Socialiniai mokslai / Edukologija

Vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Aktualumas. Vaikų pasiekimų bei pažangos vertinimas šiandien yra neišvengiama ikimokyklinio ugdymo pedagogų darbo sritis, padedanti natūraliau planuoti grupės veiklos gaires ir palaikyti dalykiškus, racionalius santykius su tėvais ir jų nenuvilti. 1
Šiuolaikiniame pasaulyje kiekvienas žmogus turi adekvačiai vertinti savo galimybes. Turi gebėti tiksliai sau atsakyti ką aš moku ir ką aš galiu. Todėl kiekvienas žmogus turi suformuluoti savojo AŠ apibrėžimą. Tai sudaro žinant savo fizines, protines ir moralines savybes bei savigarbą.
Vaikai, ateidami į darželį, tikisi iš jo kažko naujo, neįprasto. Aišku, kad kiekvienas vaikas ir jo tėvai tikisi, kad jam viskas puikiai seksis. Tačiau ne viskas vienodai yra įsisavinamas. Kažkas sekasi geriau, kažkas blogiau. Todėl auklėtojo uždavinys yra padėti vaikui išmokti tinkamai įvertinti savo galimybes. Tam reikia padėti kiekvienam vaikui išmokti matyti savo teigiamas ir neigiamas puses. Ateidami į darželį, dažnai vaikai būna išlepinti ir turi aukštą savigarbą. Darželyje savigarba ugdymo(si) procese turi tapti ne tik teigiama, bet ir normali. Pasak Dapkienės2, jeigu ši sąlyga bus patenkinta, galima bus išvengti daug konfliktų tarp auklėtojų ir vaikų, tarp tėvų ir vaikų, taip pat tarp auklėtojų ir tėvų. Tai suteiks teigiamą tendenciją ugdymo ir švietimo procesui. Vaikas pradės labiau stengtis įgyti naujų įgūdžių bei žinias.
Pasak Neifacho3, pažangos ir pasiekimų vertinimas svarbus visiems ugdymo dalyviams – vaikams, auklėtojams, tėvams. Vaikai, padedami auklėtojo, atranda jiems priimtimiausią ugdymo ir ugdymosi stilių, patiria sėkmę. Tėvai ne tik gauna informacijos apie vaiko ugdymosi pažangą, pasiekimus, ugdymosi spragas, kokios reikia pagalbos, bet ir patys skatinami kaupti informaciją apie jį, vertinti jo pasiekimus. Vertindami vaiko ugdymo(si) pasiekimus pabrėžiame sėkmes, ypač tose srityse, kuriose dar pasitaiko įvairių sunkumų, taip pat numatome, ką ir kaip reikia tobulinti.4
Pastaruoju metu ikimokyklinio ugdymo srityje ypatingai analizuojamas ir aptariamas edukacinių paslaugų kokybės klausimas. Tam turėjo reikšmės visa eilė aplinkybių, susijusių su vaiko socialinio vaidmens kaitos elementais, švietimos paslaugų vartotojų (ugdytinių tėvų) interesų atstovavimu, visuotinės kokybės principų perkėlimu ir taikymu ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo sektoriuje. Kalbant apie ugdymo kokybės užtikrinimą ikimokyklinio ugdymo pakopoje svarbu susitarti dėl vertinimo sampratos ir ieškoti efektyviausių būdų vertinimo strategijoms suformuoti.5
Šiame darbe aptariama ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo samprata. Aptariama, kaip vertinimas padeda pažinti vaiką, kas, kaip ir kodėl vertinama ugdymo procese. Aprašomas vertinimo ciklas, metodai bei informavimo apie vaikų pasiekimus galimybės. Prieduose pateikiamos vertinimo anketos pedagogams ir tėvams, vaikų ugdymosi pasiekimų aprašų pavyzdžiai.
Darbo objektas: vaikų pasiekimų vertinimas
Darbo tikslas – išanalizuoti vaikų pasiekimų vertinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Darbo uždaviniai:
1. išnagrinėti ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo sampratą;
2. atlikti ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo tyrimą.
Tyrimo metodai: Teoriniai: mokslinės ir metodinės literatūros analizė; empiriniai: anketinė apklausa (tėvų ir pedagogų); statistiniai: duomenų analizė atlikta MS Excel programa, skaičiuojant tyrimo duomenų procentines išraiškas.
Darbo struktūra: bakalauro baigiamąjį darbą sudaro įvadas, du skyriai, išvados, literatūros sąrašas, santraukos lietuvių ir užsienio kalbomis. Darbo apimtis 58 puslapių, pateikta 7 lentelių, 16 paveikslų, 4 priedų, panaudotos literatūros sąrašą sudaro 35 mokslinių publikacijų, tarp jų 4 publikacijos užsienio kalba.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14166 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas5
 • I. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TEORINIAI ASPEKTAI7
 • 1.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo samprata7
 • 1.2. Vaiko amžiaus individualios ypatybės ir jų vertinimas10
 • 1.3. Vaikų pasiekimų vertinimo metodai ir būdai15
 • 1.3.1. Vertinimo planavimas17
 • 1.3.2. Vertinimo dokumentavimas17
 • 1.3.3. Informavimas apie ugdymo(si) pasiekimus20
 • II. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO EMPIRINIS TYRIMAS23
 • 2.1. Tyrimo metodika ir organizavimas23
 • 2.2. Tyrimo duomenų analizė25
 • 2.2.1. Pedagogų apklausos rezultatų analizė25
 • 2.2.2. Tėvų apklausos rezultatų analizė36
 • 2.3. Tyrimo rezultatų apibendrinimas41
 • išvados43
 • LITERATŪRA44
 • Santrauka46
 • Summary47
 • PRIEDAI49

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas
Referatas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas

Kiekvienas vaikas yra unikali ir nepakartojama asmenybė.Visa veikla, kurioje dalyvauja vaikas, skirta jo asmenybės tobulėjimui [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės

         Aktualumas. Ikimokyklinis amžius labai svarbus ir ypatingas vaiko gyvenime. Šiuo gyvenimo tarpsniu ypač greitai [...]

Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai
Referatas Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai

Darbe išsamiai apžvelgiamas autizmo reiškinys - apibūdinamas sutrikimas, jo paplitimas, priežastys, išreištumo skirtumai, diagnostika. Pristatomi [...]

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos steigimas
Referatas Ikimokyklinio ugdymo įstaigos steigimas

Viešosios įstaigos (darželio) steigimas įvardijant nuo iki visus aktualius etapus, dokumentus, įstaigos organizacinius klausimus [...]

Ugdomosios vaikų veiklos planavimo kokybė ir jos samprata ugdymo praktikoje
Diplominis darbas Ugdomosios vaikų veiklos planavimo kokybė ir jos samprata ugdymo praktikoje

Temos aktualumas ir problema. Šių dienų pedagogo veikla yra įvairiapusė. Sisteminant V. Jakavičius (1998) išskiria [...]

Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa
Referatas Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa

Autizmas yra neurologinis raidos sutrikimas, kuris paprastai lemia nepakankamą vaiko socialinių įgūdžių, kalbos ir elgesio [...]

Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]

Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tyrimas
Tyrimas Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tyrimas

Dabartiniu metu didžiausias dėmesys skiriamas formaliam švietimui, tačiau norint paruošti mokinius gyventi ir veiksmingai dirbti [...]

Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste
Referatas Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste

Kalbant apie rizikos grupei priklausiančius vaikus, svarbu paminėti, kad labai svarbi yra juos supanti socialinė [...]

Vertybių ugdymo teorija ir praktika ikimokykliniame amžiuje
Referatas Vertybių ugdymo teorija ir praktika ikimokykliniame amžiuje

Anot lietuvių kalbos žodyno „vertybės – tai specifiškos mus supančio pasaulio objektų ir reikšmių charakteristikos [...]

Vaikų psichomotorinis vystymasis,vertinimas ir priežiūra
Prezentacija Vaikų psichomotorinis vystymasis,vertinimas ir priežiūra

Sveiki kūdikiai sparčiai auga ir tobulėja. Kiekvienas kūdikis vystosi savo greičiu ir tai labai priklauso [...]

Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje
Referatas Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje

            Per pastaruosius dešimtmečius tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje išaugo ikimokyklinių ugdymo įstaigų poreikis. Manoma [...]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas ir patirtis Latvijoje
Prezentacija Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas ir patirtis Latvijoje

Darbo tikslasLatvijaLatvijos švietimo sistemaIkimokyklinis ugdymasLatvijos darželiai [...]