Socialiniai mokslai / Teisė

Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais teisės pažeidimų, susijusių su narkotinemis ar psichotropinemis medžiagomis, skaičius nuolat augo. Nuo 2003 metų, kuomet įsigaliojo naujasis LR baudžiamasis kodeksas, šios rūšies nusikalstamų veikų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai: nuo 1029 nusikalstamų veikų 2003 metais iki 2226 nusikalstamų veikų 2011 metais[1]. Nors oficialių statistinių duomenų apie administracinius teisės pažeidimus, susijusius su narkotinėmis ir psichotropinėmis priemonėmis, nepavyko rasti, tačiau atsižvelgiant į nusikalstamų veikų skaičiaus didėjimą, galima daryti prielaidą, kad analogiškai didėja ir aptariamų administracinių teisės pažeidimų skaičius. Tai, kad iki šiol nėra suderintos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - Baudžiamasis kodeksas) ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso (toliau - Administracinių teisės pažeidimo kodeksas) nuostatos, kaip rodo teismų praktikos analizė, lemia problematišką minėtų teisės aktų taikymą praktikoje, sunkina taikytinos baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimą. Augantis teisės pažeidimų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, skaičius bei netobulas atsakomybės už juos teisinis reglamentavimas lemia pasirinktos darbo temos aktualumą.

Tyrimo problema. Kaip jau minėta, teismų praktikoje taikant šiuo metu galiojančius Baudžiamąjį kodeksą[2] ir Administracinių teisės pažeidimo kodeksą[3] iškyla nemažai problemų, siekiant atriboti vienos ar kitos rūšies teisinės atsakomybės taikymą už teisės pažeidimus, susijusius su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Šiame darbe bus išsamiai išanalizuota teisės teoretikų nuomonė nagrinėjama tema bei teismų praktika nagrinėjant atitinkamo pobūdžio tiek baudžiamąsias, tiek administracinių teisės pažeidimų bylas. Manome, kad šis darbas bus naudingas teisės praktikams, nes jame koncentruotai pateikiama svarbiausia informacija nagrinėjama tema, analizuojama dabartinė situacija ir pateikiami siūlymai, kaip ją gerinti.

Tyrimo objektas. Atsakomybės taikymo už teisės pažeidimus, susijusius su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, reglamentuojamus Baudžiamajame ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksuose, problemos.

Tyrimo tikslas. Teisiniu požiūriu įvertinti atsakomybės už teisės pažeidimas, susijusius su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, taikymo problematiką, pateikti rekomendacijas ir pasiūlymus, kaip tobulinti teisinę bazę.

Tyrimo uždaviniai. Baigiamojo darbo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

 1. Aptarti baudžiamosios ir administracinės atsakomybės sampratą.
 2. Nustatyti baudžiamosios ir administracinės atsakomybės panašumus ir skirtumus.
 3. Išanalizuoti teisės pažeidimus, susijusius su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, numatytus Baudžiamąjame bei Aministracinių teisės pažeidimų kodekse.
 4. Detaliai aptarti ir išanalizuoti teismų praktiką nagrinėjant baudžiamąsiais bei administracinių teisės pažeidimų bylas, susijusias su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, nustatyti kylančias problemas bei įvertinti jų mastą.
 5. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis pateikti rekomedacijas teisės aktams tobulinti ir turinčius praktinę reikšmę pasiūlymus teisės aktams taikyti.

Tyrimo hipotezė. Baigiamajame darbe keliama ir tikrinama hipotezė, kad šiuo metu galiojančių Baudžiamojo ir Aministracinių teisės pažeidimų kodeksų normų nesuderinamumas sąlygoja problemas, kylančias kvalifikuojant teisės pažeidimus, susijusius su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, bei teismuose nagrinėjant šių pažeidimų bylas.

Tyrimo šaltiniai ir metodai. Šiame darbe panaudoti tokie šaltiniai, kaip Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamieji įstatymai ir tarptautiniai teisės aktai, skirti narkotikų apyvartos klausimams reguliuoti. Taip pat remiamasi kitų valstybių ir Lietuvos autorių: St. Šedbaro[4], A. Vaišvilos[5], L. Meškio[6], R. Drakšo[7], ir kt. mokslinėmis publikacijomis ir moksline literatūra[8] aktualia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika.

Tiriant teisės pažeidimų, susijusių su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematiką ir formuluojant šio darbo išvadas buvo remiamasi sisteminiu, loginiu, istoriniu, lyginamuoju ir teleologiniu tyrimo metodais.

Sisteminis metodas padėjo analizuoti teisės pažeidimų reglamentavimo ypatumus, problemas praktinio taikymo kontekste kiek tai būtina šio darbo tikslams pasiekti.

Loginis metodas būtinas atskleidžiant bet kokio mokslinio darbo tikslus, aiškinantis teisės normų turinį, pateikiant išvadas bei apibendrinimus.

Istorinis metodas buvo naudojamas nagrinėjant teisės normų, reglamentuojančių atsakomybės už teisės pažeidimus, susijusius su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, evoliuciją ir priežastis.

Lyginamasis metodas naudojamas atskleidžiant Baudžiamajame ir Aministracinių teisės pažeidimų kodeksuose įtvirtintų teisės pažeidimų esmę bei prasmę.

Teleologinis (arba teisės akto leidėjo ketinimo) metodas leido daryti išvadas dėl tam tikrų teisės normų turinio, ir atsižvelgiant į jų tikslus, taikymo.

Vienas pagrindinių taikytų empirinių metodų yra teisinių dokumentų analizės metodas. Šiuo metodu atskleista teisės pažeidimų, susijusių su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, esmė, ištirtos juos reglamentuojančių Baudžiamojo ir Aministracinių teisės pažeidimų kodeksų nuostatos bei aktuali teismų praktika, tiesiogiai susijusi su nagrinėjamu klausimu bei tema. Šio metodo pagalba baigiamajame darbe išlaikyta objektyvi pozicija tiriamos temos atžvilgiu.

Tyrimo praktinė vertė ir mokslinis naujumas. Manytina, kad šis darbas bus naudingas teisės praktikams, kadangi analizuojama dabartinė situacija ir pateikiami siūlymai, kaip ją gerinti. Gauti tyrimo rezultatai galėtų padėti inicijuoti teisės aktų pakeitimus.

Baigiamajame darbe vartojami terminai ir jų sutrumpinimai. Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis – Baudžiamajame bei Aministracinių teisės pažeidimų kodekse numatyti pažeidimai, už kuriuos numatyta baudžiamoji arba administracinė atsakomybė. Aministracinių teisės pažeidimų kodeksas - kodifikuotas norminis teisės aktas, numatantis asmens teisinę atsakomybę už administracinius nusižengimus. Baudžiamasis kodeksas - kodifikuotas norminis teisės aktas, numatantis asmens teisinę atsakomybę už nusikalstamas veikas.

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, dėstomoji dalis iš 3 skyrių, 6 poskyrių, išvados ir rekomendacijos, pateikiamas naudotos literatūros sąrašas bei anotacija (santrauka) lietuvių ir anglų kalbomis.

[1]Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Statistika. Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, Lietuvoje 2002-2011 metais. // http://www.vrm.lt/fileadmin/Image_Archive/IRD/Statistika/index2.phtml?id=198&idStat=13&metai=2012&menuo2&regionas=0&id3=5

[2] Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas: oficialus tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 2012 m. sausio 1 d. // http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416992  

[3] Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, patvirtintas 2002 m. rugsėjo 26 d. LR Seimo įstatymu Nr. VIII-1968, įsigalioja 2003 m. gegužės 1 dieną: oficialus tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 2012 m. sausio 7 d. // http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416522  

[4] Šedbaras S. Administracinė atsakomybė. – Vilnius: Justitia, 2005.

[5] Vaišvila A. Teisės teorija. – Vilnius: Justitia, 2000.

[6] Meškys L. Juridinių asmenų administracinė atsakomybė: kaltės nustatymo problemos ir sprendimo būdai. Jurisprudencija. Mokslo darbai. 2006. T. 4(82).

[7] Drakšas R. Ar pagrįstai ribojamas juridinių asmenų, kurie gali būti laikomi baudžiamosios atsakomybės subjektais, ratas? Jurisprudencija. Mokslo darbai. 2011. T. 18(4).

[8] Baudžiamoji teisė. – Vilnius: Eugrimas, 2003. P. 55. ir kt.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12621 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. BAUDŽIAMOJI IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ TEORINIU ASPEKTU6
 • 1.1. Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės samprata6
 • 1.2. Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės panašumai ir skirtumai12
 • 2. TEISĖS PAŽEIDIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NARKOTINĖMIS AR PSICHOTROPINĖMIS MEDŽIAGOMIS ANALIZĖ17
 • 2.1. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nurodyti teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis17
 • 2.2. Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą24
 • 3. TEISMŲ PRAKTIKĄ FORMUOJANČIŲ TEISMŲ BYLŲ, SUSIJUSIŲ SU NARKOTINĖMIS AR PSICHOTROPINĖMIS MEDŽIAGOMIS PROBLEMINIAI ASPEKTAI29
 • 3.1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika bylose, susijusiose su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis29
 • 3.2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika bylose, susijusiose su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis34
 • IŠVADOS38
 • PASIŪLYMAI40
 • LITERATŪRA41
 • SANTRAUKA (ANOTACIJA) LIETUVIŲ KALBA44
 • SANTRAUKA (ANOTACIJA) ANGLŲ KALBA45

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Finansinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus
Referatas Finansinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus

Mokesčių įstatymai dažnai pažeidžiami piktnaudžiaujant, t.y. formaliai laikantis įstatymo, mokesčio bazė yra perkeliama tam asmeniui [...]

Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas neteisėtoje farmacinėje veikloje
Diplominis darbas Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas neteisėtoje farmacinėje veikloje

Magistro darbo temos aktualumas. Žmogaus sveikata visuomenėje laikoma viena didžiausių vertybių. Tai deklaruojama ir Lietuvos [...]

Administracinė atsakomybė už kelių eismo taisyklių pažeidimus: teisinis vertinimas ir analizė
Referatas Administracinė atsakomybė už kelių eismo taisyklių pažeidimus: teisinis vertinimas ir analizė

Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų [...]

Baudžiamoji atsakomybė už reputacijos pažeidimą
Referatas Baudžiamoji atsakomybė už reputacijos pažeidimą

Teisė turėti įsitikinimus ir juos laisvai reikšti – viena iš fundamentalių teisių, tapusių neatskiriamu demokratiškų [...]

Administracinė atsakomybė už žemės apsaugos pažeidimus: teisinis vertinimas ir analizė
Referatas Administracinė atsakomybė už žemės apsaugos pažeidimus: teisinis vertinimas ir analizė

Darbo tikslas – išanalizuoti teorines ir praktines administracinės atsakomybės už žemės apsaugos pažeidimus dalis. Uždaviniai: išsiaiškinti kokie [...]

Nutarimas administracinės teisės pažeidimo byloje
Referatas Nutarimas administracinės teisės pažeidimo byloje

       Teisena, tai įstatymo nustatyta procesinė pažeidimo bylų iškėlimo, nagrinėjimo, nuobaudų skyrimo, priimtų nutarimų apskundimo [...]

Administracinio teisės pažeidimo sudėtis
Referatas Administracinio teisės pažeidimo sudėtis

ĮVADAS     Teisingumas yra valstybės pagrindas, o teisė - viena iš svarbiausių priemonių valstybės uždaviniams vykdyti.

Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė, taikoma valstybės tarnautojams
Referatas Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė, taikoma valstybės tarnautojams

Savo darbe pakalbėsiu apie valstybės tarnautojų baudžiamąją ir administracinę atsakomybe. Tai yra mano nuomone itin [...]

Narkotinės ir psichotropinės medžiagos
Referatas Narkotinės ir psichotropinės medžiagos

Dar visai neseniai narkotikai mums reiškė kažką tolima, svetima, nieko bendro neturintį su mūsų gyvenimu.