Kodų kaita Ispanijos ir Graikijos lietuvių bendruomenėse

81 psl. / 19644 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kodų kaita Ispanijos ir Graikijos lietuvių bendruomenėse yra įdomi ir aktuali tema, kadangi ji siejasi su tokiomis šiandieninėmis realijomis kaip globalizmas, emigracija, kalbų kontaktai, elektroninis, diskursas,internetiniai komentarai, virtualios bendruomenės bei tokiomis problemomis kaip svetimųjų kalbų sklaida ir domenų praradimas.Tema yra nauja, dar netyrinėta, dėl to šis mokslinis darbas įgyja dar didesnę reikšmę.Darbe pateiktomis įžvalgomis gali pasinaudoti lingvistai, sociolingvistai, psicholingvistai,kalbotyrininkai ir kitų mokslo sričių atstovai.Problema:Kokia yra kodų kaitosraiška Ispanijos ir Graikijos lietuvių internetiniuose komentaruose? Tyrimo objektas - kodų kaita Graikijos ir Ispanijos lietuvių internetiniuose komentaruose.Darbo medžiaga–17Ispanijos ir Graikijos lietuvių virtualių bendruomenių socialiniame tinkle „Facebook“ pokalbiai, kuriuose aptikta kodų kaita.Darbo tikslas - ištirti kodų kaitą Graikijos ir Ispanijos lietuviųbendruomenėse.Norint pasiekti užsibrėžtą tikslą, buvo išsikelti tokieuždaviniai: 1. aptarti sąvokas medialektas, elektroninis diskursas, virtuali bendruomenė, internetinis komentaras, kodų kaita, domenas, kalba-matrica, skolinys;2. pristatyti Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų tyrinėjimus kodų kaitos tematika;3. apžvelgti lingvistinę situaciją Graikijos ir Ispanijos lietuvių bendruomenėse;4. įvertinti kodų kaitos atvejus pagal kalbos-matricos rodiklį;5. atlikti lyginamąją kodų kaitos dažnumo ir tipų analizę Ispanijos ir Graikijos lietuvių internetiniuose komentaruose;Tyrimo metodai. Siekiant apibūdinti pagrindines su kodų kaita susijusias sąvokas bei pristatyti svarbiausius kodų kaitos tyrimus Lietuvoje ir užsienyje, taikytas mokslinės literatūros analizės metodas. Norint įvertinti lingvistinę situaciją Ispanijos ir Graikijos lietuvių bendruomenėse, taikytas sociolingvistinės analizės metodas. Tiesioginio stebėjimo metodas taikytas siekiant ištirti kodų kaitą Ispanijos ir Graikijos lietuvių internetiniuose komentaruose.Tyrimų apžvalga. Kodų kaitos tyrimai šiuo metu yra populiari sociolingvistinių tyrimų kryptis. Kodų kaitos reiškinį analizavo tokie užsienio mokslininkai kaip Joshua Poplock, Carol Myers-Scotton, Janet Holmes, Ronald Wardhaugh ir kiti.Lietuvoje kodų kaitos reiškinys tirtas palyginti nedaug. Paminėtini tokie lietuvių tyrėjai kaip Lionginas Pažūsis, Loreta Vaicekauskienė, Reda Šmitaitė.Tyrimo reikšmė. Mokslinis darbas yra vertingas ir reikšmingas, kadangi taiyra pirmasis bandymas tirti kodų kaitą neanglakalbėse šalyse gyvenančių lietuvių emigrantų kalboje.Darbo struktūra.Darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmojoje, teorinėje darbo dalyje, pateikiama teorinės literatūros apžvalga, apibūdinamos svarbiausios sąvokos, naudojamos darbe. Antroji ir trečioji darbo dalys yra praktinės. Antrojoje dalyje įvertinama lingvistinė situacija Ispanijos ir Graikijos lietuvių bendruomenėse. Trečiojoje darbo dalyje analizuojama kodų kaita Ispanijos ir Graikijos lietuvių internetiniuose komentaruose.

Darbą sudaro 44puslapiai be priedų, 3 lentelės, 5 paveikslai ir 7 priedai.


Turinys

 • SANTRUMPŲ SĄRAŠAS3
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • I. KODŲ KAITA ELEKTRONINIAME DISKURSE7
 • 1.1. Medialekto apibrėžtis7
 • 1.2. Elektroninio diskurso kalba8
 • 1.3. Virtualios bendruomenės ir internetiniai komentarai10
 • 1.4. Kodų kaitos reiškinio apibrėžtis13
 • 1.4.1. Užsienio mokslininkų tyrimai13
 • 1.4.2. Lietuvių mokslininkų tyrimai16
 • II. LINGVISTINĖ SITUACIJA ISPANIJOS IR GRAIKIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖSE19
 • 2.1. Praktinio tyrimo metodika19
 • 2.2 Lingvistinė situacija Graikijos lietuvių bendruomenėje20
 • 2.3. Lingvistinė situacija Ispanijos lietuvių bendruomenėje23
 • III. KODŲ KAITA ISPANIJOS IR GRAIKIJOS LIETUVIŲ VIRTUALIOSE BENDRUOMENĖSE28
 • 3.1. Emigrantų grupių socialiniame „Facebook“ tinkle atrankos kriterijai28
 • 3.2. Kodų kaita Ispanijos ir Graikijos lietuvių internetiniuose komentaruose32
 • 3.2.1. Kalba-matrica33
 • 3.2.2. Intrasensinė kodų kaita34
 • 3.2.3. Intersensinė kodų kaita35

Reziumė

Autorius
sellfish
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€15.51
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 26, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
81 psl.

Susiję darbai

Esama daug dramaturgijos tekstų, kurių herojais pasirinktos istorinės asmenybės. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, aptarkite, koks meninės išmonės ir istorinių faktų santykis tokiuose dramos kūriniuose. Kodėl, jūsų nuomone, rašytojai pasirinko šias asmenybes savo kūrinių herojais?

Lietuvių kalba Rašinys 2015 m. fruitella
Lietuvių kalbėjimo potemė tema: Esama daug dramaturgijos tekstų, kurių herojais pasirinktos istorinės asmenybės. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, aptarkite, koks meninės išmonės ir istorinių...