Būsto kreditų Lietuvos komerciniuose bankuose lyginamoji analizė

55 psl. / 13000 žod.

Ištrauka

Temo aktualumas. Kiekvienas žmogus svajoja apie jam priklausančius namus, tačiau ne kiekvienas turi sukaupęs pakankamai lėšų būstui įsigyti. Dažnai tenka kreiptis į kredito įstaigas, kurios teikia būsto paskolas. 2012 m. antroje pusėje Lietuvoje buvo užbaigta daug nekilnojamojo turto projektų (pvz. Aleksoto vilos, naujoji Vaišvydava, Žalia sala ir pan.), todėl didėjo būsto pasiūla. Remiantis SEB banko duomenimis, gyventojai, pirkdami būstą, įmoka savo lėšų, kurios siekia 15 – 20 proc. būsto vertės, o likusią dalį skolinasi iš banko. Dažniausiai paskola imama pirmajam šeimos būstui įsigyti. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai siūlo skirtingas būsto paskolų sąlygas, todėl šiame darbe bus atliekama būsto paskolų Lietuvos komerciniuose bankuose lyginamoji analizė.

Darbo objektas – būsto kreditai Lietuvos komerciniuose bankuose.

Darbo tikslas – atlikti būsto paskolų Lietuvos komerciniuose bankuose lyginamąją analizę.

Darbo uždaviniai:

 • Pateikti kredito funkcijas ir principus;
 • Išanalizuoti kredito palūkanų rūšis;
 • Apžvelgti kredito apdraudimo priemones;
 • Aprašyti kredito riziką ir paskolų monitoringą;
 • Palyginti Lietuvos komercinių bankų teikiamų būsto paskolų sąlygas;
 • Išanalizuoti Lietuvos komercinių bankų būsto paskolų portfelį;
 • Ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie būsto paskolų sąlygų svarbą, apsisprendžiant imti paskolą.

Tyrimo metodai. Analizuojant kredito sampratą, jo funkcijas bei principus, apžvelgiant kredito riziką bei monitoringo svarbą buvo naudojami šie bendramoksliniai tyrimo metodai – lyginamoji mokslinės literatūros analizė, sisteminimas, klasifikavimas, apibendrinimas, palyginimas. Atliekant empirinį tyrimą buvo naudojamas kiekybinis tyrimo metodas – anketinė apklausa ir kiekybinė duomenų analizė (matematinio, statistinio apdorojimo metodai, naudojantis Microsoft Excel programa).

Darbo struktūros paaiškinimas. Darbą sudaro 3 dalys. Pirmoje darbo dalyje „BŪSTO PASKOLŲ ESMĖ IR SĄLYGOS“ analizuojami teoriniai kredito aspektai : sąvoka, funkcijos, principai, rizika bei paskolų monitoringas. Antroje dalyje „BŪSTO PASKOLŲ ANALIZĖ LIETUVOS KOMERCINIUOSE BANKUOSE“ atliekama kredito rinkos analizė – aprašomo būsto paskolas teikiantys Lietuvos komerciniai bankai, nurodoma, kaip bankai vykdo veiklos riziką ribojančius normatyvus. Taip pat lyginamas 2011- 2013 m. Lietuvos komercinių bankų uždirbtas pelnas, apžvelgiami turto ir nuosavybės grąžos rodikliai. Kadangi bankų teikiamų būsto paskolų sąlygos skiriasi, pateikiamos 6 Lietuvos bankų būsto paskolų išdavimo sąlygos. Siekiant apžvelgti būsto paskolų rinką, pateikiami statistiniai duomenys. Trečioje dalyje „VISUOMENĖS NUOMONĖS APIE BŪSTO PASKOLŲ SĄLYGAS TYRIMAS“ atliekamas anketinės apklausos rezultatų apibendrinimas, pateikiami tyrimo rezultatai.

Naudota literatūra. Darbe daugiausiai naudota Lietuvos mokslininkų literatūra. Teorinėje darbo dalyje svarbiausi literatūros šaltiniai yra V.Aleknevičienė (2005) „Finansai ir kreditas“ bei M. Jasienė (2013) „Pinigai ir kreditas“. Antroje darbo dalyje daugiausiai naudotasi Lietuvos banko duomenimis.

Darbo struktūra ir apimtis. Darbą sudaro įvadas, 3 dalys, išvados. Pagrindinė darbo medžiaga aprašyta 44 puslapiuose, įskaitant 14 lentelių ir 18 paveikslų. Taip pat pateikiamas 1 priedas. Panaudotos literatūros sąrašą sudaro 21 šaltinis.


Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS6
 • 1. BŪSTO PASKOLOS: ESMĖ IR SĄLYGOS8
 • 1.1. Kredito funkcijos ir principai8
 • 1.2. Kredito palūkanos11
 • 1.3. Kredito apdraudimo priemonės15
 • 1.4. Kredito rizika ir paskolų monitoringas18
 • 2. BŪSTO PASKOLŲ ANALIZĖ LIETUVOS KOMERCINIUOSE BANKUOSE23
 • 2.1. Kredito rinkos analizė23
 • 2.1.1. Lietuvos komerciniai bankai ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
 • 2.1.2. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
 • 2.1.3. Bankų pelnas 2011 – 2013 m. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
 • 2.1.4. Bankų turto ir nuosavybės grąža30
 • 2.2. Būsto paskolų sąlygos31
 • 2.2.1. AB SEB bankas31
 • 2.2.2. AB Citadele bankas32
 • 2.2.3. AB DNB bankas. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
 • 2.2.4. AB Šiaulių bankas ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
 • 2.2.5. AB Swedbank.34
 • 2.2.6. UAB Medicinos bankas35
 • 2.3. Būsto paskolų Lietuvoje statistika36
 • 3. VISUOMENĖS NUOMONĖS APIE BŪSTO PASKOLŲ SĄLYGAS TYRIMAS40
 • 3.1. Tyrimo metodologija40
 • 3.2. Tyrimo duomenų analizė41
 • IŠVADOS48
 • SANTRAUKA51
 • SUMMARY52
 • LITERATŪRA53
 • PRIEDAS55

Reziumė

Autorius
giedrab
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€12.39
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 5, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
55 psl.

Susiję darbai

Kredito rizikos bankiniame sektoriuje analizė

Finansai Referatas 2013 m. maiguolida
Temos aktualumas. Bankai yra vieni iš svarbiausių rinkos ūkio subjektų, lemiančių šalies ekonomikos plėtrą. Bankų sistemos dalyvių pagrindinė funkcija – kreditavimas - yra...