Prekės ženklo „Danija“ reklamos priemonės: vartotojų nuomonė

53 psl. / 12180 žod.

Ištrauka

Temos naujumas ir aktualumas. Akivaizdu, kad skirtingi autoriai, apibrėždami reklamą, išskiria šią dimensiją kaip vieną svarbiausių rinkodaros komplekso elementų, kuriuo remiantis formuojami vartotojų požiūriai bei nuostatos apie prekę ir paslaugą. Reikia pažymėti, kad reklama kaip priemonė, skatinanti pirkimo procesą, Lietuvoje atsirado palyginti neseniai - pradėjus veikti rinkos ekonomikai. Šiuo metu reklama yra neišvengiama visuomenės kasdienybės dalis, vienaip ar kitaip veikianti apsisprendimą pirkti, todėl labai svarbu žinoti ne tik reklamos poveikį vartotojui, bet ir vartotojų požiūrį į pačią reklamą, nes ji gali lemti įmonės sėkmę ar nesėkmę rinkoje.

Daugybė marketingo teoretikų ir praktikų C. Ziliani (2006), D. Jokubauskas (2006), B. Čereška (2004), P. Arminda (2011) ir kt. nagrinėjo reklamos poveikį vartotojui, išskirdami atskiras pakopas bei siūlydami įvairius reklamos poveikio pakopiškumo modelius. Atlikta nemažai tyrimų siekiant išsiaiškinti konkrečių elementų taikymo reklamoje efektyvumą, tačiau gauti gan prieštaringi rezultatai.

Reklamos priemonių vertinimas yra ypač aktualus parduotuvei „Danija“, kadangi mažėjant pardavimo apimtims, atitinkamai tenka mažinti ir išlaidas reklamai. Todėl yra būtina išsiaiškinti, kokios parduotuvės „Danija“ reklamos priemonės klientams yra aktualios ir pastebimiausios, kas atitinkamai parodytų, į kokias reklamos priemones geriausia investuoti ribotas įmonės lėšas.

Parduotuvės „Danija“ veikla neįsivaizduojama be reklamos, kuri aktyvios rinkos sąlygomis, augant prekių bei paslaugų įvairovei tampa viena svarbiausių klientų informavimo rūšių bei viena veiksmingiausių konkurencijos priemonių, todėl šio tyrimo problema gali būti apibrėžiama šiais klausimais: Kokios yra pagrindinės parduotuvės „Danija“ reklamos priemonės? Ar parduotuvės „Danija“ reklamos priemonės įtakoja pasirinkti šią parduotuvę? Kaip klientai vertina parduotuvės „Danija“ reklamos priemones?

Tyrimo objektas: parduotuvės „Danija“ reklamos priemonės.

Tyrimo tikslas - įvertinti prekės ženklo „Danija“ reklamos priemones vartotojų nuomonės aspektu.

Tyrimo uždaviniai:

Atlikti mokslinės literatūros analizę, išskiriant pagrindinius reklamos priemonių teorinius aspektus.Nustatyti reklamos priemonių įtaką avalynės parduotuvės „Danija“ pasirinkimui.Išsiaiškinti, kaip vartotojai vertina avalynės parduotuvės „Danija“ reklamos priemones.

Darbe buvo naudoti tokie metodai: mokslinės literatūros lyginamoji analizė ir sisteminimas, išsiaiškinant atskirų mokslininkų nuomones reklamos priemonių aspektu. Pagrindinis tyrimo instrumentas – standartizuota anketinė apklausa raštu. Avalynės parduotuvės „Danija“ reklamos priemonių vertinimui atlikti taikyti įvairūs statistiniai metodai ir duomenų loginiai analizės būdai (lyginimas, grupavimas, svarbiausių veiksnių išskyrimas ir apibendrinimas). Gauti duomenys buvo grupuojami Microsoft Excel programa, analizuojami bei pateikiami lentelių ir paveikslų pavidale.

Konkretūs tyrimo rezultatai ir jų taikymo sritys. Rezultatai, gauti tyrimo metu, gali būti panaudoti parduotuvės „Danija“ reklamos priemonių parinkimo ir tobulinimo srityje. Išsiaiškinta klientų nuomonė apie parduotuvės „Danija“ reklamos priemones leis daryti atitinkamas išvadas ir pasiūlymus jų tolimesniam parinkimui ir tobulinimui. Aptartos probleminės darbo sritys – galimų tolesnių tyrimų kryptis.

Darbą sudaro įvadas, teorinė, metodinė ir praktinė dalys, išvados, rekomendacijos bei literatūros sąrašas. Darbe pateikta 18 paveikslų, 5 lentelės, 1 priedas. Darbo apimtis – 49 puslapiai. Panaudoti 42 literatūros šaltiniai.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. REKLAMA IR JOS VERTINIMAS TEORINIU ASPEKTU
 • 1.1. Reklamos samprata
 • 1.2. Reklamos priemonių panaudojimo kryptys
 • 1.2.1. Reklamos priemonių klasifikacija
 • 1.2.2. Reklamos priemonių parinkimo kriterijai
 • 1.3. Reklamos efektyvumo matavimo modeliai
 • 1.3.1. Psichologinis reklamos efektyvumas
 • 1.3.2. Ekonominis reklamos poveikio įvertinimas
 • 1.4. Reklamos poveikis vartotojui
 • 2. PREKĖS ŽENKLO „DANIJA“ REKLAMOS PRIEMONIŲ VERTINIMO REZULTATAI
 • 2.1. Bendra parduotuvės „Danija“ veiklos apžvalga
 • 2.2. Tyrimo metodologijos ir procedūrų pagrindimas
 • 2.3. Respondentų demografinės charakteristikos
 • 2.4. Parduotuvės „Danija“ reklamos priemonių vertinimas vartotojų nuomonės aspektu
 • 2.4.1. Parduotuvės „Danija“televizinės reklamos vertinimas
 • 2.4.2. Internetinės parduotuvės „Danija“ reklamos vertinimas
 • 2.4.3. Parduotuvės „Danija“ spausdintos reklamos vertinimas
 • 2.4.4. Reklamos priemonių įtaka parduotuvės „Danija“ pasirinkimui
 • IŠVADOS
 • REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Anketa

Reziumė

Autorius
linakla
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 23, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
53 psl.

Susiję darbai

Prekinio ženklo įvaizdžio įtaka klientų lojalumui

Vadyba Diplominis darbas 2008 m. kristina
Darbo tikslas – nustatyti prekinio ženklo įvaizdžio svarbą klientų lojalumo formavimui. Darbe yra atskleidžiama prekinio ženklo ir vartotojų lojalumo sąvokų esmė, formavimo ypatybės,...

Prekės ženklo įtakos pirkimo procese tyrimas

Vadyba Diplominis darbas 2007 m. dainudis
Diplominis darbas ir analize apie prekinio ženklo svarba, sėkmę, įtakas pirkimo procesams. Kad įmonė užimtų solidžią vietą konkurencingoje rinkoje, jos prekėms būtinas aukštos...

Prekės ženklo "Michael Kors" valdymo sprendimai

Vadyba Referatas 2014 m. vienintele
Šiame darbe pateikiama prekės ženklo "Michael Kors" valdymo sprendimų analizė. Čia pateikiamas prekės ženklo aprašymas, vartotojų bei konkurentų analizė, prekės ženklo empirinis tyrimas,...

Reklama ir vartotojų teisių apsauga

Vadyba Referatas 2013 m. svajūnė
Tikslas: susipažinti su maisto rinką reglamentuojančių teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimais ir nustatyti kaip jie užtikina vartotojų teises. Uždaviniai: ...