Pajamų ir sąnaudų apskaita bei analizė UAB xxx

68 psl. / 12926 žod.

Ištrauka

Dvidešimt pirmame amžiuje įmonės yra priverstos konkuruoti sudėtingomis bei nuolat besikeičiančiomis sąlygomis. Siekdamos išsilaikyti konkurencingoje rinkoje ir užtikrinti veiklos tęstinuma, turi nuolat analizuoti savo veiklos rezultatus. Įmonės ūkinės ir komercinės veiklos rezultatų analizės objektas yra jos visa veikla bei tos veiklos rezultatai, išreiškiami tokiais ekonominiais rodikliais, kaip realizacija ir atsargos, sąnaudos bei išlaidos, pajamos ir pelnas (nuostolis), pelningumas bei darbo našumas ir kt. Visi šie rodikliai apibūdina ivairias ukinės ir komercinės veiklos puses bei galutinį rezultatą: sėkmę (kai gaunamas pelnas) arba nesėkmę (kai gaunamas nuostolis). Iš šio rezultato sprendžiama apie įmonės vadovų sugebėjimą uždirbti tokį pinigų kiekį, kad būtų padengtos ne tik visos įmonėje patiriamos sąnaudos, bet dar būtų ir perviršis t.y pelnas. Grynasis pelnas yra savininkų nuosavybės padidėjimas iš įmonės veikos, apskaičiuojamas kaip pajamų ir sąnaudų skirtumas, todėl labai svarbu analizuoti ir tirti įmonių pajamas bei sąnaudas. Jei neteisingai pripažįstamos pajamos, sąnaudos ar kitos ūkinės operacijos, tai finansinės analizės duomenys bus netikslūs, vadovai negalės priimti teisingų sprendimų. Taigi svarbiausias analizės tikslas ir yra teikti objektyvią informaciją vartotojams, tokiu būdu siekiant padėti įmonių vadovams didinti veiklos efektyvumą.

Darbo problema. Dažniausiai įmonės skiria nepakankamai dėmesio finansinių rodiklių analizei, kuri, parodo ne tik realią įmonės finansinę būklę, bet ir padeda numatyti įmonės ateities perspektyvas.

Darbo objektas: Pajamų ir sąnaudų apskaita bei analizė UAB „Xxx“.

Darbo tikslas. Naudojantis pajamų ir sąnaudų teoriniais aspektais bei įmonės finansinių ataskaitų dokumentais, įvertinti UAB „Xxx” finansinę būklę bei atlikti pajamų ir sąnaudų analizę.

Šiam tikslui pasiekti buvo iškelti tokie uždaviniai:

 1. Apibendrinti pajamų ir sąnaudų rūšis;
 2. Atskleisti pajamų ir sąnaudų teisingą pripažinimą apskaitoje;
 3. Įšanalizuoti įmonės UAB „Xxx“ pajamų ir sąnaudų ypatumus;
 4. Atlikti UAB „Xxx“― finansinių rodiklių analizę ir veiklos rezultatų įvertinimą.

Darbo metodai. Darbe naudojami pajamų ir sąnaudų bei finansinės analizės literatūros apibendrinimo, praktinių tyrimų lyginamieji, grafiniai bei duomenų grupavimo metodai. Empirinėje darbo dalyje įvertinti įmonės finansinei būklei taikyti horizontaliosios ir vertikaliosios bei santykinių rodiklių analizės metodai.

Pagrindiniai analizės šaltiniai, kurie buvo panaudoti darbe: Lietuvos autorių literatūra, informacija internete, Lietuvos Respublikos įstatymai, verslo apskaitos standartai, tarptautiniai verslo apskaitos standartai, Lietuvos statistikos departamento duomenys. Finansiniai skaičiavimai atlikti remiantis UAB „Xxx" pelno (nuostolių) ataskaitomis (2011 m. - iš registrų centro, 2012 m.- preliminari).

Darbo struktūra ir apimtis. Bakalauro baigiamąjį darbą sudaro 3 pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje apibendrinta pajamų ir sąnaudų apskaita bei susiję rodikliai. Antroje dalyje išanalizuoti UAB ,,Xxx” pajamų ir sąnaudų apskaitos ypatumai. Trečioje darbo dalyje taikant horizontaliosios ir vertikaliosios analizės metodus, atlikta UAB „Xxx" finansinės veiklos analizė, apskaičiuoti pelningumo rodikliai. Tyrimas baigiamas išvadomis ir pasiūlymais. Darbą sudaro 69 psl., 12 lentelių, 11 priedų.


Turinys

 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA
 • SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA
 • PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS
 • 1. PAJAMŲ PRIPAŽINIMAS, GRUPAVIMAS IR APSKAITA8
 • 1.1. Pajamų sąvoka, pajamų dydžio nustatymas bei pripažinimo principai8
 • 1.2. Pardavimo pajamų pripažinimas apskaitoje14
 • 1.3. Pardavimus koreguojančių veiksnių apskaita16
 • 1.3.1. Prekybinės nuolaidos17
 • 1.3.2. Pardavimo diskontai18
 • 1.3.3. Prekių nukainojimai ir grąžinimai19
 • 1.3.4. Valiutų kursų pasikeitimai20
 • 1.4. Sąnaudų pripažinimas, grupavimas ir apskaita21
 • 1.4.1.Sąnaudų sąvoka ir rūšys22
 • 1.4.2.Sąnaudų pripažinimas apskaitoje28
 • 1.5. Įmonės pajamų ir sąnaudų analizės svarba ir rodikliai
 • 1.5.1. Pelnas (nuostolis)
 • 1.5.2 Santykiniai rodikliai
 • 2. UAB ,,XXX" PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA IR JŲ ANALIZĖ
 • 2.1. UAB ,,Xxx" pajamų ir sąnaudų pripažinimo apskaitos politika
 • 2.2. UAB ,,Xxx" pajamų ir sąnaudų apskaitos analizė
 • 3. VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGALBA
 • 3.1. UAB ,,Xxx" pelno (nuostolių) ataskaitos horizantalioji, vertikalioji bei lyginamoji analizė
 • 3.2. UAB ,,Xxx" pelningumo rodiklių analizė
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI
 • Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą

Reziumė

Autorius
powerful
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€12.39
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 12, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
68 psl.

Susiję darbai

Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje

Apskaita Referatas 2013 m. sypsenele
Mano pasirinkta kursinio darbo tema „Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje“. Sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, netekimo arba turto vertės...

AB ,,Lietuvos paštas' pajamų ir sąnaudų analizė

Apskaita Diplominis darbas 2016 m. Šarūnėm
Temos aktualumas. Pagrindinis įmonės tikslas yra efektyvi veikla, siekiant gauti kuo didesnes pajamas, užtikrinant racionalų išteklių panaudojimą ir patiriant minimaliausias sąnaudas. Todėl itin...

Pajamų ir sąnaudų apskaitos analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. nika99
Diplоminiаmе (bаigiаmаjаmе) dаrbе yrа išаnаlizuоti įvаirių Liеtuvоs аutоrių tеоriniаi pаjаmų ir sąnаudų аpskаitоjе аspеktаi. Аprаšytоs ir pаnаudоtоs įvаiriоs finаnsinės аnаlizės tyrimо mеtоdikоs. Pristаtоmа...