Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Mero statuso pokyčiai Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

ĮVADAS

Darbo aktualumas

Savivaldybės mero statuso ir veiklos problemos yra svarstomos retai ir dažniausiai tik jų teisinio statuso požūriu. Dabartinį mero statusą reikėtų keisti, nes įstatymu, t.y. formaliai, merui yra suteikti tik simboliniai įgaliojimai. Pagrindinius sprendimus savivaldybėje priima administracijos direktorius arba taryba. Šiame darbe siekiama pateikti Vietos savivaldos ir savivaldybės raidą Lietuvoje nuo 1990 iki 2012 metų. Siekiama analizuoti mero statuso kaitą, remiantis savivaldos ištakomis.

Darbo problema

Pastaruoju metu Lietuvoje netyla diskusijos apie naujos kartos tesiogiai renkamus merus. Tiesioginiai merų rinkimai yra populiari ir plačiai visame pasaulyje diskutuojama tema. Lietuvoje šiomis temomis pradedama karštai diskutuoti artėjant LR Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimams. Lietuviškas polinkis balsuoti rinkimuose už asmenybes jau seniai yra viena iš mūsų politinio sąmoningumo savybių. Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir savivaldybių asociacija palaiko tiesioginių merų rinkimų idėją. Ji mano, jog tiesioginiai merų rinkimai pagyvintų vietos valdžią, padarytų dar artimesnę ir atskaitingesnę žmonėms. Ji teigia: „Mieli Lietuvos žmonės, jauskitės savo valstybės šeimininkais. Būkite aktyvūs ne tik rinkdami, bet ir prižiūrėdami savo išrinktuosius. Reikalaukite ne tik pažadų, bet ir realių sprendimų bei atsakomybės“. Darbe siekiama išsiaiškinti dėl kokių priežasčių žmonės linkę rinkti merą tiesiogiai, pateikiamos įvairios nuomonės už ir prieš šiuos rinkimus.

Darbo objektas – mero statuso pokyčiai Lietuvoje.

Darbo tikslas - išanalizuoti mero statuso pokyčius Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti vietos savivaldos sampratą;
 2. Išanalizuoti savivaldybės institucinės struktūros modelius;
 3. Pristatyti mero statuso pokyčius Lietuvoje po 1990 m.;
 4. Aptarti tiesioginių mero rinkimų organizavimo galimybę Lietuvos Respublikoje;
 5. Ištirti mero teisinį statusą ir įvaizdį, visuomenės ir pačių merų požiūriu.

Darbo metodai - mokslinės literatūros, publicistinių straipsnių, politikų pasisakymų analizė, teisės aktų analizė, interviu, anketinė apklausa.

Darbo struktūra

Darbą sudaro trys struktūrinės dalys, įvadas bei išvados. Įvade atskleidžiamas darbo temos aktualumas, nustatomas darbo objektas, tikslas bei uždaviniai. Trys struktūrinės dalys atitinka įvade iškeltus darbo uždavinius, kuriais siekiama darbo tikslo – išanalizuoti mero statuso pokyčius Lietuvoje. Pimoje darbo dalyje apibrėžiama vietos savivaldos samprata ir raidos aspektai Lietuvoje 1990-2012 metais bei pateikiami vietos savivaldos principai ir modeliai. Antroje dalyje analizuojama mero statuso raida bei svarba Lietuvoje, pateikiami ir analizuojami mero įgaliojimai, aptariama tiesioginių mero rinkimų organizavimo Lietuvos Respublikoje, galimybė. Trečioje darbo dalyje atliekamas tyrimas, naudojant pasirinkus tyrimo metodus: interviu bei anketinę apklausą. Juo siekiama ištirti visuomenės ir pačių merų požiūrį į mero teisinį statusą bei visuomeninį įvaizdį. Apibendrinus visą darbe pateikiamą medžiagą, pateikiamos išvados.

Darbo tipas:
Apimtis:
15000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • SĄVOKŲ SĄRAŠAS5
 • ĮVADAS8
 • 1 SAVIVALDOS FORMAVIMASIS LIETUVOJE10
 • 1.1 Vietos savivaldos samprata ir raida Lietuvoje 1990 – 2012 metais10
 • 1.2 Vietos savivaldos principai16
 • 1.3 Vietos savivaldos institucinės struktūros modeliai18
 • 2 MERO STATUSAS LIETUVOJE25
 • 2.1 Mero statuso raida Lietuvoje25
 • 2.2 Mero įgaliojimai Lietuvos Respublikoje27
 • 2.3 Tiesioginiai mero rinkimai Lietuvos Respublikoje29
 • 3 MERO TEISINIS STATUSAS IR ĮVAIZDIS: TYRIMAS37
 • 3.1 Tyrimo organizavimas ir metodika37
 • 3.2 Struktūrizuoto interviu rezultatų analizė38
 • 3.3 Anketinės apklausos rezultatų analizė46
 • IŠVADOS58
 • REKOMENDACIJOS60
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS61
 • PRIEDAI64

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Demografiniai pokyčiai šeimos gyvenime ir jų įtaka šeimos politikai Lietuvoje
Referatas Demografiniai pokyčiai šeimos gyvenime ir jų įtaka šeimos politikai Lietuvoje

Lietuvos demografinės politikos esminės užduotys yra padėti jaunoms ir daugiavaikėms šeimoms, žmonėms su negalia, pagyvenusiems [...]

Išsituokusių vyrų Lietuvoje skaičiaus statistinis tyrimas
Tyrimas Išsituokusių vyrų Lietuvoje skaičiaus statistinis tyrimas

Šio darbo tikslas ir uždavinys– savarankiškai atlikti statistinį tyrimą bei analizę,tiriant įvairius dydžius, irapibendrinti viso [...]

Užsieniečių teisinis statusas Lietuvoje
Prezentacija Užsieniečių teisinis statusas Lietuvoje

Asmens teisinis statusas apima žmogaus teisių, laisvių, teisėtų interesų ir pareigų visumą, kuri yra numatyta [...]

Užsieniečio statusas Lietuvoje
Referatas Užsieniečio statusas Lietuvoje

Lietuvoje gyvena apie 30 tūkst. kitų tautybių žmonių- rusų, lenkų, baltarusių, ukrainiečių ir kt. Tai [...]

Lietuvos Respublikos Prezidento funkcijos ir išskirtinis teisinis statusas
Referatas Lietuvos Respublikos Prezidento funkcijos ir išskirtinis teisinis statusas

Tyrimo objektas: Lietuvos Respublikos Prezidento funkcijos ir išskirtinis teisinis statusas. Rašto darbo tikslas: atskleisti Lietuvos Respublikos [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija

Mano referato tema: „L R Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija“.

Lietuvos Respublikos Seimo funkcijos ir įgaliojimai. Seimo statutas kaip ypatingas teisės aktas
Referatas Lietuvos Respublikos Seimo funkcijos ir įgaliojimai. Seimo statutas kaip ypatingas teisės aktas

Lietuvos respublikos Seimo internetinis puslapis sąvoką Seimas apibrėžia kaip visuomenės atstovų susirinkimą, suėjimą ar suvažiavimą[1].

Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus
Referatas Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomeninės ir valstybinės santvarkos pagrindas buvo feodalinės žemės nuosavybė, todėl žemės nuosavybės [...]

Pagyvenusių ir senų žmonių gyvenimo pokyčiai
Kursinis darbas Pagyvenusių ir senų žmonių gyvenimo pokyčiai

Visame pasaulyje, ypaš išsivysčiusiose šalyse, vyksta didžiuliai demografiniai pokyčiai, dėl kurių mažėja vaikų ir didėja [...]

Gruzijos geopolitiniai pokyčiai po 2008 m. karo
Kursinis darbas Gruzijos geopolitiniai pokyčiai po 2008 m. karo

2008 m. rugpjūčio mėn. įvyko precedento neturintis atvejis, dvi valstybės, Rusija ir Gruzija, iškilusias problemas [...]

Lietuva ir tautinės mažumos paskelbus nepriklausomybę
Rašinys Lietuva ir tautinės mažumos paskelbus nepriklausomybę

1918 metais paskelbus Lietuvos nepriklausomybę šalis perėjo į naują gyvenimo būvį. Paskelbtą nepriklausomybę reikėjo įtvirtinti [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose
Diplominis darbas Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose

             Temos aktualumas. Lietuvių kalbos vidurinio ugdymo programoje (2009) akcentuojama, kad “mokytojas supranta mokymo metodo [...]

Valstybės išlaidų samprata, struktūra ir pokyčiai Lietuvoje 1997-2008 metais
Kursinis darbas Valstybės išlaidų samprata, struktūra ir pokyčiai Lietuvoje 1997-2008 metais

Makroekonomika – viena iš dviejų pagrindiniu ekonomikos mokslo šakų, kuri nagrinėja ekonomiką kaip visumą bandydama [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje

JTO įkūrimo istorija JTO tikslai ir veiklos principai JTO stuktūra: svarbiausių institucijų apibudinimas JTO veikla palaikant taika JTO ir [...]