Socialiniai mokslai / Teisė

Migracijoje gyvenančių vaikų teisių užtikrinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Magistro darbo temos aktualumas. Migracija kaip reiškinys Lietuvoje jau nemažai metų yra išties aktualus. Artėjant Seimo rinkimams ši tema nagrinėjama politinėje erdvėje gana intensyviai: diskutuojama kaip mažinti emigraciją, kaip spręsti imigrantų problemas ir pan. Vis tik daugiausiai dėmesio skiriama ne su emigrantais susijusioms problemoms spręsti, bet abstrakčiai kalbama apie emigracijos mažinimą, nepaisant to, kad žiniasklaidos priemonės emigracijos mastus bei problemas eskaluoja nuolatos. Per pirmą 2016 metų pusmetį emigravo 23 tūkst. gyventojų – 6,5 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2015 metais; imigravo 10 tūkst. žmonių, tai 3 proc. mažiau negu 2015 m. sausio–birželio mėn. 79 proc. imigravusių į Lietuvą asmenų sudarė grįžę (reemigravę) Lietuvos Respublikos piliečiai. Pažymėtina, kad ne tik pats migracijos reiškinys, tačiau migracijoje gyvenančių vaikų bei vietos vaikų teisių apsaugos institucijų susidūrimai taip pat dažnai atsiduria žiniasklaidos pirmuosiuose puslapiuose (Baronienė, 2012); tėvų nuogąstavimai dėl galimų vaikų atėmimo (Vainalavičiūtė, 2015) arba tokios problemos kaip nesutvarkyti globos dokumentai, nors vaikų tėvai yra emigravę ir juos augina giminaičiai (Lukošiūtė, 2013).

L.Rupšienė ir A.Batuchina (2012) teigia, kad "Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą didėja darbo emigracijos mastai, tai tampa vis rimtesne šalies problema dėl ekonominio potencialo praradimo, protų nutekėjimo, šeimos transformacijos, bendro gyventojų skaičiaus darbo jėgos mažėjimo, visuomenės senėjimo." Autorės taip pat nurodo, kad pastaruoju metu egzistuoja tendencija migruoti dėl darbo kartu su visa šeima (Rupšienė, Batuchina, 2012). Migracijos priežastys dažnai būna ekonominės, o dažniausiai dėl to nukenčia labiausiai pažeidžiama šeimos dalis – vaikai. Nukenčia todėl, kad suaugę žmonės pakankamai neįvertina migracijos pasekmių (Bautrienėnė, 2011). Pastebima, kad Lietuvoje nevykdomi tyrimai kaip sekasi vaikams, kurie emigravo kartu su tėvais (Rupšienė, Batuchina, 2012). Tai reiškia, kad nėra ir analizuojama kaip užtikrinamos vaikų, gyvenančių migracijoje, teisės. UNICEF Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija įpareigoja vaikų tėvus ir globėjus užtikrinti, kad jų veiksmai neturės neigiamų pasekmių vaikams (Rupšienė, Batuchina, 2012). UNICEF (2007) manymu, migracijos poveikis vaikams turėtų būti vertinamas platesniame skurdo ir konfliktų kontekste, bei pažeidžiamumo, atsparumo, lyčių santykių bei vaikų teisių perspektyvoje.

Lietuvoje vaiko teisių apsaugą užtikrina valstybė ir jos institucijos, vietos savivaldos institucijos, nevyriausybinės organizacijos, kurių veikla susijusi su vaiko teisių apsauga (Glebuvienė, 2011). Tačiau siekiant vaikams, gyvenantiems migracijoje, užtikrinti jų teises, gali neabejotai kilti tam tikrų sunkumų: egzistuoja mažai teisinių instrumentų, kurie apsaugo migracijoje gyvenančius vaikus bei apibrėžia migracija nacionaliniu, regioniniu bei tarptautiniu lygmeniu. Taip yra dėl tam tikro teisinio neišmanymo šioje kategorijoje; dėl "pilkos zonos", atskiriančios suaugusiųjų ir vaikų teises, tam tikrais atvejais; dėl vaikų noro migruoti neapibrėžtumo (De Wenden, 2007).

Todėl UNICEF rekomenduoja intensyviau vykdyti mokslinius tyrimus, tiriančius šią problemą (Bautrėnienė, 2011).

Atsižvelgiant į tai, kad migracijos klausimai vis dar išlieka aktualūs, bei į tai, kad vaikai, migruojantys kartu su tėvais ar globėjais arba be jų, patiria įvairių sunkumų (fizinių, psichologinių, finansinių, teisinių ir kt.), galima teigti, kad magistro darbo temos apie migracijoje gyvenančių vaikų teisių užtikrinimą analizė yra aktuali.

Magistro darbo temos ištirtumas ir mokslinis naujumas. Lietuvių mokslinėje literatūroje migracijos ir vaikų santykio problemos nagrinėtos nemažai. A.Gumuliauskienė ir kt. (2008) tyrė tėvų emigraciją patyrusių vaikų globos ir socialinės gerovės užtikrinimą; T.Butvilas (2011) analizavo migracijos poveikį šeimai ir vaiko socializacijai; A.Bielskė (2013) nagrinėjo emigrantų paliktų vaikų gyvensenos įžvalgas ir pagalbos organizavimo galimybes; G.Kaniušionytė ir kt. (2012) aptarė psichologines migracijos pasekmes šeimai; J.Jurevičienė (2011) nagrinėjo emigracijoje esančių šeimų vaikų ugdymo problemas; A.Maslauskaitė ir V.Stankūnienė (2007) tyrė Lietuvos transnacionalinės šeimos genezę; R.Batuchina ir R.Saveljeva (2013) analizavo Lietuvos vaikų emigraciją su tėvais kaip socialinę pedagoginę problemą; M.Giedraitytė ir kt. (2010) nagrinėjo vaikų poreikių tenkinimą ir psichosocialinį prisitaikymą tėvams išvykus iš Lietuvos; bei kiti.

Tačiau žvelgiant iš migracijos ir vaikų teisių santykio užtikrinimo perspektyvos, ši problema daugiausiai nagrinėta kitu aspektu – vaiko teisių užtikrinimas, kuomet vienas ar abu tėvai yra emigravę. Šią temą analizavo bei tyrė G.Andriuškienė, L.Baltrukonienė, T.Butvilas, Ž.Jonynienė, G.Sagatys, R.Šalaševičiūtė, O.Tarvydienė, I.Zajankauskaitė ir kt. Tuo tarpu migracijoje gyvenančių vaikų teisių užtikrinimas Lietuvos mokslinėje literatūroje iš esmės beveik nėra nagrinėtas.

Užsienio mokslinėje literatūroje migracijos bei vaikų teisių santykio problemos tai pat nėra itin plačiai nagrinėtos: A.Victor ir kt., C.De Wenden, C.Farrow, O.Hauge, R.Hodgin ir R.Newell, J.Rutter, R.Talseth ir kt.

Atsižvelgiant į tai, galima daryti prielaidą, kad vaikų, gyvenančių migracijoje, teisių užtikrinimo tematika mokslinėje literatūroje nagrinėta nedaug. Todėl galima teigti, kad magistro darbo temos ištirtumas nėra didelis, o magistro darbas laikytinas moksliškai nauju.

Magistro darbo tikslas - nustatyti problemas, kurios kyla siekiant užtikrinti emigracijoje esančių vaikų teises bei atskleisti migracijoje gyvenančių šeimų požiūrį į vaiko, gyvenančio migracijoje, teisių užtikrinimą ir su juo susijusias problemas.

Šiame magistro darbe keliami sekantys uždaviniai:

 1. atskleisti migracijos sampratą ir tipus;
 2. išanalizuoti migracijos įtakos veiksnius bei priežastis;
 3. aptarti vaiko teisių ir migracijos teorines prielaidas;
 4. atskleisti migracijoje gyvenančių šeimų požiūrį į vaiko, gyvenančio migracijoje, teisių užtikrinimą.

          Magistro darbo metodai.

1)    mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, kuris leidžia atskleisti tiriamos mokslinės problemos ištirtumo laipsnį, apibrėžti temos aktualumą ir naujumą, apibendrinti surinktą medžiagą ir formuluoti išvadas;

2)    metaanalizės metodas - naujai vertinama informacija mokslinėje literatūroje, žiniasklaidos priemonėse, , tarptautinių organizacijų tyrimuose.

3)    sisteminė analizė, kuria susisteminama analizuota mokslinė literatūra teiginiai tiriamos problemos atžvilgiu;

4)    analitinis-kritinis metodas. Į nagrinėjamą mokslinę literatūrą bei teisės aktus pažvelgta išryškinant ir kritiškai įvertinant problemas, privalumus ir trūkumus;

5)    palyginimo metodas - palyginama analizuota mokslinė literatūra, sugretinamos oponuojančių autorių nuomonės;

6)    apibendrinimo metodas - apibendrinama analizuota mokslinė literatūra, suformuluojamas apibendrinimas kiekvienam darbo poskyriui bei pateikiamos galutinės magistro darbo išvados.

          Magistro darbo struktūra. Magistro darbą sudaro įvadas, santrauka, dvejos dėstomosios bei viena tiriamoji dalis, išvados, pasiūlymai ir literatūros sąrašas. Pirmoje darbo dalyje aptariamos migracijos kaip reiškinio teorinės prielaidos – atskleidžiama migracijos samprata, pateikiami jos tipai bei analizuojami migracijos įtakos veiksniai. Antroje magistro baigiamojo darbo dalyje analizuojamos teorinis migracijos ir vaiko teisių santykis: aptariamas šio santykio turinys, analizuojama migracijos poveikis vaikui bei tiriama migracijoje esančių vaikų teisių užtikrinimo problematika. Trečioje magistro baigiamojo darbo dalyje atliekamas vaikų, gyvenančių migracijoje, teisių užtikrinimo tyrimas: atskleidžiamas migracijoje gyvenančių šeimų požiūrį į vaiko, gyvenančio migracijoje, teisių užtikrinimą bei su tuo susijusias problemas. Magistro baigiamajame darbe pateikiamos analizuotos problemos išvados bei galimi pasiūlymai problemai spręsti.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
24000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. MIGRACIJOS KAIP REIŠKINIO TEORINĖS PRIELAIDOS7
 • 1.1. Migracija: samprata, tipai ir aiškinančios teorijos7
 • 1.2. Migracijos įtakos veiksniai ir pasekmės15
 • 2. MIGRACIJA IR VAIKŲ TEISĖS: TEORINIS POŽIŪRIS24
 • 2.1. Migracijos poveikis vaikui24
 • 2.2. Migracija ir vaiko teisės30
 • 3. MIGRACIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMO TYRIMAS44
 • 3.1. Tyrimo metodologija44
 • 3.2. Tyrimo rezultatų aptarimas47
 • IŠVADOS58
 • PASIŪLYMAI61
 • SANTRAUKA62
 • SUMMARY63
 • LITERATŪRA64
 • ANOTACIJA73
 • ANNOTATION74
 • PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ75
 • PRIEDAI76

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės
Diplominis darbas Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės

Visuomenė yra sudaryta iš daugybės žmonių. Kiekvienas iš jų yra augęs skirtingomis sąlygomis, skirtingose šeimose.

Vaikų teisių apsaugos pagrindai
Rašinys Vaikų teisių apsaugos pagrindai

Žvelgiant į praeitį, XIX amžiaus pabaigoje, į vaiką buvo žiūrima kaip į suaugusįjį, nebuvo nė [...]

Tautinių mažumų teisių užtikrinimas Europos teisėje
Kursinis darbas Tautinių mažumų teisių užtikrinimas Europos teisėje

Temos aktualumas: Vienas iš demokratinės visuominės bruožų yra jos jautrumas joje gyvenančioms mažumoms. Demokratinėse valstybėse daugelio [...]

Praktikos ataskaita: Kauno miesto savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrius
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita: Kauno miesto savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrius

2014 m. sausio 2 d. – vasario 3 d. Kauno miesto savivaldybėje atlikau kvalifikacinę politologinę [...]

Vaikų teisių apsauga. Jų teisinis reglamentavimas
Referatas Vaikų teisių apsauga. Jų teisinis reglamentavimas

Po Didžiosios Prancūzijos revoliucijos buvo susidomėta žmogaus ir piliečio teisėmis bei laisvėmis. Tačiau tuo metu [...]

Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai
Kursinis darbas Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai

Darbe nagrinėjama disfunkcinės šeimos samprata, analizuojami pagrindiniai disfunkcinių šeimų bruožai bei aprašoma įtaka vaiko asmenybės [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Gabių vaikų ugdymas
Prezentacija Gabių vaikų ugdymas

Kas yra gabumai, kaip jie pasireiškia, kokie vyrauja mitai ir kokie yra faktai apie gabius [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre

Individo gyvenimo kokybė, gebėjimas tinkamai rūpintis savimi, spręsti kasdienio gyvenimo klausimus, kylančius sunkumus priklauso nuo [...]

Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje
Diplominis darbas Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje

Darbo tikslas – atskleisti dvikalbių vaikų socializacijos ypatumus lietuviškame vaikų darželyje. Darbe yra analizuojama mokslinė literatūra [...]

Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]

Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas
Diplominis darbas Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas

Temos aktualumas. Mažos tautos išlikimo ir stiprumo garantas yra žmogus, kaip motyvuotas pilietis, pasirengęs nuolat [...]

Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai
Referatas Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai

Darbe išsamiai apžvelgiamas autizmo reiškinys - apibūdinamas sutrikimas, jo paplitimas, priežastys, išreištumo skirtumai, diagnostika. Pristatomi [...]

Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]