Taikomieji mokslai / Statyba

GYVENAMOJO NAMO VILNIUJE INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS

0 atsiliepimų
Autorius:

Bakalaurinio darbo užduotis – suprojektuoti inžinerines sistemas (šildymo, karšto
vandentiekio ir vėdinimo) trijų aukštų gyvenamajame namui su rūsiu.
Remiantis STR “Pastatų atitvarų šiluminė technika”, apskaičiuotos atitvarų šiluminės varžos
ir šilumos perdavimo koeficientai. Atitvarų šiluminės charakteristikos priimamos atsižvelgiant į
normines ir leistinas charakteristikų reikšmes.
Skaičiuojami šilumos nuostoliai per atitvaras, šiluminius tiltelius, dėl oro infiltracijos bei
lyginamieji nuostoliai. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti atsižvelgiant, kad: rūsys - nešildomas
(temperatūra – 8 °C); Vilniuje šalčiausia penkiadienio temperatūra - Qe = -23°C; vyraujanti patalpų
temperatūra ~ 21°C. Nustatoma pastato šilumos tiekimo sistemos galia, kuri lygi 72,12kW.
Nustatant metinius šilumos poreikius yra suskaičiuojami kiekvieno šildymo sezono mėnesio
vidutiniai šilumos poreikiai bei pritekiai nuo vidinių ir išorinių šaltinių. Pastato metinis projektinis
šilumos poreikis šildymui sudaro 144.591MWh.
Pastate suprojektuota kolektorinė, dvivamzdė, apatinio paskirstymo šildymo sistema
Gyvenamojo namo patalpoms šildyti parenkami plieniniai apatinio pajungimo vandens šildymo
radiatoriai ir konvektoriai – „Kermi“, kurių bendra galia - 105,958kW. Temperatūra reguliuojama
kiekvienoje patalpoje termostatiniais ventiliais.
Pastate suprojektuotas – karštas vandentiekis su cirkuliacijos linija. Apskaičiuotas šilumos
kiekis, reikalingas karšto vandens paruošimui, t.y. 91,61 kW, taip pat šilumos poreikis karšto
vandens paruošimui , t.y. 59219,88kWh. , išlaidos šildymui ir KV vienam šildymo sezonui –
27024.80 Lt.
Rūsyje yra įrengta katilinės patalpa. Magistraliniai vamzdynai rūsio palubėje nutiesiami su
nuolydžiu 0,002 į šilumos punktą, jie yra izoliuojami. Įvertinus pastato projektinę šildymo galią,
šilumos kiekį karšto vandens paruošimui ir atlikus ekonominius dujinių katilų skaičiavimus
(kondensacinis ar paprastas dujinis katilas), parenkamas Viessmann dujinis katilas „Viessmann
Vitoplex 300 TX3 170“. Apskaičiavus šildymo sistemos tūrį, parenkamas Elbi firmos išsiplėtimo
indas. Įvertinus sistemos slėgio nuostolius ir sistemos debitus, parenkami “Wilo” firmos
cirkuliaciniai siurbliai šildymo sistemai ir karšto vandentiekio cirkuliacinei linijai. Atlikus karšto
vandens poreikio skaičiavimus, parenkamas tūrinis vandens šildytuvas. Šildymo ir karšto vandens
parametria (įvertinus Legionella bakterijos pavojų): šildymo ir karšto vandens tiekimo linija – 70
°C, grįžimo linija – 55°C. Klientui pageidaujant galima įmontuoti elektroninį šildymo sistemos
temperatūros reguliatorių su laiko programomis. Jis palaikys užduotas tiekiamo ir grįžtamo vandens
temperatūras.
11
Pastate yra suprojektuota mechaninė oro šalinimo sistema iš sanitarinių patalpų ir virtuvės
garų rinktuvų per stoginius firmos „S&P” ventiliatorius.
Dvejuose gyvenamojo namo butuose pasirinkau dvi atskiras, subalansuotas vėdinimo
sistemas. Bendri buto tiekiamo – ištraukiamo oro kiekiai turi būti lygus, kad oras lengvai
cirkuliuotų iš vienos patalpos į kitą. Tiekiamo oro temperatūra lygi patalpos temperatūrai, kurią
palaiko suprojektuota radiatorinė šildymo sistema, tokiu būdu nesusidaro šilumos nuostolių dėl
priverstinės vėdinimo sistemos veikimo. Parinkti du firmos „Amalva“ oro tiekimo ir šalinimo
ventagregatai „Komfovent Kompakt Rego 700“, kurie suprojektuoti butų koridoriaus patalpose
(prietaisams skirtoje vietoje, žr.brėžinyje). Šiame ventagregate yra rotacinis šilumokaitis, kurio
šalinamo oro šilumos atgavimo efektyvumas siekia 75,8%. Kad aparatas neviršytų leistinų triukšmo
normos ribų, įstatomi triukšmo slopintuvai. Oro srautų sureguliavimui ortakiuose numatytos
reguliavimo-matavimo sklendės. Visame pastate oras tiekiamas ir šalinamas spiraliniais ortakiais.
Tiekimo bei šalinimo ortakiai įrengiami po pakabinamomis lubomis. Oro tiekimo ortakiai
izoliuojami. Oro tiekimui ir šalinimui parinkti „System Air“ plieniniai difuzoriai. Patalpose, kurių
priešgaisrines atitvaras kerta vėdinimo sistemų ortakiai, numatyti priešgaisriniai ugnies vožtuvai su
išsilydančiais elementais.
Paskaičiuotos elektros energijos poreikis per metus – 23,48 MWh ir išlaidos -7458,26
Lt.Ventagregatų kaloriferių šilumos poreikisper metus 8,88 MWh, išlaidos – 2928,91 Lt. Bendros
išlaidos vėdinimui – 10387,17 Lt.
Ekonominėje dalyje palygintos išlaidos vėdinimui, naudojant rotacinį ir plokštelinį
šilumokaitį. Skaičiavimai parodė, kad efektyvesnis yra rotacinis šilumokaitis, todėl projekte
pasirinktas būtent jis.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS
 • 1. Norminės gyvenamosios paskirties pastatų šilumos perdavimo koeficientų vertės13
 • 2. Išorinės sienos visuminės šiluminės varžos nustatymas16
 • 3. Šlaitinio stogo visuminės šiluminės varžos nustatymas17
 • 4. Pirmo aukšto perdenginio į rūsį šiluminės varžos nustatymas (grindys medinės)21
 • 5. Pirmo aukšto perdenginio į rūsį šiluminės varžos nustatymas (grindys keramikinės)22
 • 6. Patalpų projektinės galios skaičiavimas36
 • 7. Šilumos pritekėjimų dėl saulės spinduliuotės skaičiavimas31
 • 8. Pastato vidutinių šilumos poreikių suvestinė33
 • 9. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas36
 • 10. Slėgio nuostolių karštame vandentiekyje skaičiavimas39
 • 11. Šilumos nuostolių karštame vandentiekyje skaičiavimas40
 • 12. Cirkuliacinių žiedų karštame vandentiekyje skaičiavimas41
 • 13. Įprastinio ir kondensacinio katilo palyginimas44
 • 14. Oro kiekių skaičiuotė50
 • 15. Tiekimo ir šalinimo sistemų aerodinaminė skaičiuotė52
 • 16. Metinių elektros energijos sąnaudų vėdinimui skaičiavimas61
 • 17. Metinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimas62
 • 18. Bendros išlaidos vėdinimui per metus63
 • 19. Metinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimas naudojant plokštelinį šilumokaitį64
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • 1. Išorinės sienos schema14
 • 2. Šlaitinio stogo schema16
 • 3. Rūsio grindų schema18
 • 4. Rūsio sienos schema19
 • 5. Pirmo aukšto perdenginio (grindys medinės) į rūsį schema21
 • 6. Pirmo aukšto perdenginio (grindys grįstos keram. plytelėmis) schema22
 • 7. Metinis išlaidų grafikas vėdinimui, Lt63
 • VIDINIŲ PRIEDŲ SĄRAŠAS
 • I. Šilumos nuostolių per atitvaras skaičiavimas
 • Šilumos nuostolių per atitvaras skaičiavimas (1 lentelė)68
 • Šilumos nuostolių dėl vėdinimo skaičiavimas (2 lentelė)73
 • II. Šildymo sistemos projektavimas
 • Šildymo prietaisų parinkimo lentelė (1 lentelė)74
 • „Kermi“ radiatorių parinkimo lentelės (2 lentelė)76
 • „Kermi“konvektorių parinkimo lentelės (3 lentelė)79
 • II. Katilo, cirkuliacinio siurblio, išsiplėtimo indo, tūrinio vandens šildytuvo parinkimas
 • Gamtinių dujų kainos (1 lentelė)81
 • „Vessmann“firmos dujinis katilas „Vitoplex 300“ (2 lentelė)83
 • „Vessmann“firmos dujinis katilas „Vitoplex 300“ (3lentelė)85
 • Išsiplėtimo indo parinkimas „Elbi“(4 lentelė)87
 • „Wilo“ cirkuliacinis ciurblys „TOP-S40/10“ (5lentelė)89
 • „Wilo“ cirkuliacinis ciurblys „Star-ZE25/1-5CircoStar SSM“ (6lentelė)90
 • „Vessmann“firmos tūrinis vandens šildytuvas „Vitocell-L100“ (7 lentelė)91
 • III. Vėdinimo sistemos projektavimas
 • Difuzoriai „Systemair“ (1 lentelė)92
 • Rekuperatorius su rotaciniu šilumokaičiu REGO 700 (2 lentelė)93
 • Rekuperatorius su rotaciniu šilumokaičiu RECU 700 (3 lentelė)95
 • Stoginiai ventiliatoriai „S&P“ MIXVENT-TH serija (4 lentelė)97
 • IV Brėžiniai
 • 1. Rūsio ir pirmo aukšto planas su šildymo sistema M1:100101
 • 2. Antro ir trečio aukšto planas su šildymo sistema M1:100102
 • 3. Šildymo sistemos skaičiuojamoji aksonometrija M1:100103
 • 4. Rūsio ir pirmo aukšto planas su karšto vandentiekio sistema M1:100104
 • 5. Antro ir trečio aukšto planas su karšto vandentiekio sistema M1:100105
 • 6. Karšto vandentiekio skaičiuojamoji schema M1:100106
 • 7. Katilinės planas M1:100107
 • 8. Katilinės principinė schema M1:100108
 • 9. Rūsio ir pirmo aukšto planas su vėdinimo sistema M1:100109
 • 10. Antro ir trečio aukšto planas su vėdinimo sistema M1:100110
 • 11. Vėdinimo sistemos skaičiuojamoji schema M1:100111
 • IŠORINIŲ PRIEDŲ SĄRAŠAS
 • 1. Šildymo sistemos aksonometrinė schema. M1:100.
 • 2. Karšto

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
7 aukštų, 58 butų gyvenamojo pastato vilniuje nuotakyno projektavimas
Diplominis darbas 7 aukštų, 58 butų gyvenamojo pastato vilniuje nuotakyno projektavimas

Naujai projektuojamas 7 aukštų, 58 butų gyvenamasis pastatas, Vilniuje, kuriame projektuojamos šios sistemos. • Buitinė nuotekynė [...]

Mokslinio tyrimų centro inžinerinių sistemų projektavimas
Diplominis darbas Mokslinio tyrimų centro inžinerinių sistemų projektavimas

Baigiamojo darbo objektas, kuriam projektuojamos mikroklimato sistemos – Vilniuje esantis Mokslinių tyrimų centras. Pastatą sudaro [...]

Gyvenamojo namo svetainės apšvietimo sistema
Kursinis darbas Gyvenamojo namo svetainės apšvietimo sistema

Žmogus visuomet siekė susikurti komfortiškas savo aplinkos sąlygas [9]. Viena būtiniausių tokių sąlygų sudedamųjų dalių [...]

UAB „PALSKA“ gyvenamo namo elektros instaliacijos projektavimas
Kursinis darbas UAB „PALSKA“ gyvenamo namo elektros instaliacijos projektavimas

Elektros tinklo projektavimas būtinas ir reikalingas, nes iš jo galime pamatyti kiek kainuos elektros instaliacijos [...]

Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas
Referatas Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas

Kursinio darbo užduotis - suprojektuoti inžinerines sistemas (šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų vamzdynus) dviejų aukštų [...]

Administracinio pastato Kaune šildymo sistemos projektavimas
Diplominis darbas Administracinio pastato Kaune šildymo sistemos projektavimas

Šio darbo užduotis – suprojektuoti šildymo sistemą keturių aukštų administraciniam pastatuiKaune.Remiantis STR “Pastatų [...]

Vandens tiekimo sistemos projektavimas
Laboratorinis darbas Vandens tiekimo sistemos projektavimas

Pagal pateiktus duomenis, suprojektuoti vandens tiekimo sistemą. Projektuojant reikia atlikti tokius darbus: • Savo rankomis nubraižyti originalią [...]

Įterptinių sistemų projektavimas
Laboratorinis darbas Įterptinių sistemų projektavimas

Darbo tikslas – nuskaityti akselerometro LIS344AL koordinates per analogas-kodas keitiklį. Darbo uždaviniai - susipažinti su [...]

Gyvenamojo namo architektūrinės - konstrukcinės dalies projektas
Kursinis darbas Gyvenamojo namo architektūrinės - konstrukcinės dalies projektas

Projektuojamas objektas yra vieno aukšto su mansarda individualus gyvenamasis namas, kuris yra numatomas statyti Klaipėdoje. Kursinio [...]

Vėdinimo sistemų projektavimas
Kursinis darbas Vėdinimo sistemų projektavimas

Pirmam ir antram aukštui tiekiamo oro kiekiai yra gan panašūs: . Tiekiamo oro debitų skirtumas [...]

Stabdžių sistemos technologijų projektavimas
Kursinis darbas Stabdžių sistemos technologijų projektavimas

Jeigu materialiam daiktui reikia keisti arba išsaugoti jam būdingą būseną erdvės ar laiko atžvilgiu, jį [...]

Vandentvarkos sistemų projektavimas
Kursinis darbas Vandentvarkos sistemų projektavimas

Gyvenamajame vienbučiame name projektuojami vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų šalintuvo tinklai. Gyvenamasis namas statomas [...]

Mechatronines sistemos projektavimas
Kursinis darbas Mechatronines sistemos projektavimas

Šio darbo tikslas yra susipažinti su mechatroninių sistemų projektavimo aspektais. Darbo eigoje bus sudaryta elektropneumatinė [...]

Šilumos sistemų projektavimas
Kursinis darbas Šilumos sistemų projektavimas

Suprojektuoti šilumos tiekimo tinklus šilumos vartotojams.   Darbo uždaviniai:        Vartotojų šilumos poreikių skaičiavimas; Šilumnešio vandens kiekių nustatymas; Šilumos tinklo [...]

Šiuolaikinės automatinės valdymo sistemos projektavimas
Laboratorinis darbas Šiuolaikinės automatinės valdymo sistemos projektavimas

            Perinamojo proceso pobūdis priklauso nuo dominuojančių polių, t.y. esančių arčiausiai menamosios ašies. Nuo polių [...]