Jaunimo kalbos etiketas interneto pokalbių svetainėse

70 psl. / 16920 žod.

Ištrauka

Pastaruoju metu plūstelėjus į Lietuvą naujoms technologijoms, pastebimai keičiasi ir žmonių bendravimo stilius – bendravimą laiškais, tiesioginį kalbėjimąsi dabar keičia vis labiau populiarėjantis bendravimas pasauliniame elektroniniame tinkle, arba internete.

Akivaizdu, jog naujovėms visada yra imliausi jauni žmonės. Vis daugiau jaunimo (ir ne tik) susižavi interneto teikiamomis, rodos, neribotomis galimybėmis, iš kurių viena – galimybė bendrauti įvairiose svetainėse. Tai leidžia internete fiksuoti unikalią rašytinę ir sakytinę kalbą (pastaroji kalbos etiketui rūpi kur kas labiau). Šio darbo objektas yra lietuviškose pokalbių svetainėse atsispindintis jaunimo kalbos etiketas. Nors bendravimas pokalbių svetainėse yra iš dalies anonimiškas (pasirenkami slapyvardžiai, neaiški dalyvių lytis, amžius ir pan.), tačiau pagrindiniai svetainių lankytojai yra palyginti jauni žmonės. Kaip teigia kalbininkė A. Ryklienė, apytikriais skaičiavimais asmeninių interneto puslapių autorių amžiaus vidurkis yra 21 m., naujienų grupėse dalyvaujantys asmenys – tai 23,8 m. jaunuoliai (Ryklienė, 2000c, 65). Tai leidžia manyti, kad ir pokalbių svetainėse dalyvauja panašaus amžiaus jaunimas. Remiantis empirine patirtimi iškeliama hipotezė, jog jaunimas, bendraudamas interneto pokalbių svetainėse, vartoja specifines kalbos etiketo formules, kurios neatitinka bendrinės kalbos normų.

Darbo tikslas – suklasifikuoti pasirinktose interneto pokalbių svetainėse vartojamas kalbos etiketo formules pagal situacijas (kreipiniai, pasisveikinimai, atsisveikinimai) ir aptarti jų vartosenos bei raiškos ypatumus, pamėginti panagrinėti adresato ir adresanto santykius. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami tokie uždaviniai:

1) pateikti interneto terpės ir joje vartojamos naujos kalbos atmainos ypatybes;

2) trumpai aptarti interneto vartotojams skirtą taisyklių rinkinį „Tinklo etiketas“ ir palyginti jį su kalbos etiketo reikalavimais;

3) išsiaiškinti kreipinių grupes, kreipimosi žodžių vartojimo tendencijas ir aptarti jų

struktūrą, darybą, stilistinį vaidmenį;

4) aptarti pasisveikinimų niuansus, kalbinę raišką;

5) nustatyti atsisveikinimų vartojimo ypatumus.

Kalbos etiketo formulės atskleidžia adresanto ir adresato santykius, pokalbių dalyvių tikslus, pasirenkant vienokią ar kitokią kalbos etiketo formulių raišką. Todėl darbe neapeinami ir sociolingvistiniai dalykai, nors dėl pašnekovų anonimiškumo patikimai ištirti adresanto ir

adresato santykius nėra įmanoma. Nėra galimybių patikrinti kalbančiųjų lytį, amžių, socialinę

padėtį ir kt. Todėl tyrimas šiuo atžvilgiu gali būti tik hipotetiškas.

Kadangi iki šiol jaunimo bendravimo, kalbos etiketo ypatybes buvo galima pajusti tik iš jo fragmentų – kalbos gatvėje, mokykloje, autobuse ir kt., jis specialiai lietuvių kalbotyroje nėra išsamiai tyrinėtas. Kol kas tik apie kai kurias jaunimo kalbos ypatybes užsimenama keleto tyrinėtojų darbuose (Čepaitienė, 1996a; 1996b; Kučinskaitė, 1990). Taigi darbo naujumas akivaizdus – tai vienas iš pirmųjų jaunimo kalbos etiketo interneto pokalbių svetainėse tyrinėjimas lietuvių kalbotyroje.

Šis darbas aktualus ir reikšmingas kaip dar netyrinėtos jaunimo šnekamosios kalbos tendencijų aprašymas. Darbo medžiaga ir jo išvadomis galės remtis rašantys lyginamuosius kalbos etiketo tyrinėjimus. Kadangi darbe analizuojami vienos socialinės grupės kalbos etiketo ypatumai, tai jis galėtų praversti tiems, kurie domėsis sociolingvistika, tirs jaunimo kalbos žodžių darybos, stilistikos ypatumus.

Apžvelgus bemaž visas lietuviškas pokalbių svetaines, darbo medžiaga rinkta iš interneto pokalbių svetainių www.chat.lt ir www.beta.lt. Renkantis svetaines, vadovautasi keletu kriterijų:

1) pagal svetainių populiarumą (žiūrėta, kur bendrauja daugiau asmenų, taip tikėtasi

įvairesnės kalbinės raiškos);

2) pagal tai, apie ką jose kalbamasi (vyrauja jaunimui aktuali tematika).

Medžiaga rinkta metus – nuo 2004 m. sausio mėn. iki gruodžio mėn., internetu pasinaudojant keletą kartų per mėnesį. Darbe nagrinėjamos pokalbių svetainės, kuriose bendraujama sinchroniškai – taip tikėtasi įvairesnių ir gausesnių kalbos etiketo formulių.

Iš surinktų duomenų renkami pavyzdžiai – kreipimosi žodžiai (jų suskaičiuota virš

200), pasisveikinimai (rasta 456 pavartojimo atvejai), atsisveikinimai (apie 100).

Kitas tyrimo etapas – studijuota reikalinga mokslinė literatūra, kurioje analizuojamos kalbos etiketo situacijos ir jų raiška, jaunimo kalbos ypatumai; aptariama interneto svetainių specifika; išdėstytos interneto etiketo taisyklės.

Surinkti pavyzdžiai sisteminti pagal kalbos etiketo situacijas, vėliau – jų raiškos ypatumus.

Jaunimo kalbos etiketas tiriamas aprašomuoju analitiniu, skaičiavimo metodais, pasitelkiant komparatyvinį (lyginant kalbos etiketą ir „Tinklo etiketą“) ir tipologinį (klasifikuojant pokalbių svetainėse vartojamas kalbos etiketo formules pagal kalbos etiketo situacijas) metodus.

Darbo tikslas ir uždaviniai lėmė jo struktūrą. Darbo pradžioje pateikiama kalbos etiketo tyrinėjimų apžvalga, kuria siekiama parodyti, kokiais aspektais yra tyrinėtas kalbos etiketas. Atskirai aptariama interneto terpės, joje esančios kalbos specifika ir „Tinklo etiketo“ principai. Skyriuose: „Kreipiniai“, „Pasisveikinimai“, „Atsisveikinimai“ detaliai analizuojama šių kalbos etiketo situacijų raiška (struktūra, daryba, stilistinis vaidmuo, sintaksiniai ypatumai), adresato ir adresanto santykių specifika jaunimo kalboje.

Darbas baigiamas išvadomis, santrauka užsienio kalba, 59 pozicijų literatūros sąrašu ir priedais (4 priedai: 1 priedas – „šypsniukų“ pavyzdžiai ir reikšmės; 2 priedas – kreipimosi žodžių pavyzdžiai; 3 ir 4 prieduose pateikta pasisveikinimų ir atsisveikinimų formulių raiška, jų vartojimo dažnumas; taip pat kompaktinė plokštelė su surinkta medžiaga).

Darbo tema skaitytas pranešimas IX studentų ir magistrantų mokslinių darbų

konferencijoje „Studentų darbai – 2005“ (Šiauliai, 2005 m. kovo 25 d.).


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Kalbos etiketo tyrinėjimų apžvalga6
 • 2. Internetas – savita bendravimo priemonė9
 • 2.1. Tiesioginiai pokalbiai internete10
 • 2.2. Elektroninis diskursas – nauja kalbos atmaina12
 • 3. Elgesio internete taisyklės…………………………………………………………………15
 • 4. Kreipimosi žodžiai18
 • 4.1. Slapyvardžiai……………………………………………………………………21
 • 4.2. Lytis………………………………………………………………………………26
 • 4.3. Vertinimas30
 • 4.4. Amžiaus ypatumai………………………………………………………………33
 • 4.5. Bendras žmogaus įvardijimas…………………………………………………….35
 • 4.6. Kiti kreipimosi žodžiai……………………………………………………………37
 • 5. Pasisveikinimai……………………………………………………………………………39
 • 6. Atsisveikinimai……………………………………………………………………………44
 • Išvados………………………………………………………………………………………49
 • Summary………………………………………………………………………………………52
 • Šaltiniai ir literatūra…………………………………………………………………………53
 • Priedai…………………………………………………………………………………………57

Reziumė

Autorius
agata66
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€14.31
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 23, 2015
Publikuotas
2005 m.
Apimtis
70 psl.

Susiję darbai

Lietuvių kalbos etiketo ypatumai

Lietuvių kalba Referatas 2012 m. literatė
Kalbos etiketas – tam tikra žodžių, jų frazių, posakių visuma, kuria remiamės kasdien dalyvaudami bendruomeniniame gyvenime: mokydamiesi, dirbdami, rašydami, kalbėdami, gatvėje, namuose, oficialiose...