Gero valdymo principų įgyvendinimas LR Viešųjų pirkimų tarnyboje

64 psl. / 17718 žod.

Ištrauka

Bakalauro baigiamajame darbe analizuojami gero valdymo principai ir veiksniai, lemiantys šių principų įgyvendinimo galimybes viešosiose institucijose. Siekiamybė prisitaikyti prie globalizacijos padarinių ir išgyventi ekonominę krizę paskatino viešąsias institucijas ieškoti būdų kaip tobulinti viešąjį valdymą. Gero valdymo sąvoka Lietuvos Respublikos viešųjų institucijų valdymo tobulinimo procese yra nauja. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad Lietuvoje nebuvo ištirti veiksniai, lemiantys gero valdymo principų įgyvendinimą viešojoje institucijoje. Atsižvelgiant į tai, darbe tiriama problema: Kokie veiksniai lemia gero valdymo principų įgyvendinimą viešojoje institucijoje? Darbo objektas: gero valdymo principai. Darbo dalykas: gero valdymo principų įgyvendinimas LR Viešųjų pirkimų tarnyboje (toliau - Tarnyba). Darbo tikslas – įvertinti gero valdymo principų įgyvendinimo galimybes Tarnyboje. Darbo uždaviniai: išanalizuoti gero valdymo susiformavimo prielaidas, bruožus ir koncepciją; atskleisti gero valdymo principų įgyvendinimo viešosiose institucijose teisinius, strateginius ir praktinius aspektus; nustatyti gero valdymo principų apraiškas Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnyboje ir išsiaiškinti veiksnius, lemiančius šių principų įgyvendinimą. Šiems uždaviniams įgyvendinti buvo atliktas tyrimas "Gero valdymo principų įgyvendinimas LR Viešųjų pirkimų tarnyboje", kurio metu anketinės apklausos būdu buvo apklausti visi LR Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojai. Pirmame darbo skyriuje mokslinės literatūros analizė padėjo apibrėžti gero valdymo koncepciją ir principus, išryškino požymius ir veiksnius, lemiančius gero valdymo įgyvendinimo galimybes LR viešosiose institucijose. Antrame skyriuje Lietuvos Respublikos teisinių ir strateginių dokumentų analizė bei gero valdymo principų įgyvendinimo užsienio valstybėse gerosios praktikos pavyzdžiai pagrindė galimas šių principų pritaikymo viešojo valdymo tobulinimo procese perspektyvas. Trečiame skyriuje atliktas tyrimas "Gero valdymo principų įgyvendinimas LR Viešųjų pirkimų tarnyboje" įrodė Tarnyboje esant daug požymių, nusakančių, kad gero valdymo principų įgyvendinimą šioje institucijoje lemia viešosios institucijos plėtros, administracinių gebėjimų stiprinimo ir veiklos optimizavimo veiksniai. Mokslinės literatūros ir tyrimo duomenų analizė pagrindžia išvadas, kad pagrindiniai gero valdymo principai yra teorinės gairės, į kurias atsižvelgdama Tarnyba gebėtų priimti teisingus sprendimus, ieškoti bendro viešojo intereso, reaguoti į piliečių poreikių pokyčius, skatinti pažangių informacinių technologijų naudojimą ir gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę. Siekiant užtikrinti sėkmingą Tarnybos valdymo tobulinimą, darbe pateiktos rekomendacijos LR Vyriausybei, Tarnybos Direktoriui, jo pavaduotojui bei patarėjui, Mokymo ir konsultavimo, Kontrolės, Prevencijos, Rizikos valdymo, Elektroninių pirkimų plėtros, Skelbimų ir ataskaitų bei Finansų ir planavimo skyriams.


Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS7
 • PRIEDŲ SĄRAŠAS7
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS8
 • PAGRINDINĖS SĄVOKOS9
 • ĮVADAS10
 • 1. GERO VALDYMO TEORINIAI PAGRINDAI12
 • 1.1. Gero valdymo susiformavimo prielaidos12
 • 1.2. Gero valdymo koncepcija, jos esmė ir reikšmė16
 • 2. GERO VALDYMO PRINCIPŲ TEISINIAI, STRATEGINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI24
 • 2.1. Užsienio šalių gerosios patirties sklaida taikant gero valdymo principus Lietuvoje24
 • 2.2. Gero valdymo principai Lietuvos Respublikos strateginiuose dokumentuose ir teisės aktuose29
 • 3. GERO VALDYMO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO LR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOJE ANALIZĖ32
 • 3.1. Tyrimo „Gero valdymo principų įgyvendinimas LR Viešųjų pirkimų tarnyboje“ organizavimo vieta32
 • 3.2. Tyrimo „Gero valdymo principų įgyvendinimas LR Viešųjų pirkimų tarnyboje“ metodika34
 • 3.3. Tyrimo „Gero valdymo principų įgyvendinimas LR Viešųjų pirkimų tarnyboje“ duomenų analizė37
 • IŠVADOS51
 • REKOMENDACIJOS53
 • LITERATŪRA54
 • PRIEDAI59

Reziumė

Autorius
eurika
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€14.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 11, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
64 psl.

Susiję darbai

Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. raimonda1988
Kiekviena šalis turi valstybės tarnyboje dirbančius darbuotojus ir kiekvienos šalies valstybės tarnautojai turi išskirtinę teisinę padėtį joje. Valstybės tarnyba yra neatskiriama nuo pačios...

Valdzių padalijimo principai

Viešasis administravimas Referatas dalia123
Darbo aktualumas ir problematika. Valdžių padalijimo problematika yra reikšminga ir šių dienų Lietuvos konstitucionalizmo raidai, nes kaip tik šiuo metu yra gana daug...