Vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

56 psl. / 14166 žod.

Ištrauka

Aktualumas. Vaikų pasiekimų bei pažangos vertinimas šiandien yra neišvengiama ikimokyklinio ugdymo pedagogų darbo sritis, padedanti natūraliau planuoti grupės veiklos gaires ir palaikyti dalykiškus, racionalius santykius su tėvais ir jų nenuvilti. 1Šiuolaikiniame pasaulyje kiekvienas žmogus turi adekvačiai vertinti savo galimybes. Turi gebėti tiksliai sau atsakyti ką aš moku ir ką aš galiu. Todėl kiekvienas žmogus turi suformuluoti savojo AŠ apibrėžimą. Tai sudaro žinant savo fizines, protines ir moralines savybes bei savigarbą.Vaikai, ateidami į darželį, tikisi iš jo kažko naujo, neįprasto. Aišku, kad kiekvienas vaikas ir jo tėvai tikisi, kad jam viskas puikiai seksis. Tačiau ne viskas vienodai yra įsisavinamas. Kažkas sekasi geriau, kažkas blogiau. Todėl auklėtojo uždavinys yra padėti vaikui išmokti tinkamai įvertinti savo galimybes. Tam reikia padėti kiekvienam vaikui išmokti matyti savo teigiamas ir neigiamas puses. Ateidami į darželį, dažnai vaikai būna išlepinti ir turi aukštą savigarbą. Darželyje savigarba ugdymo(si) procese turi tapti ne tik teigiama, bet ir normali. Pasak Dapkienės2, jeigu ši sąlyga bus patenkinta, galima bus išvengti daug konfliktų tarp auklėtojų ir vaikų, tarp tėvų ir vaikų, taip pat tarp auklėtojų ir tėvų. Tai suteiks teigiamą tendenciją ugdymo ir švietimo procesui. Vaikas pradės labiau stengtis įgyti naujų įgūdžių bei žinias.Pasak Neifacho3, pažangos ir pasiekimų vertinimas svarbus visiems ugdymo dalyviams – vaikams, auklėtojams, tėvams. Vaikai, padedami auklėtojo, atranda jiems priimtimiausią ugdymo ir ugdymosi stilių, patiria sėkmę. Tėvai ne tik gauna informacijos apie vaiko ugdymosi pažangą, pasiekimus, ugdymosi spragas, kokios reikia pagalbos, bet ir patys skatinami kaupti informaciją apie jį, vertinti jo pasiekimus. Vertindami vaiko ugdymo(si) pasiekimus pabrėžiame sėkmes, ypač tose srityse, kuriose dar pasitaiko įvairių sunkumų, taip pat numatome, ką ir kaip reikia tobulinti.4 Pastaruoju metu ikimokyklinio ugdymo srityje ypatingai analizuojamas ir aptariamas edukacinių paslaugų kokybės klausimas. Tam turėjo reikšmės visa eilė aplinkybių, susijusių su vaiko socialinio vaidmens kaitos elementais, švietimos paslaugų vartotojų (ugdytinių tėvų) interesų atstovavimu, visuotinės kokybės principų perkėlimu ir taikymu ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo sektoriuje. Kalbant apie ugdymo kokybės užtikrinimą ikimokyklinio ugdymo pakopoje svarbu susitarti dėl vertinimo sampratos ir ieškoti efektyviausių būdų vertinimo strategijoms suformuoti.5Šiame darbe aptariama ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo samprata. Aptariama, kaip vertinimas padeda pažinti vaiką, kas, kaip ir kodėl vertinama ugdymo procese. Aprašomas vertinimo ciklas, metodai bei informavimo apie vaikų pasiekimus galimybės. Prieduose pateikiamos vertinimo anketos pedagogams ir tėvams, vaikų ugdymosi pasiekimų aprašų pavyzdžiai. Darbo objektas: vaikų pasiekimų vertinimasDarbo tikslas – išanalizuoti vaikų pasiekimų vertinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigojeDarbo uždaviniai: 1. išnagrinėti ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo sampratą;2. atlikti ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo tyrimą. Tyrimo metodai: Teoriniai: mokslinės ir metodinės literatūros analizė; empiriniai: anketinė apklausa (tėvų ir pedagogų); statistiniai: duomenų analizė atlikta MS Excel programa, skaičiuojant tyrimo duomenų procentines išraiškas.Darbo struktūra: bakalauro baigiamąjį darbą sudaro įvadas, du skyriai, išvados, literatūros sąrašas, santraukos lietuvių ir užsienio kalbomis. Darbo apimtis 58 puslapių, pateikta 7 lentelių, 16 paveikslų, 4 priedų, panaudotos literatūros sąrašą sudaro 35 mokslinių publikacijų, tarp jų 4 publikacijos užsienio kalba.


Turinys

 • Įvadas5
 • I. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TEORINIAI ASPEKTAI7
 • 1.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo samprata7
 • 1.2. Vaiko amžiaus individualios ypatybės ir jų vertinimas10
 • 1.3. Vaikų pasiekimų vertinimo metodai ir būdai15
 • 1.3.1. Vertinimo planavimas17
 • 1.3.2. Vertinimo dokumentavimas17
 • 1.3.3. Informavimas apie ugdymo(si) pasiekimus20
 • II. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO EMPIRINIS TYRIMAS23
 • 2.1. Tyrimo metodika ir organizavimas23
 • 2.2. Tyrimo duomenų analizė25
 • 2.2.1. Pedagogų apklausos rezultatų analizė25
 • 2.2.2. Tėvų apklausos rezultatų analizė36
 • 2.3. Tyrimo rezultatų apibendrinimas41
 • išvados43
 • LITERATŪRA44
 • Santrauka46
 • Summary47
 • PRIEDAI49

Reziumė

Autorius
karinaa
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 9, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
56 psl.

Susiję darbai

Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje

Edukologija Referatas 2013 m. pasiduodu
Per pastaruosius dešimtmečius tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje išaugo ikimokyklinių ugdymo įstaigų poreikis. Manoma, jog vienos svarbiausių šio atsiradusio poreikio priežasčių yra...

Tėvų žinios apie vaikų teises

Edukologija Diplominis darbas 2016 m. vestawww
    Sujudimus dėl vaiko teisių buvo galima įžvelgti jau  XIX a. viduryje. XX a. pradžioje vaikai neturėjo jokių teisių – jie buvo...