UAB „X“ privačių produktų linijos rėmimo projektas

63 psl. / 11133 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Vis daţniau įmonės siekia vieno pagrindinio tikslo – maksimaliai pasiūlyti geriausius produktus ar paslaugas, kurios atitinką vartotojų poreikius, o tuo pačiu ir didiną įmonės apyvartą, ţinomumo, bei vartotojų lojalumo rodiklius. Marketingo elementas rėmimas - nuo kitų marketingo elementų skiriasi komunikaciniais procesais. Rėmimo kompleksų uţduotis ne tik skleisti uţsakovo ţinutę apie prekės naudą ir išskirtinumą, bet ir perduoti informaciją potencialiems pirkėjams, stiprinti produkto ar paslaugos pozicionavimą rinkoje. Rėmimo kompleksai: asmeniniai paradavimai, reklama, pardavimo skatinimas, ryšiai su visuomene, geriausiai pasiekia ir padeda komunikuoti su galutiniu produktų ar paslaugos vartotoju. Visi šie rėmimo veiksniai sudaro komunikaciją su vartotoju.

Reklama yra viena efektyviausių konkurencijos priemonių prieš konkuruojančias įmones, kurios teikia labai panašių paslaugų spektrą ir siekia panašių tikslų. Pagal B. Čerešką (2004) atskiroms prekėms ar paslaugoms reikia skirtingo reklamavimo būdo, jos intensyvumo, ir skleidimo priemonių. Reklama marketingo komunikacijų sistemoje yra vienareikšmiškai svarbi, kaip atskiras elementas ir kaip komunikacijos elementų junginys veikiantis kartu su kitomis komunikacijos priemonėmis.

Baigiamojo darbo tema UAB „RIMI Lietuva“ privačių produktų rėmimo projektas. Tema yra aktuali, nes nuo 2015 m. sausio 1 dienos Lietuvoje įvedus naują nacionalinę valiutą eurą, Lietuvos rinkoje tęsiasi arši konkurencija tarp pagrindinių Lietuvos maţmeninės prekybos tinklų.

Pagrindiniai rinkos dalyviai aktyviai bando pelnyti didesnę lojalių pirkėjų dalį, siūlydami

įvairiausias akcijas. Stebėtinai pakito vartotojų įpročiai apsiperkant maţmeninėse parduotuvėse - vartotojai tapo jautresni maţmeninės prekybos siūlomoms akcijoms ir produktų kainoms. Maţmeninės prekybos rinkos lyderiai aktyviai kovoja dėl pirkėjų lojalumo ir siūlo ne tik geriausius pasiūlymus konkurentų atţvilgiu - vienas pagrindinių šio proceso lūţių tai „drastiškas kainų maţinimas“. Atsiţvelgusi į konkurentų veiksmus įmonė UAB „RIMI Lietuva“ stiprina savo privačios produktų linijos rėmimą. Šiuo rėmimo projektu yra siekiama sustiprinti privačių „Rimi“ produktų ţinomumą ir perkamumą. „Rimi“ privačios etiketės produktai yra labai reikšmingi įmonei, nes tai produktai kurie vartotojams yra siūlomi geriausiomis kainomis, „Rimi“ privačios etiketės produktai padeda tinklui įsigyti lojalių klientų, produktų vartotojų, o produktai išskirtinai parduodami tik „Rimi“ tinklo parduotuvėse. Kaip teigia „Rimi“ viešųjų ryšių spaudos atstovė privačios etiketės produktai taip pat labai naudingi įmonei, nes:

• Gaunama didesnė marţa ir pelnas pinigais;

• Įtakoja „Rimi“ prekės ţenklo sustiprinimą; 6

• Unikalus prekių pasirinkimas;

• Strateginė priemonė diskusijose su kitų prekės ţenklų tiekėjais.

Kaip publikuojama „Verslo ţinių“ straipsnyje „Parduodama daugiau su nuosava etikete“ : -

„Prekybininkai pabrėţia, kad vis daţniau į pirkėjų krepšelius patenka nuosavų prekinių ţenklų produktai, kurie dėl specialios kainodaros yra pigesni, tačiau kokybe nenusileidţia ţinomiems prekių ţenklams“.

Baigiamojo darbo problema. Nuo 2015 m. sausio 1 dienos Lietuvoje įvedus naują nacionalinę valiutą, pakito vartotojų jautrumas kainoms. Lietuvos maţmeninės prekybos rinkoje tęsiasi arši konkurencija tarp pagrindinių prekybos tinklų. „Rimi“ išanalizavęs rinkos situaciją, imasi kitokios kainodaros strategijos – nuo vasario mėnesio „Rimi“ prekybos centruose maţinamos būtiniausių, „Rimi“ privačių produktų prekių kainos. Kokią naudą teikia privatūs „Rimi“ produktai įmonei? Kokiomis priemonėmis „Rimi“ bando didinti privačių produktų ţinomumą? Kaip didinti darbuotojų įtraukimą į „Rimi“ išskirtinio įvaizdţio kūrimo procesą? Kaip vartotojai vertina „Rimi“ privačius produktus?

Baigiamojo darbo objektas. UAB „Rimi Baltic“ privačių produktų linijos.

Baigiamojo darbo tikslas. Sukurti „Rimi“ privačių produktų rėmimo projektą.

Baigiamojo darbo uţdaviniai:

1. Apibūdinti rėmimo sistemos sąvokas.

2. Išanalizuoti „Rimi“ privačių produktų liniją.

3. Išsiaiškinti Ţvėryno mikrorajono bendruomenės vartotojų nuomonę apie privačius „Rimi“ produktus.

4. Įvertinti darbuotojų ţinias apie privačius „Rimi“ produktus.

5. Parengti pasiūlymus įmonei.

Baigiamojo darbo metodai:

1. Mokslinės literatūros analizė.

2. Kiekybinis tyrimas.

Turinys

 • SANTRAUKA
 • ANNOTATION
 • ĮVADAS
 • 1. MOKSLINIŲ ŠALTINIŲ APŢVALGA
 • 1.1Marketingas ir jo komplekso sistema
 • 1.2Rėmimo kompleksas
 • 1.2.1Reklama
 • 1.2.2Pardavimo skatinimas
 • 1.2.3Ryšiai su visuomene
 • 1.2.4Asmeninis pardavimas
 • 2. TYRIMO DIZAINAS
 • 2.1 Tyrimo aprašymas
 • 2.2UAB „Rimi Lietuva“ charakteristika
 • 2.2.1„Rimi“ privačios etiketės produktai
 • 3. TYRIMO REZULTATŲ APTARIMAS IR KŪRYBINIS PROJEKTAS
 • 3.1 Tyrimo rezultatai
 • 3.1.1Kiekybinis tyrimas – „Rimi“ darbuotojų apklausa
 • 3.1.2Kiekybinis tyrimas – Ţvėryno bendruomenės apklausa
 • 3.2Kūrybinis projektas
 • IŠVADOS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
agnetonks
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€11.43
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Kov 21, 2016
Apimtis
63 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Parduodamų produktų kainos specialūs sprendimai

Rinkodara Kursinis darbas linadina
Parduodamų prekių kainodara yra sudėtingiausias prekių rinkos konjunktūros mechanizmas, jos barometras. Kaina atspindi visą kainodaros veiksnių sistemą: sąnaudų dinamiką, darbo rezultatų rodiklius, infliaciją,...

UAB “Expo vakarai” rėmimo programa

Rinkodara Kursinis darbas 2013 m. lgeldzy
Šiame darbe bus nagrinėjama rėmimo samprata, jos elementai, jų svarba įmonės pardavimų sėkmingumui. Analizuojama UAB „Expo vakarai“ rėmimo programa. Taip pat identifikuojama įmonės...

Pieno produktų vartotojų elgsena

Rinkodara Tyrimas 2013 m. svajūnė
Darbo aktualumas: Jau seniai vartotojas ir jo poreikiai tapę vienu iš svarbiausių objektų kiekvienos įmonės veikloje. Svarbiausias verslo organizacijų tikslas – patenkinti vartotojų...