Marketingo komplekso analizė "Zara" drabužių parduotuvės pavyzdžiu

101 psl. / 12000 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinėms organizacijoms yra labai svarbu ne tik tinkamai pasirinkti, bet taip pat ir veiksmingai taikyti jų pasirinktą marketingo kompleksą. Sėkmingas marketingo komplekso elementų susiejimas į bendrą visumą gali suteikti plačias galimybes įmonei gauti maksimalią naudą visais atžvilgiais. Marketingo komplekso tyrimai yra vis dar aktualūs marketingo moksle, nes marketingo kompleksas apima daugybę įmonės sričių ir jose atliekamų procesų. Drabužių parduotuvėse marketingo kompleksas apima viską, ką mato pirkėjas nuo atėjimo į parduotuvę iki pirkimo proceso pabaigos ir savo ruožtu daro įtaką galimiems pakartotiniems pirkimams. Tokiose įmonėse, kaip drabužių parduotuvės, marketingo kompleksas turi būti atidžiai ištyrinėtas ir veiksmingai taikomas siekiant išlaikyti nuolatinius klientus ir prisitraukiant naujų.

Darbo temos aktualumas.

Esminis dalykas drabužių parduotuvėse yra tas, jog norint gauti kuo didesnį pelną, sulaukti teigiamo pirkėjų vertinimo ir maksimizuojant pasitenkinimą pirkimo proceso metu būtina žinoti įmonėje taikomo marketingo komplekso dalis, jas nuolatos stebėti, vertinti ir gavus rezultatus bei išvadas šias dalis gerinti, kontroliuoti ir pritaikyti prie besikeičiančios pirkėjų elgsenos. Šių laikų tarptautinėms organizacijoms, tokioms kaip „Zara“, ypatingai aktualu efektyviai ir greitai prisitaikyti prie naujų vartotojų poreikių, lūkesčių (Kesavan, Mascarenhas, Bernacchi, Panitz, 2014) ir mokėti adaptuotis naujose rinkose (Powers, Loyka, 2010). Drabužių parduotuvių rinkoje konkurencija nuolatos auga, į Lietuvos rinką įeina vis daugiau naujų ir stiprių konkurentų. Drabužių parduotuvei norint išlikti konkurencingai yra aktualu žinoti savo stipriausias ir silpniausias marketingo komplekso elementų puses, tam, kad būtų galima pasinaudoti savo privalumais ir panaikinti trūkumus.

Darbo objektasmarketingo kompleksas.

Darbo tikslas – atlikus teorinę ir praktinę marketingo komplekso analizę, suformuluoti išvadas bei pateikti pasiūlymus parduotuvės „Zara“ marketingo komplekso gerinimui.

Uždaviniai:

 1. Išanalizuoti marketingo komplekso teorinius aspektus.
 2. Ištirti pasirinktą marketingo kompleksą remiantis parduotuvės „Zara“ atveju, atliekant tyrimą, apimantį antrinių duomenų analizę bei kiekybinį aprašomąjį darbuotojų ir pirkėjų nuomonės tyrimo metodą.
 3. Pateikti bendras išvadas ir specifinius pasiūlymus marketingo komplekso gerinimui „Zara“ parduotuvės moterų skyriuje.

Situacijos tyrimo logika (nuoseklumas).

Bakalauro darbą sudaro dvi pagrindinės dalys. Pirmoje teorinėje darbo dalyje yra analizuojamas marketingo kompleksas, jo sandara, samprata remiantis įvairių autorių literatūra skirta marketingo kompleksui. Tolesnė teorinė analizė yra skirta analizuoti specifiniams marketingo kompleksams, kurie būtų tinkamiausi paslaugų ir mažmeninės prekybos įmonėms. Užbaigiant teorinę darbo dalį aptariama, kokia yra marketingo komplekso specifika greitosios mados drabužių rinkoje.

Baigiamojo darbo analitinėje dalyje analizuojama parduotuvės „Zara“ finansinė organizacijos vidaus situacija, apžvelgiamas „Zaros“ dabartinis marketingo kompleksas, jo sandara, elementų silpnosios ir stipriosios savybės bei aptariami esami konkurentai. Analitinėje dalyje pateikiami ir analizuojami kiekybinio aprašomojo darbuotojų ir pirkėjų tyrimo rezultatai. Šios dalies pabaigoje pateikiamas gautų tyrimo rezultatų apibendrinimas, pabrėžiant taisytinus „Zaros“ marketingo komplekso aspektus ir pristatomos rekomendacijos šių aspektų gerinimui. Darbo pabaigoje pateikiamos gautų rezultatų taikymo galimybės ir apribojimai.

Tyrimo metodai.

Baigiamajame darbe naudojama mokslinės literatūros analizė, jos vertinimas, palyginimas, taip pat atvejo analizės metodas, įmonės vidaus dokumentų, finansinių organizacijos dokumentų analizė, kiekybinis aprašomasis darbuotojų ir pirkėjų tyrimas (anketinė apklausa), gautų rezultatų gretinimas ir statistinė analizė.


Turinys

 • Turinys
 • SANTRAUKA3
 • ABSTRACT4
 • PAGRINDINĖS DARBO SĄVOKOS IR TERMINAI5
 • ĮVADAS7
 • 1. MARKETINGO KOMPLEKSO TEORINĖ ANALIZĖ9
 • 1.1. Marketingo komplekso samprata9
 • 1.2. Paslaugų marketingo kompleksai12
 • 1.3. Pasirinktų marketingo kompleksų palyginimas20
 • 1.4. Marketingo komplekso taikymo specifika greitosios mados drabužių rinkoje22
 • 2. DRABUŽIŲ PARDUOTUVĖS „ZARA“ 7P MARKETINGO KOMPLEKSO ANALIZĖ25
 • 2.1. Tyrimo logikos ir analizuojamos parduotuvės pristatymas25
 • 2.2. Parduotuvės „ZARA“ marketingo komplekso tyrimo pristatymas27
 • 2.3. Parduotuvės „ZARA“ marketingo komplekso tyrimo rezultatai30
 • 2.4. Tyrimo rezultatų apibendrinimas ir rekomendacijos48
 • IŠVADOS52
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS55
 • PRIEDAI60

Reziumė

Autorius
olimpija
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 27, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
101 psl.

Susiję darbai

X parduotuvės rinkodaros kompleksas

Rinkodara Referatas 2014 m. koksas
Rinkodara - tai priemonių kompleksas, kuris rinkos dalyviui padeda pažintoje aplinkoje susiorientuoti ką ir kiek gaminti, kam ir kaip siūlyti. Rinkodara privalo keistis,...

Rinkodaros komplekso tobulinimas UAB "Moveouk" pavyzdžiu

Rinkodara Diplominis darbas 2013 m. karolis grakauskas
Rinkodaros kompleksas laikui bėgant tapo vienas svarbiausių verslo elementų, be kurio sunku įsivaizduoti pelningo verslo ateitį. Pagrindiniai marketingo šaltiniai dažnai smulkiai įvardina šio...