Ekonomika ir verslas / Vadyba

Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę įtaką ateities socialinei ekonominei plėtrai. Verslas išgyvena evoliucijos procesą, kurios eigoje keičiasi nusistovėjusi tvarka bei įpročiai. Šiuos pokyčius labiausiai įtakoja vis augantis akcininkų, analitikų, darbo sąjungų, darbuotojų, visuomeninių organizacijų bei žiniasklaidos spaudimas kompanijoms būti kuo skaidresnėmis ir atsakingesnėmis. Verslas išskiriamas kaip vienas svarbiausių elementų, kuris turi didelę galią ir gali daryti realią įtaką įvairių sričių procesams, pakreipiant juos viena ar kita linkme. Tradicinei pelno siekiančiai organizacijai jau nebepakanka rūpintis tik savo tikslų įgyvendinimu, norėdama atsilaikyti konkurencinėje kovoje ji turi būti socialiai atsakinga t.y. reaguoti ir atsakyti į visuomenės poreikius. Todėl darosi svarbu išskirti priemones, kurių pagalba įmonės galėtų prisidėti prie harmoningos visuotinės gerovės, tomis priemonėmis.

Pastaruoju metu ypač inovacinio įmonės klimato teikiama nauda ir indėliu į įmonių konkurencingumo didinimą. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, mūsų šalies įmonės pradeda keisti požiūrį į inovacijas, tiriamas inovacinio įmonės klimato – kolektyvo požiūris į inovacinės veiklos būtinybę. Kyla natūralus poreikis turėti kuo daugiau informacijos apie naująją veiklos sritį.

Pastaruoju metu pagal inovatyvumą Lietuva užima 19-tą vietą iš 25 ES valstybių narių. Lietuvoje vis dar yra neišvystyta inovacijų diegimo sistema ir ypač universitetuose labai trūksta inovacijų pardavėjų. Be to, labai žemas verslo sektoriaus vykdomų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros lygis.

Temos aktualumas. Iš anksčiau išdėstytų minčių ryškėja pasirinktos temos aktualumas – pokyčiai ir tendencijos įmonėje ir jos aplinkoje reikalauja tyrinėti įmonės kolektyvo psichologinę aplinką kurią įtakoja būtent naujos inovacijos, svarbu, kad įmonės atrastų būdus ir priimtų teisingus sprendimus kalbant apie psichologinių priežasčių, dėl kurių žmonės priešinosi inovacijai ar atvirkščiai pradeda ją palaikyti.

Ekonomikos istorikas Josephas Schumpeteris inovacijas vertino kaip sėkmės šaltinį rinkos ekonomikoje (Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert Jr., D.R. Vadyba. 1999). Veikiant Europos Sąjungos rinkoje, Lietuvos verslui nepakanka konkuruoti gaminant geros kokybės ir žemos kainos produkciją – sėkmę konkuruojant ES rinkoje vis labiau lemia inovatyvumas, verslo efektyvumas bei našumas.

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007–2013 m., kuri skiriama iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo bei Sanglaudos fondo, sudaro daugiau kaip 23 milijardus litų. Ši suma prilygsta vienam papildomam valstybės biudžetui. Net 10 proc. šių lėšų numatoma skirti ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirtiems moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, inovacijų diegimui (Šaltinis: Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija). Todėl Lietuvos įmonėms yra labai svarbu pasitelkus geriausią pasaulinę, bei europinę įmonių valdymo ir vadybos patirtį, kurti inovacijas, jas diegti savo veikloje.

Hipotezė: įmonės, kurios vadovaujasi inovacijomis, yra svarbi kolektyvo narių inovacinės atmosferos psichologinių priežasčių tyrimas, kadangi jos trukdo arba padeda priimti inovacijas.

Šio tyrimo tikslas – atlikti tyrimą inovacinio įmonės klimato – kolektyvo požiūrį į inovacinės veiklos būtinybę, įgyvendinimo priemones bei jų teikiamą naudą įmonėms, siekiančioms konkurencinio pranašumo bei psichologinio stabilumo. Atkreipiant dėmesį į psichologinius aspektus tiriant inovacijų pasipriešinimo priežastis.

Tyrimo uždaviniai:

 • Apibrėžti įmonės inovacinio klimato teorinius aspektus;
 • Aptarti inovacijos samprata ir reikšmę organizacijoje;
 • Apibendrinti kas yra inovacinis įmonės klimatas;
 • Išnagrinėti pasipriešinimo inovacijoms (pokyčių) priežastis ir jų valdymą;
 • Išanalizuoti psichologinę atmosferą, dėl kokių psichologinių priežasčių žmonės priešinosi inovacijai ar atvirkščiai pradeda ją palaikyti;
 • Atlikti sociologinį tyrimą (anketinė apklausa), jo metu nustatyti psichologines pasipriešinimo priežastis tiriant inovacinės įmonės klimato – kolektyvo požiūrį į veiklos būtinybę;
 • išsiaiškinti inovacijų diegimo galimybę ištyrus psichologinę aplinką;
 • Remiantis tyrimo rezultatais bei kitų šalių praktika pasiūlyti įmonių vadovams efektyvias inovacinės įmonės klimato – kolektyvo požiūrį į veiklos būtinybę psichologinių problemų sprendimo galimybes.

Mokslinis darbo naujumas:

1. Atskleista inovacijų valdymo teorinių aspektų esmė bei suformuluotas inovacinis aplinkos klimatas ir psichologinė atmosfera;

2. Atskleista psichologinė aplinka bei suformuluotas inovacinis įmonės klimato – kolektyvo požiūris į inovacinės veiklos pasipriešinimo priežastis ir atliktas jų tyrimas;

Darbo struktūra. Darbą sudaro: lentelių ir paveikslų sąrašas, įvadas, dvi dalys: pirmoji darbo dalis skirta teorinės literatūros nagrinėjimui, t.y. nagrinėjami inovacijų valdymo teoriniai aspektai; antroji darbo dalis - skirta sociologiniam tyrimui (anketinė apklausa) inovacinio įmonės klimato psichologinės aplinkos, apibendrinti sociologinio tyrimo metodai taikyti tirti pasipriešinimo priežastis inovacinio įmonės klimato – kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir pateikiami tyrimui inovacinio įmonės klimato – kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę psichologinės aplinkos tobulinimo pasiūlymai, lietuvių ir anglų kalba santrumpos, literatūros ir šaltinių sąrašas.

Metodai: tekstinių duomenų sąvokos, informacijos pateikimas grafiškai ir duomenų analizavimas. Darbe buvo naudojama literatūros analizė ir statistinis duomenų grupavimas bei lyginamoji analizė, absoliutinių ir santykinių rodiklių, dinaminių eilučių analitiniai skaičiavimai, grafinis duomenų vaizdavimas., sociologinis tyrimas (anketinę apklausa).

Naudojami šaltiniai. Rengiant pasirinktos temos literatūros apžvalgą daugiausia buvo remtasi užsienio šalių literatūros šaltiniais, kadangi Lietuvoje tai pakankamai nauja sritis ir šiuo klausimu nebuvo atliekami išsamūs tyrinėjimai. Pastaroji priežastis šiek tiek apsunkino analizę, kadangi šios srities užsienio šalių terminologija dar nėra tinkamai adaptuotų bei taikomų lietuviškų terminų. Darbe naudojami - LR institucijų – Ūkio ministerijos, Statistikos departamento – duomenys bei atliktos analizės, mokslo tiriamieji darbai. Europos Sąjungos reglamentai, Tarptautinių verslo inkubatorių asociacijų medžiaga, Lietuvos mokslininkų straipsniai ir mokomosios medžiagos, statistiniai SVV įmonių, inkubuojamų įmonių duomenys, inovacijų ir kiti šaltiniai.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
13000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • LENTELĖS3
 • PAVEIKSLAI3
 • ĮVADAS5
 • I. INOVACIJŲ VALDYMO TEORINIAI ASPEKTAI7
 • I.1. Inovacijos samprata ir reikšmė organizacijoje7
 • I.2. Inovacinis įmonės klimatas13
 • I.3. Personalo valdymas inovacijų procese16
 • I.4. Pasipriešinimo inovacijoms (pokyčių) valdymas23
 • I.5.Psichologinė aplinka lemia kolektyvo požiūrį į veiklą28
 • II. ĮMONĖS INOVACINĖS ATMOSFEROS TYRIMAS32
 • II.1. TYRIMO METODAS32
 • II.2.TYRIMO IMTIS34
 • II.3. DUOMENŲ RINKIMAS35
 • II.4. DUOMENŲ ANALIZĖ. VILNIAUS MIESTO ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ NUOMONIŲ TYRIMAS36
 • II.4.1. Vilniaus miesto įmonių darbuotojų nuomonių tyrimo metodika36
 • II.4.2. Tyrimo rezultatų aptarimas36
 • II.5. PAGRINDINĖS PROBLEMOS INOVACINS APLINKOS, SU KURIOMIS SUSIDURIA ĮMONIŲ KOLEKTYVAI53
 • II.5.1 Rekomendacijos ir pasiūlymai kolektyvo inovacinio klimato ir inovacijų pasipriešinimo priežasčių pašalinimui53
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI54
 • SANTRAUKA56
 • SUMMARY57
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS58
 • PRIEDAI60

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Inovacinis įmonės klimatas - tyrimas
Diplominis darbas Inovacinis įmonės klimatas - tyrimas

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]

Įmonės inovacinė veikla
Kursinis darbas Įmonės inovacinė veikla

Kas tai yra inovacija apibrėžti sudėtinga. Įmonių vadovai naujoves klasifikuoja pagal dvi dimensijas: naujumas įmonei [...]

X įmonės konkurencingumo veiksnių tyrimas
Kursinis darbas X įmonės konkurencingumo veiksnių tyrimas

Pagrindinis kiekvienos valstybės tikslas yra užtikrinti pastovius ir aukštus ekonomikos augymo tempus, pakankamai aukštą bei [...]

X įmonės veiklos vertinimas pagal atsakingo ir etiško verslo principus. Vartotojų nuomonės tyrimas.
Kursinis darbas X įmonės veiklos vertinimas pagal atsakingo ir etiško verslo principus. Vartotojų nuomonės tyrimas.

Šiuolaikinių organizacijų, korporacijų dydis, pajėgumas, veiklos galimybės nepalyginamai didesnės ir pasekmės reikšmingesnės už ankstesniųjų laikų [...]

Inovacijų reikšmė organizacijos veiklos rezultatams ir plėtrai
Referatas Inovacijų reikšmė organizacijos veiklos rezultatams ir plėtrai

Šiandien inovacijos sąvoka vis dažniau vartojama versle, pramonėje, turizmo sektoriuje bei daugelyje kitų gyvenimiškų sferų.

Inovacinė įmonių veikla ir jos kliūtys
Prezentacija Inovacinė įmonių veikla ir jos kliūtys

 Inovacinės veiklos tyrimai atliekami tam, kad patobulinti pačią veiklą, atrasti kažką naujo, patobulinti jau esamą [...]

Inovacinės veiklos gerinimas
Referatas Inovacinės veiklos gerinimas

Temos aktualumas. Šiuo metu inovacija verslo organizacijoje vis sparčiau populiarėjanti ir paklausos susilaukianti mokslininkų tyrimų [...]

UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas
Kursinis darbas UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas

Efektyvi verslo įmonės plėtra - tai naujų rinkos nišų atradimas ir įsitvirtinimas jose. Verslo įmonės [...]

Inovacinės veiklos valdymo ypatumai paslaugų sferos įmonėje
Referatas Inovacinės veiklos valdymo ypatumai paslaugų sferos įmonėje

Lietuvių kalbos žodynuose tėra vienas terminas – „naujovė“. Vis dėlto būtų tikslinga skirti atskirus terminus [...]

Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai
Referatas Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai

Bėgant laikui ir evoliucionuojant žmonijai matematinės duomenų analizės metodai vis labiau plito įvairiose kūrybinio darbo [...]

Naujagimių apsigimimo priežasčių analizė ir gimnazistų požiūrio į veiksnius, didinančius apsigimimų riziką, tyrimas
Tyrimas Naujagimių apsigimimo priežasčių analizė ir gimnazistų požiūrio į veiksnius, didinančius apsigimimų riziką, tyrimas

Vaikai – didžiausias mūsų turtas. Mes norime, kad jie būtų sveiki bei laimingi. Tad labai [...]