Lopšelio - darželio „X“ veiklos analizė ir deficito mažinimo galimybės

70 psl. / 14321 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiuolaikinės rinkos ekonomikos sąlygomis išlikti konkurencinga gali tik įstaiga, turinti optimaliausius resursus geriausiai tenkinti savo vartotojų poreikius. Tam reikia nuolat stebėti bei analizuoti įstaigos ir klientų aplinką, rinkti, sisteminti informaciją. Siekiant pelningos veiklos, vadovui būtina žinoti vadovaujamos įstaigos finansinę situaciją. Tam tikslui turi būti atliekama tiksli, objektyvi ir savalaikė įstaigos veiklos analizė, padedanti atsakingiems asmenims operatyviai priimti reikiamus sprendimus, siekiant sėkmingai konkuruoti ir bendradarbiauti su kitomis tą pačią veiklą vykdančiomis įstaigomis.

Problema. Kauno lopšelio - darželio „Spragtukas“ veiklos analizės duomenys rodo, kad įstaiga vienus metus patiria deficitą, todėl būtina ieškoti priemonių pajamų didinimui bei sąnaudų mažinimui.

Darbo objektas: Kauno lopšelio - darželio „Spragtukas“ veikla.

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti ir įvertinti Kauno lopšelio - darželio „Spragtukas“ pajamas ir sąnaudas, įvertinti papildomų paslaugų įvedimą pajamų didinimui ir sąnaudų mažinimui.

Šiam tikslui pasiekti, keliami šie darbo uždaviniai:

 1. Naudojantis įstaigos 2011 - 2013 metų finansinių ataskaitų (finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitų) duomenimis atlikti jų dinamikos bei struktūros analizę charakterizuojant įstaigą;
 2. Remiantis moksline literatūra, apibūdinti nagrinėjamos temos teorinius aspektus;
 3. Pateikti įstaigos pajamų didinimo ir sąnaudų mažinimo kryptis;
 4. Įvertinti pajamų didinimo ir sąnaudų mažinimo priemonių įtaką veiklos finansiniams rezultatams.

Tyrimo metodas: mišrus: apžvelgiama ir analizuojama mokslinė literatūra, Kauno lopšelio - darželio „Spragtukas“ finansinė atskaitomybė, grafiniai analizės metodai.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. LOPŠELIO - DARŽELIO “SPRAGTUKAS” SITUACIJOS ANALIZĖ6
 • 1.1 Lopšelio – darželio „Spragtukas“ charakteristika6
 • 1.2 Lopšelio - darželio „Spragtukas“ 2011-2013 metų veiklos analizė7
 • 1.2.1 Lopšelio - darželio “Spragtukas” finansinės būklės horizontali ir vertikali analizė7
 • 1.2.2 Lopšelio - darželio “Spragtukas” veiklos rezultatų horizontali ir vertikali analizė11
 • 1.2.3Lopšelio - darželio „Spragtukas“ūkinės veiklos analizė15
 • 1.2.4 Lopšelio - darželio „Spragtukas“ santykinių rodiklių analizė18
 • 1.3 Lopšelio - darželio „Spragtukas“ finansinės veiklos analizės išvados20
 • 2. DEFICITO ANALIZĖ TEORINIU ASPEKTU23
 • 2.1. Ikimokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai23
 • 2.2. Deficito samprata ir jo mažinimo priemonės24
 • 2.2.1 Pajamų samprata ir pajamų pripažinimas25
 • 2.2.2 Sąnaudų samprata ir sąnaudų pripažinimas28
 • 2.3 Lopšelio - darželio „Spragtukas“ deficito analizės teoriniu aspektu išvados30
 • 3. LOPŠELIO - DARŽELIO “SPRAGTUKAS” DEFICITO MAŽINIMO PROJEKTINIAI SKAIČIAVIMAI31
 • 3.1 Lopšelio - darželio „Spragtukas“ deficito analizė31
 • 3.2 Deficito mažinimo priemonės33
 • 3.2.1 Pajamų didinimo galimybės ir rezultatai35
 • 3.2.2 Sąnaudų mažinimo galimybės ir rezultatai38
 • 3.2.3 Deficito mažinimo rezultatai39
 • 3.3 Deficito mažinimo projektinių priemonių įtaka veiklos rezultatams39
 • 3.3.1 Projektinė lopšelio - darželio „Spragtukas“ finansinės veiklos ataskaita40
 • 3.3.2. Projektinė lopšelio-darželio „Spragtukas“ veiklos rezultatų ataskaita41
 • 3.4 Lopšelio - darželio „Spragtukas“ deficito mažinimo priemonių taikymo išvados41
 • IŠVADOS43
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS45
 • PRIEDAI48
 • 1 paveikslas. Viso turto, IT ir TT dinamika8
 • 2 paveikslas. Trumpalaikių įsipareigojimų dinamika9
 • 3 paveikslas. Grynojo turto dinamika9
 • 4 paveikslas. Turto struktūros dinamika9
 • 5 paveikslas. Ilgalaikio turto struktūra10
 • 6 paveikslas. Trumpalaikio turto struktūra10
 • 7 paveikslas. Finansavimo sumų dinamika11
 • 8 paveikslas.Įsipareigojimųdinamika……………………………… ………… … ……… ………11
 • 9 paveikslas. Pajamų ir sąnaudų dinamika12
 • 10 paveikslas. Pagrindinės veiklos sąnaudų dinamika……………………………………………… ….12
 • 11 paveikslas. Finansavimo pajamų dinamika……………………………………………… …………13
 • 12 paveikslas. Pagrindinių veiklos pajamų procentinis pokytis14
 • 13 paveikslas. Pagrindinių veiklos sąnaudų procentinis pokytis ………………………………… ….14
 • 14 paveikslas. IT materialiosios balansinės vertės procentinis pokytis ……………….………….……15
 • 15 paveikslas. Pagrindinės veiklos pinigų srautų dinamika.… ………………………………………….16
 • 16 paveikslas. Įplaukų struktūros dinamika17
 • 17 paveikslas. Išmokų struktūros dinamika ………………….………… ……………………………17
 • 18 paveikslas. Ilgalaikio mokumo rodikliai20
 • 19 paveikslas. Trumpalaikio mokumo rodiklia20
 • 20 paveikslas. pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos32
 • 21 paveikslas. Grynasis perviršio ir deficito dinamika………………………………… ……………….32
 • 22 paveikslas. Pasisakymas už papildomas paslaugas lopšelyje – darželyje ……….……………………33
 • 23 paveikslas. Papildomų paslaugų alternatyvos.…………………….…………………………………34
 • 24 paveikslas. Deficito mažinimo galimybės ir priemonės…………………….………………… …….35
 • 25 paveikslas. Viso turto ir įsipareigojimų dinamika40
 • 26 paveikslas. Pajamų ir sąnaudų dinamika41
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS
 • 1 lentelė. Papildomų pajamų (sportinių šokių) skaičiavimai36
 • 2 lentelė. Papildomų pajamų (keramikos būrelio) skaičiavaimai37
 • 3 lentelė. Sąnaudų mažinimo skaičiavimai38
 • 4 lentelė. Deficito mažinimo rezultatai39

Reziumė

Autorius
sypsenele
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€13.11
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 6, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
70 psl.

Susiję darbai

Įmonės veiklos aplinkos analizė

Apskaita Kursinis darbas 2011 m. bynkis
ĮVADAS AB Linas Agrogoup – viena iš didžiausių Baltijos šalyse agroverslo grupių, kurios pagrindinė veikla yra žemės ūkio kultūrų auginimas, supirkimas ir pardavimas....

Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas

Apskaita Kursinis darbas gabzys
Įmonių finansinės veiklos analizė parodo kaip įmonė dirbo analizuojamu laikotarpiu, jos metu apskaičiuojami įvairūs rodikliai, kurių pagalba įvertinama veikla, mokumas, įsiskolinimas, veiklos efektyvumas,...

AB „Vilkyškių pieninė“ veiklos analizė

Apskaita Referatas 2012 m. linmat
Įmonės veiklos analizė, panaudojant finansinius rodiklius, yra labai plačiai paplitusi atliekant tam tikro laikotarpio analizę. Vartodami finansinius rodiklius, galime nesunkiai palyginti įmonės rezultatyvumą...

AB "Vilkyškių pieninė" veiklos analizė

Apskaita Referatas 2012 m. linmat
Įmonės veiklosanalizė, panaudojant finansinius rodiklius, yra labai plačiai paplitusi atliekant tam tikro laikotarpio analizę. Vartodami finansinius rodiklius, galime nesunkiai palyginti įmonės rezultatyvumą įvairiais...

Finansinė veiklos analizė UAB "Steidas"

Apskaita Referatas 2012 m. bastarda
Temos aktualumas. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją, ji suteikia galimybę tiksliau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir...