Viešųjų ir privačių interesų sanglauda Lietuvos viešųjų pirkimų įstatyme

50 psl. / 14000 žod.

Ištrauka

Darbas aisku ir struktūruotas, buvo įvertintas 8.

Atlikta analize parodo realią situaciją kiap yra sprendžiami konfliktai kilę dėl viešųjų ir privačių interesų supainiojimo.

Viešųjų ir privačių interesų konkurencinė sanglauda yra normalus ir dažnai netgi teigiamai pasireiškiantis viešųjų pirkimų reiškinys, kuris skatina kainų kritimą, kokybės gerėjimą.Tačiau kuo didesnė konkurencinė sanglauda, tuo daugiau galimybių susiformuoti korupcijai, interesų konfliktams, kyšininkavimui. Tarp viešųjų ir privačių interesų siakiama atrasti balansą, kad būtų gaunma didžiausia ekonominė nauda, pačiu skaidriausiu ir teisėčiausiu keliu. Šiuo darbu siekiama atsleisti kokia pastaruoju metu vyrauja viešųjų ir privačių interesų konkurencinę sanglauda Lietuvos viešųjų pirkimų sistemoje, tai įrėmins atliktas teismo nuosprendžių tyrimas, kuris iliustruos kodėl dažniausiai skudžiami viešieji pirkimai teismuose, ir kaip jie reaguoja ir sprendžia panašaus pobūdžio skundus. Išsiaiškintas vienas iš svarbiausių dalykų - interesų konkurencija reiškiasi kas kart vienai iš perkančiųjų organizacijų apskundžiant kitus dalyvius ar pirkimo organizatorius siekiant, kad pikimo procedūra butų sustabdyta, įšaldyta ir nutraukta.

Raktažodžiai: viešieji interesai, privatūs interesai, konkurencinė sanglauda

Tyrimo objektas viešųjų ir privačių interesų konkurencinė sanglauda Lietuvos viešųjų pirkimų sistemoje.

Darbo tikslas išanalizuoti viešųjų ir privačių interesų konkurencinę sanglaudą Lietuvos viešųjų pirkimų sistemoje.

Baigiamojo darbo uždaviniai uždaviniai:

- Išanalizuoti viešųjų ir privačių interesų sąvoką, reikšmę viešiesiems pirkimams bei teisinę bazę;

- Išsiaiškinti, kokią įtaką viešųjų ir privačių interesų derinimas turi korupcijai viešuosiuose pirkimuose;

- Įvertinti CVP IS naudojimą kaip korupcijos mažinimo alternatyvą, bei interesų lūkesčius dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose;

- Aptarti valstybės tarnautojų etikos taisykles viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimu viešuosiuose pirkimuose.

- Atlikti teismo nuosprendžių susijusių su viešaisiais pirkimais analizę ir gauti 2009-2011 m. nuosprendžių tendencijas, nagrinėjant bylas susijuias su viešųjų ir privačių interesų konkurencija viešuosiuose pirkimuose.

Darbo teorinis reikšmingumas - pažinus viešųjų ir privačių interesų derinimo, konkuravimo ir veikimo principus bus galima plačiau nagrinįti ir sprėsti problemas, kylančias dėl jų konkurencijos viešuosiuose pirkimuose.

Darbo praktinis reikšmingumas - išanalizavus kaip kaip ir kokie teismo nuosprendžiai reguliuoja interesų konkurenciją Lietuvos viešųjų pirkimų sistemoje, bus galima padaryti patariamojo pobūdžio išvadas, kurios padėtų pagerinti dabartinę situaciją.

Baigiamojo darbo metodai : duomenų surinkimui pasirinkti keli metodai. Pirmojoje darbo dalyje, apibrežiant pagrindines sąvokas taikytas aprašomasis ir duomenų rinkimo metodas, antrojoje siekiant išsiaiškinti korupcijos ir viešųjų ir privačių interesų konkurencijos taikomi bendrieji mokslinio tyrimo metodai: sisteminė ir lyginamoji mokslinės literatūros analizė. Informacijos sisteminimo metodas naudotas visos informacijos susisteminimui. Detaliai teismo nuosprendžių analizei treęiojoje darbo dalyje taikyta turinio (kontent) analizė.

Darbo struktūra - darbą sudaro trys dalys, kurių kiekviena padeda rasti atsakymą į probleminį klausimą, bei leidžia pasiekti rašto darbo tikslą. Pirmojoje dalyje aptarta viešųjų ir privačių interesų sąvoka, jų derinimo įstatyminė bazė, reikšmė viešuosiuose pirkimuose, bei derinimo įtaka korupcijai. Bus remiamasi viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, Lietuvos korupcijos žemėlapiu, įvairiais ūkio ministerijos užsakytais ar atliktais tyrimų rezultatais. Antrojoje darbo dalyje, bus bandoma išsiaiškinti kaip CVP IS naudojimas gali padėti sumažinti interesų konkurenciją bei pažabori korupciją. Šioje dalyje bus atliekama viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymų analizė, siekiant išsiaiškinti kaip yra apibrėžiami viešieji ir privatūs interesai bei jų derinimo klausimas tarnautojų etikoje, ypač atliekant viešuosius pirkimus. Trečiojoje dalyje bus atliekamas tyrimas, aptarta konkurencija tarp viešųjų ir privačių interesų atliekant viešuosius pirkimus, ištirta kaip 2009-2011 metais kito teismo sprendimai dėl bylų susijusiu su viešaisias pirkimais, bei pateiktų skundų pobūdis, bus gautos tendencijos ir atsakymai, kas turetų būti tobulinama ne tik viešųjų pirkimų sistemoje, bet ir teimuose bei reglamentacijoje.


Turinys

 • 1. Viešųjų ir privačių interesų reikšmė viešuosiuose pirkimuose
 • -Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyminė bazė.
 • -Viešųjų pirkimų sąvoka bei reikšmė
 • Viešųjų ir privačių interesų reikšmė viešuosiuose pirkimuose
 • Viešųjų ir privačių interesų sanglaudos įtaka korupcijai viešuosiuose pirkimuose
 • VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO LR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ POLITIKOJE ANALIZĖ
 • 2.1. CVP IS naudojimas, kaip interesų derinimo ir skaidrumo didinimo įrankis
 • 2.2. Viešųjų ir privačių interesų lūkesčiai vykdant ir dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose
 • 2.3. Viešųjų ir privačių interesų teisinė ir prevencinė reguliacija interesų sanglaudoje.
 • 2.3.1. Tarnautojų etikos taisyklės vykdant viešuosius pirkimus
 • 2.3.2.Prevencija ir kontrolė siekiant reguliuoti interesų konkurenciją
 • III. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKAIDRUMAS PRIVAČIŲ INTERESŲ SKLAIDOJE
 • 3.1. Viešųjų ir privačių interesų konkurencija vykdant viešuosius pirkimus
 • 3.2. Viešųjų ir privačių interesų nesuderinimo problema Lietuvos viešųjų pirkimų sistemoje
 • 3.3. Korupcijos viešuosiuose pirkimuose dėl interesų nesuderinimo teismo nuosprendžių analizė
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
junikee
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 24, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
50 psl.

Susiję darbai

Lietuvos viešojo administravimo sistema

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. rezas
puikus darbas padėsiantis suvokti Lietuvos viešojo administravimo sistemą, kuri tikriausiai ne vienam žmogui yra sunkiai suprantama.

Kodėl Lietuvai (ne)reikia viešojo valdymo reformos?

Viešasis administravimas Referatas gin27
Mokslinėje literatūroje viešasis valdymas suprantamas kaip plati valdžios ir valdymo institucijų veikla, jungianti politikos formavimą, sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimą realizuojant viešąsias programas...

E-viešieji pirkimai Lietuvos valstybinėje institucijoje

Viešasis administravimas Diplominis darbas 2011 m. rasa13
Elektroniniai viešieji pirkimai – tai procesas, kai elektroninėmis viešųjų pirkimų sistemomis siekiama įgyvendinti valdžios organų nurodymus, įrankius ar šalies įstatyminę bazę ir tam...