Ekonomika ir verslas / Vadyba

Prekės ženklo „Danija“ reklamos priemonės: vartotojų nuomonė

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos naujumas ir aktualumas. Akivaizdu, kad skirtingi autoriai, apibrėždami reklamą, išskiria šią dimensiją kaip vieną svarbiausių rinkodaros komplekso elementų, kuriuo remiantis formuojami vartotojų požiūriai bei nuostatos apie prekę ir paslaugą. Reikia pažymėti, kad reklama kaip priemonė, skatinanti pirkimo procesą, Lietuvoje atsirado palyginti neseniai - pradėjus veikti rinkos ekonomikai. Šiuo metu reklama yra neišvengiama visuomenės kasdienybės dalis, vienaip ar kitaip veikianti apsisprendimą pirkti, todėl labai svarbu žinoti ne tik reklamos poveikį vartotojui, bet ir vartotojų požiūrį į pačią reklamą, nes ji gali lemti įmonės sėkmę ar nesėkmę rinkoje.

Daugybė marketingo teoretikų ir praktikų C. Ziliani (2006), D. Jokubauskas (2006), B. Čereška (2004), P. Arminda (2011) ir kt. nagrinėjo reklamos poveikį vartotojui, išskirdami atskiras pakopas bei siūlydami įvairius reklamos poveikio pakopiškumo modelius. Atlikta nemažai tyrimų siekiant išsiaiškinti konkrečių elementų taikymo reklamoje efektyvumą, tačiau gauti gan prieštaringi rezultatai.

Reklamos priemonių vertinimas yra ypač aktualus parduotuvei „Danija“, kadangi mažėjant pardavimo apimtims, atitinkamai tenka mažinti ir išlaidas reklamai. Todėl yra būtina išsiaiškinti, kokios parduotuvės „Danija“ reklamos priemonės klientams yra aktualios ir pastebimiausios, kas atitinkamai parodytų, į kokias reklamos priemones geriausia investuoti ribotas įmonės lėšas.

Parduotuvės „Danija“ veikla neįsivaizduojama be reklamos, kuri aktyvios rinkos sąlygomis, augant prekių bei paslaugų įvairovei tampa viena svarbiausių klientų informavimo rūšių bei viena veiksmingiausių konkurencijos priemonių, todėl šio tyrimo problema gali būti apibrėžiama šiais klausimais: Kokios yra pagrindinės parduotuvės „Danija“ reklamos priemonės? Ar parduotuvės „Danija“ reklamos priemonės įtakoja pasirinkti šią parduotuvę? Kaip klientai vertina parduotuvės „Danija“ reklamos priemones?

Tyrimo objektas: parduotuvės „Danija“ reklamos priemonės.

Tyrimo tikslas - įvertinti prekės ženklo „Danija“ reklamos priemones vartotojų nuomonės aspektu.

Tyrimo uždaviniai:

Atlikti mokslinės literatūros analizę, išskiriant pagrindinius reklamos priemonių teorinius aspektus.Nustatyti reklamos priemonių įtaką avalynės parduotuvės „Danija“ pasirinkimui.Išsiaiškinti, kaip vartotojai vertina avalynės parduotuvės „Danija“ reklamos priemones.

Darbe buvo naudoti tokie metodai: mokslinės literatūros lyginamoji analizė ir sisteminimas, išsiaiškinant atskirų mokslininkų nuomones reklamos priemonių aspektu. Pagrindinis tyrimo instrumentas – standartizuota anketinė apklausa raštu. Avalynės parduotuvės „Danija“ reklamos priemonių vertinimui atlikti taikyti įvairūs statistiniai metodai ir duomenų loginiai analizės būdai (lyginimas, grupavimas, svarbiausių veiksnių išskyrimas ir apibendrinimas). Gauti duomenys buvo grupuojami Microsoft Excel programa, analizuojami bei pateikiami lentelių ir paveikslų pavidale.

Konkretūs tyrimo rezultatai ir jų taikymo sritys. Rezultatai, gauti tyrimo metu, gali būti panaudoti parduotuvės „Danija“ reklamos priemonių parinkimo ir tobulinimo srityje. Išsiaiškinta klientų nuomonė apie parduotuvės „Danija“ reklamos priemones leis daryti atitinkamas išvadas ir pasiūlymus jų tolimesniam parinkimui ir tobulinimui. Aptartos probleminės darbo sritys – galimų tolesnių tyrimų kryptis.

Darbą sudaro įvadas, teorinė, metodinė ir praktinė dalys, išvados, rekomendacijos bei literatūros sąrašas. Darbe pateikta 18 paveikslų, 5 lentelės, 1 priedas. Darbo apimtis – 49 puslapiai. Panaudoti 42 literatūros šaltiniai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12180 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. REKLAMA IR JOS VERTINIMAS TEORINIU ASPEKTU
 • 1.1. Reklamos samprata
 • 1.2. Reklamos priemonių panaudojimo kryptys
 • 1.2.1. Reklamos priemonių klasifikacija
 • 1.2.2. Reklamos priemonių parinkimo kriterijai
 • 1.3. Reklamos efektyvumo matavimo modeliai
 • 1.3.1. Psichologinis reklamos efektyvumas
 • 1.3.2. Ekonominis reklamos poveikio įvertinimas
 • 1.4. Reklamos poveikis vartotojui
 • 2. PREKĖS ŽENKLO „DANIJA“ REKLAMOS PRIEMONIŲ VERTINIMO REZULTATAI
 • 2.1. Bendra parduotuvės „Danija“ veiklos apžvalga
 • 2.2. Tyrimo metodologijos ir procedūrų pagrindimas
 • 2.3. Respondentų demografinės charakteristikos
 • 2.4. Parduotuvės „Danija“ reklamos priemonių vertinimas vartotojų nuomonės aspektu
 • 2.4.1. Parduotuvės „Danija“televizinės reklamos vertinimas
 • 2.4.2. Internetinės parduotuvės „Danija“ reklamos vertinimas
 • 2.4.3. Parduotuvės „Danija“ spausdintos reklamos vertinimas
 • 2.4.4. Reklamos priemonių įtaka parduotuvės „Danija“ pasirinkimui
 • IŠVADOS
 • REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Anketa

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Prekės ženklo „Boston“ stiprinimas rėmimo priemonėmis
Diplominis darbas Prekės ženklo „Boston“ stiprinimas rėmimo priemonėmis

Šiandien prekinio ženklo kūrimo ir valdymo problemos yra labai aktualios tiek ryšių su visuomene, rinkodaros [...]

X imonės reklamos priemonių vertinimas vartotojų požiūriu
Kursinis darbas X imonės reklamos priemonių vertinimas vartotojų požiūriu

Lietuvos rinkos formavimas, jos integravimas į Europos rinkos sistemą, komercinių ryšių su užsienio šalimis intensyvėjimas [...]

Reklamos priemonių įtaka vartotojų elgsenai renkantis kompiuterį
Diplominis darbas Reklamos priemonių įtaka vartotojų elgsenai renkantis kompiuterį "Apple"

Darbo aktualumas. Reklama yra svarbi tiek verslo įmonėms, tiek vartotojams. Gerai apgalvota ir pateikta reklama [...]

Sėkmingo prekės ženklo sukūrimas
Prezentacija Sėkmingo prekės ženklo sukūrimas

65 skaidrės! [...]

Prekės ženklo pozicionavimo strategijos kūrimas
Kursinis darbas Prekės ženklo pozicionavimo strategijos kūrimas

Globalioje rinkoje vis aštrėja firmų konkurencija dėl vartotojų, vis dažniau yra akcentuojami neapčiuomi ir išskirtiniai [...]

Prekės ženklo psichologinis poveikis ir jo vertės suvokimo sąsajos
Diplominis darbas Prekės ženklo psichologinis poveikis ir jo vertės suvokimo sąsajos

Temos aktualumas, naujumas: šių dienų vartotojas kone kasdieną yra priverstas rinktis iš daugybės prekės ženklų [...]

Produktų linijos
Diplominis darbas Produktų linijos "Optima linija" prekės ženklo vertinimas

Darbo aktualumas: jau nuo seno prekės ženklas vaidino svarbų vaidmenį rinkoje. Prekių ženklai buvo naudojami [...]

“Baltų lankų” knygyno prekės ženklo marketingas socialiniame tinkle Facebook
Diplominis darbas “Baltų lankų” knygyno prekės ženklo marketingas socialiniame tinkle Facebook

Darbas buvo įvertintas 10. Trumpas aprašymas: Baigiamajame bakalauro darbe nagrinėjamos prekinio ženklo marketingo socialiniuose tinkluose problemos.

Prekės ženklo samprata ir funkcijos
Referatas Prekės ženklo samprata ir funkcijos

Jau nuo seno gamintojai, norėdami išskirti savo gaminamus produktus iš kitų, žymėjo juos tam tikrais [...]

Prekės ženklo apsauga
Referatas Prekės ženklo apsauga

Anot Danguolės Klimkevičiūtės (2008), pramoninės nuosavybės (taigi ir prekių ženklų) apsaugos ir nesąžiningos konkurencijos santykis [...]

Prekės ženklo valdymas
Referatas Prekės ženklo valdymas

G. Lury ( 1998) nurodo, kad toks reiškinys kaip prekių žymėjimas savininko ( gamintojo) vardu [...]

Prekės ženklo “Rūta” asociacijų analizė
Referatas Prekės ženklo “Rūta” asociacijų analizė

Pasak R. Urbanskienės ir R. Vaitkienės (2006), prekės ženklo asociacijos arba prekės ženklo vertybių visuma [...]

Prekinio ženklo skleidžiamos žinutės ir jos kuriamo įvaizdžio svarba mados vartotojiškume Lietuvoje
Kursinis darbas Prekinio ženklo skleidžiamos žinutės ir jos kuriamo įvaizdžio svarba mados vartotojiškume Lietuvoje

Šiandieninėje visuomenėje mada užima labai svarbų vaidmenį. Kiekvieną dieną matome parduotuvių virtrinas pilnas naujausių sezono [...]

AB “Audimas” prekės ženklo įvaizdžio Lietuvos rinkoje sprendimai
Kursinis darbas AB “Audimas” prekės ženklo įvaizdžio Lietuvos rinkoje sprendimai

Kauno mieste įsikūrusios bendrovės „Audimas“ veikla sukoncentruota ties sporto ir laisvalaikio aprangos prekių gamyba ir [...]