Ekonomika ir verslas / Apskaita

Įmonės biudžetų sudarymas bei jų vykdymo kontrolė

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos naujumas. Iš esmės įmonių biudžetų klausimais Lietuvoje tyrimų atlikta nebuvo. Bendrus bruožus apie biudžetų būklę galima išsiaiškinti vertinant tyrimus susijusius su vadybos apskaitos būkle. Įmonių vadybos apskaitos klausimus tyrinėjo Kalčinskaitė (2005, 2006), Jefimovas ir Kanapickienė (2007), Gliaubicas (2008). Be to, biudžetų sudaryme ir vykdyme dalyvaujančių darbuotojų pasitenkinimas darbu ir motyvacijos aspektai Lietuvoje netyrinėti. Lietuvos autorių darbuose dėmesys darbuotojų motyvacijai ir pasitenkinimu darbui reiškiasi tik epizodiškai: teoriškai grindžiama, kad darbuotojų dalyvavimas biudžetų sudaryme yra labai svarbus, siekiant didinti jų motyvaciją, atsakomybę už įmonės tikslų siekimą. Atsižvelgus į tai, kad tema praktiškai netyrinėta, atliekamas tyrimas, siekiant išsiaiškinti biudžetų rengimo, sudarymo bei jų vykdymo kontrolės eigą įmonėse: ar didelis dėmesys skiriamas biudžetų sudarymui, kokios priežastys apsunkina jų sudarymą ar nesudarymą, kokią naudą įmonėms teikia biudžetai, kokiais būdais sudaromi, koks darbuotojų įtraukimo ir motyvavimo laipsnis ir pan.

Darbo objektas - įmonės biudžetų rengimo, sudarymo bei jų vykdymo kontrolės sistema.

Darbo tikslas – išnagrinėti įmonės biudžetų rengimo, sudarymo bei jų vykdymo kontrolės procesą ir pasiūlyti biudžetų sistemos diegimo modelį.

Darbo uždaviniai. Siekiant numatyto tikslo, magistro darbe sprendžiami šie uždaviniai:

 1. Išanalizuoti biudžetų sampratą, jų sudarymo tikslus, funkcijas bei teikiamą naudą planuojant ir prognozuojant įmonių veiklą;
 2. Išnagrinėti įvairius biudžetų klasifikavimo ypatumus, juos susisteminti ir patikslinti biudžetų sistemos klasifikaciją;
 3. Išnagrinėti biudžetų rengimo ir sudarymo metodiką išskiriant esminius pranašumus ir trūkumus bei pateikti biudžetų sudarymo metodikos tobulinimo galimybes.
 4. Išanalizuoti biudžetų vykdymo kontrolės eigą įmonėse ir pasiūlyti jų vykdymo kontrolės bei nuokrypių analizės eigą;
 5. Atlikti įmonių, veikiančių skirtinguose sektoriuose, biudžetų rengimo, sudarymo bei vykdymo kontrolės tyrimą ir įvertinti biudžetų sistemos diegimo bei vykdymo kontrolės būklę.
 6. Atlikti darbuotojų, dalyvaujančių rengiant ir sudarant įmonės biudžetus, tyrimą bei įvertinti veiksnius, įtakojančius jų motyvaciją sąžiningai vykdyti sudarytus biudžetus;
 7. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis atskleisti biudžetų rengimo, sudarymo ir vykdymo kontrolės eigą ir tobulinimo galimybes;
 8. Įvertinti įmonių biudžetų rengimo ir sudarymo proceso sunkumus ir pasiūlyti biudžetų sistemos diegimo modelį.

Tyrimo metodai. Siekiant numatyto tikslo ir uždavinių magistro darbe naudoti šie tyrimo metodai:

 1. Ekonominės ir mokslinės literatūros analizė (Kalčinskas, 2001; Jurkštienė, 2002; Mackevičius, 2003, 2010; Kalčinskaitė, 2005; Kancerevyčius, 2006; Jagminas, 2007; Bagdžiūnienė, 2006; Meyers, 1996; Atkinson, 2001; Shapiro, 2001; Pearson, 2002; Josshi, 2003; Valenti, 2004; Donovan, 2005; Bento ir White, 2006; Breul ir Moravitz, 2006; Magner ir Johnson, 2006; Yen, 2006; Lin, 2007; Budlender, 2008; Einspruch, 2008; Davidson, 2009; Bennouna ir kt., 2010; Rajasekaran, 2010 ir kt.);
 2. Aprašomasis bei palyginamasis metodai;
 3. Grafinis vaizdavimas;
 4. Tiesioginis struktūrizuotos apklausos metodas;
 5. Netikimybinės patogiosios – tikslinės imties metodas;
 6. Tyrimo metu gautų duomenų grupavimo, lyginimo ir analizės metodai.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
20219 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS2
 • ĮVADAS3
 • 1. ĮMONĖS BIUDŽETŲ TEORINIAI ASPEKTAI7
 • 1.1. Biudžeto sampratos analizė ir paskirtis įmonės valdyme7
 • 1.2. Įmonės biudžeto tikslai ir uždaviniai13
 • 1.3. Įmonės biudžetų klasifikacija ir tipai15
 • 2. ĮMONĖS BIUDŽETŲ SUDARYMO METODIKA IR JŲ VYKDYMO KONTROLĖ21
 • 2.1. Žmoniškųjų išteklių svarba rengiant, sudarant ir vykdant biudžetus21
 • 2.2. Pasirengimas biudžeto sudarymui26
 • 2.3. Biudžeto sudarymo procesas ir jo etapai28
 • 2.4. Biudžetų vykdymo kontrolė33
 • 3. ĮMONIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO IR JŲ VYKDYMO KONTROLĖS TYRIMAS41
 • 3.1. Tyrimo metodologija41
 • 3.2. Įmonių apklausos rezultatai ir jų analizė42
 • 3.3. Darbuotojų apklausos rezultatai ir jų analizė56
 • 3.4. Biudžetų rengimo ir sudarymo proceso tobulinimo galimybės60
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI65
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS69
 • SUMMARY74
 • PRIEDAI75
 • 1 priedas. Įmonių apklausos anketa76
 • 2 priedas. Darbuotojų apklausos anketa79
 • 3 priedas. Darbuotojų, dalyvavusių apklausoje pareigos81
 • 4 priedas. Įmonių apklausos rezultatai82
 • 5 priedas. Darbuotojų apklausos rezultatai83

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
LR valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas
Referatas LR valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

Socialinis draudimas yra privalomas kiekvienam nuolatiniam Lietuvos Respublikos gyventojui, dirbančiam pagal darbo sutartį ar individualiai.

Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas

     Temos aktualumas: Visų pasaulio valstybių politika remiasi finansiniais ištekliais. Tam, kad valstybė būtų finansiniu [...]

Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas.
Referatas Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas.

Valstybės finansai yra labai svarbi visos šalies finansinės sistemos sfera. Jų tikslas – aprūpinti valstybę [...]

Gamybinės įmonės biudžeto sudarymas
Referatas Gamybinės įmonės biudžeto sudarymas

Temos naujumas ir aktualumas. Kiekvienas įmonės vadovas nori ir tikisi, kad jos veikla, teikiamos paslaugos [...]

Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos
Referatas Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos

Mano referato tema „Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos 2012 [...]

Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas
Kursinis darbas Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

Socialinio draudimo sistema Lietuvoje remiasi fundamentaliais universalumo bei asmenų solidarumo principais, kai dirbantys žmonės, mokėdami [...]

LR privalomojo sveikatos draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo analizė
Referatas LR privalomojo sveikatos draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo analizė

Nei vienas šalies gyventojas nėra apsaugotas nuo visų ligų ar kitų fizinių, materialinių ir moralinių [...]

Įmonės planų kontrolė
Prezentacija Įmonės planų kontrolė

Darbą sudaro 19 skaidrių.

Įmonės biudžetai ir jų rūšys
Prezentacija Įmonės biudžetai ir jų rūšys

Biudžetas - tai iš anksto numatytam laikotarpiui sudarytas kiekine ir pinigine išraiška įmonės veiklos planas [...]

Kontrolė įmonės veikloje
Referatas Kontrolė įmonės veikloje

Kontrolė yra būtina vadybos dalis. Klestinčios įmonės turi gerai apgalvotas ir nuodugniai suplanuotas kontrolės sistemas.

Transporto įmonės vidaus kontrolė
Referatas Transporto įmonės vidaus kontrolė

Kiekvienoje šalyje vidaus kontrolės sistemos yra skirtingos ir priklauso nuo teisinių bei administracinių įstatymų. Lietuvoje [...]

Įmonės veiklos scenarijaus sudarymas ir vystymas
Diplominis darbas Įmonės veiklos scenarijaus sudarymas ir vystymas

Rinka, tai nuolatos besikeičiantis junginys. Todėl, siekiant išlikti rinkoje ir konkuruoti su kitais dalyviais būtina [...]

Kėdainių konservų fabriko pagrindinio biudžeto sudarymas
Referatas Kėdainių konservų fabriko pagrindinio biudžeto sudarymas

Mūsų pasirinkta darbo tema – „Kėdainių konservų fabriko Pagrindinio biudžeto sudarymas“. Ši tema aktuali, kadangi [...]

Biudžetinės įstaigos Eržvilko kultūros centro buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas Biudžetinės įstaigos Eržvilko kultūros centro buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas

Buhalterinė apskaita yra viena iš svarbiausių ūkio subjekto vidaus rezervų atskleidimo priemonių. Ji padeda ūkio [...]

Įmonės X veiklos scenarijaus sudarymas
Kursinis darbas Įmonės X veiklos scenarijaus sudarymas

Šiandieniniame verslo pasaulyje svarbiausias procesas yra gamybinių ir darbuotojų pajėgumo sujungimas į vieną bendrą sklandžiai [...]