Socialiniai mokslai / Pedagogika

Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas ir naujumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos procesus, kasdien susiduria su sudėtingais iššūkiais, kurie susiję ne tik su vaiku, bet ir jo šeima, mokykla, kitais socializacijos agentais (Kvieskienė, 2007).
Sudėtingas situacijas socialiniams pedagogams tenka spręsti dirbant su delinkventinio elgesio mokiniais. Delinkventinis vaikų elgesys yra viena iš pagrindinių šiuolaikinių socialinių-pedagoginių problemų. Pastarąjį dešimtmetį, anot E. Vileikienės (2005), Lietuvoje vis dažniau atkreipiamas dėmesys į nepilnamečius delinkventus, jų daromus pažeidimus ir nusikaltimus. Delinkventiniu elgesiu pasižymi padidintos rizikos vaikai ir paaugliai, kuriems taikomos visuomeninio poveikio priemonės. Tokio elgesio mokiniams svarbu užtikrinti tinkamą socialinę pedagoginę pagalbą.
Mokslinėje literatūroje socialinių pedagogų veikla bendrojo lavinimo mokykloje analizuojama G. Kvieskienės (2000, 2002, 2005, 2007), I. Leliūgienės (2003), R. Čepuko (1999), J. Černeckienės (2007), J. Buzaitytės-Kašalynienės (2003) ir kt. autorių darbuose. Pasak R. Čepuko (1999), socialinių pedagogų ugdytiniai yra vaikai iš nedarnių, girtaujančių, skurdžiai gyvenančių šeimų, taip pat sunkiai auklėjami, blogai besimokantys, toksines medžiagas vartojantys vaikai. Teikiant pagalbą tokiems mokiniams svarbus ne tik socialinių pedagogų, bet ir pedagogų, kitų specialistų vaidmuo. Tačiau J. Buzaitytės-Kašalynienės (2003) tyrimas atskleidė, kad socialiniai pedagogai specialistų komandoje dirba retai, dažniausiai savarankiškai ir tik prireikus konsultuojasi su kitais mokykloje dirbančiais specialistais. Tai galima vertinti kaip jų veiklos trūkumą, nes jie turėtų dirbti ne pavieniui, o burti aplink save komandą, į kurią įeitų kiti specialistai, klasių auklėtojai, mokytojai, tėvai, mokyklos savivaldos atstovai ir kuri kompleksiškai ir visapusiškai spręstų moksleivių socialines psichologines problemas.
LR Švietimo ir mokslo ministro įsakyme „Dėl socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo“ (2002) teigiama, kad pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.
Bendrojo lavinimo mokykloje vykdydamas savo pareigas socialinis pedagogas pirmiausia turi išsiaiškinti mokinio socialinę padėtį, gyvenimo sąlygas, aplinką, interesus, siekius, jų realizavimo galimybes ir tai žinodamas, numatyti veiklos programą, į kurią įtraukia asmenis, reikalingas priemones ir organizuoja visą veiklą, kuri teiktų pagalbą globotiniui. Svarbi socialinio pedagogo sritis – diagnozuoti mokinio asmenybės vystymąsi ir jo socializavimo, integravimo į socialinę, kultūrinę aplinką, raidą ir remiantis tuo planuoti tolimesnę veiklą.
Šiuo darbu tikimasi išanalizuoti socialinio pedagogo veiklos ypatumus bendrojo lavinimo mokykloje, nustatyti, kaip ir kokią pagalbą šis specialistas suteikia delikventinio elgesio mokiniams.
Darbo tikslas – išanalizuoti socialinio pedagogo veiklą bendrojo lavinimo mokykloje dirbant su delikventinio elgesio vaikais.
Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:
1. Išanalizuoti socialinio pedagogo veiklos kryptis ir funkcijas bendrojo lavinimo mokykloje.
2. Išanalizuoti socialinio pedagogo veiklą bendrojo lavinimo mokykloje, teikiant pagalbą delikventinio elgesio vaikams.
3. Išanalizuoti delikventinio elgesio vaikams reikalingą pagalbą ir bendradarbiavimo su pedagogais svarbą, teikiant pagalbą delikventinio elgesio vaikams, jos teikimo galimybės.
4. Atskleisti socialinio pedagogo edukacinės pagalbos galimybes delikventinio elgesio vaikams.
5. Ištirti socialinio pedagogo pagalbos delikventinio elgesio vaikams ypatumus.
Tyrimo objektas – socialinio pedagogo veikla dirbant su delikventinio elegesio vaikais.
Tyrimo metodai:
1. Mokslinės literatūros, statistikos duomenų, dokumentų analizė.
2. Anketinė apklausa.
3. Tyrimo duomenų analizė.
Darbo struktūra. Darbą sudaro 49 puslapiai, 2 lentelės, 16 paveikslų, 2 priedai. Naudotasi 24 literatūros ir kitais informaciniais šaltiniais, teisės aktais.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9442 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS………………………………………………………………………………………….7
 • 1. SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE…9
 • 1. 1. Socialinio pedagogo profesija9
 • 1. 2. Socialinio pedagogo veiklos kryptys12
 • 1. 3. Socialinio pedagogo funkcijos, pareigos ir teisės15
 • 2. SOCIALINIO PEDAGOGO PAGALBA DELIKVENTINIO ELGESIO VAIKAMS MOKYKLOJE18
 • 2. 1. Delikventinio elgesio vaikai ir jiems reikalinga pagalba18
 • 2. 2. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su delikventinio elgesio vaikais……………….……22
 • 3. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS25
 • 3. 1. Tyrimo metodika ir organizavimas25
 • 3. 2. Socialinių pedagogų apklausos rezultatų analizė: darbo su delikventais vertinimas27
 • IŠVADOS38
 • REKOMENDACIJOS40
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS41
 • SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA43
 • PRIEDAI44

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje

Darbe nagrinėjami elgesio kultūros ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje. Šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai kyla bendras žmonių [...]

Paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, prisitaikymas bendrojo lavinimo mokyklose
Referatas Paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, prisitaikymas bendrojo lavinimo mokyklose

Paauglystė- labai svarbus laikotarpis žmogaus gyvenime. Pereinamasis amžius, kai iš vaiko tampama suaugusiuoju – tai [...]

Bendraamžių pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Bendraamžių pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams bendrojo lavinimo mokykloje

  Kad būtų pasiekti geresni SUP mokinių pedagoginiai rezultatai, kad jie jaustųsi saugiai, kad didėtų jų [...]

Socialinio pedagogo profesinė kompetencija, socialinis pedagoginis darbas užsienio šalyse
Referatas Socialinio pedagogo profesinė kompetencija, socialinis pedagoginis darbas užsienio šalyse

Socialinio pedagogo veiklos sritis labai plati. Jo ugdytiniai yra [...]

Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė
Referatas Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė

Pastaraisiais metais tiek Lietuva, tiek daugelis kitų Europos ir tolimesnių valstybių susiduria su tokiomis problemomis [...]

Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas. XXI amžius vadinamas tarpusavio santykių krizių amžiumi. Žmonės jaučiasi atstumti, lyg nevisaverčiai, antrarūšiai [...]

Pedagogų lūkesčiai socialinio pedagogo darbui mokykloje
Diplominis darbas Pedagogų lūkesčiai socialinio pedagogo darbui mokykloje

Šiuolaikinėje visuomenėje daugelis reiškinių ir žmogaus sukurtų materialių bei intelektualių vertybių padeda kurti progresyvią visuomenę [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai
Diplominis darbas Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai

Problema ir jos aktualumas. Kalba – viena iš svarbiausių komunikacijos priemonių. Ji ugdo mąstymo operacijas [...]

Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose
Diplominis darbas Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos [...]

Socialinės ir psichologinės lingvistikos namų darbas apie vaikų kalbos raidos ypatybes
Referatas Socialinės ir psichologinės lingvistikos namų darbas apie vaikų kalbos raidos ypatybes

Kalbos įsisavinimas – tai spontaniškas, nesąmoningas gimtosios ar kitos kalbos išmokimas natūralioje kalbinėje aplinkoje. Vaikai [...]

Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų
Kursinis darbas Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų

Darbo aktualumas. Sudėtinga šalies socialinė bei ekonominė padėtis sąlygoja sunkią socialinę šeimų ir jose gyvenančių [...]

Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre

Individo gyvenimo kokybė, gebėjimas tinkamai rūpintis savimi, spręsti kasdienio gyvenimo klausimus, kylančius sunkumus priklauso nuo [...]

Socialinio pedagogo vadybinės veiklos organizavimas mokykloje
Referatas Socialinio pedagogo vadybinės veiklos organizavimas mokykloje

Šiandieninėje visuomenėje, patiriančioje globalizacijos procesų pasekmes, jaunimo problemos tampa vis sudėtingesnės, todėl jų sprendimui reikalinga [...]