II pensijų pakopos reformos Lietuvoje analizė

65 psl. / 16419 žod.

Ištrauka

Lietuvoje 2004 m. buvo įvykdyta reforma, kuri leido žmonėms kaupti pinigus ateičiai, trejose pensijų pakopose. Antra ir trečia pakopa, pensijų fondų dalyviams leidžia papildomai kaupti lėšas senatvei ir gauti papildomą pensiją prie pirmos pakopos Tikėtasi, kad priimtas sprendimas sumažins valstybės išlaidas ir padidins vartotojų nuosavų lėšų dalį senatvėje. Lietuvos Respublikos vyriausybė 2013 m. peržiūrėjo antros pakopos pensijų kaupimo sistemą. Nauji valstybės priimti sprendimai leido dalyviams papildomai prisidėti prie pensijos kaupimo nuosavomis lėšomis arba pasitraukti iš privataus kaupimo ir grįžti į ,,Sodrą“. Vertinant naują reformą, reikėtų nepamiršti įvertinti rizikos veiksnių – kaip ši sistema paveiks visuomenę ir jos socialinę gerovę. Ji turi užtikrinti rizikos veiksnių minimizavimą, nes kitaip lauktas socialinis rezultatas nebus pasiektas. Tyrimų apie pensijų kaupimo sistemą, jos reformas ir dalyvių elgseną atlikta tikrai nemažai, ypač kitose šalyse, kur yra didesnė ne tik privačių pensijų, bet ir jų problemų analizės patirtis. Siekiant efektyvinti pragyvenimo lygį senatvėje, analizuojamos skirtingų šalių socialinės aplinkos, teikiami pasiūlymai dėl naujų reformų, atnaujinami tyrimai, susiję su visuomenės pokyčiais, pensijų sistemomis ir ilgalaikiu taupymu. Tokiu būdu sprendžiamos pagyvenusių žmonių sveikatos užtikrinimo ir fi¬nansinio stabilumo problemos. Viskas tai surišta su visuomenės senėjimu, socialinių garantijų trūkumu bei priemonių jas užtikrinti stoka. Siekiant įvertinti naujos įsigaliojusios reformos patrauklumą, darbe išskirti jos privalumai ir trūkumai. Atlikta anketinė apklausa, kuri leido susipažinti su pensijų kaupimo dalyvių nuomonę minėtu klausimu ir padaryti atitinkamas išvadas. Pagrindinė problema, kuri nagrinėjama darbe – naujos antros pakopos pensijų kaupimo reformos patrauklumas rinkos dalyviams. Tyrimo objektas – įgyvendintos naujos antros pensijų kaupimo pakopos reformos privalumai ir trūkumai, bei apklausos dalyvių duomenų analizė. Baigiamojo darbo tikslas – įvertinti 2013 m. pensijų kaupimo sistemos reformos patrauklumą, išanalizuoti apklausoje pateiktą informaciją, ištirti priklausomybes ir ryšius tarp sprendimo dalyvauti naujoje reformoje, rizikos veiksnių kaupiant lėšas ,,Sodroje“ ir/arba privačiuose pensijų fonduose nuo apklausoje išvardintų veiksnių. Baigiamojo darbo tikslui pasiekti keliami uždaviniai:• Supažindinti su pensijų sistema, reformos etapais, pabrėžiant privalumus, trūkumus ir rizikos veiksnius. • Apžvelgti Lietuvos ir kitų šalių pensijų kaupimo sistemas, išskirti pagrindinius skirtumus, privalumus ir trūkumus. • Išanalizuoti priemones, kurių pagalba gali būti sprendžiamos privačių pensijų fondų veiklos problemos.• Apibrėžti ir išanalizuoti 2003 m. ir 2013 m. pensijų kaupimo sistemos reformų tikslus, trūkumus.• Aptarti ir išanalizuoti anketinės apklausos rezultatus. Atsižvelgiant į vartotojų pateiktus atsakymus, nustatyti atitinkamas priklausomybes ir ryšius.• Apibendrinti tyrimo metu gautus rezultatus ir jais remiantis, padaryti galutines išvadas ir pateikti pasiūlymus. Darbe taikomi tyrimo metodai• Mokslinės literatūros ir pirminių duomenų šaltinių analizė.• Anketinė apklausa.• Statistinių duomenų ir antros pakopos pensijų fondų prospektų analizė.• Grafinis duomenų ir priklausomybių atvaizdavimas. Baigiamąjį darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje apibrėžiama pensijų kaupimo sistema, privatūs pensijų fondai, ir jiems būdinga investavimo rizika. Apibūdinami minėtų paslaugų privalumai ir trūkumai, aptariami taikomi privačiuose fonduose mokesčių ir išlaidų dydžiai. Antroje dalyje atlikta antros pensijų kaupimo pakopos rinkos ir struktūros analizė. Numatyti sprendimai, kurių pagalba gali būti sprendžiamos fondų veiklos problemos. Išanalizuoti reformos tikslas, trūkumai ir poįstatyminė bazė. Aptariama apklausos nauda ir galimi rezultatai. Trečioje dalyje, remiantis apklausos rezultatais, atlikta duomenų analizė, nustatyti atitinkami ryšiai ir priklausomybės tarp anketoje išvardintų veiksnių. Tyrimo etapai 1. Suformuluojama problema, hipotezė, iškeliami uždaviniai ir pagrindiniai tyrimo klausimai.2. Sudaromas tiriamojo darbo planas.3. Išskiriami pagrindiniai įtakos tyrimui turintys veiksniai ir aplinkybės.4. Išanalizuojamos 2003 m. ir 2013 m. pensijų kaupimo sistemos reformos ir galima rizika, su kuria susiduriama kaupiant lėšas ,,Sodroje“ ir/arba antroje pensijų kaupimo pakopoje. 5. Aptariami apklausos galutiniai rezultatai, atliekama jų analizė. Remiantis teoriniais teiginiais, sukaupta patirtimi ir tyrimo medžiaga, pateikiamos galutinės išvados bei siūlymai. Praktinė baigiamojo darbo reikšmė. Darbas supažindina su nauja, mažai ištirta pensijų kaupimo sistemos reforma ir jos įstatymine baze. Pateikia galimas vystymosi tendencijas, bei leidžia įvertinti rinkos vartotojų nuomonę. Atliktos analizės rezultatai leidžia nustatyti tam tikrus ryšius ir priklausomybes tarp anketoje išvardintų veiksnių.


Turinys

 • ĮVADAS11
 • 1. PENSIJŲ SISTEMOS IR PENSIJŲ FONDŲ CHARAKTERISTIKA13
 • 1.1. Pensijų kaupimo sistema ir jos klasifikacija13
 • 1.2. Pasirinktų valstybių pensijų sistemų charakteristika17
 • 1.2.1. Lietuvos pensijų sistemos charakteristika17
 • 1.2.2. Švedijos pensijų sistemos charakteristika19
 • 1.2.3. Vokietijos pensijų sistemos charakteristika20
 • 1.2.4. Estijos pensijų sistemos charakteristika22
 • 1.3. Privačių pensijų fondų samprata ir pensijų kaupimo sistemos dalyvių garantijos23
 • 1.4. Pensijų fondų veiklos problemos ir investavimo rizika26
 • 2. ANTROSIOS PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ IR VYKDOMOS PENSIJŲ KAUPIMO SISTEMOS REFORMOS ANALIZĖ31
 • 2.1. Pensijų kaupimo fondų veiklos problemų sprendimo galimybės31
 • 2.2. Antrosios pakopos pensijų fondų investicinis veiklos efektyvumas ir struktūra34
 • 2.3. 2003 m. ir 2013 m. pensijų kaupimo sistemos reforma37
 • 2.3.1. 2003 metų pensijų kaupimo sistemos reformos tikslas, trūkumai ir įstatyminė bazė37
 • 2.3.2. 2013 metų pensijų kaupimo sistemos reformos tikslas, trūkumai ir įstatyminė bazė39
 • 2.4. Veiksniai, turintys įtakos sprendimo priėmimui dėl pensijų kaupimo privačiuose pensijų fonduose41
 • 3. ANTROSIOS PENSIJŲ PAKOPOS REFORMOS ĮVERTINIMAS44
 • 3.1. Apklausos pirmos dalies duomenų analizė46
 • 3.2. Apklausos antros dalies duomenų analizė49
 • IŠVADOS56
 • PASIŪLYMAI57
 • LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI58
 • PRIEDAS64

Reziumė

Autorius
aniusiaa
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€14.07
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 2, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
65 psl.

Susiję darbai

Pensijų fondai Lietuvoje

Finansai Referatas meduolis
Šiandieninės pensijos mokamos perskirstant dabar dirbančių Lietuvos gyventojų (kurie moka socialinio draudimo įmokas) pinigus. Šie pinigai niekur neinvestuojami ir papildomos vertės nesukuria. Tuo...