Kreditorių teisių gynimas bankroto bylose: teoriniai ir praktiniai aspektai

54 psl. / 15409 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Lietuvoje teismuose vis daugiau iškeliama ir nagrinėjama bankroto bylų. Kasmet didėjant iškeltų bei baigtų bankroto bylų skaičiui , didėja ir kreditorių skaičius bankroto bylose, kas lemia šios temos aktualumą. Teoriškai nustačius ir apibudinus kreditorių bankroto bylose teises, gynimo būdus ir ribas bei supažindinus su jomis kreditorius, jiems būtų praktikoje lengviau ginti savo kreditorinius interesus bei sparčiau ir tinkamiau būtų patenkinami jų reikalavimai. Todėl ši tema ypač aktuali kreditoriams bankroto bylose.
Šio darbo aktualumą lemia ir menka teorinė nagrinėjamos temos bazė. Nors apie bankroto proceso sampratą rašė Mikuckienė V. moksliniame straipsnyje „Kreditorių teisių įgyvendinimas bankroto bylose“, tačiau jame nėra nuodugniai išnagrinėtos visos kreditorių teisės bankroto bylose. Taigi, teorinės medžiagos apie kreditorių teises nebuvimas patvirtina šios temos aktualumą.
Tyrimo problema. Nagrinėjamos temos problema pasireiškia tuo, kad kreditorių teisės bei gynimo būdai nurodyti įvairiuose šaltiniuose – Lietuvos Respublikos įstatymuose, poįstatyminiuose teisės aktuose, specialioje literatūroje, teisės teoretikų moksliniuose straipsniuose bei internetiniuose tinkalapiuose. Teismai yra išnagrinėję daug ginčų, kilusių dėl kreditorių teisių pažeidimų bei išaiškinę bankroto teisinius santykius reglamentuojančių normų taikymą. Kreditoriams sunku susigaudyti tarp daugybės teisės aktų, reglamantuojančių jų teises ir tų teisių gynimo būdus bankroto bylose. Dėl to, praktikoje kreditoriai nesinaudoja visomis savo teisėmis bei tinkamais jų gynimo būdais arba pasinaudoja ne tais gynimo būdais, kurie toje situacijoje būtų veiksmingesni ir dėl to dažnai lieka neapginti jų reikalavimai arba apginti netinkamai, nepilnai, neoperatyviai. Tyrimo problema pasireiškia tuo, kad nėra vieno teisinio šaltinio, kuriame būtų nuodugniai aprašytos kreditorių teisės bankroto bylose bei jų interesų gynimo būdai. Siekiant išspręsti šią minėtą problemą, būtina kreditorių teisių bankroto bylose teorinė ir praktinė analizė, kuri pateikiama šiame darbe.
Tyrimo objektas. Šio darbo tyrimo objektais yra kreditorių teisės bankroto bylose ir kreditorių interesų gynimo būdai bankroto bylose.
Tyrimo tikslas. Nustatyti ir ištirti kreditorių teises bankroto bylose ir kreditorių interesų gynimo būdus bankroto bylose: teoriją ir praktiką.
Darbo uždaviniai. Baigiamojo darbo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:
1. Apibūdinti kreditorių ir įmonės bankroto sampratą (kreditorių ir įmonės bankroto sąvokas, kreditorių rūšis, kreditorių reikalavimų bankroto bylose tenkinimo tvarką);
2. Nustatyti kreditorių teises bankroto bylose;
3. Nustatyti kreditorių interesų gynimo būdus bankroto bylose ir nustatyti tų gynimo būdų svarbiausius taikymo ypatumus;
4. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis nustatyti kreditorių, įgyvendinant savo teises bankroto bylose, iškylančias problemas bei pateikti tų problemų sprendimo būdus.
Tyrimo hipotezė. Baigiamajame darbe keliama ir tikrinama hipotezė, kad praktikoje bankroto bylose kreditoriai, naudodamiesi savo teisėmis ir jas gindami, susiduria su įvairiomis problemomis.
Tyrimo šaltiniai ir metodai. Šiame darbe remtasi Lietuvos Respublikos teisės aktais – Lietuvos Respublikos Konstitucija , Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu , Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu , Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu , Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymu bei įvairiais poįstatyminiais teisės aktais. Taip pat darbe remtasi Mikuckienės V. moksliniais straipsniais „Kreditorių teisių įgyvendinimas bankroto procese“ , „Bankroto proceso samprata“ , „Civilinio proceso principų taikymo ribos bankroto bylose“ bei Kavalnės S. straipsniu „Kai kurios finansinio užstato realizavimo skolininko bankroto procese problemos“ , Augaitės D. straipsniu „ACTIO PAULIANA“ , Bernotaitės K. Straipsniu „Nemokumo teisinio reguliavimo ypatumai“ . Daug informacijos apie kreditorių teises ir kreditorių interesų gynimo būdus bankroto bylose yra internetiniuose tinklalapiuose, kuria pasinaudota šiame darbe. Analizuojant kaip kreditoriai praktikoje gina savo teises bankroto bylose, nustatant su kokiomis susiduria problemomis, remtasi Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika bei Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008 m. rugsėjo 21 d. apžvalga dėl actio Pauliana, netiesioginio ieškinio, sulaikymo teisės ir prevencinio ieškinio institutų taikymo , Lietuvos Aukščiausiojo teismo Senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimu priimta apžvalga „Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose“ .
Rašant darbą buvo naudojami sekantys tyrimo metodai: turinio analizės, aprašomasis, loginis – analitinis, apibendrinimo metodai.
Turinio analizės metodas darbe taikomas išrenkant iš teisės aktų, teismų praktikos, specialios literatūros bei informacijos, gautos internete darbui reikalingą informaciją apie kreditorių teises ir jų gynimo būdus bankroto bylose bei nuosekliai aprašant tiriamą objektą.
Aprašomasis metodas darbe taikomas nuosekliai aprašant įvairias kreditorių teises bankroto bylose ir tų teisių gynimo būdus.
Loginis - analitinis metodas darbe taikomas aiškinant teisės normų turinį, darant apibendrinimus ir išvadas, teikiant pasiūlymus.
Apibendrinimo metodas darbe taikomas apibendrinant išnagrinėtą problemą bei darbo pabaigoje darant išvadas.
Tyrimo praktinė vertė ir mokslinis naujumas. Šiuo teoriniu ir praktiniu tyrimu siekiama nustatyti ir teoriškai aprašyti visas kreditorių teises bankroto bylose, tų teisių gynimo būdus, apžvelgti teismų praktiką šia tema. Gauti tyrimo rezultatai padės nustatyti kreditorių teisių gynimo sunkumus ir trūkumus bei nustatyti būdus, kaip kreditoriams bankroto bylose tuos sunkumus įveikti ir jų išvengti bei efektyviau ginti savo kreditorinius reikalavimus. Šis darbas vertingas ir naujas tuom, kad jame apžvelgta visa naujausia literatūra šia tema: išnagrinėti naujausi moksliniai straipsniai ir naujausia teismų praktika.
Baigiamajame darbe vartojami terminai ir jų sutrumpinimai. Lietuvos Respublika – LR, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas – LR CK, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas – LR CPK, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas – ĮBĮ; Lietuvos Respublikos restruktūrizavimo įstatymas – Restruktūrizavimo įstatymas, Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyrius – LAT CBS.
Darbo struktūra. Baigiamąjį darbą sudaro įvadas, dėstomoji dalis, sudaryta iš trijų skyrių ir trylikos poskyrių, išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros sąrašas, anotacija lietuvių ir anglų kalbomis.
Baigiamajame darbe pademonstruotos profesinės kompetencijos.
1. Mokėjimas identifikuoti teisės šaltinius ir jais naudotis;
2. Gebėjimas tvarkyti norminių teisės aktų apskaitą;
3. Bankroto proceso išmanymas ir šios bankroto teisės paskirties suvokimas;
4. Gebėjimas atskleisti ir nustatyti teisių ir pareigų turinį ir santykį (teisės normos prasmę);
5. Gebėjimas taikyti teisės normas praktikoje;
6. Gebėjimas paaiškinti civilinės teisės normas ir jų nesilaikymo padarinius;
7. Mokėjimas teikti teisinę konsultaciją kreditorių teisių bankroto bylose klausimais;
8. Mokėjimas teikti teisinę konsultaciją kreditorių interesų gynimo bankroto bylose klausimais;
9. Gebėjimas atlikti teisės normų taikymo procedūras;
10. Gebėjimas paaiškinti LR įmonių bankroto įstatymo normas ir jų nesilaikymo padarinius;
11. Gebėjimas taikyti norminius teisės aktus, reguliuojančius įmonių bankroto ypatumus;
12. Gebėjimas taikyti norminius teisės aktus, reguliuojančius kreditorių teises įmonių bankroto bylose;
13. Gebėjimas taikyti norminius teisės aktus, reguliuojančius kreditorių interesų gynimo būdus bankroto bylose;
14. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti sprendžiant kreditorių bankroto bylose problemas.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. ĮMONĖS BANKROTO IR KREDITORIAUS BENDROSIOS NUOSTATOS6
 • 1.1. Bankroto proceso pagrindinės nuostatos6
 • 1.2.Kreditoriaus sąvoka ir rūšys9
 • 1.3. Kreditoriaus reikalavimų tenkinimo tvarka bankroto bylose12
 • 2. KREDITORIŲ TEISĖS BANKROTO BYLOSE17
 • 2.1. Teisė pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo17
 • 2.2. Teisė per teismo nustatytą terminą pareikšti kreditorinius reikalavimus20
 • 2.3. Teisė teikti teismui administratoriaus kandidatūrą23
 • 2.4. Teisė dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus25
 • 2.5. Teisė gauti informaciją apie įmonės bankroto eigą27
 • 2.6. Teisė kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo28
 • 2.7. Teisė spręsti klausimus dėl bankrutuojančios įmonės ūkinės – komercinės veiklos31
 • 3. KREDITORIAUS INTERESŲ GYNIMAS33
 • 3.1. Teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius (actio Pauliana)33
 • 3.2. Teisė pareikšti netiesioginį ieškinį40
 • 3.3. Teisė sulaikyti daiktą44
 • IŠVADOS47
 • PASIŪLYMAI49
 • LITERATŪRA50
 • SANTRAUKA (ANOTACIJA) LIETUVIŲ KALBA53
 • SANTRAUKA (ANOTACIJA) ANGLŲ KALBA55

Reziumė

Autorius
jivilma
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€13.59
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 30, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
54 psl.

Susiję darbai

Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai

Teisė Prezentacija justxxx1
skaidrės pavyzdys: sutarties rengimo procesas • Informacijos surinkimas ir analizė • Sutarties rengimo strategijos pasirinkimas • Sutarties teksto rengimas • Sutarties projekto suderinimas...

Šeimos teisiniai aspektai 1970 – 1990 METAIS

Teisė Referatas 2016 m. samev
Tai nedidelės apimties referatas, kuriame atskleidžiami šeimos teisiniai aspektai 1970-1990 metais. Nagrinėjant 1970 – 1990 metų šeimos teisinius aspektus, pastebima daug esminių skirtumų...