UAB „PAKMARKAS“ veiklos finansinė analizė ir perspektyvos

88 psl. / 25448 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Aktualumas: Ekonomikos plėtra, mokslo ir technikos pažanga, aštrėjanti konkurencija, informacinių ryšių srautų gausa, naujas požiūris į mus supančią aplinką, naujų veiklos formų bei valdymo metodų taikymas ir daugelis kitų veiksnių lemia finansinės analizės būtinumą ir didėjančią reikšmę. Šiandiena verslui atveriamos ne tik naujos perspektyvos, bet ir nauji nepatirti pavojai ir problemos, todėl sėkmingos įmonės tęstinumo garantas – adaptacija. Sugebėjimas laiku reaguoti į aplinką, priimti racionalius sprendimus, planuoti ir prognozuoti savo veiklą numatant veiklos gerinimo galimybes. Tai padaryti padeda finansinių ataskaitų duomenų analizavimas, leidžiantis pastebėti silpnas įmonės vietas, numatyti gresiančius pavojus. Remiantis išsamios analizės rezultatais galima išvengti nesėkmės ir priimti teisingus valdymo sprendimus, leisiančius padaryti įmonės veiklą efektyvesnę ir išvengti neigiamų padarinių Šiuo metu ypač išsamios finansinės analizės atlikimas tampa aktualus pakavimo ir etikečių rinkoje, kurios augimas, specialistų nuomone, Lietuvoje stabilizavosi ir perėjo į brandos etapą, tai reiškia, kad didėja vidinė konkurencija, o toliau bendrovėms norinčioms sėkmingai veikti šiame sektoriuje ypatingą dėmesį reikia skirti veiklos efektyvumo didinimui, naujų inovativių sprendimų paieškai, galimybių numatymui. Kaip praktika parodė, priimti racionalesnius valdymo sprendimus, įgyti pranašumą konkurencingoje rinkoje bei pasiekti geresnių rezultatų padeda išsamios finansinės analizės atlikimas.Pagrindinė problema: atlikta praktika UAB „PakMarkas“ atskleidė, kad per mažas dėmesys finansinės analizės atlikimui, trukdo įmonei efektyviai valdyti finansinius išteklius, nustatyti teisingas jo naudojimo tendencijas, priimti teisingus finansinius ir investicinius sprendimus bei numatyti tolimesnes įmonės veiklos perspektyvas.

Baigiamojo darbo objektas: 2009 – 2011 m. UAB „PakMarkas“ finansinė būklė ir jos veiklos rezultatai.Baigiamojo darbo tikslas Išnagrinėjus literatūrą ir kitus šaltinius įvertinti UAB „PakMarkas“ finansinę būklę ir jos veiklos rezultatus, atlikti finansinių rodiklių prognozavimą, numatyti veiklos perspektyvas ir pateikti rekomendacijas tolimesnei sėkmingai įmonės veiklai vykdyti.

Baigiamojo darbo nustatytiems tikslams pasiekti iškelti tokie pagrindiniai uždaviniai:

– išnagrinėjus literatūrą pateikti pagrindinius teorinius finansinės analizės aspektus;– atlikti UAB „PakMarkas“ pagrindinių finansinių ataskaitų, balanso ir pelno (nuostolio), horizontaliąją ir vertikaliąją analizę;– įvertinti bendrovės būklę ir jos veiklos rezultatus pagal pagrindines santykinių rodiklių grupes: pelningumo, mokumo ir efektyvumo;– santykinius UAB „PakMarkas“ rodiklius palyginti su šakos įmonių rodikliais;– įvertinti bendrovės bankroto tikimybę pagal tris modelius: Altmaną, Springate ir Tafleri;– numatyti įmonės veiklos ateities perspektyvas ir jas įvertinti;– numatyti galimybes įmonės finansinei būklei ir veiklos rezultatams gerinti, pagrįsti jų veiksmingumą;– remiantis gautais rezultatais pateikti išvadas ir rekomendacijas.

Darbe taikomi tyrimo metodai:

– informacijos susijusios su finansine analize ieškojimas literatūroje ir apibendrinimas;– pelno (nuostolio) ir balanso ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė;– pagrindinių finansinių santykinių rodiklių grupių (pelningumo, mokumo ir veiklos efektyvumo) analizė;– bankroto tikimybės įvertinimas remiantis Altmano, Springate ir Taflerio modeliais;– pelno (nuostolio) ir balanso straipsnių prognozavimas remiantis tiesinio trendo ir eksponentinio išlyginimo metodais;– pritaikomi praktinių tyrimų duomenų, gautų rezultatų lyginamieji, grafiniai bei grupavimo metodai.

Baigiamąjį darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmoje darbo dalyje pateikiama literatūros apžvalga, nagrinėjama įmonės veiklos finansinės analizės svarba numatant veiklos perspektyvas. Šioje dalyje pateikiama finansinės analizės reikšmė, įvairių autorių finansinės analizės sampratos interpretacijos, jos tikslai, uždaviniai ir rūšys bei finansinės analizės šaltiniai ir būdai. Aptariama prognozavimo ir bankroto įvertinimo svarba.Antroje, analitinėje, darbo dalyje atliekama UAB „PakMarkas“ vertikalioji, horizontalioji ir santykinių finansinių rodiklių analizė siekiant įvertinti įmonės finansinę būklę ir jos veiklos rezultatus padėsiančius numatyti įmonės veiklos perspektyvas. Kad būtų reikšmingi finansiniai santykiniai įmonės rodikliai lyginami su šakos įmonių vidurkio rodikliais.Trečioji, projektinė, darbo dalis skirta UAB „PakMarkas“ bankroto tikimybės įvertinimui ir įmonės perspektyvinių santykinių rodiklių apskaičiavimui, remiantis tiesinio trendo ir eksponentinio išlyginimo metodais, veiklos efektyvumą gerinančių galimybių numatymui ir jų veiksmingumo pagrindimui.

Remiantis teorine dalimi, sukaupta praktikos UAB „PakMarkas“ patirtimi ir atlikto išsamios finansinės įmonės analizės tyrimo medžiaga išdėstomos apibendrinamosios išvados, pateikiami ir pagrindžiami siūlymai UAB „PakMarkas“ veiklos efektyvumo gerinimui.

Praktinė baigiamojo darbo reikšmė. Šis darbas supažindina su UAB „PakMarkas“ vykdoma ūkine – komercine veikla, jos finansine būkle ir veiklos rezultatais. Atlikto išsamaus finansinės analizės tyrimo išvados padeda atskleisti UAB „PakMarkas“ efektyvumo gerinimo galimybes jas pritaikyti ir įvertinti.


Turinys

 • TURINYS
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS8
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS9
 • ĮVADAS10
 • 1. FINANSINIO VERTINIMO SVARBA NUMATANT VEIKLOS PERSPEKTYVAS12
 • 1.1. Finansinės analizės samprata ir reikšmė12
 • 1.2. Finansinės analizės tikslai, uždaviniai ir rūšys14
 • 1.3. Finansinės analizės šaltiniai ir būdai19
 • 1.4. Finansiniai santykiniai rodikliai ir jų klasifikavimas23
 • 1.4.1. Finansinių santykinių rodiklių reikšmė ir pagrindinės grupės23
 • 1.4.2. Finansinių santykinių rodiklių skaičiavimas24
 • 1.5. Įmonės veiklos ir bankroto tikimybės prognozavimas29
 • 2. UAB „PAKMARKAS” FINANSINĖ VEIKLOS ANALIZĖ31
 • 2.1. UAB „PakMarkas“ veiklos charakteristika31
 • 2.1.1. Įmonės ūkinės – komercinės veiklos apibūdinimas31
 • 2.1.2. Pramonės šakos, kurioje veikia įmonė, apžvalga33
 • 2.2. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų vertikalioji ir horizontalioji analizės35
 • 2.2.1. Vertikalioji ir horizontalioji turto analizė35
 • 2.2.2. Vertikalioji ir horizontalioji nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų analizė38
 • 2.2.3. Vertikalioji ir horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė40
 • 2.3. Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė43
 • 2.3.1. Pelningumo rodiklių analizė43
 • 2.3.2. Mokumo ir likvidumo rodiklių analizė46
 • 2.3.3. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė51
 • 3. UAB „PAKMARKAS“ VEIKLOS PERSPEKTYVOS55
 • 3.1. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas, naudojant santykinių rodiklių sistemas55
 • 3.2. Esamos padėties apžvalga ir ateities prognozė58
 • 3.3. Įmonės veiklos gerinimo galimybės62
 • 3.4. Įmonės veiklos efektyvinimo galimybių modelio sudarymas68
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI72
 • LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI75
 • PRIEDAI78

Reziumė

Autorius
mdarbai
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€18.39
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 23, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
88 psl.

Susiję darbai

UAB "X" finansinės veiklos analizė ir vertinimas

Finansai Diplominis darbas 2015 m. zenyte2013
Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė dirbo visus metus, tačiau šios ataskaitos neparodo verslo...

AB "Snaigė" finansinė veiklos analizė

Finansai Referatas 2016 m. ingridvis
Finansinės analizės individualus darbas, kuriama atliekama AB "Snaigė" finansinė veiklos analizė, horizontalioji, vertikalioji finansinių ataskaitų analizė, santykinių rodiklių analizė, rizikos vertinimas. Rezultatai lyginami...