Absolventų, baigusių aukštąsias mokyklas, įsidarbinimo problemos Kazlų Rūdos savivaldybėje

47 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Labai gerai įvertintas bakalauro darbas. Tema:"ABSOLVENTŲ, BAIGUSIŲ AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS ĮSIDARBINIMO PROBLEMOS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE".

ĮVADAS

Tyrimo aktualumas.Lietuvos socialinės-ekonominės plėtros strateginiuose dokumentuose (Lietuva 2020, Lietuva 2030) akcentuojama, kad tolygi socialinė-ekonominė regioninė plėtra yra viena iš esminių ilgalaikio ir tvaraus ekonominio augimo ir socialinio vystymosi sąlygų, ypač atsižvelgiant į ekonominės emigracijos keliamus iššūkius. Lietuvos kaimiškosiose savivaldybėse trūksta itin kvalifikuotų darbuotojų, kurie baigę aukštąsias mokyklas sugrįžtų ir kurtų verslus, prisidedant prie palaikomos socialinės ir ekonominės kaimiškųjų regionų plėtros . Kaimai tampa užmiršti, nepasiekiami ir nepatrauklūs absolventams, nes juose nėra palankių galimybių įsidarbinti, dideli gyvenimo kokybės skirtumai lyginant didesniais miestais, nekonkurencingas darbo užmokestis, trūksta kokybišką užimtumą ir kerjeros galimybes teikiančių laisvų darbo vietų. Taip kaimiškoms savivaldybėms iškyla uždavinys pritraukti aukštųjų mokyklų absolventus sugrįžti dirbti ir įsitvirtinti regiono drabo rinkoje. Tam savivaldybės turi būti pasirengusios pritraukti, pasiūlyti geras darbo vietas, galimybes profesiškai tobulėti.

Tyrimo naujumas. Absolventų pritraukimas į kaimiškųjų regionų darbo rinką kol kas nėra išsamiai tyrinėjama problema. Šiuo tyrimu mėginama išryškinti aukštųšjų mokyklų absolventų pritraukimo į kaimiškojo regiono darbo rinką problemas, remiantis Kazlų Rūdos atvejo analize.

Tyrimo problema – Kaimiškųjų regionų darbo rinkos teikiamos įsidarbinimo ir tolesnės karjeros galimybės menkai atitinka aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimo ir karjeros lūkesčius. Tai sukuria problemą šių regiono ekonominei-socialinei plėtrai ir kartu prisideda prie aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimo problemos, didinant jų konkurenciją bei nedarbą didžiųjų miestų darbo rinkoje. Tačiau kol kas stokojama informacijos apie esmines aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimo kaimiškuose regionuose priežastis.

Tyrimo objektas - aukštųjų mokyklųabsolventų įsidarbinimo problemos Kazlų Rūdos savivaldybėje.

Probleminis klausimas – kokios yra pagrindinės aukštųjų mokyklų absolventų, įsidarbinimo problemos Kazlų Rūdos savivaldybėje?

Tyrimo tikslas – atskleisti aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimo problemas Kazlų Rūdos savivaldybėje.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Apžvelgti aukštųjų moklyklų absolventų įsidarbinimo problemų kaimiškosiose savivaldybėse teorinius aspektus.
 2. Apžvelgti darbo rinkos situacijos kaimiškosiose savivaldybėse specifiką, apibrėžiant jos reikšmę absolventų įsidarbinimui.
 3. Ištirti kaimiškos savivaldybės verslo požiūrį į aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimo kaimiškoje savivaldybėje problemas.

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros, vadovėlių, mokslinių straipsnių, šaltinių, dokumentų apžvalga ir analizė, interviu metodas.

Empirinio tyrimo duomenys analizuoti naudojant kokybinę turinio analizę.

Tyrimo imties charakteristikos: Tyrimu buvo siekiama atskleisti absolventų, baigusių aukštąsias mokyklas įsidarbinimo problemas Kazlų Rūdos savivaldybėje. Pirmiausia buvo atliekama mokslo šaltinių apžvalga, kurios tikslas yra sukurti teorinį tyrimo pagrindą.

Kokybiniam tyrimui atlikti buvo taikoma Kazlų Rūdos savivaldybių įstaigų, įmonių, organizacijų atranka, laikantis iį anksto nusistatytų kriterijų. Tyrimo dalyviai atrinkti remiantis šiais kriterijais: informantai turi būti įmonių ar organizacijų darbuotojai. Informantai turi dirbti Kazlų Rūdos savivaldybės įmonėse, institucijose ar organizacijose.

Bakalauro darbą sudaro santrauka, įvadas, du skyriai, išvados,rekomendacijos naudotų informacinių šaltinių sąrašas bei priedai. Tikslui pasiekti buvo derinamos literatūros analizės, mokslo šaltinių apžvalgos ir analizės, kokybinio tyrimo (interviu) metodai. Tyrimo duomenis iliustruoja lentelės ir paveikslai.

Raktiniai žodžiai: aukštosios mokyklos absolventas, kaimiškoji savivaldybė, darbo rinka,įsidarbinimas.


Turinys

 • TURINYS
 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS7
 • PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ ŽODYNAS9
 • 1.ABSOLVENTŲ, BAIGUSIŲ AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS ĮSIDARBINIMO PROBLEMŲ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE TEORINIAI ASPEKTAI10
 • 1.1 Įsidarbinimo teorinių sampratų apžvalga10
 • 1.2 Absolventų padėtis darbo rinkoje14
 • 2. ABSOLVENTŲ, BAIGUSIŲ AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS ĮSIDARBINIMO PROBLEMŲ KAZLŲ RŪDOS SAVVALDYBĖJE TYRIMO METODOLOGIJA IR REZULTATAI19
 • 2.1. Empirinio tyrimo metodologija19
 • 2.1.1. Tyrimo metodologinis ir teorinis pagrindimas19
 • 2.1.2. Tyrimo eiga20
 • 2.1.3. Tyrimo metodo pasirinkimas22
 • 2.1.4. Tyrimo instrumentas23
 • 2.1.5. Tyrimo imties charakteristikos24
 • 2.2. Empirinio tyrimo rezultatai ir apibendrinimas25
 • IŠVADOS41
 • REKOMENDACIJOS42
 • LITERATŪRA43
 • PRIEDAI46

Reziumė

Autorius
janutė
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 21, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
47 psl.

Susiję darbai

Aukštasis mokslas Lietuvoje

Edukologija Referatas bigis
Universitetinio mokslo šviesa, kaip ryškus švyturys įsižiebęs Europoje ankstyvaisiais viduramžiais, vedė tautas ir valstybes, šviesdamas joms kelią tarp būties ir nebūties, tarp žlugimų...

Hiperaktyvumo problema

Edukologija Prezentacija marvita
Šiai sutrikimų grupei būdinga ankstyva pradžia, per daug judrus, blogai modeliuojamas elgesys, persipinantis su dideliu dėmesio nepakankamumu ir nuolatine sugebėjimo pabaigti užduotis stoka.

Pilietinio ugdymo mokykloje problema

Edukologija Referatas 2013 m. rosalina
Anot Zaleskienės I. (1997), svarbiausi yra du pilietinio ugdymo uždaviniai: Sudaryti sąlygas moksleiviams mokytis, surasti savo kelią, kai šalies ir pasaulio politinio,...