Vadovavimas ir vadovavimo stiliai AB “Rokiškio sūris”

68 psl. / 13000 žod.

Ištrauka

Vadovavimas – tai vienas iš grupinių procesų, vykstančių organizacijose šalia kitų grupinių procesų, tokių kaip konfliktai, sprendimų priėmimas, darbuotojų įvertinimas, grupės dinamika, valdžios, įtakos panaudojimas. Būti organizacijos vadovu – tai būti kompetentingu asmeniu, nustatančiu tikslus, kuriuos galima pasiekti kartu su pavaldiniais, turint vadovavimo žinių, įgūdžių ir atitinkamai naudojant vadovavimo stilių. Vadovavimas – tai menas paveikti (motyvuoti) žmones, kad jie noriai ir iniciatyviai įgyvendintų organizacijos misiją, tikslus ir strategiją.

Didelę įtaką vadovavimo efektyvumui turi vadovo elgsenos ypatumai ir vadovavimo stilius. Vadovavimo stilius yra nagrinėję daugybė autorių (Adair J. ,Butkus F. S., Belkner B., James C. Collins ir kiti). Kiekvieno vadovo vadovavimo stilius individualus, nes nepakartojamos tiek jo asmeninės, tiek ir vadovaujamo kolektyvo savybės.

Temos aktualumas. Vadovavimo stilius yra sudėtinga vadovo ir pavaldinių santykių visuma, kuri nėra tik asmeninis vadovo reikalas. Nuo vadovo darbo ir naudojamo vadovavimo stiliaus didžia dalimi priklauso visos įmonės veiklos rezultatai, jo vadovaujamų žmonių pasitenkinimas darbu, todėl tinkamas vadovavimo stiliaus parinkimas ir nuolatinis jo įvertinimas yra labai svarbus įmonei.

Gero, efektyviai dirbančio vadovo problema teoriniu ir praktiniu požiūriu dar vis lieka aktuali ir iki šių dienų. Vadovas atlieka jam pavestas funkcijas tik jam būdingu, individualiu stiliumi. Efektyvus vadovavimas sukuria darbingą ir kūrybingą atmosferą kolektyve, su kurios pagalba įmonė nugali įvairius sunkumus ir sukuria maksimalią naudą.

Vadovo ir pavaldinių santykių įvairovė ir sudėtingumas lemia konkrečių vadovavimo stilių įvairovę, tačiau joje galima išskirti tam tikrus parametrus arba kriterijus, pagal kuriuos pastebimi vadovui būdingi bruožai, kurie grupuojami ir analizuojami. Tai leidžia įvertinti įmonėje naudojamų vadovavimo stilių specifiką ir nustatyti ar vadovai ir pavaldiniai vienodai supranta ir vertina naudojamą vadovavimo stilių. Dažnai vadovai tvirtina, kad jų vadovavimo stilius yra liberalus, tačiau tuo yra įsitikinę mažesnė dalis jų pavaldinių. Tokia padėtis sunkina vadovo bendravimą su pavaldiniais, daro vadovavimą sudėtingą bei gadina bendrą darbo atmosferą.

 1. AB „Rokiškio sūris“ vadovai ir darbuotojai nevienodai vertina įmonėje naudojamą vadovavimo stilių. Darbuotojai tikisi sau parankesnio valdymo stiliaus.

Darbo tikslas: Išanalizuoti AB “Rokiškio sūris” naudojamus vadovavimo stilius ir juos įvertinti.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibrėžti vadovavimo ir vadovavimo stilių sampratas.
 2. Nustatyti vadovo reikšmę vadovavimo procese.
 3. Išnagrineti vadovavimo stilius.
 4. Išanalizuoti ir įvertinti vadovavimo stilius AB „Rokiškio sūris“.

Tyrimo objektas: vadovavimas ir vadovavimo stiliai AB “Rokiškio sūris”.

Darbo metodologija:

 1. Literatūros šaltinių analizė;
 2. Anketinė apklausa;
 3. Pirminių duomenų sisteminimas ir analizė.

Turinys

 • SANTRAUKA……………………………………………………………………………………2
 • SUMMARY……………………………………………………………………………….……….3
 • ĮVADAS…………………………………………………………………………………………7
 • 1. VADOVAVIMO IR VADOVAVIMO STILIŲ TEORINĖ ANALIZĖ…………… ……10
 • 1.1. Vadovavimo esmė, subjektas ir objektas………………………………….….……10
 • 1.2. Vadovo reikšmė vadovavimo procese………………………………………………12
 • 1.2.1. Vadovo asmeninių savybių ir sugebėjimų svarba…………………………12
 • 1.2.2. Vadovo autoriteto formavimas ir reikšmė…………………………………16
 • 1.3. Vadovavimo stiliaus samprata ir stilių įvairovė………………………………………18
 • 1.3.1. Vadovavimo stiliaus samprata……………………………………………18
 • 1.3.2. Vadovavimo stilių klasifikacija…………………………………………….19
 • 1.3.3. Vadovavimas modernizuotose bruožų teorijose23
 • 1.3.4. Vadovavimo stilių parinkimas ir įvertinimas25
 • 2. VADOVAVIMO STILIŲ VERTINIMAS AB “ROKIŠKIO SŪRIS”…………………….31
 • 2.1. AB “Rokiškio sūris” charakteristika………………………………………………31
 • 2.2. AB “Rokiškio sūris” valdymo struktūros analizė…………………………………….33
 • 2.3. AB “Rokiškio sūris” vadovavimo stilių tyrimas ir rezultatų analizė………………35
 • 2.3.1. Tyrimo metodika ir organizavimas…………………………………………35
 • 2.3.2. Tyrimo rezultatai…………………………………………………………36
 • 2.4. AB “Rokiškio sūris” vadovavimo stilių įvertinimas…………………………………52
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI……………………………………………………………………54
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI…………………………………………………………………56
 • PRIEDAI………………………………………………………………………………………….58
 • 1. Priedas. Anketa………………………………………………………………………………….59
 • 2. Priedas. Aukščiausio lygio vadovų pavaldinių apklausos rezultatai…………………………63
 • 3. Priedas. Padalinių vadovų pavaldinių apklausos rezultatai………………………………….…68

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€12.39
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2016
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
68 psl.

Susiję darbai

Vadovavimo stiliai

Vadyba Referatas sniecka
„Vadovavimas žmonėms – mokslas ir menas“ ( R. Razauskas). Vadovavimas žmonėms yra svarbiausia organizacijos funkcija, garantuojanti jos gyvavimą. Rinkos sąlygomis efektyvios tik tos...