AB ,,Lietuvos paštas' pajamų ir sąnaudų analizė

49 psl. / 12000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Pagrindinis įmonės tikslas yra efektyvi veikla, siekiant gauti kuo didesnes pajamas, užtikrinant racionalų išteklių panaudojimą ir patiriant minimaliausias sąnaudas. Todėl itin didelis dėmesys yra skiriamas įmonės pajamų ir sąnaudų analizei.

Tačiau priešinga situacija atsiskleidžia kalbant apie monopolines įmones, nes jos nėra suinteresuotos valdomos veiklos efektyvumo didinimui, tuo pačiu neatsižvelgiama į efektyvų pajamų ir sąnaudų paskirstymą. Nors pastarasis galėtų būti pagrindiniu įrankiu, siekiant padidinti monopolinės įmonės grynąjį pelną, maksimizuoti jos veiklos naudingumą ir sumažinti sąnaudas. Tačiau svarbu paminėti, kad ne visos monopolinės įmonės veikia nuostolingai, todėl atsiranda galimybių suprasti ir išanalizuoti kokie veiksniai daro įtaką tokios įmonės rezultatams.

Problematika. Monopolinės įmonės per mažai dėmesio skiria valdomos veiklos efektyvumo įvertinimui. Konkurencijos trūkumas, valstybės reguliavimo politika monopolinėse rinkose veda prie jų veiklos neefektyvumo, tačiau Lietuvoje turime išskirtinių atvejų, kurie atskleidžia, jog valstybinė įmonė, taip pat gali veikti pelningai. Todėl šio darbo esminė problema yra išsiaiškinti kokie veiksniai turi įtakos įmonės efektyviam pajamų ir sąnaudų paskirstymui.

Darbo objektas. AB “Lietuvos paštas” pajamos ir sąnaudos.

Darbo tikslas. Atlikti AB “Lietuvos paštas” pajamų ir sąnaudų analizę.

Darbo uždaviniai.

  1. Išnagrinėti pajamų ir sąnaudų sampratą teoriniu aspektu.

  1. Pateikti pajamų ir sąnaudų vertinimo metodus.

  1. Atlikti AB „Lietuvos paštas” vidinės ir išorinės aplinkos, stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių vertinimo rodiklių analizę.
  2. Atlikti AB „Lietuvos paštas” pelningumo ir turto panaudojimo efektyvumo vertinimo rodiklių analizę.

Darbo metodai. Mokslinės literatūros lyginamoji analizė ir sintezė, statistinių

duomenų rinkimas, klasifikavimas, grupavimas, lyginimas, detalizavimas, apibendrinimas, modeliavimas, ir analizė, matematiniai skaičiavimai, grafiniai metodai ir jų apibendrinimas, loginė lyginamoji analizė. Skaičiavimams naudoti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostat) duomenys, tiriamos įmonės veiklos 2009 – 2014 m. ataskaitos, balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys.

Darbe yra suformuluotos pajamų ir sąnaudų paskirstymo AB “Lietuvos paštas” įmonėje problemos, numatytas darbo tikslas - atlikti AB “Lietuvos paštas” pajamų ir sąnaudų analizę. Tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai, kuriuos įgyvendinant išnagrinėti pajamų ir sąnaudų sampratą teoriniu aspektu; pateikti pajamų ir sąnaudų vertinimo metodai; atlikta AB „Lietuvos paštas” nefinansinių vertinimo rodiklių analizė; atlikta AB „Lietuvos paštas” finansinių vertinimo rodiklių analizė.

Darbe panaudoti sekantys metodai: mokslinės literatūros lyginamoji analizė ir sintezė, statistinių duomenų rinkimas, klasifikavimas, grupavimas, lyginimas, detalizavimas, apibendrinimas, modeliavimas, ir analizė, matematiniai skaičiavimai, grafiniai metodai ir jų apibendrinimas, loginė lyginamoji analizė. Skaičiavimams naudoti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostat) duomenys, tiriamos įmonės veiklos 2009 – 2014 m. ataskaitos, balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys.

Teorinės medžiagos analizė parodė, nefinansiniai rodikliai vertinami PEST ir SSGG analizės būdu, o finansinės įmonės veiklos rezultatų vertinimas atliekamas apskaičiuojant finansinius santykinius rodiklius: pelningumo ir turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Tyrimo metu, nustatyta, kad įmonės veikla yra ribojama įstatymų, nuolat stebima ir tai atsiliepia įmonės pajamų ir sąnaudų rezultatuose. Nestabili ekonomika, didėjantys mokesčiai, kainos, atlyginimų svyravimai, paslaugų kokybė taip pat nulemia ir pašto paslaugų paklausą, gyventojų perkamąją galią. Investicijos į technologijas, inovacijas, naujų procesų diegimą, kūrimą ir įgyvendinimą dar vienas svarbus įmonės aspektas. Visi paminėti veiksniai tiesiogiai susiję su įmonės uždirbamomis pajamomis ir patiriamomis sąnaudomis. Išanalizavus pajamų mastus, struktūrą ir klientų grupes, pastebėta, kad didžioji dalis uždirbtų pajamų gaunama iš pašto paslaugų, o pagrindinė klientų grupė yra sutartis turintys gyventojai, įmonės ir pan. Įmonės pajamos nuo 2010 m. tendencingai augo, o tai atskleidžia efektyvią pajamų organizavimo ir valdymo veiklą. Nustačius sąnaudų veiklos rezultatus, pastebėta, kad didžiąją dalį veiklos sąnaudų 2009-2014 m. sudarė darbuotojų sąnaudos. Per visą laikotarpį su darbuotojų atlyginimais susijusios sąnaudos sudarė daugiau nei 50 proc. sąnaudų. Mažesnę sąnaudų dalį sudarė, kitos paslaugos, tai yra ilgalaikio turto nusidėvėjimas, investicijos, reklamos bei skelbimų sąnaudos ir kita.


Reziumė

Autorius
Šarūnėm
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 17, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
49 psl.

Susiję darbai

Pajamų ir sąnaudų apskaitos analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. nika99
Diplоminiаmе (bаigiаmаjаmе) dаrbе yrа išаnаlizuоti įvаirių Liеtuvоs аutоrių tеоriniаi pаjаmų ir sąnаudų аpskаitоjе аspеktаi. Аprаšytоs ir pаnаudоtоs įvаiriоs finаnsinės аnаlizės tyrimо mеtоdikоs. Pristаtоmа...