GYVENAMOJO NAMO VILNIUJE INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS

140 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Bakalaurinio darbo užduotis – suprojektuoti inžinerines sistemas (šildymo, karštovandentiekio ir vėdinimo) trijų aukštų gyvenamajame namui su rūsiu.Remiantis STR “Pastatų atitvarų šiluminė technika”, apskaičiuotos atitvarų šiluminės varžosir šilumos perdavimo koeficientai. Atitvarų šiluminės charakteristikos priimamos atsižvelgiant įnormines ir leistinas charakteristikų reikšmes.Skaičiuojami šilumos nuostoliai per atitvaras, šiluminius tiltelius, dėl oro infiltracijos beilyginamieji nuostoliai. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti atsižvelgiant, kad: rūsys - nešildomas(temperatūra – 8 °C); Vilniuje šalčiausia penkiadienio temperatūra - Qe = -23°C; vyraujanti patalpųtemperatūra ~ 21°C. Nustatoma pastato šilumos tiekimo sistemos galia, kuri lygi 72,12kW.Nustatant metinius šilumos poreikius yra suskaičiuojami kiekvieno šildymo sezono mėnesiovidutiniai šilumos poreikiai bei pritekiai nuo vidinių ir išorinių šaltinių. Pastato metinis projektinisšilumos poreikis šildymui sudaro 144.591MWh.Pastate suprojektuota kolektorinė, dvivamzdė, apatinio paskirstymo šildymo sistemaGyvenamojo namo patalpoms šildyti parenkami plieniniai apatinio pajungimo vandens šildymoradiatoriai ir konvektoriai – „Kermi“, kurių bendra galia - 105,958kW. Temperatūra reguliuojamakiekvienoje patalpoje termostatiniais ventiliais.Pastate suprojektuotas – karštas vandentiekis su cirkuliacijos linija. Apskaičiuotas šilumoskiekis, reikalingas karšto vandens paruošimui, t.y. 91,61 kW, taip pat šilumos poreikis karštovandens paruošimui , t.y. 59219,88kWh. , išlaidos šildymui ir KV vienam šildymo sezonui –27024.80 Lt.Rūsyje yra įrengta katilinės patalpa. Magistraliniai vamzdynai rūsio palubėje nutiesiami sunuolydžiu 0,002 į šilumos punktą, jie yra izoliuojami. Įvertinus pastato projektinę šildymo galią,šilumos kiekį karšto vandens paruošimui ir atlikus ekonominius dujinių katilų skaičiavimus(kondensacinis ar paprastas dujinis katilas), parenkamas Viessmann dujinis katilas „ViessmannVitoplex 300 TX3 170“. Apskaičiavus šildymo sistemos tūrį, parenkamas Elbi firmos išsiplėtimoindas. Įvertinus sistemos slėgio nuostolius ir sistemos debitus, parenkami “Wilo” firmoscirkuliaciniai siurbliai šildymo sistemai ir karšto vandentiekio cirkuliacinei linijai. Atlikus karštovandens poreikio skaičiavimus, parenkamas tūrinis vandens šildytuvas. Šildymo ir karšto vandensparametria (įvertinus Legionella bakterijos pavojų): šildymo ir karšto vandens tiekimo linija – 70°C, grįžimo linija – 55°C. Klientui pageidaujant galima įmontuoti elektroninį šildymo sistemostemperatūros reguliatorių su laiko programomis. Jis palaikys užduotas tiekiamo ir grįžtamo vandenstemperatūras.11Pastate yra suprojektuota mechaninė oro šalinimo sistema iš sanitarinių patalpų ir virtuvėsgarų rinktuvų per stoginius firmos „S&P” ventiliatorius.Dvejuose gyvenamojo namo butuose pasirinkau dvi atskiras, subalansuotas vėdinimosistemas. Bendri buto tiekiamo – ištraukiamo oro kiekiai turi būti lygus, kad oras lengvaicirkuliuotų iš vienos patalpos į kitą. Tiekiamo oro temperatūra lygi patalpos temperatūrai, kuriąpalaiko suprojektuota radiatorinė šildymo sistema, tokiu būdu nesusidaro šilumos nuostolių dėlpriverstinės vėdinimo sistemos veikimo. Parinkti du firmos „Amalva“ oro tiekimo ir šalinimoventagregatai „Komfovent Kompakt Rego 700“, kurie suprojektuoti butų koridoriaus patalpose(prietaisams skirtoje vietoje, žr.brėžinyje). Šiame ventagregate yra rotacinis šilumokaitis, kuriošalinamo oro šilumos atgavimo efektyvumas siekia 75,8%. Kad aparatas neviršytų leistinų triukšmonormos ribų, įstatomi triukšmo slopintuvai. Oro srautų sureguliavimui ortakiuose numatytosreguliavimo-matavimo sklendės. Visame pastate oras tiekiamas ir šalinamas spiraliniais ortakiais.Tiekimo bei šalinimo ortakiai įrengiami po pakabinamomis lubomis. Oro tiekimo ortakiaiizoliuojami. Oro tiekimui ir šalinimui parinkti „System Air“ plieniniai difuzoriai. Patalpose, kuriųpriešgaisrines atitvaras kerta vėdinimo sistemų ortakiai, numatyti priešgaisriniai ugnies vožtuvai suišsilydančiais elementais.Paskaičiuotos elektros energijos poreikis per metus – 23,48 MWh ir išlaidos -7458,26Lt.Ventagregatų kaloriferių šilumos poreikisper metus 8,88 MWh, išlaidos – 2928,91 Lt. Bendrosišlaidos vėdinimui – 10387,17 Lt.Ekonominėje dalyje palygintos išlaidos vėdinimui, naudojant rotacinį ir plokštelinįšilumokaitį. Skaičiavimai parodė, kad efektyvesnis yra rotacinis šilumokaitis, todėl projektepasirinktas būtent jis.


Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS
 • 1. Norminės gyvenamosios paskirties pastatų šilumos perdavimo koeficientų vertės13
 • 2. Išorinės sienos visuminės šiluminės varžos nustatymas16
 • 3. Šlaitinio stogo visuminės šiluminės varžos nustatymas17
 • 4. Pirmo aukšto perdenginio į rūsį šiluminės varžos nustatymas (grindys medinės)21
 • 5. Pirmo aukšto perdenginio į rūsį šiluminės varžos nustatymas (grindys keramikinės)22
 • 6. Patalpų projektinės galios skaičiavimas36
 • 7. Šilumos pritekėjimų dėl saulės spinduliuotės skaičiavimas31
 • 8. Pastato vidutinių šilumos poreikių suvestinė33
 • 9. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas36
 • 10. Slėgio nuostolių karštame vandentiekyje skaičiavimas39
 • 11. Šilumos nuostolių karštame vandentiekyje skaičiavimas40
 • 12. Cirkuliacinių žiedų karštame vandentiekyje skaičiavimas41
 • 13. Įprastinio ir kondensacinio katilo palyginimas44
 • 14. Oro kiekių skaičiuotė50
 • 15. Tiekimo ir šalinimo sistemų aerodinaminė skaičiuotė52
 • 16. Metinių elektros energijos sąnaudų vėdinimui skaičiavimas61
 • 17. Metinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimas62
 • 18. Bendros išlaidos vėdinimui per metus63
 • 19. Metinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimas naudojant plokštelinį šilumokaitį64
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • 1. Išorinės sienos schema14
 • 2. Šlaitinio stogo schema16
 • 3. Rūsio grindų schema18
 • 4. Rūsio sienos schema19
 • 5. Pirmo aukšto perdenginio (grindys medinės) į rūsį schema21
 • 6. Pirmo aukšto perdenginio (grindys grįstos keram. plytelėmis) schema22
 • 7. Metinis išlaidų grafikas vėdinimui, Lt63
 • VIDINIŲ PRIEDŲ SĄRAŠAS
 • I. Šilumos nuostolių per atitvaras skaičiavimas
 • Šilumos nuostolių per atitvaras skaičiavimas (1 lentelė)68
 • Šilumos nuostolių dėl vėdinimo skaičiavimas (2 lentelė)73
 • II. Šildymo sistemos projektavimas
 • Šildymo prietaisų parinkimo lentelė (1 lentelė)74
 • „Kermi“ radiatorių parinkimo lentelės (2 lentelė)76
 • „Kermi“konvektorių parinkimo lentelės (3 lentelė)79
 • II. Katilo, cirkuliacinio siurblio, išsiplėtimo indo, tūrinio vandens šildytuvo parinkimas
 • Gamtinių dujų kainos (1 lentelė)81
 • „Vessmann“firmos dujinis katilas „Vitoplex 300“ (2 lentelė)83
 • „Vessmann“firmos dujinis katilas „Vitoplex 300“ (3lentelė)85
 • Išsiplėtimo indo parinkimas „Elbi“(4 lentelė)87
 • „Wilo“ cirkuliacinis ciurblys „TOP-S40/10“ (5lentelė)89
 • „Wilo“ cirkuliacinis ciurblys „Star-ZE25/1-5CircoStar SSM“ (6lentelė)90
 • „Vessmann“firmos tūrinis vandens šildytuvas „Vitocell-L100“ (7 lentelė)91
 • III. Vėdinimo sistemos projektavimas
 • Difuzoriai „Systemair“ (1 lentelė)92
 • Rekuperatorius su rotaciniu šilumokaičiu REGO 700 (2 lentelė)93
 • Rekuperatorius su rotaciniu šilumokaičiu RECU 700 (3 lentelė)95
 • Stoginiai ventiliatoriai „S&P“ MIXVENT-TH serija (4 lentelė)97
 • IV Brėžiniai
 • 1. Rūsio ir pirmo aukšto planas su šildymo sistema M1:100101
 • 2. Antro ir trečio aukšto planas su šildymo sistema M1:100102
 • 3. Šildymo sistemos skaičiuojamoji aksonometrija M1:100103
 • 4. Rūsio ir pirmo aukšto planas su karšto vandentiekio sistema M1:100104
 • 5. Antro ir trečio aukšto planas su karšto vandentiekio sistema M1:100105
 • 6. Karšto vandentiekio skaičiuojamoji schema M1:100106
 • 7. Katilinės planas M1:100107
 • 8. Katilinės principinė schema M1:100108
 • 9. Rūsio ir pirmo aukšto planas su vėdinimo sistema M1:100109
 • 10. Antro ir trečio aukšto planas su vėdinimo sistema M1:100110
 • 11. Vėdinimo sistemos skaičiuojamoji schema M1:100111
 • IŠORINIŲ PRIEDŲ SĄRAŠAS
 • 1. Šildymo sistemos aksonometrinė schema. M1:100.
 • 2. Karšto

Reziumė

Autorius
di_sapa
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Statyba
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 26, 2016
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
140 psl.

Susiję darbai

Gyvenamojo namo svetainės apšvietimo sistema

Statyba Kursinis darbas speisiukas26
Žmogus visuomet siekė susikurti komfortiškas savo aplinkos sąlygas [9]. Viena būtiniausių tokių sąlygų sudedamųjų dalių − šviesa, kuri, be tiesioginio biologinio poveikio, be...

Vėdinimo įrangos projektavimas 3 aukštų pastatui

Statyba Kursinis darbas modestaaa
Šio kursinio projekto tikslas – susipažinti su vėdinimo projektavimu (reikalingais skaičiavimais, brėžinių įforminimu, sudėtinėmis projekto dalimis). Tai labai svarbu, nes, kaip knygoje „Pramonės...

Sandėlio “Engine” projektavimas Šiauliuose

Statyba Diplominis darbas 2013 m. eha112
Bakalauro darbe projektuojamas sandėlis ,,Engine“. Pastatą planuojama statyti Šiaulių mieste, Baltų gatvėje. Sklypo plotas puikiai pasirinktas susisiekimo atžvilgiu. Sklypo teritorijoje projektuojama 13 vietų...