Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese

46 psl. / 14130 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas

Vykdymo procesas – tai teisės normų reguliuojama teismo ar valstybės suteiktus valdingus įgalinimus turinčių subjektų, vykdymo proceso šalių ir kitų asmenų veikla, kurios metu taikant valstybės nustatytas procesines prievartos priemones skolininkas priverčiamas atlikti teismo ar kitos institucijos sprendime nustatytus tam tikrus veiksmus arba susilaikyti nuo jų atlikimo išieškotojo naudai. 2003 m. sausio 1 dieną įsigaliojusio Civilinio proceso kodekso VI dalies procesinės teisės normos nustatė pareigą tiek išieškotojui, tiek skolininkui aktyviai dalyvauti vykdymo procese ir padėti antstoliui sėkmingai įvykdyti vykdomąjį dokumentą. Dr. E. Stauskienė apgynė daktaro disertaciją tema „Teismo vaidmuo vykdymo procese“(2006 m.)[1], kurioje atskirame skyrelyje yra nagrinėjamas išieškotojo, skolininko ir kitų asmenų teisių gynimas vykdymo procese. 2003 m. sausio 1d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. Jame padaryta daug vykdymo proceso pakeitimų, bandyta subalansuoti išieškotojo ir skolininko teises. Tačiau problemų vis tiek išlieka. Neretas atvejis, kai asmuo, kurio atžvilgiu priimtas jam palankus teismo sprendimas, nepasitikėdamas ar per mažai žinodamas apie vykdymo sistemą, net nesikreipia į antstolius dėl priverstinio jo vykdymo. Tokiu atveju, teismo sprendimas tampa savitiksliu aktu, kas griauna pasitikėjimą ne tik antstolių, bet ir teismų sistema . Šiuo metu valstybinės institucijos jau ima kreipti daugiau dėmesio įvykdymo procesą. Kaip viena iš 2004-2008 m. Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių yra numatytas antstolių veiklos monitoringas. Todėl Teisingumo ministro buvo inicijuoti antstolių veiklos patikrinimai, o Žmogaus teisių stebėjimo institutui pavesta atlikti tyrimą dėl antstolių veiklą reguliuojančių teisės aktų.

Šiame baigiamajame darbe plačiau nagrinėjama išieškotojo teisių gynimo įgyvendinimas teismų praktikoje, taip pat kokios priežastys nulemia išieškotojo teisių gyinimo vilikinimą.

Baigiamojo darbo problema

Po teismo antstolių kontorų institucinės reformos, Lietuvoje sukurta privačių antstolių kontorų sistema. Privatus antstolių darbas vykdymo procesą daro kiek efektyvesnį. Kita vertus, iškyla santykių tarp išieškotojo, antstolio ir skolininko problema. Dabar antstolis jau nėra nešališkas, nesuinteresuotas, iš valstybės biudžeto išlaikomas asmuo. Todėl iškyla pavojus, kad gali nukentėti vykdymo proceso šalių teisės.

Teismo sprendimo tikslas dažnai yra tas, kad viena šalis įvykdytų tam tikras prievoles kitai šaliai. Kadangi baigiamajame darbe plačiausiai nagrinėjama išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese, tai ir jame atskleidžiamos šios išieškotojų teisių gynimo vykdymo procese problemos pagal teismų praktika, reglamentuojančių vykdymo procese išieškotojo teisių gynimą.

Probleminiai klausimai:

 1. Koks dėmesys yra skiriamas vykdymo procesui, ginant išieškotojo teises?
 2. Kokia teismo vieta norint užtikrinti išieškotojų teisių gynimą vykdymo procese?
 3. Kaip pagerinti išieškotojo teises ir jų gynybos priemones vykdymo procese ?

Baigiamojo darbo objektas – išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese.

Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti išieškotojų teisių gynimą vykdymo procese.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

Apibūdinti vykdymo proceso esmę ir prigimtį.Aptarti antstolio, teismo ir kitų subjektų įtaką išieškotojo teisių gynybai.Identifikuotiišieškotojo teisių gynimo įgyvendinimą teismų praktikoje.Nustatyti išieškotojo teisių gynimo įgyvendinimo spragas.

Baigiamojo darbo metodai:

Norminių aktų turinio analizė, mokslinės literatūros turinio analizė ir teismų praktikos analizė.

Baigiamojo darbo struktūra

Baigiamąjį darbą sudaro įvadas, trys dėstomosios dalys, skirstomos į smulkesniuosius struktūrinius vienetus (pirmoji dėstomoji darbo dalis yra labiau susijusi su bendraisiais vykdymo proceso sampratos, prigimties klausimais, antrojoje dėstomojoje dalyje aptariami vykdymo procese antstolio padėtis ginant vykdymo procese išieškotojo teises , trečiojoje dėstomojoje dalyje nuosekliai pereinama prie kitų subjektų padėties ginant vykdymo proceso šalių teises. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados, naudotos literatūros sąrašas bei darbo santrauka lietuvių bei užsienio (anglų) kalba.

[1] Stauskienė E. Teismo vaidmuo vykdymo procese: daktaro dis. soc. mokslai: teisė (01 S).- V., 2006. 208 P


Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ9
 • 1.1. Vykdymo proceso samprata ir jo teisinė prigimtis, bei teisinis reglamentavimas10
 • 1.2. Antstolio teisės jam įgyvendinant išieškotojo teises vykdymo procese14
 • 1.3. Vykdymo proceso subjektų ir kitų suinteresuotų asmenų teisių gynimas vykdymo procese16
 • 1.4. Antstolio procesinės veiklos kontrolė vykdymo procese20
 • 2. TYRIMO DIZAINAS22
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas23
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS24
 • 3.1. Išieškotojo teisių gynimo įgyvendinimas teismų praktikoje24
 • 3.2. Išieškotojo teisių gynimo įgyvendinimo spragos39
 • IŠVADOS43
 • PASIŪLYMAI43
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS

Reziumė

Autorius
ausra1590
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 7, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

Vartotojų teisių gynimas Lietuvoje

Teisė Referatas 2009 m. dalia123
Temos aktualumas. Vartotojų teisių gynimas yra viena iš svarbiausių valstybės ekonominės ir socialinės politikos sričių. Tinkamas vartotojų teisių apsaugos lygis – viena iš...