UAB „XXX“ finansinė analizė ir perspektyvos

64 psl. / 14772 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Nepakankamas dėmesys verslo rizikai bei netinkamas jos valdymas gali pabloginti finansinę būklę ir finansinius rodiklius: gali pritrūkti apyvartinių lėšų, sutrikti sutarčių sąlygų vykdymas, o taip pat su tuo susijusi neigiama tiekėjų ir verslo partnerių reakcija, iškilti grėsmė veiklos tęstinumui. Todėl kiekvienai įmonei yra būtina skirti dėmesį savo finansinėms analizėms, teikiančioms labai daug naudingos informacijos, kuria remiantis galima priimti tikslesnius ir labiau pagrįstus operatyvinius, taktinius bei strateginius verslo sprendimus, ir kurią tinkamai naudojant galima sumažinti iškylančią riziką bei išvengti daugelio problemų.

Neretai įmonės finansinei veiklai įvertinti ir prognozuoti vadovybė apsiriboja vien tik finansine atskaitomybe ir joje atsispindinčiais veiklos rodikliais. Tačiau numatant įmonės perspektyvas ir planuojant veiklą, būtina išsamesnė šių ataskaitų analizė, daugiau dėmesio skiriant rodiklių dinaminiams, struktūriniams pokyčiams, įvairių veiksnių įtakos nustatymui. Kaip teigia J. Mackevičius (2006, p. 20), dabar žmonės sudaro labai informatyvias pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitas, iš kurių galima apskaičiuoti daug santykinių rodiklių, o juos naudojant – objektyviau įvertinti finansinę įmonių būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, prognozuoti veiklos plėtrą ir tęstinumo galimybes. Pasak E. F. Brigham (2004, p. 98), įmonių bankrotai tampa nuolatiniu konkurencingos rinkos ekono­mikos reiškiniu. Dabartinėmis sunkmečio sąlygomis nemokių įmonių skaičius nuolat didė­ja, todėl labai svarbu kuo tiksliau ir anksčiau įvertinti jų finansinę būklę ir veiklos tęstinumo tikimybę. Finansinės analizės aktualumą bei įvairius jos metodus išsamiai nagrinėjo J. Mackevičius, D. Poškaitė, D. Šlekienė, I. Klimavičienė, E. Buškevičiūtė, I. Mačerniskienė, L. Rees, ir kt., tuo tarpu bankroto skaičiavimo bei prognozavimo metodus daugiausia nagrinėjo R. Norvaišienė, J. Mackevičius, D. Šlekienė, L. Šeškutė, A. Pabedinskaitė, J. Butkutė, H.D. Platt, C.E. Mossman, J.S. Holmen ir kiti.

Įmonės finansinė analizė, nors ir tiria praėjusių laikotarpių rodiklius, tačiau ji orientuota į ateitį. Vienas iš svarbiausių jos tikslų – numatyti įmonės veiklos perspektyvas. Kiekvienos įmonės vadovas yra orientuotas į ateities planus ir ateities perspektyvas, kurios dažniausiai yra planuojamos neįvertinant tam tikrų vidinių ir išorinių veiksnių bei neišanalizavus įmonės finansinės analizės reikšmės.

Darbo problema. UAB „Polingė“ kaip maža įmonė neturi kompetentingo ir finansų specifiką išmanančio finansininko, kuris galėtų atlikti išsamią įmonės finansinės padėties analizę. Todėl įmonėje UAB „Polingė“ yra per mažai dėmesio skiriama finansinių rodiklių analizei, jeigu ir yra daromos finansinės analizės ir ateities numatomos ateities perspektyvos, tai jos paprastai būna paviršutiniškos ir neatspindinčios realios įmonės situacijos apie jos finansinę būklę.

Tyrimo objektas – UAB „Polingė“ veiklos finansinė analizė.

Tyrimo tikslas – naudojantis konceptualiojoje mokslinio darbo dalyje aptariamais finansinės

analizės metodais ir rodikliais bei įmonės finansinių ataskaitų duomenimis, atlikti UAB „Polingė“ veiklos finansinę analizę bei numatyti įmonės veiklos perspektyvas.

Tyrimo uždaviniai:

Išanalizuoti finansų analizės esmę teoriniu aspektu.Atlikti UAB „Polingė“ horizontaliąją ir vertikaliąją, balanso ir pelno (nuostolio) analizę.Įvertinti UAB „Polingė“ finansinę būklę pagal pelningumo, likvidumo, veiklos efektyvumo dinaminius rodiklius.Nustatyti UAB „Polingė bankroto tikimybę.

Tyrimo metodai ir metodologija. Darbe buvo naudoti Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų darbai, moksliniai straipsniai, konferencijų medžiaga, informacija internete, kiti spaudos leidiniai. Finansiniai skaičiavimai atlikti remiantis UAB „Polingė" finansinės atskaitomybės duomenimis: balanso (2008-2012 m.), pelno (nuostolio) ataskaitomis (2008-2012 m.). Darbe buvo naudoti tokie metodai:

Mokslinės literatūros analizė, sintezė, sisteminimas, lyginimas, klasifikavimas ir grupavimas;Finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė;Santykinių rodiklių analizė;Bankroto diagnozavimo metodai;

Rezultatų reikšmingumas. Gauti tyrimo rezultatai reikšmingi praktiniu požiūriu, kadangi įmonėje UAB „Polingė“ anksčiau nebuvo atliktas kompleksinis finansinės veiklos įvertinimas, o finansiniai rodikliai buvo analizuojami pakankamai paviršutiniškai. Remiantis nustatytomis probleminėmis sritimis, įmonės vadovybė galės atlikti tam tikras korekcijas siekdama didesnio veiklos efektyvumo.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. ĮMONĖS FINANSINĖS ANALIZĖS IR VEIKLOS PERSPEKTYVŲ TEORINIAI ASPEKTAI
 • 1.1. Įmonės finansinės analizės samprata
 • 1.2. Finansinės analizės rūšys ir būdai
 • 1.3. Įmonės finansinės būklės vertinimas naudojant finansinius rodiklius
 • 1.4. Įmonės bankroto modelių palyginimas
 • 1.5. UAB „Polingė“ finansinės veiklos analizės eigos aprašymas
 • 2. UAB „POLINGĖ“ FINANSINĖS ANALIZĖS REZULTATAI
 • 2.1. Trumpa UAB „Polingė“ charakteristika
 • 2.2. Finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė
 • 2.2.1. Horizontalioji balanso ir pelno (nuostolio) analizė
 • 2.2.2. Vertikalioji balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė
 • 2.3. UAB „Polingė” finansinių rodiklių analizė
 • 2.3.1. UAB „Polingė“ pelningumo rodikliai
 • 2.3.2. UAB „Polingė“ apyvartumo rodikliai
 • 2.3.3. Likvidumo rodikliai
 • 2.3.4. Finansų struktūros rodikliai
 • 2.4. UAB „Polingė” veiklos perspektyvų numatymas
 • 2.4.1. UAB „Polingė“ bankroto tikimybės numatymas
 • 2.4.2. UAB „Polingė“ naujos paslaugos įdiegimas bei jos ekonominis pagrindimas
 • IŠVADOS
 • REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Įmonių finansiniai rodikliai
 • 2 priedas. UAB „Polingė“ balansai 2008-2013 m.
 • 3 priedas. UAB „Polingė“ pelno (nuostolio) ataskaitos 2008-2012 m.
 • 4 priedas. Horizontalioji balanso ir pelno (nuostolio) ataskaita 2008-2012 m.
 • 5 priedas. Vertikalioji balanso ir pelno (nuostolio) ataskaita 2008-2012 m.
 • 6 priedas. UAB „Polingė“ pelningumo rodikliai 2008-2012 m.
 • 7 priedas. UAB „Polingė“ apyvartumo rodikliai 2008-2012 m.
 • 8 priedas. UAB „Polingė“ likvidumo rodikliai 2008-2012 m.
 • 9 priedas. UAB „Polingė“ finansų struktūros rodikliai
 • 10 priedas. UAB „Polingė” bankroto tikimybės numatymas

Reziumė

Autorius
linakla
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 25, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
64 psl.

Susiję darbai

Įmonės UAB “TAISYK” finansinė analizė

Apskaita Kursinis darbas 2013 m. vilma.vilma
Finansinė analizė – tai įmonės finansinės padėties įvertinimas, siekiant įvertinti įmonės finansinį pajėgumą ir priimti optimalius finansų valdymo sprendimus. Finansinė analizė įmonei naudinga...

Finansinės būklės analizė AB "City Service"

Apskaita Kursinis darbas 2014 m. dess1
Finansinė analizė aktuali kiekvienai įmonei, nes ji padeda geriau suprasti vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausia – padeda vadovams priimti racionalius sprendimus. Dėl...

Namų ūkio finansinė analizė

Apskaita Referatas 2015 m. sniga
Namų ūkis tai grupė asmenų, gyvenančių viename būste, turinčių bendrą biudžetą ir kartu besimaiti-nančių, bet nebūtinai susijusių giminystės ryšiais. Sąvoka „namų ūkis“ dažnai...

Finansinės analizės metodai

Apskaita Referatas bernotaitė
Temos aktualumas. Kiekvienos įmonės vadovams rūpi, kaip dirba jų įmonė. Akivaizdu tik viena: įmonė turi užsidirbti tiek, kad būtų padengtos visos patiriamos sąnaudos...

AB "Apranga" įmonės finansinių rodiklių analizė

Apskaita Referatas 2019 m. studentas geras
Įmonės finаnsinėse аtаskаitose pаteikiаmа dаug skаičių. Kаd jie virstų informаcijа, kuri būtinа priimаnt sprendimus, reikiа suprаsti, kаip sudаrytos finаnsinės аtаskаitos ir kuri iš...