Įmonės biudžetų sudarymas bei jų vykdymo kontrolė

85 psl. / 20219 žod.

Ištrauka

Temos naujumas. Iš esmės įmonių biudžetų klausimais Lietuvoje tyrimų atlikta nebuvo. Bendrus bruožus apie biudžetų būklę galima išsiaiškinti vertinant tyrimus susijusius su vadybos apskaitos būkle. Įmonių vadybos apskaitos klausimus tyrinėjo Kalčinskaitė (2005, 2006), Jefimovas ir Kanapickienė (2007), Gliaubicas (2008). Be to, biudžetų sudaryme ir vykdyme dalyvaujančių darbuotojų pasitenkinimas darbu ir motyvacijos aspektai Lietuvoje netyrinėti. Lietuvos autorių darbuose dėmesys darbuotojų motyvacijai ir pasitenkinimu darbui reiškiasi tik epizodiškai: teoriškai grindžiama, kad darbuotojų dalyvavimas biudžetų sudaryme yra labai svarbus, siekiant didinti jų motyvaciją, atsakomybę už įmonės tikslų siekimą. Atsižvelgus į tai, kad tema praktiškai netyrinėta, atliekamas tyrimas, siekiant išsiaiškinti biudžetų rengimo, sudarymo bei jų vykdymo kontrolės eigą įmonėse: ar didelis dėmesys skiriamas biudžetų sudarymui, kokios priežastys apsunkina jų sudarymą ar nesudarymą, kokią naudą įmonėms teikia biudžetai, kokiais būdais sudaromi, koks darbuotojų įtraukimo ir motyvavimo laipsnis ir pan.

Darbo objektas - įmonės biudžetų rengimo, sudarymo bei jų vykdymo kontrolės sistema.

Darbo tikslas – išnagrinėti įmonės biudžetų rengimo, sudarymo bei jų vykdymo kontrolės procesą ir pasiūlyti biudžetų sistemos diegimo modelį.

Darbo uždaviniai. Siekiant numatyto tikslo, magistro darbe sprendžiami šie uždaviniai:

 1. Išanalizuoti biudžetų sampratą, jų sudarymo tikslus, funkcijas bei teikiamą naudą planuojant ir prognozuojant įmonių veiklą;
 2. Išnagrinėti įvairius biudžetų klasifikavimo ypatumus, juos susisteminti ir patikslinti biudžetų sistemos klasifikaciją;
 3. Išnagrinėti biudžetų rengimo ir sudarymo metodiką išskiriant esminius pranašumus ir trūkumus bei pateikti biudžetų sudarymo metodikos tobulinimo galimybes.
 4. Išanalizuoti biudžetų vykdymo kontrolės eigą įmonėse ir pasiūlyti jų vykdymo kontrolės bei nuokrypių analizės eigą;
 5. Atlikti įmonių, veikiančių skirtinguose sektoriuose, biudžetų rengimo, sudarymo bei vykdymo kontrolės tyrimą ir įvertinti biudžetų sistemos diegimo bei vykdymo kontrolės būklę.
 6. Atlikti darbuotojų, dalyvaujančių rengiant ir sudarant įmonės biudžetus, tyrimą bei įvertinti veiksnius, įtakojančius jų motyvaciją sąžiningai vykdyti sudarytus biudžetus;
 7. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis atskleisti biudžetų rengimo, sudarymo ir vykdymo kontrolės eigą ir tobulinimo galimybes;
 8. Įvertinti įmonių biudžetų rengimo ir sudarymo proceso sunkumus ir pasiūlyti biudžetų sistemos diegimo modelį.

Tyrimo metodai. Siekiant numatyto tikslo ir uždavinių magistro darbe naudoti šie tyrimo metodai:

 1. Ekonominės ir mokslinės literatūros analizė (Kalčinskas, 2001; Jurkštienė, 2002; Mackevičius, 2003, 2010; Kalčinskaitė, 2005; Kancerevyčius, 2006; Jagminas, 2007; Bagdžiūnienė, 2006; Meyers, 1996; Atkinson, 2001; Shapiro, 2001; Pearson, 2002; Josshi, 2003; Valenti, 2004; Donovan, 2005; Bento ir White, 2006; Breul ir Moravitz, 2006; Magner ir Johnson, 2006; Yen, 2006; Lin, 2007; Budlender, 2008; Einspruch, 2008; Davidson, 2009; Bennouna ir kt., 2010; Rajasekaran, 2010 ir kt.);
 2. Aprašomasis bei palyginamasis metodai;
 3. Grafinis vaizdavimas;
 4. Tiesioginis struktūrizuotos apklausos metodas;
 5. Netikimybinės patogiosios – tikslinės imties metodas;
 6. Tyrimo metu gautų duomenų grupavimo, lyginimo ir analizės metodai.


Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS2
 • ĮVADAS3
 • 1. ĮMONĖS BIUDŽETŲ TEORINIAI ASPEKTAI7
 • 1.1. Biudžeto sampratos analizė ir paskirtis įmonės valdyme7
 • 1.2. Įmonės biudžeto tikslai ir uždaviniai13
 • 1.3. Įmonės biudžetų klasifikacija ir tipai15
 • 2. ĮMONĖS BIUDŽETŲ SUDARYMO METODIKA IR JŲ VYKDYMO KONTROLĖ21
 • 2.1. Žmoniškųjų išteklių svarba rengiant, sudarant ir vykdant biudžetus21
 • 2.2. Pasirengimas biudžeto sudarymui26
 • 2.3. Biudžeto sudarymo procesas ir jo etapai28
 • 2.4. Biudžetų vykdymo kontrolė33
 • 3. ĮMONIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO IR JŲ VYKDYMO KONTROLĖS TYRIMAS41
 • 3.1. Tyrimo metodologija41
 • 3.2. Įmonių apklausos rezultatai ir jų analizė42
 • 3.3. Darbuotojų apklausos rezultatai ir jų analizė56
 • 3.4. Biudžetų rengimo ir sudarymo proceso tobulinimo galimybės60
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI65
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS69
 • SUMMARY74
 • PRIEDAI75
 • 1 priedas. Įmonių apklausos anketa76
 • 2 priedas. Darbuotojų apklausos anketa79
 • 3 priedas. Darbuotojų, dalyvavusių apklausoje pareigos81
 • 4 priedas. Įmonių apklausos rezultatai82
 • 5 priedas. Darbuotojų apklausos rezultatai83

Reziumė

Autorius
airinė
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€15.75
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 17, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
85 psl.

Susiję darbai

Socialinė kontrolė

Apskaita Referatas astrida
Socialinė kontrolė – viena dažniausiai sociologijoje vartojamų sąvokų. Tai poveikio formos ir būdai, kuriais visuomenė ir socialinės grupės reguliuoja joms priklausančių žmonių elgesį....

Pelno mokesčio kontrolė įmonėje

Apskaita Referatas 2011 m. simaandreja
Juridinių asmenų pelno apmokestinimas Lietuvoje įvestas 1990 m. liepos 31 d. Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymu. Dabar šis mokestis skaičiuojamas, deklaruojamas ir mokamas...

PVM apskaita ir kontrolė įmonėje "X"

Apskaita Diplominis darbas 2016 m. darina
Kiekvienas iš mūsų neretai susimąstome apie savo pareigas ir esmines žmogaus teises. Šiuolaikinėje visuomenėje dažnai galime išgirsti tokias sąvokas kaip „mokestis“, „netiesioginiai mokesčiai“,...