Įmonės X konkurencinių pranašumų tyrimas

74 psl. / 18967 žod.

Ištrauka

Šiandien verslui susiduriant su įvairiais skirtingo masto, pobūdžio, kilmės ir begale kitų rūšių sunkumų, išlikimas tampa kovos lauku, kur kiekvienas dalyvis kovoja, pasitelkdamas visas jam prieinamas priemones. Konkurencija ir yra tas kovos laukas, atskleidžiantis visų dalyvių stipriąsias ir silpnąsias puses. Kaip ir kiekvienoje kovoje, čia taip pat laimi tik stipriausi, geriausiai pasirengę, žinantys ko nori, geriausiai savo gebėjimus išvystę bei plačiausiu įrankiu arsenalu disponuojantys dalyviai.

Pasauliui vis labiau žengiant globalizacijos keliu, neprilkausomai nuo mūsų pačių keičiasi ir dauguma mus supančių normų, procesų ir reiškinių. Vienas iš reiškinių, smarkiai įtakojamų globalizacijos, yra ir konkurencija. Todėl šiuolaikinės organizacijos yra priverstos ieškoti vis naujų konkuravimo metodų ir konkurencinį pranašumą teikiančių savybių.

Gyvename informacinių technologijų amžiuje, todėl žinių ir technologijos sintezė tampa nebeatsiejamu verslo bei konkurencijos pasaulio atributu. Konkurencinių pranašumų paieškos ir įgijimas reikalauja laiko, žinių ir gebėjimų analizuojant, planuojant, įgyvendinant, kontroliuojant. Dažnai tai, kas laikoma pranašumu, yra tik iliuzija ir nėra tikrasis konkurencinis pranašumas. Ilgalaikio konkurencinio pranašumo pagrindu galima laikyti sunkiai kopijuojamus ar įgyjamus organizacijos kontroliuojamus išteklius ir efektyvų jų panaudojimą

Temos aktualumas ir naujumas. XXI amžiuje, vykstant sparčiai technologijų ir mokslo sričių pažangai, neatsilikti yra priverstos ir verslo organizacijos. Pažangių valdymo teorijų taikymas, yra raktas sėkmingos konkurencijos link. Tačiau, kartais aklas vadovavimasis vieno ar kito mokslininko teorijomis, gali netik neduoti norimos naudos, bet ir būti žalingas. Kiekviena organizacija, gerai pažinodama ją supančią vidinę ir išorinę aplinką, turi pati pritaikyti labiausiai jai tinkančias konkurencines teorijas ir pasirinkti įrankius bei metodus, konkrečiam konkurencinio pranašumo įgijimo atvejui

Nors bendri pramonės įmonių valdymo aspektai ir teorijos yra išnagrinėti gana plačiai, tačiau atskirų pramonės šakų, smarkiai besiskiriančių savo veiklos specifika, produkcijos paklausa ir būtinumu, rinkos, kurioje vykdo veiklą ir konkuruoja, įmonių valdymo teorijos nėra detaliai išnagrinėtos. Bendros pramonės įmonių valdymo teorijos ne visada visiškai tinka specifinei aplinkai, kurioje veikia organizacija.

AB „Lifosa“, gaminanti fosforo trąšas, yra viena didžiausių chemijos pramonės įmonių Lietuvoje. Įmonė, vykdydama savo veiklą, dažnai susiduria su unikaliomis užduotimis ir barjerais. Pasaulinė trąšų rinka, kurioje dalyvauja AB „Lifosa“, yra labai dinamiška, specifiška, dažnai nepaklūstanti bendriems dėsniams ir tendencijoms. Sudėtingos gamybos technologijos ir veiklos specifiškumas verčia ieškoti bei taikyti alternatyvius valdymo sprendimus.

Darbo problema: Iškyla natūralus klausimas – kokiais principais ir konkurencijos teorijomis remiantis galėtų būti sėkmingai konkuruojama chemijos pramonės fosfatinių trąšų sektoriuje? Kokie yra svarbiausi konkurencinį pranašumą šiame sektoriuje lemiantys veiksniai? Kokios konkurencinės strategijos veiksmingiausios, siekiant konkurencinio pranašumo, savo dėsnius ir ciklus turinčioje fosfatinių trąšų rinkoje.

Darbo objektas: AB „Lifosa“ konkurenciniai pranašumai.

Darbo tikslas: Išanalizuoti ir palyginti teorinius įvairių konkurencijos ir konkurencinių pranašumų teorijų aspektus. Atlikti AB „Lifosa“ konkurencinę analizę ir konkurencinių pranašumų tyrimą. Pasiūlyti konkurencinių pranašumų įgijimo būdus.

Darbo uždaviniai:

 1. Ištirti konkurencijos sampratą.
 2. Atskleisti konkurencinį pranašumą lemiančius veiksnius ir jų įgijimo kelius.
 3. Ištirti AB „Lifosa“ konkurencinės aplinkos veiksnius.
 4. Nustatyti AB „Lifosa“ konkurencinius pranašumus ir jų trūkumus
 5. Pasiūlyti alternatyvius AB „Lifosa“ konkurencinių pranašumų įgijimo būdus.

Tyrimo hipotezė: AB „Lifosa“, skirdama mažai dėmesio inovacijoms, nepakankamai išnaudoja šios srities teikiamą konkurencinį pranašumą.

Darbo struktūra: Darbas susideda iš teorinės, praktinės ir tiriamosios dalies.

Pirmoje dalyje remiantis užsienio mokslininkų darbais, analizuojami teoriniai konkurencijos ypatumai, aptariami svarbiausi konkurencinių pranašumų aspektai bei juos įtakojantys veiksniai, aptariamos ir palyginamos svarbiausios konkurencijos strategijos. Pirmosios dalies pabaigoje pateikiamas AB „Lifosa“ konkurencinių pranašumų modelis.

Antroje dalyje atliekama AB „Lifosa“ konkurencinė analizė, kurią sudaro: įmonės charakteristika, fosfatinių trąšų rinkos analizė ir vertės grandinė, konkurentų analizė, išorinės aplinkos analizė (PEST) bei SSGG analizė

Trečioje dalyje, siekiant iki galo išsiaiškinti įmonės konkurencinius pranašumus, atliekamas ekspertinis tyrimas ir pateikiami jo rezultatai.


Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. KONKURENCINIŲ PRANAŠUMŲ TEORINIAI ASPEKTAI9
 • 1.1. Konkurencijos samprata ir definicijos9
 • 1.2. Konkurencinės analizės metodai14
 • 1.3. Konkurencinės strategijos18
 • 1.4. Puolamosios strategijos28
 • 1.5. AB „Lifosa“ konkurencinio pranašumo modelio sudarymas31
 • 2. AB „LIFOSA“ KONKURENCINĖ ANALIZĖ34
 • 2.1. AB „Lifosa“ charakteristika34
 • 2.2. Fosfatinių trąšų gamybos rinkos analizė38
 • 2.3. Vertės grandinė43
 • 2.4. AB „Lifosa“ konkurentų analizė45
 • 2.4. AB „Lifosa“ išorinės aplinkos analizė (PEST)48
 • 2.5. AB „Lifosa“ SSGG analizė50
 • 3. AB „LIFOSA“ KONKURENCINIŲ PRANAŠUMŲ TYRIMAS56
 • 3.1. Tyrimo tikslas ir metodologija56
 • 3.2. Tyrimo rezultatai ir analizė56
 • IŠVADOS64
 • PASIŪLYMAI66
 • LITERATŪRA67
 • ANOTACIJA LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS69
 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA70
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA71
 • PRIEDAI74

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€15.27
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 20, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
74 psl.

Susiję darbai

Konkurencinių pranašumų analizė

Ekonomika Kursinis darbas 2011 m. rasa13
Temos aktualumas. Vienas iš pagrindinių šiuolaikinių strateginio valdymo mokslininkų ir verslo atstovų interesų objektų dinamiškoje ir neapibrėžtoje verslo aplinkoje yra tinkamų konkuravimo strateginių...

Konkurencinių pranašumų teorija

Ekonomika Referatas 2013 m. rasa13
Sudėtingoje ir nuolat besikeičiančioje verslo aplinkoje keičiasi ir įmonių konkurencingumo įgijimo ir išlaikymo būdai, kurie mokslinėje literatūroje vertinami įvairiai.

Konkurencinių pranašumas tyrimas "X" įmonėje

Ekonomika Diplominis darbas 2013 m. rasa13
Išanalizuoti konkurencinių pranašumų teorijas bei atlikti jų palyginamąją analizę; išanalizuoti pieno perdirbimo įmonių rinką; atlikti „X“ išorinės aplinkos ir SSGG analizes; ištirti "X“...

Konkurencinių pranašumų tyrimas X organizacijoje

Ekonomika Diplominis darbas 2013 m. rasa13
Konkurencinių pranašumų siekimas ir tyrimas yra vienas iš svarbiausių įmonių uždavinių. Planuojant įmonės veiklą ateityje, padeda rūpėti galimi pasikeitimai prekių ir paslaugų rinkoje,...