Sintaksinė kompresija angliškų ir lietuviškų laiktraščių tekstuose

127 psl. / 28335 žod.
Magistro darbo tema – sintaksinė kompresija angliškų ir lietuviškų laikraščių tekstuose pasirinkta neatsitiktinai. Ji aktuali tuo, jog pats terminas sintaksinė kompresija, galima sakyti, naujas kalbotyroje ir dar nėra visapusiškai išanalizuotas.

Ištrauka

Magistro darbo tema – sintaksinė kompresija angliškų ir lietuviškų laikraščių tekstuose pasirinkta neatsitiktinai. Ji aktuali tuo, jog pats terminas sintaksinė kompresija, galima sakyti, naujas kalbotyroje ir dar nėra visapusiškai išanalizuotas. Daugiausia apie tai rašo rusų kalbininkai (G. V. Marakušinos (Г. В. Маракушина), B. P. Diundik (Б. П. Дюндик) ir kt. darbai), o lietuvių ir anglų kalbotyroje literatūros maža. Išskirtini tik keli lietuvių: A. Leonavičienė (sakinių ilgis laikraštinių tekstų tiesioginėje kalboje) ar I. Smetonienė (sakinio trumpinimo figūros: elipsė ir nutylėjimas), ir anglų: C. Napoles, C. Callison-Burch ir kt. lingvistai, kurių straipsniuose dažnai sutinkama sąvoka sentence compression (liet. sakinio kompresija) ir kalba eina apie automatinį ilgų tekstų trumpinimą.

Sintaksinė kompresija aptinkama įvairios tematikos (pvz., medicinos, informacinių technologijų, grožinės literatūros) tekstuose, tačiau masinės žiniasklaidos priemonės (laikraščiai, žurnalai, televizija, internetas) dėl tekstų apimčių apribojimo taip pat yra itin palanki dirva kompresijos pasireiškimui, kadangi minėtosios žiniasklaidos priemonės nepaprastai stipriai įtakoja šiuolaikinio žmogaus gyvenimą, jos veikia ir kalbą. Tai ir yra pakankama motyvacija sintaksinės kompresijos tyrimams, šiuo atveju, regioninių angliškų ir lietuviškų laikraščių tekstuose.

Darbo tikslas – išanalizuoti ir palyginti sintaksinės kompresijos būdus aptiktus angliškų ir lietuviškų laikraščių tekstuose. Darbo tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:

 • susipažinti su kalbos ekonomijos reiškiniu;
 • apžvelgti šiuolaikinės lingvistinės kompresijos tyrinėjimus lietuvių ir kitų lingvistų (rusų, anglų) darbuose;
 • surinkti ir išanalizuoti medžiagą apie sintaksinę kompresiją, apibrėžti jos sampratą ir įvardinti būdus;
 • nurodyti pasitaikančius sintaksinės kompresijos būdus (praleidimą, elipsę, nutylėjimą ir kt.) anglų ir lietuvių kalbose, akcentuojant jų vartojimą regioninių laikraščių tekstuose;
 • palyginti atitinkamų sintaksinės kompresijos būdų naudojimą ir jų dažnį angliškuose ir lietuviškuose laikraščiuose;

Tyrimo medžiagą sudaro 1.016 pavyzdžių: 529 lietuviškų, rinktų iš „Šiaulių krašto“ laikraščių ir 487 angliškų – iš “Wisbech Standard”.

Darbo metodai. Norint pasiekti darbo tikslą ir įgyvendinti išsikeltus uždavinius, taikomi šie metodai: aprašomasis, analitinis ir gretinamosios analizės.

Darbo struktūra: Darbas susideda iš įvado, 3 dalių, išvadų, santraukos anglų kalba, naudotos literatūros ir šaltinių sąrašų bei priedų.

Įvade įvardijama darbo tema, nustatomi tikslai ir uždaviniai, aprašomi darbo metodai, tyrimo medžiaga bei išdėstoma darbo struktūra.

Pirmojoje ir antrojoje dalyse pateikiamas teorinis darbo pagrindas: aiškinamas kalbos ekonomijos reiškinys iš istorinės perspektyvos, išskiriamos lingvistinės kompresijos rūšys, pateikiama sintaksinės kompresijos samprata ir nurodomas jos problematiškumas, akcentuojamas sintaksinės kompresijos vartojimas laikraščių tekstuose.

Trečioji darbo dalis yra skirta sintaksinės kompresijos būdų, kurie surasti nagrinėjant angliškų ir lietuviškų laikraščių tekstus, gretinamajai analizei.

Išvadose apibendrinami šio magistro darbo teorinio ir praktinio tyrimo rezultatai.

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. LINGVISTINĖS KOMPRESIJOS KONCEPCIJA
 • 1.1. KALBOS EKONOMIJOS VAIDMUO5
 • 1.2. LINGVISTINĖS KOMPRESIJOS SAMPRATA IR RŪŠYS
 • 2. SINTAKSINĖ KOMPRESIJA
 • 2.1. SINTAKSINĖS KOMPRESIJOS SAMPRATA
 • 2.2. SINTAKSINĖS KOMPRESIJOS BŪDAI
 • 2.3. SINTAKSINĖ KOMPRESIJA LAIKRAŠČIŲ TEKSTUOSE
 • 3. SINTAKSINĖS KOMPRESIJOS BŪDAS – PRALEIDIMAS – ANGLIŠKŲ IR LIETUVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ TEKSTUOSE
 • 3.1. ELIPSĖ
 • 3.1.1. VEIKSNIO PRALEIDIMAS
 • 3.1.2. TARINIO PRALEIDIMAS
 • 3.1.3. VEIKSNIO AR TARINIO PRALEIDIMAS VENGIANT JŲ PASIKARTOJIMO
 • 3.2. ELIPSIŲ ATVEJAI, APTIKTI ANGLIŠKŲ “WISBECH STANDARD” LAIKRAŠČIŲ TEKSTUOSE
 • 3.2.1. VEIKSNIO IR DALIES TARINIO PRALEIDIMAI
 • 3.2.2. VEIKSNIO IR TARINIO PRALEIDIMAI
 • 3.3. NUTYLĖJIMAI
 • 3.4. PARCELIACIJA TIK LIETUVIŠKŲ „ŠIAULIŲ KRAŠTO“ LAIKRAŠČIŲ TEKSTUOSE
 • 3.5. PRALEIDIMAI APTIKTI ANGLIŠKŲ “WISBECH STANDARD” LAIKRAŠČIŲ TEKSTUOSE
 • 3.5.1. ARTIKELIŲ PRALEIDIMAI
 • 3.5.2. PAPILDINIŲ IR APLINKYBIŲ PRALEIDIMAI
 • SANTRAUKA
 • SUMMARY
 • LITERATŪRA
 • ŠALTINIAI
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
alinal
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€18.70
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Vas 14, 2016
Apimtis
127 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai