Socialiniai mokslai / Teisė

Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje

1 atsiliepimas
Autorius:

Baigiamojo darbo aktualumas. Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumų policijos veikloje klausimas yra aktualus visuomenei, kadangi šia konkrečia tema mokslinių darbų beveik nėra, o administracinė teisė yra viena svarbiausių teisės šakų, nes ji liečia kiekvieną visuomenės narį tiek individualiai, tiek viešojo intereso pagrindu. Taip pat ši tema svarbi nagrinėjant, kokias konkrečiai prevencines poveikio priemones taiko policija, nes policija yra atsakinga už asmens, visuomenės saugumo bei viešosios tvarkos užtikrinimą, tai reiškia, jog policija viena iš svarbiausių institucijų, valstybės vardu galinti vykdyti prevencinę veiklą ir užtikrinti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją. Tiek Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau - LR ATPK), tiek Lietuvos Respublikos Policijos veiklos įstatyme (toliau – LR Policijos veiklos įst.) bei mokslinėje literatūroje yra kalbama apie administracines prevencines priemones, įvardijami jomis norimi pasiekti tikslai, tačiau konkrečiai nėra apibrėžtos, pateikiami tik abstraktūs jų apibrėžimai. Dėl šių priežasčių svarbu apžvelgti konkrečiai policijos veikloje šiuo metu taikomas administracines prevencines priemones, jų efektyvumą, rasti naujų prevencinių priemonių pritaikymo būdų, pateikti taikomų prevencinių priemonių įvairovę. Be to nagrinėjant administracinių prevencinių priemonių taikymą policijos veikloje labai svarbu išsiaiškinti subjektų, dalyvaujančių taikant minėtas priemones, statusą, jų teises ir pareigas ir valstybės suteiktus specialius įgaliojimus, kadangi administracinėje teisėje, šiuo atveju dažniausiai tai bus policijos pareigūnai, jie turi administracinio teisinio pobūdžio įgaliojimus.
Baigiamojo darbo problema. Administracinės prevencinės priemonės taikomos policijos veikloje gali būti įvairaus pobūdžio, nuo paprasčiausio teisinių santykių subjektų veiklos stebėjimo iki vykdomų įvairių visuomenės informavimo akcijų ir panašiai. Lietuvoje už teisės aktų pažeidimų prevenciją yra atsakingi daugelis viešojo administravimo subjektų, todėl svarbu išsiaiškinti, būtent policijos, kaip vieno iš jų, veiklos svarbą, taikant administracines prevencines priemones.
Dėl šių priežasčių būtų tikslinga panagrinėti mokslinėje literatūroje apibrėžiamas administracinių prevencinių priemonių sąvoką, tikslus, kurių jomis yra siekiama. Taip pat išskirti, būtent policijos veikloje, taikomas prevencines priemones, išsiaiškinti jų efektyvumą.
Probleminiai klausimai:
1. Kokie yra atskyrimo ypatumai tarp administracinių prevencinių priemonių ir kitų administracinių prievartos priemonių?
2. Kodėl yra išskiriama administracinių prevencinių priemonių svarba policijos veikloje?
3. Kodėl svarbu išsiaiškinti policijos veikloje taikomų administracinių prevencinių priemonių efektyvumą?
Baigiamojo darbo objektas. Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje.
Baigiamojo darbo tikslas. Išanalizuoti administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumus policijos veikloje.
Baigiamojo darbo uždaviniai:
1. Pateikti administracinių prievartos priemonių sąvoką ir rūšis.
2. Išryškinti administracinių prevencinių priemonių paskirtį.
3. Nustatyti prevencinės veiklos ir administracinių prevencinių poveikio priemonių taikymo reikšmę policijos veikloje.
4. Išanalizuoti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato veikloje taikomų administracinių prevencinių poveikio priemonių efektyvumą.
Baigiamojo darbo metodai. Mokslinės literatūros analizei naudotini bendramoksliniai tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizės, sintezės, palyginimo, apibendrinimo metodai. Tiriant ir vertinant reiškinių ir rodiklių tarpusavio ryšius, priklausomybes, naudotini palyginimo, grupavimo, loginės analizės, grafinis, modeliavimo metodai. Darant išvadas ir teikiant rekomendacijas naudotini palyginimo, apibendrinimo metodai. Tiriamajai darbo daliai atlikti naudojami kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo metodai.
Baigiamojo darbo struktūra. Baigiamasis darbas susideda iš trijų dalių. Pirmoji dalis skirta mokslinės literatūros analizei. Joje pateikiama administracinių prevencinių priemonių ir kitų administracinių prievartos priemonių lyginamoji analizė, kuri padės nustatyti tikslus, kurių yra siekiama taikant šias prievartos priemones. Tikslai ir uždaviniai išskiriami pasitelkiant įvairių autorių mokslinius darbus, literatūrą šia tema. Norint išlaikyti baigiamojo darbo nuoseklumą ir kuo aiškiau pateikti informaciją, temos išskaidomos į poskyrius. Antroje baigiamojo darbo dalyje pateikiamas tyrimo dizainas, kuriame pristatoma darbo eiga, paaiškinama, kaip buvo renkami duomenys ir kaip atlikta jų analizė bei aprašomi pasirinkto tyrimo etapai. Paskutinėje, trečiojoje, baigiamojo darbo dalyje pateikiami tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Šioje dalyje apibendrintai pateikiamas išnagrinėtas administracinių prevencinių priemonių taikomų policijos veikloje efektyvumas. Taip pat suformuluojamos pagrindinės darbo išvados pagal išsikeltus uždavinius, susijusios su įžvelgtomis problemomis, pateikiamas naudotos literatūros sąrašas.
Studijų rezultatai:
1. Gebėti kompleksiškai vertinti socialinius - ekonominius ir visuomeninius reiškinius kūrybiškai taikant teisės ir kitų socialinių mokslų žinias.
2. Mokėti taikyti dalykinės komunikacijos būdus, metodus bei priemones, profesinės etikos ir moralės principus dirbant komandoje ir bendraujant su klientais.
3. Gebėti parinkti konkrečią teisės normą konkrečiai faktinei situacijai.
4. Mokėti parengti lokalinius teisės aktus bei kitą teisinę dokumentaciją pagal teisės aktų reikalavimus.
5. Mokėti parengti procesinius dokumentus teikiamus teismui, vykdomosios valdžios ir teisėsaugos institucijoms.
6. Gebėti atstovauti viešojo sektoriaus, verslo ir privatiems subjektams santykiuose su trečiaisiais asmenimis.
7. Mokėti vykdyti valstybės tarnautojų ar pareigūnų sprendimus dėl teisės taikymo aktų įgyvendinimo.
8. Mokėti valdyti teisinės informacijos srautus naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir teisinės informacijos duomenų bazėmis.
9. Įgyti gebėjimų nuolat vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą besikeičiančioje aplinkoje.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
11971 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ9
 • 1.1. Administracinių prievartos priemonių sąvoka ir rūšys10
 • 1.1.1. Bendrieji viešojo administravimo metodai13
 • 1.2. Administracinių prevencinių priemonių tikslai14
 • 1.2.1. Prievartos priemonių lyginamoji analizė17
 • 1.3. Administracinės teisės bendrųjų principų svarba administracinėms prevencinėms priemonėms23
 • 2. TYRIMO DIZAINAS27
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas27
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS29
 • 3.1. Prevencinės veiklos ir administracinių prevencinių priemonių taikymo reikšmė policijos veikloje29
 • 3.2. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato veikloje taikomų administracinių prevencinių priemonių problemos33
 • IŠVADOS41
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS43

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Nevisiškai atitinka temos pavadinimas ir turinys. Nors informacija atrinkta iš ties gerai.
, 2015-09-27

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Administracinių prievartos priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje
Kursinis darbas Administracinių prievartos priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje

Kadangi ne visi asmenys ir ne visada yra linkę laikytis konstitucijos bei įstatymų keliamų reikalavimų [...]

Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai
Kursinis darbas Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai

Pakankamai išsamus teorinio pobūdžio kursinis darbas, paremtas teisės doktrina. [...]

Administracinės prievartos priemonių medžioklės srityje paskirtis ir ypatumai
Diplominis darbas Administracinės prievartos priemonių medžioklės srityje paskirtis ir ypatumai

Tiriama problema. Ar automobilio konfiskavimas, už padarytus administracinius nusižengimus medžioklės srityje, yra proporcinga administracinio poveikio [...]

Policijos veikla demokratinėje visuomenėje
Referatas Policijos veikla demokratinėje visuomenėje

Policijos sistema ir uždaviniai Lietuvos Respublikos policija yra teisėtvarką užtikrinanti vykdomoji valstybės vadžios institucija. Policijos organizaciją [...]

Ne pelno organizacijų veiklos ypatumai
Kursinis darbas Ne pelno organizacijų veiklos ypatumai

Temos aktualumas. Vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų – nevyriausybinių ne pelno organizacijų, kurios aktyviai [...]

Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose
Diplominis darbas Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose

             Temos aktualumas. Lietuvių kalbos vidurinio ugdymo programoje (2009) akcentuojama, kad “mokytojas supranta mokymo metodo [...]

Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas neteisėtoje farmacinėje veikloje
Diplominis darbas Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas neteisėtoje farmacinėje veikloje

Magistro darbo temos aktualumas. Žmogaus sveikata visuomenėje laikoma viena didžiausių vertybių. Tai deklaruojama ir Lietuvos [...]

Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre
Diplominis darbas Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre

Darbo temos naujumas ir aktualumas. Gyvenant visuomenėje, kurioje nuolat kyla įvairių socialinių problemų, atsiranda poreikis [...]

Proceso šalių ypatumai administracinėse bylose
Referatas Proceso šalių ypatumai administracinėse bylose

Vienas iš asmens pažeistų teisių gynybos būdų yra įstatymuose numatyta galimybė kreiptis į teismą. Tokia [...]

Kaltinėnų seniūnijos veikla ir vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje
Referatas Kaltinėnų seniūnijos veikla ir vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje

„Tradiciškai viešasis administravimas suprantamas kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija“ (A.

Unesco veiklos ypatumai ir trūkumai
Prezentacija Unesco veiklos ypatumai ir trūkumai

•Vykdomoji taryba – UNESCO generalinėje konferencijoje renkamas vienas iš trijų UNESCO Konstitucijoje (UNESCO Constitution) numatytų [...]

Nutarimų skiriant administracines nuobaudas, vykdymo ypatumai
Diplominis darbas Nutarimų skiriant administracines nuobaudas, vykdymo ypatumai

Pradedant nagrinėti administracinės teisės sąvoką, pirmiausia reikia pažymėti, jog nėra suformuluoto visuotinai priimtino (universalaus administracinės [...]

Nutarimų skiriant administracines nuobaudas vykdymo ypatumai
Diplominis darbas Nutarimų skiriant administracines nuobaudas vykdymo ypatumai

Pradedant nagrinėti administracinės teisės sąvoką, pirmiausia reikia pažymėti, jog nėra suformuluoto visuotinai priimtino (universalaus administracinės [...]

Absorbcijos principo taikymas administraciniame procese
Referatas Absorbcijos principo taikymas administraciniame procese

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta asmens, kurio konstitucinės teisės ir laisvės [...]

Savivaldybių veiklos administracinė priežiūra
Diplominis darbas Savivaldybių veiklos administracinė priežiūra

Baigiamasis darbas įvertintas "puikiai". Naudoti statistiniai duomenis yra pasenę, tačiau darbo esmės ir struktūros kokybė [...]