, anotacija lietuvių ir anglų kalbomis.
Baigiamajame darbe pademonstruotos profesinės kompetencijos.
1. Mokėjimas identifikuoti teisės šaltinius ir jais naudotis;
2. Gebėjimas tvarkyti norminių teisės aktų apskaitą;
3. Bankroto proceso išmanymas ir šios bankroto teisės paskirties suvokimas;
4. Gebėjimas atskleisti ir nustatyti teisių ir pareigų turinį ir santykį (teisės normos prasmę);
5. Gebėjimas taikyti teisės normas praktikoje;
6. Gebėjimas paaiškinti civilinės teisės normas ir jų nesilaikymo padarinius;
7. Mokėjimas teikti teisinę konsultaciją kreditorių teisių bankroto bylose klausimais;
8. Mokėjimas teikti teisinę konsultaciją kreditorių interesų gynimo bankroto bylose klausimais;
9. Gebėjimas atlikti teisės normų taikymo procedūras;
10. Gebėjimas paaiškinti LR įmonių bankroto įstatymo normas ir jų nesilaikymo padarinius;
11. Gebėjimas taikyti norminius teisės aktus, reguliuojančius įmonių bankroto ypatumus;
12. Gebėjimas taikyti norminius teisės aktus, reguliuojančius kreditorių teises įmonių bankroto bylose;
13. Gebėjimas taikyti norminius teisės aktus, reguliuojančius kreditorių interesų gynimo būdus bankroto bylose;
14. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti sprendžiant kreditorių bankroto bylose problemas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15409 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. ĮMONĖS BANKROTO IR KREDITORIAUS BENDROSIOS NUOSTATOS6
 • 1.1. Bankroto proceso pagrindinės nuostatos6
 • 1.2.Kreditoriaus sąvoka ir rūšys9
 • 1.3. Kreditoriaus reikalavimų tenkinimo tvarka bankroto bylose12
 • 2. KREDITORIŲ TEISĖS BANKROTO BYLOSE17
 • 2.1. Teisė pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo17
 • 2.2. Teisė per teismo nustatytą terminą pareikšti kreditorinius reikalavimus20
 • 2.3. Teisė teikti teismui administratoriaus kandidatūrą23
 • 2.4. Teisė dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus25
 • 2.5. Teisė gauti informaciją apie įmonės bankroto eigą27
 • 2.6. Teisė kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo28
 • 2.7. Teisė spręsti klausimus dėl bankrutuojančios įmonės ūkinės – komercinės veiklos31
 • 3. KREDITORIAUS INTERESŲ GYNIMAS33
 • 3.1. Teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius (actio Pauliana)33
 • 3.2. Teisė pareikšti netiesioginį ieškinį40
 • 3.3. Teisė sulaikyti daiktą44
 • IŠVADOS47
 • PASIŪLYMAI49
 • LITERATŪRA50
 • SANTRAUKA (ANOTACIJA) LIETUVIŲ KALBA53
 • SANTRAUKA (ANOTACIJA) ANGLŲ KALBA55

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Mokestiniai ginčai ir jų sprendimo teisinis reglamentavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Diplominis darbas Mokestiniai ginčai ir jų sprendimo teisinis reglamentavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai

Visų valstybės atliekamų funkcijų įgyvendinimui reikalingi pinigai, todėl kiekvienos valstybės ekonomikos pagrindas yra surenkami mokesčiai.

Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu
Diplominis darbas Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu

Valstybė gina ir saugo piliečių teises bei laisves remdamasi konstituciniu pagrindu. Tačiau, kai piliečių teisės [...]

Privalomojo draudimo rūšys, jų teisinio reguliavimo teoriniai ir praktiniai aspektai
Diplominis darbas Privalomojo draudimo rūšys, jų teisinio reguliavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

Šiandien manoma, jog draudimo veiklos formavimosi užuomazgos atsirado ankstyvaisiais viduramžiais. Tačiau draudimo apraiškų buvo sutinkama [...]

Profesinių pareigų vykdymas kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė, teoriniai ir praktikinai aspektai
Diplominis darbas Profesinių pareigų vykdymas kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė, teoriniai ir praktikinai aspektai

Temos aktualumas. Kiekviena civilizuota visuomenė šiais laikais gyvena susikurdama tam tikras taisykles, kurių privalo laikytis [...]

Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese
Diplominis darbas Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese

Temos aktualumas Vykdymo procesas – tai teisės normų reguliuojama teismo ar valstybės suteiktus valdingus įgalinimus turinčių [...]

PC tinklo Rimi teoriniai ir praktiniai rinkodaros aspektai
Referatas PC tinklo Rimi teoriniai ir praktiniai rinkodaros aspektai

Spartūs besitransformuojančios aplinkos pokyčiai verčia įmonės mokėti būti ne tik lanksčioms, bet ir siekiant išsilaikyti [...]

Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai
Prezentacija Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai

skaidrės pavyzdys: sutarties rengimo procesas • Informacijos surinkimas ir analizė • Sutarties rengimo strategijos pasirinkimas • Sutarties teksto rengimas • [...]

Nukentėjusiojo asmens teisių gynimo problematika baudžiamajame procese: žalos atlyginimas
Referatas Nukentėjusiojo asmens teisių gynimo problematika baudžiamajame procese: žalos atlyginimas

Lietuvoje tiesos nustatymas yra svarbesnis už žalos atlyginimą, kadangi pamatinė žmogaus teisė įtvirtinta Konstitucijos 20 [...]

Kreditorių teisės, jų reikalavimų tvirtinimas ir patenkinimas bankroto procese
Kursinis darbas Kreditorių teisės, jų reikalavimų tvirtinimas ir patenkinimas bankroto procese

Šio darbo tema – „Kreditorių teisės, jų reikalavimų tvirtinimas ir patenkinimas bankroto procese“. Finansinės krizės [...]

Žmonių teisių gynimo institucijos ES ir JAV
Referatas Žmonių teisių gynimo institucijos ES ir JAV

Žmogaus teisių ir laisvių problema atsirado kartu su humanistinėmis žmonijos tradicijomis, siekiančiomis jau tūkstantmečius. Apie [...]

Bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus teisių teisme (2006-2008 m.)
Prezentacija Bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus teisių teisme (2006-2008 m.)

Europos Žmogaus Teisių Teismas (dar kitaip vadinamas Strasbūro teismu) – tai Strasbūre, Prancūzijoje dirbantis tarptautinis [...]

Viešojo intereso gynimas ir nuosavybės teisių apsauga. Ar įmanomas balansas?
Referatas Viešojo intereso gynimas ir nuosavybės teisių apsauga. Ar įmanomas balansas?

Temos aktualumas. Lietuvos teisminė praktika, susijusi su viešojo intereso gynyba, yra pakankamai išplėtota. Teismams vieną [...]

Asmens konstitucinių teisių ir laisvių garantijos ir jų gynimas
Referatas Asmens konstitucinių teisių ir laisvių garantijos ir jų gynimas

Žmogaus teises gana plačiai reglamentuoja LR konstitucija bei įstatymai, taip pat ir tarptautinės sutartys, tačiau [...]

Vartotojų teisių gynimas Lietuvoje
Referatas Vartotojų teisių gynimas Lietuvoje

Temos aktualumas. Vartotojų teisių gynimas yra viena iš svarbiausių valstybės ekonominės ir socialinės politikos sričių.

Baudžiamosios teisės principai, jų įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme ir teorinis aiškinimas bei reikšmė baudžiamosiose bylose
Kursinis darbas Baudžiamosios teisės principai, jų įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme ir teorinis aiškinimas bei reikšmė baudžiamosiose bylose

Šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato tam tikras nuostatas dar vadinamas principais, kurie [...]