Ekonomika ir verslas / Apskaita

UAB „XXX“ finansinė analizė ir perspektyvos

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo aktualumas. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Nepakankamas dėmesys verslo rizikai bei netinkamas jos valdymas gali pabloginti finansinę būklę ir finansinius rodiklius: gali pritrūkti apyvartinių lėšų, sutrikti sutarčių sąlygų vykdymas, o taip pat su tuo susijusi neigiama tiekėjų ir verslo partnerių reakcija, iškilti grėsmė veiklos tęstinumui. Todėl kiekvienai įmonei yra būtina skirti dėmesį savo finansinėms analizėms, teikiančioms labai daug naudingos informacijos, kuria remiantis galima priimti tikslesnius ir labiau pagrįstus operatyvinius, taktinius bei strateginius verslo sprendimus, ir kurią tinkamai naudojant galima sumažinti iškylančią riziką bei išvengti daugelio problemų.

         Neretai įmonės finansinei veiklai įvertinti ir prognozuoti vadovybė apsiriboja vien tik finansine atskaitomybe ir joje atsispindinčiais veiklos rodikliais. Tačiau numatant įmonės perspektyvas ir planuojant veiklą, būtina išsamesnė šių ataskaitų analizė, daugiau dėmesio skiriant rodiklių dinaminiams, struktūriniams pokyčiams, įvairių veiksnių įtakos nustatymui. Kaip teigia J. Mackevičius (2006, p. 20), dabar žmonės sudaro labai informatyvias pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitas, iš kurių galima apskaičiuoti daug santykinių rodiklių, o juos naudojant – objektyviau įvertinti finansinę įmonių būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, prognozuoti veiklos plėtrą ir tęstinumo galimybes. Pasak E. F. Brigham (2004, p. 98), įmonių bankrotai tampa nuolatiniu konkurencingos rinkos ekono­mikos reiškiniu. Dabartinėmis sunkmečio sąlygomis nemokių įmonių skaičius nuolat didė­ja, todėl labai svarbu kuo tiksliau ir anksčiau įvertinti jų finansinę būklę ir veiklos tęstinumo tikimybę. Finansinės analizės aktualumą bei įvairius jos metodus išsamiai nagrinėjo J. Mackevičius, D. Poškaitė, D. Šlekienė, I. Klimavičienė, E. Buškevičiūtė, I. Mačerniskienė, L. Rees, ir kt., tuo tarpu bankroto skaičiavimo bei prognozavimo metodus daugiausia nagrinėjo R. Norvaišienė, J. Mackevičius, D. Šlekienė, L. Šeškutė, A. Pabedinskaitė, J. Butkutė, H.D. Platt, C.E. Mossman, J.S. Holmen ir kiti.

         Įmonės finansinė analizė, nors ir tiria praėjusių laikotarpių rodiklius, tačiau ji orientuota į ateitį. Vienas iš svarbiausių jos tikslų – numatyti įmonės veiklos perspektyvas. Kiekvienos įmonės vadovas yra orientuotas į ateities planus ir ateities perspektyvas, kurios dažniausiai yra planuojamos neįvertinant tam tikrų vidinių ir išorinių veiksnių bei neišanalizavus įmonės finansinės analizės reikšmės.

         Darbo problema. UAB „Polingė“ kaip maža įmonė neturi kompetentingo ir finansų specifiką išmanančio finansininko, kuris galėtų atlikti išsamią įmonės finansinės padėties analizę. Todėl įmonėje UAB „Polingė“ yra per mažai dėmesio skiriama finansinių rodiklių analizei, jeigu ir yra daromos finansinės analizės ir ateities numatomos ateities perspektyvos, tai jos paprastai būna paviršutiniškos ir neatspindinčios realios įmonės situacijos apie jos finansinę būklę.

Tyrimo objektas – UAB „Polingė“ veiklos finansinė analizė.

Tyrimo tikslas – naudojantis konceptualiojoje mokslinio darbo dalyje aptariamais finansinės

analizės metodais ir rodikliais bei įmonės finansinių ataskaitų duomenimis, atlikti UAB „Polingė“ veiklos finansinę analizę bei numatyti įmonės veiklos perspektyvas.

Tyrimo uždaviniai:

Išanalizuoti finansų analizės esmę teoriniu aspektu.Atlikti UAB „Polingė“ horizontaliąją ir vertikaliąją, balanso ir pelno (nuostolio) analizę.Įvertinti UAB „Polingė“ finansinę būklę pagal pelningumo, likvidumo, veiklos efektyvumo dinaminius rodiklius.Nustatyti UAB „Polingė bankroto tikimybę.

         Tyrimo metodai ir metodologija. Darbe buvo naudoti Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų darbai, moksliniai straipsniai, konferencijų medžiaga, informacija internete, kiti spaudos leidiniai. Finansiniai skaičiavimai atlikti remiantis UAB „Polingė" finansinės atskaitomybės duomenimis: balanso (2008-2012 m.), pelno (nuostolio) ataskaitomis (2008-2012 m.). Darbe buvo naudoti tokie metodai:

Mokslinės literatūros analizė, sintezė, sisteminimas, lyginimas, klasifikavimas ir grupavimas;Finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė;Santykinių rodiklių analizė;Bankroto diagnozavimo metodai;

         Rezultatų reikšmingumas. Gauti tyrimo rezultatai reikšmingi praktiniu požiūriu, kadangi įmonėje UAB „Polingė“ anksčiau nebuvo atliktas kompleksinis finansinės veiklos įvertinimas, o finansiniai rodikliai buvo analizuojami pakankamai paviršutiniškai. Remiantis nustatytomis probleminėmis sritimis, įmonės vadovybė galės atlikti tam tikras korekcijas siekdama didesnio veiklos efektyvumo.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14772 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. ĮMONĖS FINANSINĖS ANALIZĖS IR VEIKLOS PERSPEKTYVŲ TEORINIAI ASPEKTAI
 • 1.1. Įmonės finansinės analizės samprata
 • 1.2. Finansinės analizės rūšys ir būdai
 • 1.3. Įmonės finansinės būklės vertinimas naudojant finansinius rodiklius
 • 1.4. Įmonės bankroto modelių palyginimas
 • 1.5. UAB „Polingė“ finansinės veiklos analizės eigos aprašymas
 • 2. UAB „POLINGĖ“ FINANSINĖS ANALIZĖS REZULTATAI
 • 2.1. Trumpa UAB „Polingė“ charakteristika
 • 2.2. Finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė
 • 2.2.1. Horizontalioji balanso ir pelno (nuostolio) analizė
 • 2.2.2. Vertikalioji balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė
 • 2.3. UAB „Polingė” finansinių rodiklių analizė
 • 2.3.1. UAB „Polingė“ pelningumo rodikliai
 • 2.3.2. UAB „Polingė“ apyvartumo rodikliai
 • 2.3.3. Likvidumo rodikliai
 • 2.3.4. Finansų struktūros rodikliai
 • 2.4. UAB „Polingė” veiklos perspektyvų numatymas
 • 2.4.1. UAB „Polingė“ bankroto tikimybės numatymas
 • 2.4.2. UAB „Polingė“ naujos paslaugos įdiegimas bei jos ekonominis pagrindimas
 • IŠVADOS
 • REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Įmonių finansiniai rodikliai
 • 2 priedas. UAB „Polingė“ balansai 2008-2013 m.
 • 3 priedas. UAB „Polingė“ pelno (nuostolio) ataskaitos 2008-2012 m.
 • 4 priedas. Horizontalioji balanso ir pelno (nuostolio) ataskaita 2008-2012 m.
 • 5 priedas. Vertikalioji balanso ir pelno (nuostolio) ataskaita 2008-2012 m.
 • 6 priedas. UAB „Polingė“ pelningumo rodikliai 2008-2012 m.
 • 7 priedas. UAB „Polingė“ apyvartumo rodikliai 2008-2012 m.
 • 8 priedas. UAB „Polingė“ likvidumo rodikliai 2008-2012 m.
 • 9 priedas. UAB „Polingė“ finansų struktūros rodikliai
 • 10 priedas. UAB „Polingė” bankroto tikimybės numatymas

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
ES finansinės paramos Lietuvos kaimo plėtrai analizė ir perspektyvos
Tyrimas ES finansinės paramos Lietuvos kaimo plėtrai analizė ir perspektyvos

Pagrindinis ES finansinės paramos tikslas yra sustiprinti nacionalinio ūkio ilgalaikio konkurencingumo plėtotės prielaidas, paspartinti perėjimą [...]

UAB „PAKMARKAS“ veiklos finansinė analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas UAB „PAKMARKAS“ veiklos finansinė analizė ir perspektyvos

ĮVADAS Aktualumas: Ekonomikos plėtra, mokslo ir technikos pažanga, aštrėjanti konkurencija, informacinių ryšių srautų gausa, naujas [...]

UAB DK „Lamantinas“ finansinių ataskaitų, veiklos rezultatų ir perspektyvų analizė
Kursinis darbas UAB DK „Lamantinas“ finansinių ataskaitų, veiklos rezultatų ir perspektyvų analizė

Draudimas yra viena iš seniausių kategorijų visuomeninių santykių. Jo vaidmuo pasaulio ekonomikoje yra svarbus, nes [...]

Draudimo bendrovių „Lamantinas“ ir ERGO LIFE INSURANSE SE finansinių ataskaitų veiklos rezultatų ir perspektyvų analizė
Kursinis darbas Draudimo bendrovių „Lamantinas“ ir ERGO LIFE INSURANSE SE finansinių ataskaitų veiklos rezultatų ir perspektyvų analizė

Draudimas yra viena iš seniausių kategorijų visuomeninių santykių. Atsiradęs prieš 4500 metus prieš Kristų, jis [...]

Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos

Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė
Kursinis darbas Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė

Temos aktualumas. Paskutinįjį dešimtmetį Lietuvoje pastebimas žmonių susidomėjimo investavimu augimas – tai skatina poreikis sėkmingai [...]

Importo finansavimo analizė
Referatas Importo finansavimo analizė

Nei viena šalis neapsieina tik su savais produktais, todėl šalys vykdo tarptautinę prekybą. Tarptautinė prekyba [...]

Verslo finansavimo modeliai ir instrumentai atvejo analizė: the whin chat deal
Referatas Verslo finansavimo modeliai ir instrumentai atvejo analizė: the whin chat deal

Atvejo pristatymas ir problema Tarptautinė farmacijos įmonė „Scaupplc“, kuri buvo viena iš saugiausių investuotojams, pastaruoju metu [...]

Kelmės rajono analizė ir perspektyvos
Prezentacija Kelmės rajono analizė ir perspektyvos

36 skaidrės.

AB “Lifosa” veiklos analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas AB “Lifosa” veiklos analizė ir perspektyvos

Temos aktualumas. Įmonės veiklos vertinimas svarbi ir aktuali sritis, nes įmonės veiklą, jos rezultatus ir [...]

UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos

Šiandieninės globalios konkurencijos sąlygomis pagrindinis bet kurios organizacijos tikslas yra nenutrūkstamas pelningas veiklos tęstinumas ilgalaikėje [...]

AB „Utenos trikotažas”: veiklos analizė ir perspektyvos
Prezentacija AB „Utenos trikotažas”: veiklos analizė ir perspektyvos

Temos aktualumas. Šiandieniniame verslo pasaulyje aplinkos sąlygos nuolat keičiasi, o konkurencija išlaiko aukštą laipsnį. Dėl [...]

Eksporto į Rusiją analizė: būklė, problemos, perspektyvos
Referatas Eksporto į Rusiją analizė: būklė, problemos, perspektyvos

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje ekonomikos teorijoje vis dažniau sutinkamas tarptautinės prekybos terminas. Todėl šis darbas apie Lietuvos [...]

AB „Rokiškio sūris“ finansinė analizė 2009-2010 metais
Referatas AB „Rokiškio sūris“ finansinė analizė 2009-2010 metais

Darbo aktualumas: Darbo tikslas: atlikti AB „Rokiškio sūris“ 2009-2010 metams. Darbo objektas: 2009-2010 metų AB „Rokiškio [...]