Rinkimų teisė renkant savivaldybės tarybos narius

46 psl. / 13925 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas ir problematika. Lietuva, kaip ir daugelis kitų valstybių turi vietos savivalda, kurios reguliavimas grindžiamas savivaldybių ir valstybės interesu derinimu, demokratiniu atstovavimu, bei taip pat laisvais ir teisingais rinkimais.

Šiame darbe nagrinėjama tema yra aktuali ir problematiška dėl painaus ir nepastovaus rinkimų teisės įstatyminio įtvirtinimo renkant savivaldybės narius, dėl nuolatos visuomenėje keliamo klausimo – savivaldybės narių rinkimų sistemos netobulumo bei rinkėjų neaktyvumo (Jarašiūnas, 2007)

Taip pat temos aktualumą pabrėžia ir tai, kad Lietuvos teisės moksle rinkimų teisė renkant savivaldybės narius nėra plačiai nagrinėta. Lietuvos Respublikos Konstitucija reglamentuoja, kad suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Ši konstitucinė norma įtvirtina atstovaujamosios institucijos formavimą rinkimų būdu. Taigi akivaizdu, kad rinkimų institutas yra vienas iš konstitucinės teisės, kaip mokslo šakos, institutų. Laisvi ir teisėti rinkimai – esminis demokratijos instrumentas, leidžiantis per tautos valios pareiškimą suformuoti legitimius valstybinės valdžios organus (Кулинов О. 2003).

Remiantis Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės specialistais galime teigti, kad “siekiant atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, tautos valia sudarant valdžios institucijas gali būti išreikšta tik per demokratinius rinkimus”. Rinkimų proceso metu susiklostantys teisiniai santykiai yra reglamentuojami ne tik Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, bet ir jos pagrindu priimtuose įstatymuose (Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas) (Birmontienė T., Jarašiūnas E., Kūris E., ir kt., 2001).

Įstatymuose suformuluotos normos, reglamentuojančios savivaldybių rinkimus, neturi prieštarauti Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams. Įstatymų leidėjas įtvirtindamas rinkimų į savivaldybes teisės normas ne visada išvengia reglamentavimo spragų arba netinkamo reglamentavimo.

Savivaldybių rinkimų problematika susilaukia didelio politologų, teisininkų ir kitų specialistų dėmesio. Kadangi lietuviškos literatūros šia tema yra nepakankamai, tai darbe bus naudojama ir užsienio autorių literatūra. Taip pat, yra naudojama, tiek LR Konstitucinio, tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, praktikos. Darbe yra analizuojama LR Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas, įstatymo pakeitimai ir kiti teisės aktai leidžiantys labiau įsigilinti į nagrinėjamą temą.

Temos tikslas. Atskleisti rinkimų teisės principus ir ypatumus renkant savivaldybės narius.

Tyrimo uždaviniai:

1. Atskleisti rinkimų teisės sampratą ir jos įtaką valstybės demokratijai; 2. Išanalizuoti aktyviąją ir pasyviąją vietos savivaldos rinkimų teisę bei atlikti savivaldybių tarybų rinkimų etapų analizę;3. Atskleisti teisės dalyvauti savivaldybių tarybų rinkimuose įgyvendinimo problematiką;4. Atskleisti rinkimų procedūrų renkant savivaldybių tarybų narius vykdymo probleminius aspektus

Temos objektas. Rinkimų teisė renkant savivaldybės narius.

Tyrimo metodai. Siekiant atskleisti nagrinėjamos temos esmę ir pabrėžiant jos aktualumą, darbe naudojamas lyginamasis, loginis, aprašomasis ir mokslinės literatūros bei norminių aktų analizės metodas.


Turinys

 • SANTRAUKA5
 • SUMMARY6
 • ĮVADAS7
 • 1. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ RINKIMŲ TEISĖS REALIZAVIMAS9
 • 1.1 Rinkimų teisės samprata, jos įtaka valstybės demokratijai9
 • 1.2 Vietos savivaldos rinkimų teisė11
 • 1.2.1 Aktyvioji vietos savivaldos rinkimų teisė14
 • 1.2.2 Pasyvioji vietos savivaldos rinkimų teisė16
 • 1.3 Savivaldybių tarybų rinkimų etapai19
 • 2. VIETOS SAVIVALDOS RINKIMŲ TEISĖS ĮGYVENDINIMO PRAKTINIAI ASPEKTAI27
 • 2.1. Tyrimo metodika27
 • 2.2 Teisės dalyvauti savivaldybių tarybų rinkimuose įgyvendinimo problematika teismų praktikoje.28
 • 2.3 Rinkimų eigos kaitos analizė savivaldybės tarybų rinkimų įstatyme34
 • REKOMENDACIJOS42
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS43
 • PRIEDAI46

Reziumė

Autorius
marccain
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 29, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

Seimo nario teisinis statusas

Teisė Kursinis darbas 2016 m. beloved
Temos aktualumas. Turbūt niekas negalėtų paneigti, jog kone kasdien regime, girdime naujienas apie Seimo narių darbą, pasisakymus, nusižengimus ir kitokią veiklą, kurią esame...