Socialiniai mokslai / Pedagogika

Ugdomosios vaikų veiklos planavimo kokybė ir jos samprata ugdymo praktikoje

1 atsiliepimas
Autorius:

Temos aktualumas ir problema. Šių dienų pedagogo veikla yra įvairiapusė. Sisteminant V. Jakavičius (1998) išskiria tris pedagoginės veiklos bruožus – konstruktyvinį, organizacinį ir komunikatyvynį. Konstruktyvinė veikla – tai ugdymo planų (tolimųjų ir artimųjų) sudarymas. Konstruktyvios veiklos reikšmė didėja pereinant prie naujų programų, kurios pedagogui suteikia daug kūrybinės laisvės. Anot L. Jovaišos (2001), pedagoginio darbo kūrybinis pobūdis pasireiškia ugdymo turinio parinkimu ir planavimu, remiantis ugdytinių savybėmis.
E. Jūrašaitės – Harbison (2003) atlikto tyrimo išvadose teigiama, kad viena iš optimalų pedagogo ugdymo turinį sudarančių kompetencijų yra veiklos numatymas ir planavimas (teleologinė kompetencija). Galima teigti, kad planavimas svarbi ugdymo turinio dalis, kuri skatina geriau pažinti ugdytinius, numatyti realius ugdymosi tikslus ir uždavinius, apgalvoti ugdymo metodus, numatyti perspektyvą siekiant ugdymo kokybės.
Vykdant ikimokyklinio ugdymo reformą į žinių perteikimą orientuotas ugdymas buvo keičiamas vaiko poreikius, asmenybės plėtojimąsi, socializaciją bei ugdymo(si) procesą, vėliau – vaiko kompetencijų ugdymą(si) atliepiančiu turiniu (Monkevičienė, 2008). Nuo pat ikimokyklinio ugdymo reformos pradžios, buvo reikalaujama planuoti vaikų veiklą, pedagogams pateikiamos rekomendacijos, ugdymosi gairės.
Kaip teigia ugdymo plėtotės centro metodininkai (2012), nuo 2007 m. decentralizavus ikimokyklinio ugdymo turinį ir rengiant konkrečios įstaigos programą, išryškėjo ikimokyklinio ugdymo turinio programų įvairovė, ugdymo praktika tapo įvairesnė, turtingesnė ir labiau tenkinanti skirtingus vaikų poreikius, o pedagogai įgijo galimybę patys rinktis, modeliuoti ir tobulinti ugdymo turinį. Taip pat vis dažniau imta diskutuoti dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo planavimo galimybių. Ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo formos, pateiktos Ikimokyklinės ir Priešmokyklinės grupių dienynuose, kai kurioms ugdymo įstaigoms (kai ugdymo programos turinys modeliuotas orientuojantis į problematiką, į vaiko veiksenas ar pan.) vis dažniau tapdavo ne pagalba siekiant geresnės ugdymo kokybės, o trukdžiu. Todėl nuo 2012–2013 mokslo metų Ikimokyklinės grupės ir Priešmokyklinės grupės dienynuose (toliau – Dienynas) nelieka ugdymo turiniui planuoti skirtų dalių. Dienynai skirti tik informacijai apie grupę lankančius vaikus fiksuoti ir jų lankomumui žymėti. Kiekviena ugdymo įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, privalo susitarti dėl planavimo procedūrų konkrečioje įstaigoje – kokiam laikotarpiui bus skirti ilgalaikiai (pusmečiui, metams ar kt.), kokiam – trumpalaikiai (savaitės, kelių savaičių, mėnesio) planai, kokios formos bus planas, kokios jo struktūrinės dalys ir t. t.
Tačiau iki šiandien dar nebuvo atliktas tyrimas, nusakantis pedagogų požiūrį į planavimo reikšmę ugdymo proceso kokybei, vis dar neaišku, kaip planavimo būtinybę suvokia patys veiklas planuojantys pedagogai. Jau eilę metų girdimi klausimai ar verta planuoti, kad tai atima daug pedagogo laiko, kurį jis galėtų skirti konkrečioms veikloms su vaiku ir pan. Šiuo klausimu požiūris skiriasi, todėl ir kyla klausimas ar neplinta mechaniškas, formalus dokumentų pildymas, kuris neteikia ugdymo kokybei teigiamos reikšmės? Atliekant šį darbą aiškintasi, kuo remiantis ir, ar metodiškai teisingai pedagogai planuoja vaikų veiklą, palengvina ar apsunkina pedagogo darbą vaikų veiklos planavimas, kokią reikšmę ugdymo kokybei turi sėkmingas veiklos planavimas?
Darbo tikslas: ištirti ugdomosios vaikų veiklos planavimo kokybę ir jos sampratą ugdymo praktikoje.
Uždaviniai:
1. teoriškai pagrįsti ugdomosios vaikų veiklos planavimo ir ugdymo kokybės sąsajas.
2. Atlikti ugdomosios vaikų veiklos planavimo kokybės ir jos sampratos ugdymo praktikoje tyrimą ir pristatyti rezultatus.
3. Aprašyti edukologinį projektą, pateikti išvadas apie ugdomosios vaikų veiklos planavimo ir ugdymo kokybės sąsajas, pateikti rekomendacijas kokybiškesniam planavimui rengti ir pristatyti ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo pedagogams mokymų metu.
Darbo objektas: ugdomosios vaikų veiklos planavimo kokybė ir jos samprata ugdymo praktikoje.
Tyrimo metodai:
• mokslinės literatūros analizė, kurios tikslas teoriškai pagrįsti ugdomosios vaikų veiklos planavimo ir ugdymo kokybės sąsajas;
• apklausa raštu (anketa), kurios tikslas - nustatyti išsamų pedagogų požiūrį į ugdomosios vaikų veiklos planavimo reikšmę ugdymo proceso kokybei.
• dokumento analizė, kurios tikslas - nustatyti, ar tiksliai metodiškai ikimokyklinio ugdymo pedagogai rengia ugdomuosius vaikų veiklos planus.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
22014 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SUMMURY
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • ĮŽANGA
 • 1. TEORINĖ UGDOMOSIOS VAIKŲ VEIKLOS KOKYBĖS IR JOS SAMPRATOS ANALIZĖ
 • 1.1. Ugdymo planavimas
 • 1.2. planavimas ikireforminiu laikotarpiu
 • 1.3. Pirmosios poreforminės programos ir ugdymo planai 1990 – 2005m
 • 1.4. Ugdymo veiklos planavimas iki 2012m. rugsėjo ir kaita 2012m. rugsėjį
 • 1.4.1. Planavimas išplėtotas pagal projektinės veiklos modelį
 • 1.5. Ugdymo veiklos planavimo svarba ir reikšmė ugdymo proceso kokybei
 • 1.5.1. Vertinimo ir ugdymo kokybės ryšys
 • 2. TRIAMINIC DALIS
 • 2.1. Tyrimo metodika ir organizavimas
 • 2.2. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas
 • 2.2.1. Anketinė apklausa
 • 2.2.2. Dokumento analizės protokolas
 • 2.3. Tyrimo rezultatai
 • 3. EDUKOLOGINIS PROJEKTAS
 • 3.1. Projekto idėjos kilmė
 • 3.2. Projekto eiga
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Darbas, kuriame iš tiesų abstu teorinės ir tiriamosios medžiagos.
, 2016-10-01

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Neformaliojo ugdymo samprata bei raiška. Neformaliojo ugdymo proceso kokybės analizė Lietuvos švietimo sistemoje
Referatas Neformaliojo ugdymo samprata bei raiška. Neformaliojo ugdymo proceso kokybės analizė Lietuvos švietimo sistemoje

Norint pasiekti kuo geresnių rezultatų bei geresnės ugdymo kokybės, neformaliojo ugdymo procese svarbu atsižvelgti į [...]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas
Referatas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas

Kiekvienas vaikas yra unikali ir nepakartojama asmenybė.Visa veikla, kurioje dalyvauja vaikas, skirta jo asmenybės tobulėjimui [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose
Diplominis darbas Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos [...]

Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai
Referatas Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai

Darbe išsamiai apžvelgiamas autizmo reiškinys - apibūdinamas sutrikimas, jo paplitimas, priežastys, išreištumo skirtumai, diagnostika. Pristatomi [...]

Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa
Referatas Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa

Autizmas yra neurologinis raidos sutrikimas, kuris paprastai lemia nepakankamą vaiko socialinių įgūdžių, kalbos ir elgesio [...]

Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės

         Aktualumas. Ikimokyklinis amžius labai svarbus ir ypatingas vaiko gyvenime. Šiuo gyvenimo tarpsniu ypač greitai [...]

Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tyrimas
Tyrimas Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tyrimas

Dabartiniu metu didžiausias dėmesys skiriamas formaliam švietimui, tačiau norint paruošti mokinius gyventi ir veiksmingai dirbti [...]

Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje
Diplominis darbas Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje

Tyrimo aktualumas. XXI amžiuje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje [...]

Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre
Diplominis darbas Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre

Darbo temos naujumas ir aktualumas. Gyvenant visuomenėje, kurioje nuolat kyla įvairių socialinių problemų, atsiranda poreikis [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos

Darbo aktualumas. Nevyriausybinės organizacijos šiuolaikinėje visuomenėje įgyja vis didesnę reikšmę. Viešojo administravimo sektoriui jos yra [...]

Meninės projektinės veiklos organizavimas paaugliams lankantiems vaikų užimtumo centrą
Diplominis darbas Meninės projektinės veiklos organizavimas paaugliams lankantiems vaikų užimtumo centrą

Pirmoje darbo dalyje apžvelgiama meninė projektinė veikla teoriniu aspektu. Antrojoje dalyje išanalizuotas paauglių socialinis ugdymas [...]

Profesinės veiklos praktika Jasiuliškių Socialinės globos namuose
Praktikos ataskaita Profesinės veiklos praktika Jasiuliškių Socialinės globos namuose

Profesinės veiklos praktika buvo [...]

Valstybės imuniteto nuo vykdymo veiksmų samprata
Referatas Valstybės imuniteto nuo vykdymo veiksmų samprata

„Valstybės, suprasdamos, kad kad tokios privilegijos ir imunitetai suteikiami ne atskirų asmenų poreikiams tenkinti, bet [...]

Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste
Referatas Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste

Kalbant apie rizikos grupei priklausiančius vaikus, svarbu paminėti, kad labai svarbi yra juos supanti socialinė [...]