Konkurencinių pranašumų tyrimas X organizacijoje

93 psl. / 20123 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinėje rinkos ekonomikos sistemoje tik įėjimas į rinką su konkurencinga preke suteikia įmonei galimybę išgyventi rinkos sąlygomis. Įmonės gaminančios nekonkurencingas prekes yra pasmerktos žlugimui. Deja, savo pasirinktoje rinkoje įmonė labai retai būna vienintelė. Dažniausiai tų pačių vartotojų poreikiais rūpinasi bei siekia juos patenkinti kelios įmonės. Taigi tarp įmonių (gamintojų, prekybininkų, paslaugų tiekėjų) dėl vartotojų vyksta nuolatinės varžybos – konkurencija.

Temos aktualumas. Konkurencinių pranašumų siekimas ir tyrimas yra vienas iš svarbiausių įmonių uždavinių. Planuojant įmonės veiklą ateityje, padeda rūpėti galimi pasikeitimai prekių ir paslaugų rinkoje, gerinami įmonės pasiekti rezultatai. Vis didesnę ekonominę reikšmę įgauna tos įmonės, kurios sugeba savo gamybinę ir prekinę veiklą priderinti prie greitai besikeičiančių rinkos ekonomikos sąlygų. Norėdama išgyventi, įmonė privalo pastoviai tobulinti, efektyvinti gamybą remdamasi kompetetingų specialistų prognozėmis, kurie atlieka konkurencinių pranašumų tyrimą, kad galėtų konkuruoti su kitomis įmonėmis.

Bendros pramonės įmonių valdymo teorijos ne visada visiškai tinka specifinei aplinkai, kurioje veikia organizacija. Siekiant gamybos efektyvumo įmonei reikia pasirinkti tokį konkurencinio pranašumo modelį, kuris jai leistų išlikti lydere bei teiktų maksimalų pelną.

AB "Rokiškio sūris" - didžiausia sūrių gamykla Baltijos šalyse ir antroji pagal apyvartą Lietuvos pieno perdirbimo bendrovė, tačiau vykdydama savo veiklą, dažnai susiduria su tuo, kad Lietuvoje pastebimi ženklūs pieno gamybos sezoniniai svyravimai (rugpjūtį pieno parduodama 2,4 daugiau negu vasarį), kurie trukdo pieno perdirbimo bendrovei didinti veiklos efektyvumą. Rinkoje geresnes sąlygas turi tie pieno tiekėjai, kurie gali užtikrinti stabilų pieno tiekimą dideliais kiekiais ir aukštos kokybės. Kadangi rinka dinamiška ir nepastovi, tai pieno perdirbimo bendrovė yra priversta taikyti konkurencinio pranašumo modelį bei alternatyvius valdymo sprendimus.

Tyrimo problema. Šio darbo problema yra nustatyti kokiomis konkurencijos teorijomis remiantis galėtų būti sėkmingai konkuruojama pieno perdirbimo ir pardavimo rinkoje? Kokie yra pagrindiniai konkurencinį pranašumą pieno perdirbimo rinkoje lemiantys veiksniai? Kokios konkurencinės strategijos pieno perdirbimo rinkoje yra veiksmingiausios siekiant konkurencinio pranašumo.

Tyrimo objektas. Konkurencinius pranašumus AB „Rokiškio sūris“.

Tyrimo tikslas yra atlikti konkurencinių pranašumų teorijų palyginamąją analizę teoriniu aspektu, bei ištirti atliekant AB „Rokiškio sūris“ konkurencinę analizę ir konkurencinių pranašumų tyrimą apklausiant pieno perdirbimo bendrovės ekspertus.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti konkurencinių pranašumų teorijas bei atlikti jų palyginamąją analizę;
 2. Išanalizuoti pieno perdirbimo įmonių rinką;
 3. Atlikti AB „Rokiškio sūris“ išorinės aplinkos ir SSGG analizes;
 4. Ištirti AB „Rokiškio sūris“ konkurencinius pranašumus ir jų trūkumus;
 5. Pasiūlyti alternatyvius AB „Rokiškio sūris“ konkurencinių pranašumų įgijimo būdus;
 6. Pateikti išvadas.

Tyrimo hipotezė. Didžiausią įtaką AB „Rokiškio sūris“ konkurenciniam pranašumui turi produkcijos kokybė, kaina, įvaizdis bei inovacijos.

Tyrimo metodai. Magistro baigiamajame darbe siekiant išanalizuoti pasirinktą temą naudojami įvairūs teoriniai ir empiriniai tyrimo metodai. Teoriniai metodai: lyginamasis metodas naudojamas siekiant palyginti konkurencinių pranašumų teorijas, sisteminės analizės metodas naudojamas tirti darbo objektą – konkurencinių pranašumų tyrimą ir konkurencinę analizę; statistinės analizės metodas naudojamas analizuojant statistinius duomenis, apskaičiuojant konkurencinių pranašumų AB „Rokiškio sūris“ tyrimo rezultatus; apibendrinimo metodas naudojamas ištirtam darbui apibendrinti ir išvadoms suformuluoti ir apibendrinti. Empirinis metodas: mokslinės literatūros analizės metodas yra naudojamas analizuojant AB „Rokiškio sūris“ teisės ir veiklos dokumentus.

Tyrimo apimtis ir struktūra. Darbą sudaro įvadas, dėstomoji dalis suskirstyta į tris dalis:

Pirmoje dalyje apibendrinamos konkurencijos ir konkurencinio pranašumo sąvokos, įvertintos konkurencinių pranašumo teorijos; pateikiama konkurencinių pranašumų teorijų palyginamoji analizė, bei sudarytas AB „Rokiškio sūris“ konkurencinių pranašumų modelis.

Antroje dalyje atliekama AB „Rokiškio sūris“ konkurencinė analizė, kurią sudaro: įmonės charakteristika, pieno perdirbimo rinkos analizė ir vertės grandinė, konkurentų analizė, išorinės aplinkos analizė (PEST) ir SSGG analizė.

Trečioje dalyje, siekiant ištirti konkurencinius pranašumus, atliekamas konkurencinių pranašumų tyrimas apklausiant pieno perdirbimo bendrovės ekspertus ir pateikiami tyrimo rezultatai.

Darbo gale pateikiamos išvados, literatūros sąrašas, santrauka lietuvių ir anglų kalba, priedai. Darbo apimtis – 93 psl., pagrindinis tekstas – 80 psl., 26 paveikslų, 11 lentelių, 66 literatūros šaltiniai, 5 priedai.


Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. KONKURENCINIŲ PRANAŠUMŲ TEORINIAI ASPEKTAI9
 • 1.1. Konkurencijos ir konkurencinio pranašumo apibūdinimas9
 • 1.2. Šiuolaikinės konkurencinės teorijos13
 • 1.2.1. „R. M. Grant“ teorijos aspektai13
 • 1.2.2. „P. Kotler“ teorijos aspektai16
 • 1.2.3. „M. Porter“ teorijos aspektai21
 • 1.3. Konkurencinių pranašumų teorijų ir strategijų palyginamoji analizė29
 • 1.4. AB „Rokiškio sūris“ konkurencinių pranašumų modelio sudarymas32
 • 2. ĮMONĖS KONKURENCINIŲ PRANAŠUMŲ ANALIZĖ34
 • 2.1. Pieno perdirbimo įmonių rinkos analizė34
 • 2.2. AB „Rokiškio sūris“ charakteristika43
 • 2.3. AB „Rokiškio sūris“ konkurentų analizė45
 • 2.3.1. „Žemaitijos pienas“…………………………………………………………………45
 • 2.3.2. „Pieno žvaigždės“…………………………………………………………………….51
 • 2.4. AB „Rokiškio sūris“ išorinės aplinkos analizė55
 • 2.5. AB „Rokiškio sūris“ SSGG analizė………………………………………….……………56
 • 2.6. Įmonių pranašumų palyginimo matrica59
 • 3. AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ KONKURENCINIŲ PRANAŠUMŲ TYRIMAS64
 • 3.1. Tyrimo metodologija64
 • 3.2. Tyrimo rezultatai65
 • IŠVADOS72
 • LITERATŪRA76
 • ANOTACIJA LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS81
 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA83
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA84
 • PRIEDAI85

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€15.75
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 5, 2017
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
93 psl.

Susiję darbai

Konkurencinių pranašumų analizė

Ekonomika Kursinis darbas 2011 m. rasa13
Temos aktualumas. Vienas iš pagrindinių šiuolaikinių strateginio valdymo mokslininkų ir verslo atstovų interesų objektų dinamiškoje ir neapibrėžtoje verslo aplinkoje yra tinkamų konkuravimo strateginių...

Konkurencinių pranašumų teorija

Ekonomika Referatas 2013 m. rasa13
Sudėtingoje ir nuolat besikeičiančioje verslo aplinkoje keičiasi ir įmonių konkurencingumo įgijimo ir išlaikymo būdai, kurie mokslinėje literatūroje vertinami įvairiai.

Įmonės X konkurencinių pranašumų tyrimas

Ekonomika Diplominis darbas 2013 m. rasa13
Šiandien verslui susiduriant su įvairiais skirtingo masto, pobūdžio, kilmės ir begale kitų rūšių sunkumų, išlikimas tampa kovos lauku, kur kiekvienas dalyvis kovoja, pasitelkdamas...

Konkurencinių pranašumas tyrimas "X" įmonėje

Ekonomika Diplominis darbas 2013 m. rasa13
Išanalizuoti konkurencinių pranašumų teorijas bei atlikti jų palyginamąją analizę; išanalizuoti pieno perdirbimo įmonių rinką; atlikti „X“ išorinės aplinkos ir SSGG analizes; ištirti "X“...