Viešbučio organizacinės valdymo struktūros analizė

61 psl. / 12000 žod.

Ištrauka

TEMOS AKTUALUMAS. Organizacinė valdymo struktūra yra organizacinė forma kuri apima teisių, pareigų, bei atsakomybės paskirstymą tarp organizacinio valdymo funkcinių sričių ir valdymo lygių. Pagrindinis organizacinio vadymo struktūros veiksnys yra veiksmingas organizacijos personalo valdymas, darbui turi būti parenkami tinkami darbuotojai, motyvuojami, bei nustatoma darbuotojų atsakomybė ir pavaldumas. Organizacinėje valdymo struktūroje darbai yra tarpusavyje susiję, nes padalinių ir darbuotojų atliekamų funkcijų pasikeitimas išbalansuoja visą organizacijos nuoseklią veiklą. Organizacinių valdymo struktūrų naudojimas padeda organizuoti darbą organizacijose, supažindina kiekvieną organizacijos narį su savo ir kitų darbuotojų pareigybės turiniu ir vieta, reikia teisiškai įforminti organizacijos veiklos ir valdymo struktūrą, apibrėžti kiekvienos struktūros elemento nuostatas, o jomis remiantis sudaryti kiekvienos pareigybės nuostatos. (Gudas S. 2002).

Viena labiausiai išplėtotų ir sparčiausiai augančių ūkio šakų pasaulyje yra viešbučių verslas, nes turizmas tapo neatsiejama modernaus gyvenimo dalimi. Augant turistinių paslaugų pasiūlai, vartotojų reikalavimai kokybei tampa vis aukštesni. Todėl išlikti konkurencingoje aplinkoje viešbučiams tampa gana sudėtinga. Siekdamos tapti patrauklias paslaugas teikiančiomis įmonėmis, viešbučių vadovai turi stengtis skirti išskirtinį dėmesį organizacinei valdymo struktūrai, viešbučio organizacinis valdymas turi būti operatyvus ir lankstus, bet įmonių vadovai dažniausiai neskiria šiai problemai reikalingo dėmesio. Su tokia situacija susidūrė ir viešbučio „Amberton“, kuri per paskutinius trejus metus, stengėsi tobulinti organizacinio valdymo struktūrą, bet neskyrė nei laiko, nei lėšų viešbučio darbuotojų nuomonei tirti apie organizacinio valdymo struktūros problemas. Todėl viešbutis „Amberton“, nori tobulinti organizacinio valdymo struktūrą, o nežino kaip jau esančią organizacinę valdymo struktūrą ir jos padalinių funkcijas vertina viešbučio darbuotojai.

DARBO PROBLEMA. Rašant bakalaurinį darbą buvo analizuojama įvairi mokslinė literatūra apie organizacinę valdymo struktūrą. Organizacinę valdymo struktūrą analizavo lietuvių autoriai: Bagdonas, E. (2008), Bagdonienė, L., Bagdonas, E., Kazlauskienė, E. (2004), Bagdonas, E., Kazlauskienė, E. (2006), Butkus, F.S. (1996), Butkus, F.S. (2003), Čekanavičius, V., Murauskas, G. (2006), Neverauskas B., Rastenis, J. (2000), Gudas, S. (2002), Martinkus, B., Vaičiūnas, G., Venskus, R. (2000), Sakalas, A. (2003), Stoškus, S. (2002), Stoškus, S., Beržinskienė, D. (2005), Vasiliauskas, A (2002), Zakarevičius, P. (2003) ir kt. Organizacijos valdymo strktūrą nagrinėjo įvairiais aspektais užsienio autoriai: J Birger, R., Pranevičius, H. (1998), Jewell, B.R. (2002), Kubrak, A., Koval, K. (2007), Robbins S.P. (2006), James, A. F., Stoner, R., Freeman, E., Daniel, R., Gilbert, Jr. (2001), ir daugelis kitų autorių. Atlikus sisteminę mokslinės literatūros analizę buvo nustatyti organizacinio valdymo struktūrų klasifikacijos modeliai, ir atlikta praktinė tiriamoji dalis atliekant anketinę apklausą ir nustatyta organizacinė valdymo struktūra, jos organizacinio valdymo funkcinės sritys ir valdymo lygiai, bei siūlomos organizacinės valdymo struktūros tobulinimo galimybės. Atsižvelgiant į temos aktualumą ir svarbą kiekvienai organizacijai ir jos personalui, šiuo darbu buvo siekiama viešbučio „Amberton“ organizacinės valdymo struktūros įvertinimo pavyzdžiu atsakyti į šiuos probleminius klausimus.

Probleminiai klausimai:

1. Ar organizacijos nariai, valdant jų veiklą, yra informuojami ką jie turi padaryti, kokie reikalavimai keliami jų darbo produktui ir kodėl jie turi tai daryti;

 1. Kaip ir kokius jų poreikius tenkina organizacija, jei darbuotojai padaro tai, ko iš jų reikalauja vadovai;

3. Kokios yra įmonės organizacinio valdymo struktūros tobulinimo priežastys ir kryptys.

DARBO OBJEKTAS. Viešbučio“Amberton“ organizacinio valdymno struktūros tobulinimas.

DARBO TIKSLAS. Pasiūlyti viešbučio „Amberton“ organizacinio valdymo struktūros tobulinimo galimybes ir kryptis.

DARBO UŽDAVINIAI:

1. Apžvelgti organizavimą teoriniu aspektu;

2. Aprašyti organizacinės valdymo struktūros sąvoką ir klasifikaciją;

3. Nustatyti viešbučio „Amberton“ organizacinės valdymo struktūros tyrimo metodus ir priemones;

4. Identifikuoti „Amberton“ organizacinę valdymo struktūrą;

5. Pateikti „Amberton“ organizacines valdymo strukturos tobulinimo galimybes ir kryptis.

TYRIMO METODAI: Bakalauro baigiamajame darbe siekiant išanalizuoti pasirinktą temą naudojami įvairūs teoriniai ir empiriniai tyrimo metodai. Teoriniai metodai: lyginamasis metodas; sisteminės analizės metodas; statistinės analizės metodas; apibendrinimo metodas. Empirinis metodas: mokslinės literatūros ir dokumentų analizės metodas.

Darbo struktūra. Darbas yra suskirstytas į 3 skyrius. Pirmame skyriuje pateikiamas organizavimas, organizacinės valdymo struktūros sąvoka ir klasifikacija, organizacinės valdymo struktūros tobulinimas. Antrame skyriuje nagrinėjami darbo metodai ir priemonės, tyrimo eigos pristatymas, tyrimo metodikos pagrindimas. Trečiame skyriuje, praktinėje (tiriamojoje) dalyje analizuojami ir aptariami viešbučio „Amberton“ organizacinės valdymo struktūros tobulinimo tyrimo rezultatai ir pasiūlomos tobulinimo galimybės ir kryptys.


Turinys

 • TURINYS
 • ANOTACIJA3
 • ANOTATION (anglų k.)4
 • ĮVADAS5
 • 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA8
 • 1.1. Organizavimas8
 • 1.2. Organizacinio valdymo struktūros apibūdinimas11
 • 1.3. Organizacinio valdymo struktūros klasifikacija13
 • 1.4. Organizacinės valdymo struktūros tobulinimas24
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS27
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas27
 • 2.2. Tyrimo metodikos pagrindimas29
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS32
 • 3.1. Viešbučio organizacinės valdymo struktūros tyrimo rezultatai.32
 • 3.2. Viešbučio organizacinės valdymo struktūros tobulinimo galimybės47
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS53
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS55
 • PRIEDAI57

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 6, 2016
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
61 psl.

Susiję darbai

Profesinė praktika (turizmas ir viešbučiai)

Turizmas Praktikos ataskaita vytaka
Paskaitų metu įgytas teorines žinias, sėkmingai pritaikau dirbdamas turizmo paslaugų organizavimo srityje. UAB „Aurone“ teikianti plataus spektro paslaugas yra puiki vieta tobulinti darbo...

Turizmo įmonės personalo valdymo analizė

Turizmas Diplominis darbas 2005 m. rasa13
Turizmo verslas ypatingas tuo, jog pradiniame etape nereikalingos didelės investicijos, todėl juo užsiimti gali vidutiniai verslo sluoksniai. Skirtingai nuo kitų pramonės rūšių, turiz­mo...