Ekonomika ir verslas / Apskaita

Lopšelio - darželio „X“ veiklos analizė ir deficito mažinimo galimybės

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Šiuolaikinės rinkos ekonomikos sąlygomis išlikti konkurencinga gali tik įstaiga, turinti optimaliausius resursus geriausiai tenkinti savo vartotojų poreikius. Tam reikia nuolat stebėti bei analizuoti įstaigos ir klientų aplinką, rinkti, sisteminti informaciją. Siekiant pelningos veiklos, vadovui būtina žinoti vadovaujamos įstaigos finansinę situaciją. Tam tikslui turi būti atliekama tiksli, objektyvi ir savalaikė įstaigos veiklos analizė, padedanti atsakingiems asmenims operatyviai priimti reikiamus sprendimus, siekiant sėkmingai konkuruoti ir bendradarbiauti su kitomis tą pačią veiklą vykdančiomis įstaigomis.

Problema. Kauno lopšelio - darželio „Spragtukas“ veiklos analizės duomenys rodo, kad įstaiga  vienus metus patiria deficitą, todėl būtina ieškoti priemonių pajamų didinimui bei sąnaudų mažinimui.

Darbo objektas: Kauno lopšelio - darželio „Spragtukas“ veikla.

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti ir įvertinti Kauno lopšelio - darželio „Spragtukas“ pajamas ir sąnaudas, įvertinti papildomų paslaugų įvedimą pajamų didinimui ir sąnaudų mažinimui.

Šiam tikslui pasiekti, keliami šie darbo uždaviniai:

 1. Naudojantis įstaigos 2011 - 2013 metų finansinių ataskaitų (finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitų) duomenimis atlikti jų dinamikos bei struktūros analizę charakterizuojant įstaigą;
 2. Remiantis moksline literatūra, apibūdinti nagrinėjamos temos teorinius aspektus;
 3. Pateikti įstaigos pajamų didinimo ir sąnaudų mažinimo kryptis;
 4. Įvertinti pajamų didinimo ir sąnaudų mažinimo priemonių įtaką veiklos finansiniams rezultatams.

Tyrimo metodas: mišrus: apžvelgiama ir analizuojama mokslinė literatūra, Kauno lopšelio - darželio „Spragtukas“ finansinė atskaitomybė, grafiniai analizės metodai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14321 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. LOPŠELIO - DARŽELIO “SPRAGTUKAS” SITUACIJOS ANALIZĖ6
 • 1.1 Lopšelio – darželio „Spragtukas“ charakteristika6
 • 1.2 Lopšelio - darželio „Spragtukas“ 2011-2013 metų veiklos analizė7
 • 1.2.1 Lopšelio - darželio “Spragtukas” finansinės būklės horizontali ir vertikali analizė7
 • 1.2.2 Lopšelio - darželio “Spragtukas” veiklos rezultatų horizontali ir vertikali analizė11
 • 1.2.3Lopšelio - darželio „Spragtukas“ūkinės veiklos analizė15
 • 1.2.4 Lopšelio - darželio „Spragtukas“ santykinių rodiklių analizė18
 • 1.3 Lopšelio - darželio „Spragtukas“ finansinės veiklos analizės išvados20
 • 2. DEFICITO ANALIZĖ TEORINIU ASPEKTU23
 • 2.1. Ikimokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai23
 • 2.2. Deficito samprata ir jo mažinimo priemonės24
 • 2.2.1 Pajamų samprata ir pajamų pripažinimas25
 • 2.2.2 Sąnaudų samprata ir sąnaudų pripažinimas28
 • 2.3 Lopšelio - darželio „Spragtukas“ deficito analizės teoriniu aspektu išvados30
 • 3. LOPŠELIO - DARŽELIO “SPRAGTUKAS” DEFICITO MAŽINIMO PROJEKTINIAI SKAIČIAVIMAI31
 • 3.1 Lopšelio - darželio „Spragtukas“ deficito analizė31
 • 3.2 Deficito mažinimo priemonės33
 • 3.2.1 Pajamų didinimo galimybės ir rezultatai35
 • 3.2.2 Sąnaudų mažinimo galimybės ir rezultatai38
 • 3.2.3 Deficito mažinimo rezultatai39
 • 3.3 Deficito mažinimo projektinių priemonių įtaka veiklos rezultatams39
 • 3.3.1 Projektinė lopšelio - darželio „Spragtukas“ finansinės veiklos ataskaita40
 • 3.3.2. Projektinė lopšelio-darželio „Spragtukas“ veiklos rezultatų ataskaita41
 • 3.4 Lopšelio - darželio „Spragtukas“ deficito mažinimo priemonių taikymo išvados41
 • IŠVADOS43
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS45
 • PRIEDAI48
 • 1 paveikslas. Viso turto, IT ir TT dinamika8
 • 2 paveikslas. Trumpalaikių įsipareigojimų dinamika9
 • 3 paveikslas. Grynojo turto dinamika9
 • 4 paveikslas. Turto struktūros dinamika9
 • 5 paveikslas. Ilgalaikio turto struktūra10
 • 6 paveikslas. Trumpalaikio turto struktūra10
 • 7 paveikslas. Finansavimo sumų dinamika11
 • 8 paveikslas.Įsipareigojimųdinamika……………………………… ………… … ……… ………11
 • 9 paveikslas. Pajamų ir sąnaudų dinamika12
 • 10 paveikslas. Pagrindinės veiklos sąnaudų dinamika……………………………………………… ….12
 • 11 paveikslas. Finansavimo pajamų dinamika……………………………………………… …………13
 • 12 paveikslas. Pagrindinių veiklos pajamų procentinis pokytis14
 • 13 paveikslas. Pagrindinių veiklos sąnaudų procentinis pokytis ………………………………… ….14
 • 14 paveikslas. IT materialiosios balansinės vertės procentinis pokytis ……………….………….……15
 • 15 paveikslas. Pagrindinės veiklos pinigų srautų dinamika.… ………………………………………….16
 • 16 paveikslas. Įplaukų struktūros dinamika17
 • 17 paveikslas. Išmokų struktūros dinamika ………………….………… ……………………………17
 • 18 paveikslas. Ilgalaikio mokumo rodikliai20
 • 19 paveikslas. Trumpalaikio mokumo rodiklia20
 • 20 paveikslas. pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos32
 • 21 paveikslas. Grynasis perviršio ir deficito dinamika………………………………… ……………….32
 • 22 paveikslas. Pasisakymas už papildomas paslaugas lopšelyje – darželyje ……….……………………33
 • 23 paveikslas. Papildomų paslaugų alternatyvos.…………………….…………………………………34
 • 24 paveikslas. Deficito mažinimo galimybės ir priemonės…………………….………………… …….35
 • 25 paveikslas. Viso turto ir įsipareigojimų dinamika40
 • 26 paveikslas. Pajamų ir sąnaudų dinamika41
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS
 • 1 lentelė. Papildomų pajamų (sportinių šokių) skaičiavimai36
 • 2 lentelė. Papildomų pajamų (keramikos būrelio) skaičiavaimai37
 • 3 lentelė. Sąnaudų mažinimo skaičiavimai38
 • 4 lentelė. Deficito mažinimo rezultatai39

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kauno miesto lopšelių - darželių auklėtojų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo grupėse, pasitenkinimo darbu veiksniai
Diplominis darbas Kauno miesto lopšelių - darželių auklėtojų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo grupėse, pasitenkinimo darbu veiksniai

Darbe nėra pilno 3 skyriaus EDUKOLOGINIS PROJEKTAS! Darbas yra iki 39 psl. Aktualumas. Norint užtikrinti [...]

Veiklos sąnaudų mažinimo galimybių tyrimas UAB “Švarinta”
Diplominis darbas Veiklos sąnaudų mažinimo galimybių tyrimas UAB “Švarinta”

 Svarbiausia šiame  darbe nagrinėjama problema – sąnaudų  įtaka įmonės finansinei būklei. Problema siejasi su didelėmis [...]

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje, jos veiksniai bei mažinimo galimybės
Diplominis darbas Šešėlinė ekonomika Lietuvoje, jos veiksniai bei mažinimo galimybės

Šešėlinė ekonomika apibūdina veiklą, kuri nėra oficialiai deklaruojama dėl mokesčių ar valstybės reguliavimo. Šalyse, egzistuojant [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos

Šiandieninės globalios konkurencijos sąlygomis pagrindinis bet kurios organizacijos tikslas yra nenutrūkstamas pelningas veiklos tęstinumas ilgalaikėje [...]

UAB
Kursinis darbas UAB "X" finansinės analizės ir veiklos gerinimo galimybės

Įmonės finansinės, ūkinės veiklos rezultatų išanalizuotas rinkinys. Jį perskaičius galima susipažinti su įmonės finansais, investicijomis [...]

Verslo rizikos mažinimo būdų analizė UAB
Kursinis darbas Verslo rizikos mažinimo būdų analizė UAB "Novaturas"

TEMOS AKTUALUMAS. Rizika yra nuolatinė bet kurios žmogaus veiklos, taip pat ir ekonominės bei finansinės [...]

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Kauno lopšelis – darželis „X“ privalomosios praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Kauno lopšelis – darželis „X“ privalomosios praktikos ataskaita

Temos aktualumas. Šiuolaikinės rinkos ekonomikos sąlygomis išlikti konkurencinga gali tik įstaiga, turinti optimaliausius resursus geriausiai [...]

Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė
Kursinis darbas Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė

Temos aktualumas. Valdymas ir vadovavimas žmonėms visuomet pasireiškia per vadovų priimamų sprendimų kokybę, tikslų ir [...]

Transporto įmonės plėtros galimybių analizė
Kursinis darbas Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

 Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą [...]

Konfliktinių situacijų suvaldymo būtinumas Klaipėdos lopšelyje - darželyje „Obelėlė”
Kursinis darbas Konfliktinių situacijų suvaldymo būtinumas Klaipėdos lopšelyje - darželyje „Obelėlė”

Konfliktas- tai priešingų tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar požiūrių susidūrimas, rimti nesutarimai, kurių metu užvaldo [...]

Praktika Klaipėdos lopšelyje - darželyje „Pumpurėlis“
Praktikos ataskaita Praktika Klaipėdos lopšelyje - darželyje „Pumpurėlis“

Profesinės veiklos praktikos atlikimo vieta- Klaipėdos lopšelis- darželis „Pumpurėlis“ Praktikos tikslas- išsiaiškinti apskaitos politikos formavimą ir [...]

Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės
Referatas Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės

Kiekviena įmonė reguliuoja ir koordinuoja savo veiklą, siekdama vis didesnio pelno. Šiandieninės konkurencijos sąlygos verslininkams [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]