Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Personalo vadybos skirtumai viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiuolaikinėje aplinkoje personalo vadyba yra laikoma vienu iš svarbiausių veiksnių, darančių įtaką organizacijos konkurencingumui ir veiklos efektyvumui. Kiekviena organizacija siekdama konkurencingumo, turėtų rūpintis darbuotojų lojalumo didinimu, motyvavimu, tikintis sumažinti jų kaitą, nedarbingumo laiką ir padidinti produktyvumą bei, sukūrus patrauklaus darbdavio įvaizdį, lengviau pritraukti naujus darbuotojus.[1]

Šių tikslų siekiančioje organizacijoje personalo vadyba turi būti vykdoma strategiškai orientuojantis į žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumą. Tai įmanoma pasiekti įdiegus personalo vadybos sistemą, susidedančią iš nuoseklių personalo organizavimo procedūrų bei vadovavimo personalui technologijų komplekso.[2]

Aktualumas ir problema. Reikia pažymėti, kad ilgą laiką personalo vadyba buvo taikoma tik privačiajame sektoriuje, tačiau pamažu personalo vadybos teorijos ir modeliai buvo perimami ir viešajame sektoriuje suvokiant, kad esminiai personalo vadybos aspektai yra universalūs nepriklausomai nuo sektoriaus. Vis tik pripažįstama, kad viešasis sektorius turi ribotas galimybes taikyti naujausius personalo vadybos metodus ir modelius ir konkuruoti su privačiuoju sektoriumi dėl žmogiškųjų išteklių.

Privataus sektoriaus organizacijoms nėra teisiškai api­brėžtų reikalavimų personalo valdymo organams, o jų struk­tūrinius ypatumus lemia organizacijos charakteristikos. Viešojo sektoriaus institucijų personalo padaliniai ir veikla susiduria su tam tikrais apribojimais, t.y. perso­nalo padaliniai, kaip ir kitų padalinių struktūriniai bei veiklos aspektai, reglamentuojami teisės aktų.[3]

Per pastaruosius metus parašyta nemažai mokslinių straipsnių nagrinėjančių personalo vadybos ir valdymo aspektus, jų esmę, tačiau apie personalo vadybos skirtumus viešojo ir privataus sektorių organizacijose užsimenama tik fragmentiškai, todėl šių sektorių personalo vadybos ypatumų analizė itin svarbi kryptis, kuri leistų plačiai pažvelgti į esminius personalo valdymo ypatumus abiejuose sektoriuose. Tokie tyrinėjimai galėtų prisidėti prie tolesnio viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių modernizavimo.

Personalo vadybos ir valdymo tematiką nagrinėja nemažai tiek užsienio, tiek lietuvių autorių. Bendrus personalo vadybos aspektus bei konkrečius jų etapus nagrinėjo A. Sakalas, V. Šilingienė, I. Bakanauskienė, V. Baršauskienė, B. Janulevičienė ir kt.; viešojo sektoriaus specifiką analizavo P. Papšienė, Ž. Židonis ir N. Jaskūnaitė, A. Puškorius ir R. Vanagas ir kt. Užsienio autoriai taip pat dažnai analizuoja atskirus personalo valdymo etapus. Paminėtini mokslininkų M. Mestmos, H. Kuperus ir A. Rode, Rahman darbai.

Problema: kokie pagrindiniai personalo vadybos skirtumai išryškėja viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose?

Tikslas: nustatyti personalo vadybos skirtumus viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose.

Uždaviniai:

 1. Išanalizuoti personalo vadybos sampratą ir turinį;
 2. Įvardinti personalo vadybos ypatumus viešajame ir privačiajame sektoriuose;
 3. Išskirti personalo valdymo etapų svarbą abiejuose sektoriuose bei įvardinti skirtumus;
 4. Išanalizuoti viešojo ir privataus sektorių darbuotojų atrankos kriterijus;
 5. Įvardinti darbuotojų vertinimo bei ugdymo priemonių skirtumus ir ypatumus pasirinktuose sektoriuose;
 6. Išanalizuoti personalo motyvacijos priemones bei palyginti jas;
 7. Nustatyti problemas personalo valdymo srityje, su kuriomis susiduria viešojo ir privataus sektorių darbuotojai.

Metodai. Mokslinės literatūros ir teisės aktų, dokumentų analizės metodas, lyginamosios analizės metodas, apibendrinimo metodas.

Bakalauro baigiamajame darbe naudojami mokslinės literatūros, informacinio pobūdžio duomenų turinio analizės ir apibendrinimo metodai. Taip pat panaudoti informacijos sintezės bei loginės analizės, Siekiant, kad būtų atskleista darbo problematika, buvo atliktas kiekybinis tyrimas - viešojo ir privataus sektorių darbuotojų apklausa. Tyrimas buvo atliekamas 2015 m. kovo – balandžio mėnesį. Apklausai atlikti buvo pasirinktas vienas iš dažniausiai naudojamų tyrimo instrumentų, t.y. anketa. Anketos pavyzdys pateikiamas 1 priede. Anoniminę, uždaro tipo anketą sudarė 14 klausimų, ji buvo talpinama populiarioje apklausų pateikimo internetinėje svetainėje, anketos klausimus atsakė iš viso 78 respondentai.

Struktūra. Darbą sudaro: įvadas, 3 skyriai, išvados, literatūros sąrašas (XX šaltinių), priedai.

Pirmojoje bakalauro baigiamojo darbo dalyje analizuojama personalo valdymo samprata ir reikšmė, pagrindiniai personalo vadybos aspektai viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose, jų pagrindiniai skirtumai.

Antroje bakalauro baigiamojo dalyje siekiama įvardinti personalo vadybos sistemos aspektus, pagrindinius principus, personalo planavimo ir atrankos, vertinimo bei ugdymo, motyvavimo sistemos skirtumus analizuojamuose sektoriuose.

Trečioje darbo dalyje pateikiama atlikto tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metu pasinaudota apklausos metu gautų duomenų analize, kuri leido pateikti išsamius bei apibendrintus tyrimo rezultatus.

Darbo pabaigoje pateikiamos apibendrinančios išvados bei rekomendacijos.

[1] KUMPIKAITĖ, V., RUPŠIENĖ, K., Darbuotojų įsipareigojimų didinimas: teorinis ir praktinis aspektas, Ekonomika ir vadyba, 2008, Nr. 13.

[2] STANKEVIČIENĖ A., LOBANOVA L. Personalo vadyba organizacijos sistemoje, Vilnius: Technika, 2006.

[3] STANKEVIČIENĖ A., ŠARUPIČIŪTĖ J. Personalo padalinio vieta Lietuvos privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose. Verslas: Teorija ir praktika, 2014, Nr. 15 (1), p. 93-102.

Darbo tipas:
Apimtis:
12400 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • DARBO SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • I. PERSONALO VADYBOS TEORINIAI ASPEKTAI8
 • 1.1. Teorinė personalo vadybos ir personalo valdymo samprata ir reikšmė8
 • 1.2. Personalo vadybos aspektai viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose10
 • 1.2.1. Personalo vadybos ypatumai viešojo sektoriaus organizacijose10
 • 1.2.2. Personalo vadybos aspektai privataus sektoriaus organizacijoje12
 • 1.2.3. Personalo vadybos skirtumai viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose13
 • 2. PERSONALO VADYBOS ASPEKTAI VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIAUS ORGANIZACIJOSE18
 • 2.1. Personalo vadybos sistema ir principų įvairovė18
 • 2.2. Personalo planavimas ir atranka viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje19
 • 2.3. Personalo vertinimas ir ugdymas viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje23
 • 2.4. Personalo motyvavimo sistema25
 • 2.5. Personalo valdymo pokyčiai kintančioje aplinkoje28
 • III. PERSONALO VADYBOS SKIRTUMAI VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIAUS ORGANIZACIJOJE: TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ31
 • 3.1. Tyrimo metodika ir imtis31
 • 3.2. Tyrimo rezultatų analizė36
 • 3.3. Personalo vadybos tobulinimas viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje43
 • IŠVADOS44
 • REKOMENDACIJOS45
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS46
 • PRIEDAI49

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Personalo vadybos skirtumai didelėje viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje
Kursinis darbas Personalo vadybos skirtumai didelėje viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje

Žmogiškasis kapitalas XXI a. pradedamas suvokti kaip didžiausią konkurencinį pranašumą galintis suteikti organizacijos turtas, todėl [...]

Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą (NVV)
Referatas Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą (NVV)

Žmonių, gyvenančių visuomenėje tam tikri klausimai, gali būti išspręsti tik visų bendromis pastangomis. Valstybės, kaip [...]

Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą
Referatas Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą

Žmonių, gyvenančių visuomenėje tam tikri klausimai, gali būti išspręsti tik visų bendromis pastangomis. Valstybės, kaip [...]

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė
Diplominis darbas Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Temos aktualumas. Baigiamojo darbo temos „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ aktualumą sąlygoja tai, jog paskutiniu [...]

Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu
Diplominis darbas Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu vis dažniau diskutuojama bei kasdien aktualesnė tampa darbuotojų motyvacijos [...]

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata, teigiamybės, neigiamybės
Kursinis darbas Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata, teigiamybės, neigiamybės

Mano pasirinkto darbo tema – „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata, teigiamybės, neigiamybės“. Pasirinktos temos [...]

Biudžetinės įstaigos
Referatas Biudžetinės įstaigos "Profesinio rengimo centras" ir viešosios įstaigos "Regitra" viešojo sektoriaus organizacijų lyginamoji analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje daugelis žmonių painioja biudžetines ir viešąsias įstaigas. Todėl norėdami išsiaiškinti, kuo skiriasi šios [...]

Krašto apsaugos struktūra, krašto apsaugos politikos ypatumai Lietuvoje. Viešojo sektoriaus išlaidų krašto apsaugai analizė
Kursinis darbas Krašto apsaugos struktūra, krašto apsaugos politikos ypatumai Lietuvoje. Viešojo sektoriaus išlaidų krašto apsaugai analizė

1990 metais kovo 11 dieną Lietuva atgavo nepriklausomybę, o tai lemia, jog kaip ir kiekviena [...]

Naujosios viešosios vadybos ir naujosios viešosios (valstybės) tarnybos skirtumai ir panašumai
Referatas Naujosios viešosios vadybos ir naujosios viešosios (valstybės) tarnybos skirtumai ir panašumai

Rašto darbas yra is Viešojo administravimo įvado paskaitos...:) [...]

Viešųjų ir privačių organizacijų panašumai ir skirtumai
Referatas Viešųjų ir privačių organizacijų panašumai ir skirtumai

Viešosios ir privačios organizacijos turi tiek panašumų, tiek skirtumų. Norint išsiaiškinti, kuo panašios ir kuo [...]

Šeimos ir darbo derinimas kaip personalo valdymo problema viešajame sektoriuje
Referatas Šeimos ir darbo derinimas kaip personalo valdymo problema viešajame sektoriuje

Šeima – viena didžiausių visuomenės vertybių, tačiau šiandieninės tendencijos rodo, jog derinant šeimos ir darbo [...]

Naujosios viešosios vadybos idėjų pritaikymas Lietuvos valstybės tarnyboje
Referatas Naujosios viešosios vadybos idėjų pritaikymas Lietuvos valstybės tarnyboje

Referato tema NAUJOSIOS VIEŠOSIOS VADYBOS IDĖJŲ PRITAIKYMAS LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBOJE, paskaita - Valstybės tarnyba.

Naujosios viešosios vadybos koncepcijos įtaka Lietuvos valstybės tarnybos modernizavimui
Kursinis darbas Naujosios viešosios vadybos koncepcijos įtaka Lietuvos valstybės tarnybos modernizavimui

Temos aktualumas. Naujoji viešoji vadyba – plati sąvoka, apimanti įvairaus pobūdžio viešojo sektoriaus reformas, kurios [...]

Naujosios viešosios vadybos įtaka Lietuvoje
Referatas Naujosios viešosios vadybos įtaka Lietuvoje

TIKSLAS: supažindinti su NVV įtaka Lietuvoje UŽDAVINIAI:1. Pristatyti naująją viešąją vadybą, 2. Naujosios viešosios [...]

Naujoji viešoji vadyba
Referatas Naujoji viešoji vadyba

Rašto darbas iš Viešojo administravimo teorijų ir paradigmų paskaitos [...]