Atletų pasirengimas antrepreneriškai veiklai

46 psl. / 13000 žod.

Ištrauka

Žiniasklaidoje dažnai afišuojama, kad vienas ar kitas atletas tapo ar yra antrepreneris. Nurodoma, kad antrepreneriai ir atletai turi nemažai panašumų: nepergyvena dėl nesėkmių ir jos jų nesustabdo; yra užsidegę savo pačių veikla ir jai atisidavę; pasitiki savimi ir prisiima riziką; puikiai dirba komandoje ir niekuomet nepasiduoda (Kettman, 2015). V.Ratten (2015) teigia, kad atletai turi sukaupę įvairų žmogiškąjį kapitalą, įskaitant socialinius, emocinius ir vadovavimo atributus, kurie padeda nustatyti jų antreprenerinius gebėjimus. Be to, atletai, lyginant juos su ne atletais, turi geresnę prieigą prie trenerių, kurie skatina atletus stiprinti savo sportinius ir kitus gebėjimus kaip verslo gebėjimų dalį. Atleto turimi socialiniai ir verslo tinklai suteikia jam resursus ir būdus plėstis verslo pasaulyje (Ratten, 2015). Visgi, mokslinėje literatūroje stinga tyrimų, nagrinėjančių atletų pasirengimą antreprenerystei.

Pabrėžtina, kad Lietuvos bei užsienio mokslo literatūroje antreprenerysė nagrinėta nemažai autorių: V.Snitka (2001; 2008), Ž.Židonis (2008), O.Stripeikis (2008; 2010), A.Župerka (2010), K.Balkienė, J.Jagminas (2010); A.Barzdaitė, R.Navickienė, (2013); J.Černevičiūtė ir kt. (2014) ir kiti; D.Kirby (2002); J.Schumpeter (2003); R.Baron, S.Shone (2005); A.Fayolle, H.Klandt, (2006); R.Hirisch ir kt. (2006); H.Bailey (2007); S.Baldassari (2009); S.Brigde, K.O'Neil, (2012). Sporto ir antreprenerystės sąsajos nėra labai plačiai nagrinėtos užsienio mokslinėje literatūroje: D.Ciletti, V.Ratten (2009); S.Gorse ir kt. (2010); D.Ciletti (2011); V.Ratten (2011a; 2011b; 2014; 2015); S.Chadwick (2012); E.Aminian ir kt. (2014); E.willy (2015); J.Senne (2016) ir kiti. Tuo tarpu Lietuvos mokslinėje literatūroje šios sąsajos beveik išvis nėra nagrinėtos, todėl laikytina, kad bakalauro darbas yra aktualus ir moksliškai naujas. Bakalauro darbe remiamasi minėtais autoriais ir kitais Lietuvos bei užsienio mokslininkų darbais.

Šio bakalauro darbo objektas yra antrepreneriška veikla. Šiame bakalauro darbe aiškinamasi kokios yra antreprenerystės ir sporto sąsajos, kuo antreprenerystė svarbi sporte, kokiomis savybėmis turi pasižymėti atletas, siekiantis save realizuoti antreprenerinėje veikloje. Bakalauro darbo tikslas yra nustatyti atletų pasirengimo antrepreneriškai veiklai ypatumus.

Darbo loginė struktūra yra sekanti: įvadas, situacijos analizė ir teorinė apžvalga, empirinis tyrimas, pateikiamas produktas ir rekomendacijos bei literatūros sąrašas.


Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. SITUACIJOS ANALIZĖ IR TEORINĖ APŽVALGA7
 • 1.1. Antreprenerinė veikla: samprata ir ypatumai7
 • 1.2. Atletas kaip antrepreneris10
 • 1.3. Antreprenerinė veikla ir sportas15
 • 2. EMPIRINIS TYRIMAS20
 • 2.1. Empirinio tyrimo tikslas ir pagrindinės nagrinėjamos hipotezės20
 • 2.2. Empirinio tyrimo metodai21
 • 2.3. Empirinio tyrimo rezultatų apibendrinimas23
 • 2.4. Empirinio tyrimo rezultatų aptarimas30
 • 3. PRODUKTAS IR REKOMENDACIJOS ĮGYVENDINIMUI34
 • LITERATŪRA36
 • PRIEDAI41

Reziumė

Autorius
jonceponce
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Sportas
Kaina
€12.39
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 12, 2017
Apimtis
46 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Individuali rekreacinė veikla “Aerobika”

Sportas Referatas 2012 m. gerduty
Aerobika (ritminė gimnastika) - populiari ir mėgstama fizinės veiklos forma. Ji labiausiai atitinka anatominius, fiziologinius ir psichomotorinius moters organizmo ypatumus. Tai aktyvi programa....

Atleto mityba, reikalavimai, ypatumai

Sportas Referatas 2012 m. shumin
Kiekvienas atletas, siekiantis sėkmingo pasirodymo sporte, turi suvokti mitybos svarbą. Gerai subalansuota, maistinga dieta yra būtina maksimaliai geram pasirodymui bet kurioje sporto šakoje....