Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas: konditerinius gaminius gaminančios įmonės atvejo analizė

96 psl. / 30000 žod.

Ištrauka

Temos naujumas ir aktualumas. Efektyvumas yra gyvybingai svarbus įmonėms. Dėl spartaus globalizacijos proceso ir Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą nuolat didėja konkurencija, kuri nulemia prekių pasiūlą ir augančius vartotojų poreikius, todėl įmonės norėdamos išlikti rinkoje yra priverstos ieškoti būdų, kaip padaryti savo veiklą efektyvesnę. Konkurencinėje kovoje laimi ta organizacija, kuri sugeba optimizuoti savo veiklą, sumažinti išlaidas, pasitelkdama racionaliausius darbo metodus, organizuodama veiklos procesus taip, kad iš tų pačių išteklių būtų sukurta daugiau atitinkamos kokybės produktų/paslaugų. Kad įmonės veikla būtų efektyvi, ji turi būti nuolat vertinama, pagal pasirinktą metodiką, kuri leistų atskleisti įmonei veiklos efektyvumą ir tobulinimo galimybes. Tinkamas įmonės veiklos efektyvumo įvertinimas padeda sumažinti nereikalingas išlaidas, pagerinti teikiamų paslaugų ar gaminamų produktų kokybę, sustiprinti valdymo, administracinius procesus bei siekti nusistatytų tikslų. Neefektyvumas gali turėti lemiamą įtaką įmonei, nes kad ir kokią gerą idėją turėtų, kad ir kokius kokybiškus produktus/paslaugas teiktų įmonė, jeigu ji nesugebės savo veikos organizuoti taip, kad ta veiklą būtų vykdoma kuo efektyviau ir nuolat tobulinama, ji nesugebės ilgai tenkinti vartotojų poreikių ir bus priversta pasitraukti iš rinkos. Gamybinę veiklą vykdančių įmonių veiklos efektyvumas itin aktualus, ne tik pačios įmonės savininkams, kolektyvui, bet ir visos šalies ekonomikai. Tokios įmonės ne tik sukuria nemažai darbo vietų, kas turi teigiamos įtakos to regiono ekonomikai, bet ir skatina verslumą, sudarydamos galimybę tiek smulkioms, tiek vidutinėms įmonėms plėsti savo veiklą.

Problema. Konditerijos įmonė gamina aukštos kokybės gaminius, tačiau nėra pajėgi efektyviai konkuruoti masinės gamybos rinkoje, dėl per didelės veiklos savikainos. Todėl daroma prielaida, kad jos veikla yra organizuojama nepakankamai efektyviai. Veiklos efektyvumo įvertinimas gali padėti nustatyti įmonės tobulintinas sritis ir atskleisti efektyvumo didinimo rezervus. Todėl atsižvelgiant į tai, moksliniame baigiamajame darbe keliami šie probleminiai klausimai: (1) kaip efektyviai yra vykdoma konditerinius gaminius gaminančios įmonės veikla? ir (2) kaip organizuoti konditerinių gaminių įmonės veiklą, kad jos ištekliai būtų naudojami efektyviau ir būtų pasiekti geresni veiklos rezultatai?

Tyrimo objektas: konditerinius gaminius gaminančios įmonės vykdomos veiklos efektyvumas.

Tikslas: įvertinti konditerinius gaminius gaminančios įmonės veiklos efektyvumą ir numatyti įmonės tobulintinas sritis.

Tikslui pasiekti reikia įgyvendinti šiuos uždavinius:

 1. išanalizuoti efektyvumo sampratą, nustatyti, kokia metodika reikėtų remtis siekiant atlikti tinkamą organizacijos veiklos vertinimą bei pateikti veiksnius darančius įtaką jos veiklos efektyvumui;
 1. atskleisti racionalios veiklos organizavimo principus, užtikrinančius konditerinius gaminius gaminančios įmonės veiklos efektyvumą;
 1. įvertinti konditerinius gaminius gaminančios įmonės veiklos efektyvumą.

Tyrimo uždaviniams įgyvendinti naudojami šie metodai:

 1. dokumentų analizė: analizuojama konditerinius gaminius gaminančios įmonės atstovų pateikta procesų rodiklių lentelė, 2011 – 2013 m. (žr. priedas 2); įmonės „Maisto saugos ir kokybės vadovas“; organizacinė valdymo struktūra (žr. 3 priedas); pareiginiai nuostatai ir kt.;
 1. pusiau struktūrizuotas interviu: kuriuo remiantis siekiama nustatyti vykdomos veiklos neefektyvumo priežastis, atskleisti veiklos tobulinimo galimybes. Informantai – vadovaujančias pareigas užimantys įmonės darbuotojai.

3. mokslinės literatūros analizė: darbe atliekama tiek lietuvių mokslininkų, autorių (Vaitkevičiūtė, 2007; Daujotaitė ir kt., 2012; Puškoriaus, 2004; Mackevičius, 2007; Gimžauskienė 2007; Christauskas, Kazlauskienė, 2009; Slatkevičienė ir Vanagas, 2001; Popovas, 2013; Sakalas ir kt., 2000; Čiarnienė ir kt., 2011; Venskus, 2007; Gražulis, 2012; Ginevičius ir Sūdžius, 2008 ir kt.), tiek užsienio (O‘Neill, 1998; Anas Khan, 2012; Sink ir Tuttle, 1989; Daft, 2006; Abbott, 2005; Tangen, 2005; Turney, 1991; Grünberg, 2004; Biloslavo ir kt., 2013; Maskell, 1989; Globerso, 1985; Rose, 1995 ir kt.) mokslinės literatūros analizė;

 1. kt. metodai: duomenų atrinkimas, sisteminimas, lyginimas, interpretavimas, rodiklių kitimo tendencijų analizavimas, duomenų aptarimas, apibendrinimas.

Darbo struktūra: darbo apimtis – 68 puslapiai. Darbas susideda iš įvado, teorinės dalies, analitinės dalies, išvadų, pasiūlymų, literatūros sąrašo ir priedų. Bibliografiniame sąraše 88 šaltiniai.

Pirmoji dalis – teorinė darbo dalis, kurioje, remiantis moksline literatūra, aptariamas efektyvumo, kaip veiklos vertinimo kriterijaus, apibrėžimas, nagrinėjamos populiariausios ir plačiai praktikoje taikomos šiuolaikinės organizacijų veiklos vertinimo sistemos ir jų taikymo galimybės bei išskirti pagrindiniai veiksniai, nuo kurių priklauso organizacijos veiklos efektyvumas.

Antroje dalyje – pateikiama pasirinktos konditerinius gaminius gaminančios įmonės bendra charakteristika, jos veiklos specifika, siektini tikslai. Atskleisti pagrindiniai mokslinėje literatūroje sutinkami racionalios veiklos organizavimo principai, kurių turi būti laikomasi, norint užtikrinti efektyvią konditerinius gaminius gaminančios įmonės veiklą.

Trečioje dalyje – aprašoma tyrimo metodika ir jo organizavimas, bei atliekamas konditerinius gaminius gaminančios įmonės veiklos efektyvumo įvertinimas. Daromos bendrosios darbo išvados, apibendrinančios darbo rezultatus. Pateikiami pasiūlymai, kaip organizuoti konditerijos įmonės veiklą, kad būtų užtikrintas efektyvesnis jos nustatytų tikslų įgyvendinimas ir pasiekti geresni veiklos rezultatai.

Darbo praktinė reikšmė. Remiantis tyrimo rezultatais, atskleistos konditerinius gaminius gaminančios įmonės tobulintinos sritys, bei pateikti siūlymai, kaip tas sritis patobulinti, kad įmonės vykdoma veikla taptų efektyvesnė. Tikimasi, kad ši informacija ir pateiktos rekomendacijos bus naudingos bei prisidės prie jos veiklos efektyvumo didinimo ir jos tobulinimo.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS8
 • 1. VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMO SVARBA ĮMONĖS VEIKLAI10
 • 1.1 Efektyvumo samprata10
 • 1.2 Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas ir jo problematika16
 • 1.3 Įmonės veiklos efektyvumui įtaką darantys veiksniai23
 • 2. KONDITERINIUS GAMINIUS GAMINANČIOS ĮMONĖS EFEKTYVUMĄ UŽTIKRINANTYS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI28
 • 2.1 Konditerinius gaminius gaminančios įmonės charakteristika ir jos specifika28
 • 2.2 Konditerinius gaminius gaminančios įmonės veiklos organizavimo principai užtikrinantys efektyvią jos veiklą31
 • 3. KONDITERINIUS GAMINIUS GAMINANČIOS ĮMONĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS43
 • 3.1 Tyrimo metodika ir jo organizavimas43
 • 3.2 Konditerinius gaminius gaminančios įmonės procesai ir jų analizė45
 • 3.2.1 Konditerinių produktų kūrimo proceso efektyvumo ir veiksmingumo įvertinimas45
 • 3.2.2 Gamybos proceso efektyvumo įvertinimas52
 • 3.2.3 Pardavimo proceso efektyvumo rodikliai ir jų įtaka įmonės veiklos rezultatams61
 • 3.3 Organizacinės valdymo struktūros tinkamumas efektyviai įmonės veiklai vykdyti67
 • IŠVADOS72
 • PASIŪLYMAI74
 • LITERATŪRA76
 • ANOTACIJA83
 • ANNOTATION84
 • SANTRAUKA85
 • SUMMARY87
 • PRIEDAI89

Reziumė

Autorius
mdarbai
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€18.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 23, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
96 psl.

Susiję darbai

Įmonės "X" veiklos finansinė analizė

Finansai Kursinis darbas 2015 m. karpis
Darbe atliekama įmonės finansinė analizė ir pagal apskaičiuotus finansinius rodiklius yra prognozuojama tolimesnė įmonės raida. Apžvelgiami galimi sunkumai ir stabilumo įvertinimas.

Prekybos įmonės veiklos analizė

Finansai Prezentacija 2018 m. belibrou
Prekybos įmonės veiklos analizė. Klaipėdos valstybinė kolegija. Trečias kursas. Baigiamosios praktikos prezentacija.