X turizmo įmonės teikiamų paslaugų tobulinimas

52 psl. / 11647 žod.

Ištrauka

Baigiamojo darbo aktualumas

Puikiai žinome, kad kiekvienai turizmo paslaugas teikiančiai įmonei visų svarbiausia yra visada išlikti našia, sėkmingai veikiančia bei gerą vardą tarp klientų ir konkurentų turinčia įmone. Tačiau ne paslaptis, kad laikui bėgant smarkiai keičiasi vartotojų poreikiai, kas atitinkamai įmones verčia nuolatos tirti savo teikiamų paslaugų kokybę, bei ieškoti naujų paslaugų tobulinimo būdų.

Visgi, norint pasiekti sėkmę Lietuvos turizmo versle, būtina didžiausią dėmesį skirti vartotojams ir jų poreikių įgyvendinimui. Tai padėtų pelnyti jų pasitikėjimą. Norint tai įgyvendinti, kiekviena turizmo įmonė privalo išsiaiškinti, kaip vartotojai įvertina esamas turizmo paslaugas, bei ištirti ko jie tikisi, t.y. kokie jų lūkesčiai Lietuvos turizmo rinkoje dar yra neįgyvendinti. Negalime nepaminėti ir to, kad organizacijoms teikiančioms turizmo paslaugas, būtina nustatyti, kokios jų paslaugos yra perspektyviausios vartotojų atžvilgiu ir kaip yra vertinimas personalo darbas. Tokiu būdu įmonė galėtų dar labiau teikiamas paslaugas tobulinti ir toliau sėkmingai išsilaikyti turizmo rinkoje.

Baigiamojo darbo problema - Kiekvienas klientas nori gauti kokybiškas paslaugas ir todėl yra svarbu išsiaiškinti kaip yra pateikiama paslauga, ir ar ji atitinka kliento lūkesčius. Norint patenkinti klientų lūkesčius, labai svarbu išsiaiškinti jų poreikius. Tačiau ne visada klientas lieka patenkintas suteiktu aptarnavimu.

Baigiamojo darbo objektas – X turizmo įmonės teikiamos paslaugos.

Baigiamojo darbo tikslas – Išanalizuoti ir įvertinti X turizmo įmonės teikiamas turizmo paslaugas, bei pateikti galimus tobulinimo būdus.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

Išanalizuoti turizmo ir paslaugų sampratą teoriniu aspektu.Pristatyti Xturizmo įmonėscharakteristiką.Atlikti teikiamų paslaugų tyrimo analizę.Pateikti siūlymus paslaugų kokybės gerinimui.

Baigiamojo darbo metodai – mokslinės literatūros analizė, kiekybinis tyrimas – anketinė klientų apklausa ir jos rezultatų apibendrinimas.

Baigiamojo darbo struktūraDarbą sudaro įvadas, dvi pagrindinės dalys, išvados. Įvade yra atskleidžiamas temos aktualumas, iškeliamas tikslas ir jam įgyvendinti suformuluojami tyrimo uždaviniai. Pirmojoje, teorinėje dalyje aptariama teorinė medžiaga, skirtingų autorių darbuose naudotos sąvokos, išaiškinami turistų, turizmo ir paslaugų klasifikacijos galimi būdai, aptariami kokybės aspektai, personalo įtaka teikiamoms paslaugoms. Antrojoje dalyje aprašomi darbo metodai, priemonės, jų įvertinimas ir trumpai pristatoma įmonė ir jos veikla. Trečiojoje dalyje aptariami ir analizuojami atliktų tyrimų duomenys taip pat siūlomi paslaugų tobulinimo būdai. Baigiamojoje dalyje pateikiamos išvados ir rekomendacijos.


Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. TURIZMO PASLAUGŲ TEORINIAI ASPEKTAI8
 • 1.1. Turizmo ir paslaugų samprata ir ypatumai8
 • 1.2. Turizmo paslaugų vartotojų rinkos segmentavimas16
 • 1.3. Turizmo paslaugų kokybės aspektai19
 • 1.4. Personalo įtaka teikiamų paslaugų kokybei23
 • 2. TYRIMO DIZAINAS27
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas27
 • 2.2. Įmonės veiklos pristatymas28
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS30
 • 3.1. Anketinės respondentų apklausos rezultatai30
 • 3.2. X turizmo įmonės paslaugų tobulinimo būdai41
 • IŠVADOS43
 • REKOMENDACIJOS44
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS45
 • PRIEDAI47

Reziumė

Autorius
agniuukas
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€11.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 16, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
52 psl.

Susiję darbai