Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis

0 atsiliepimų
Autorius:

             

    Darbo aktualumas. Gero valdymo koncepcija pradėta nagrinėti XX a. pabaigoje. Koncepcija neturi nusistovėjusio apibūdinimo, todėl jau keletą dešimtmečių tarptautinės organizacijos ir temą tyrinėjantys mokslininkai kuria savas gero valdymo interpretacijas ir formuluoja jį išreiškiančius principus. XXI a. vis dar išlieka aktualios demokratijos spragų problemos. Net tos valstybės, kurios pasižymi aukštais demokratijos standartais, susiduria su tokiais iššūkiais kaip nepakankamas žmogaus teisių užtikrinimas, nedidelis piliečių  susidomėjimas valstybėje vykstančiais politikos formavimo ir įgyvendinimo procesais, netolygus ekonominių ir socialinių išteklių paskirstymas, nepakankamas institucijų veiklos efektyvumas, nepasitikėjimo valdžios atstovais didėjimas. Siekiant pašalinti šias problemas, reikia viešajam valdymui taikyti naujus reikalavimus. Būtent gero valdymo koncepcija yra vienas pagrindinių reikalavimų modernizuojant viešąjį valdymą. Iš kitų koncepcijų ji išsiskiria tuo, kad jos suformuluotais principais išreiškiami kriterijai gali būti tapatinami su demokratijai taikomais kriterijais, todėl suprantami kaip neišvengiama siekiamybė. Gero valdymo principai reikalauja iš valdžios institucijų tobulinti valdymą, pereinant nuo griežtai reglamentuoto ir atsiribojusio nuo žmogaus link tokio valdymo, kuris yra orientuotas į žmogų, visuomenę ir jos poreikius. Jau pripažįstama, kad valdžios institucijos negali būti vienintelis ir nuo kitų izoliuotas viešojo valdymo sprendimus priimantis ir įgyvendinantis subjektas. Vis labiau suvokiama piliečių, mažų bendruomenių, didesnių organizacijų reikšmė valstybės valdymo procesuose. Modernus valstybės valdymas turi įtraukti kuo daugiau piliečių, pasižymėti atvirumu, skaidrumu ir atskaitomybe. Todėl jis ir yra orientuotas į žmogų. Viešajam valdymui taikomų gero valdymo principų pagrindinis tikslas yra valdymo tobulinimas centrinės ir vietinės valdžios (savivaldybės) lygmenyse. Savivaldybės atlieka daug funkcijų, jų sprendimai daro didelę įtaką vietos gyventojams, su kuriais sieja glaudesnis, teritoriniu principu pagrįstas ryšys, todėl jų veiklos ir komunikavimo su gyventojais tobulinimui gerų principų taikymas yra ypač aktualus. Apie tai, kaip savivaldybės savo veikloje taiko gero valdymo principus ir kaip sekasi juos įgyvendinti, žinome dar pakankamai nedaug. Todėl šio bakalauro darbo objektas yra gero valdymo principų įgyvendinimas Kauno miesto savivaldybėje.

        Darbo tikslas. Darbo tikslas yra išanalizuoti gero valdymo principų raišką Kauno miesto savivaldybėje.

     Darbo uždaviniai. Darbo tikslui pasiekti buvo suformuluoti tokie uždaviniai:

 1. Išanalizuoti tarptautinių organizacijų ir mokslininkų siūlomas gero valdymo koncepcijos interpretacijas.
 2. Išnagrinėti tarptautinių organizacijų pasiūlytus gero valdymo principus.
 3. Išanalizuoti gero valdymo principų ar jų atitikmenų raišką Lietuvos Respublikos savivaldybių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
 4. Išanalizuoti gero valdymo principų raišką Kauno miesto savivaldybės veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose.
 5. Ištirti gero valdymo principų įgyvendinimą Kauno miesto savivaldybėje.

    Darbo metodai. Rengiant bakalauro darbą, buvo remtasi tokiais metodais:

 1. Mokslinės literatūros analizė. Analizuoti Lietuvos ir užsienio tyrinėtojų moksliniai straipsniai ir monografijos. Mokslinės literatūros analizės metodas padėjo geriau suvokti gero valdymo ir jo principų esmę, įvertinti jų reikšmę valstybės ir savivaldybių institucijoms.
 2. Dokumentų analizė. Buvo atlikta įvairių dokumentų, pavyzdžiui, teisės aktų, tarptautinių organizacijų ataskaitų, programų analizė. Dokumentų analizės metu išnagrinėti tarptautinių organizacijų gero valdymo principai ir gero valdymo principų atitikmenys, nurodyti Lietuvos teisės aktuose.
 3. Pusiau struktūruotas interviu. Interviu atliktas užduodant iš anksto paruoštus bei jo metu kilusius klausimus Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui bei direktoriaus pavaduotojui, Kauno miesto mero pavaduotojui, Kauno miesto savivaldybės administracijos skyriaus vedėjui ir skyriaus vedėjo pavaduotojui. Taigi atlikti 5 interviu, kurie vyko kovo – balandžio mėnesiais. Interviu metodas leido susipažinti su pačia savivaldybės veikla, specifinėmis poblemomis, gero valdymo principų vertinimu tiek institucijos lygmeniu, tiek ir atskirų savivaldybės darbuotojų lygmeniu bei gero valdymo principų praktika.

    Darbo struktūros pagrindimas. Pirmame bakalauro darbo skyriuje išnagrinėtos tarptautinių organizacijų ir tyrinėtojų suformuluotos gero valdymo interpretacijos ir principai. Taip pat šiame skyriuje trumpai apibūdinti savivaldybių svarbiausi bruožai.

   Antrame skyriuje aptarta darbo metodologija.

   Trečiame skyriuje, siekiant išnagrinėti gero valdymo principų sklaidą Kauno miesto savivaldybėje, atlikta savivaldybės veiklą reglamentuojančių dokumentų analizė, taip pat pateikti savivaldybėje atlikto praktinio tyrimo rezultatai.

    Literatūros ir šaltinių apžvalga. Rengiant bakalauro darbą, buvo remtasi tarptautinių organizacijų dokumentais, Lietuvos įstatymais ir kitais dokumentais, užsienio ir Lietuvos tyrinėtojų darbais. Iš tarptautinių organizacijų dokumentų galima išskirti Pasaulio banko parengtas ataskaitas Governance and Development bei Development in Practice. Governance, Jungtinių Tautų parengtą dokumentą Governance for Sustainable Human Development, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos paruoštą publikaciją Open Government. Fostering Dialogue with Civil Society, Europos Komisijos parengtą dokumentą Promoting good governance ir Europos Tarybos paruoštą strategiją The Strategy for Innovation and Good Governance at Local Level. Nors juose, išskyrus Europos Tarybos parengtą strategiją, nurodytos įvarios gero valdymo interpretacijos ir principai, labiau skirti centriniam  valdymo lygmeniui, bet principus galima taikyti ir savivaldybių atvejui.

      Iš teisės aktų galima paminėti Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymą, Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymą, Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymą, Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymą ir Valstybės politikų elgesio kodeksą. Šie teisės aktai buvo naudingi išsiaiškinant, kokius gero valdymo principų atitikmenis taiko Lietuvos teisės aktų kūrėjai.

    Moksliniai tyrinėtojų darbai – vienas pagrindinių šaltinių rengiant bakalauro darbą. Daugiausiai buvo nagrinėjami Lietuvos tyrinėtojų darbai, publikuoti tokiuose žurnaluose kaip Viešasis administravimas, Viešoji politika ir administravimas, Teisė, Socialiniai  tyrimai,  Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos bei Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Iš jų galima išskirti D.Šaparnienės ir I.Valukonytės straipsnį Implementation of Good Governance Principles in Local Self-government: the Case of Siauliai City, S.Pivoro ir E.Visockytės straipsnį Viešojo valdymo koncepcijos ir jų taikymas tiriant valstybės tarnybos reformas ir J.Paužaitės – Kulvinskienės straipsnį Teisės į gerą administravimą (atsakingo valdymo principo) sampratos doktrininiai aspektai bei įgyvendinimo pavyzdžiai aplinkos apsaugos teisėje. Straipsniuose gana daug dėmesio skirta gero valdymo interpretacijų nagrinėjimui.   

  

Darbo tipas:
Apimtis:
18868 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • SANTRAUKA1
 • SUMMARY2
 • SANTRUMPŲ SĄRAŠAS3
 • SĄVOKŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1.GERO VALDYMO KONCEPCIJOS INTERPRETACIJOS IR SAVIVALDYBIŲ KONTEKSTAS7
 • 1.1. Gero valdymo koncepcijos interpretacijos7
 • 1.2. Gero valdymo principai16
 • 1.3. Gero valdymo principų raiška savivaldybėse22
 • 2.GERO VALDYMO PRINCIPŲ RAIŠKOS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖJE TYRIMO METODOLOGIJA30
 • 2.1. Gero valdymo principų raiškos Kauno miesto savivaldybėje tyrimo metodai30
 • 2.2. Gero valdymo principų raiškos Kauno miesto savivaldybėje tyrimo dalyvių charakteristikos31
 • 3.GERO VALDYMO PRINCIPŲ RAIŠKOS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖJE TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ33
 • 3.1. Kauno miesto savivaldybės vidinės organizacijos akcentai33
 • 3.2. Gero valdymo principus reglamentuojančių Kauno miesto savivaldybės dokumentų analizė35
 • 3.3. Gero valdymo principų raiškos Kauno miesto savivaldybėje tyrimo rezultatų analizė42
 • IŠVADOS53
 • REKOMENDACIJOS54
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI55

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai Alytaus miesto savivaldybės atvejis
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai Alytaus miesto savivaldybės atvejis

Šiuo metu Lietuvoje pagrindinis vietos savivaldą reglamentuojantis įstatymas - Vietos savivaldos įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas [...]

Politologinė praktika Kauno miesto savivaldybėje tarptautinių ryšių ir protokolo skyriuje
Praktikos ataskaita Politologinė praktika Kauno miesto savivaldybėje tarptautinių ryšių ir protokolo skyriuje

     Ši ataskaita yra skirta apibendrinti kvalifikacinei praktikai. Praktika buvo atliekama Kauno miesto savivaldybės Tarptautinių [...]

Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas
Prezentacija Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas

Kauno miesto savivaldybės puslapyje yra skiltys, kuriose galima sužinoti reikalingą informacija. Būtent dvi iš jų [...]

Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)
Diplominis darbas Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie [...]

Vietos bendruomenių įgalinimas vietos savivaldoje: Garliavos bendruomenės atvejis
Diplominis darbas Vietos bendruomenių įgalinimas vietos savivaldoje: Garliavos bendruomenės atvejis

Praėjo nemažai laiko nuo Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo ir įstojimo į Europos Sąjungą. Žengiame koja [...]

Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė
Diplominis darbas Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė

Kiekvienos šalies gyvavimas priklauso nuo jos valdžios. Nuo jos priklauso ir šalies gerovė, išsivystymo lygis [...]

Praktikos Kauno miesto savivaldybėje ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos Kauno miesto savivaldybėje ataskaita

Viešojo administravimo programos praktiką atlikau Kauno miesto savivaldybėje, Teisės skyriuje 2013 m. vasario 4 – [...]

Kauno rajono savivaldybės pristatymas, jos valdymo funkcijų bei procesų analizė
Praktikos ataskaita Kauno rajono savivaldybės pristatymas, jos valdymo funkcijų bei procesų analizė

Vietos savivalda – labai svarbi demokratijos sudėtinė dalis. Savivaldybėse užtikrintos visos galimybės įtraukti piliečius į [...]

Kauno rajono savivaldybės įvaizdžio ir jo valdymo sistemos analizė
Diplominis darbas Kauno rajono savivaldybės įvaizdžio ir jo valdymo sistemos analizė

Temos aktualumas.Šiuolaikiniame pasaulyje vis daugiau organizacijų yra orientuotos į savo veiklos sėkmę, jos gerinimą, paslaugų [...]

Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumo tyrimas
Kursinis darbas Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumo tyrimas

Vietos savivalda - viena iš teritorinio valdymo įgyvendinimo formų. Būtent vietos savivaldos teisė - kiekvienos [...]

Praktikos ataskaita: Kauno miesto savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrius
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita: Kauno miesto savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrius

2014 m. sausio 2 d. – vasario 3 d. Kauno miesto savivaldybėje atlikau kvalifikacinę politologinę [...]

Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai: Druskininkų rajono savivaldybės atvejis
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai: Druskininkų rajono savivaldybės atvejis

Savivaldybės mūsų krašte savo istoriją pradėjo skaičiuoti daugiau kaip prieš 600 metų. Savivaldą būtų galima [...]

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybių užtikrinimas Kauno miesto savivaldybėje
Diplominis darbas Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybių užtikrinimas Kauno miesto savivaldybėje

Temos aktualumas ir naujumas. Šiandieninėje Lietuvoje vis daugiau kalbama apie švietimo sistemos tobulinimą. Pradėję vykdyti [...]

Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai. Marijampolės savivaldybės atvejis
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai. Marijampolės savivaldybės atvejis

Šiandieninėje visuomenėje neįsivaizduojame situacijos, kurioje žmogus galėtų gyventi vienui [...]

Skandinaviškoji Švedijos vietos savivaldos sistema
Referatas Skandinaviškoji Švedijos vietos savivaldos sistema

Vietos savivalda suprantama kaip teisė ir galimybė vietos valdžios organams savo atsakomybe ir vietos gyventojų [...]