Besimokančios organizacijos kūrimas - kelionių organizatoriaus UAB Eura atvejis

54 psl. / 14000 žod.

Ištrauka

Bakalauro darbo temos aktualumas. V.Tubutienė ir S.Morkūnaitė (2008) teigia, kad visuomenėje vykstantys nuolatiniai (tiek politiniai, tiek socialiniai ar ekonominiai) pokyčiai sudaro prielaidas kelti naujus reikalavimus tiek asmenims, tiek organizacijoms. Nuolatos kintantys vartotojų poreikiai bei lūkesčiai reikalauja, kad pačios organizacijos keistų ir tobulintų savo kuriamus produktus ir paslaugas bei jų sukūrimo būdus (Tubutienė, Morkūnaitė, 2008). Taigi, kyla klausimas – kaip organizacijos gali efektyviau prisitaikyti prie nuolatinių išorinės aplinkos pokyčių, siekdamos efektyvinti savo veiklą bei patenkinti nuolat didėjančius vartotojų poreikius bei lūkesčius?

Vienas iš tokių būdų yra besimokančios organizacijos kūrimas. Sukurta besimokančios organizacija suteikia “galimybę lanksčiau ir efektyviau reaguoti į aplinkoje ir organizacijų viduje vykstančius pokyčius bei ugdyti individus, gebančius nuosekliai dalyvauti mokymosi procese” (Tubutienė, Morkūnaitė, 2008). Besimokančios organizacijos kūrimo perspektyva aktuali ir tuo, kad, anot V.Zuzevičiūtės ir T.Teresevičiaus (2008), dėmesys mokymuisi, o ypatingai – mokymuisi organizacijose, nuolatos didėja, kadangi Lietuvos organizacijos ne tik konkuruoja tarpusavyje, bet ir siekia konkuruoti Europos ir pasaulio rinkose.

Kuo aktualus besimokančios organizacijos kūrimas kelionių organizatorių įmonėse? B.Švagždienė (2010) akcentuoja, kad turizmas šių laikų kontekste gali būti laikomas viena intensyviausių ir dinamiškiausių pasaulio industrijų. Dėl savo intensyvumo turizmas tampa priklausomas nuo žmogiškųjų išteklių, tačiau autorė pastebi, kad turizmo industrijos (kuriai priklauso ir kelionių organizatoriai) darbuotojai gana dažnai yra neišsilavinę, nekvalifikuoti bei dirba neproduktyviai (Švagždienė, 2010). Todėl darbuotojų mokymas, o tuo pačiu ir organizacijos mokymas, t.y. besimokančios organizacijos kūrimas kelionių organizatorių įmonėse aktualus tuo, kad gali prisidėti prie įmonės veiklos bei teikiamų paslaugų kokybės gerinimo.

Kelionių organizatorių įmonė gali būti laikoma besimokančia, kuomet organizacijos darbuotojai veikia kaip komanda, dalinasi informacija bei gerąja patirtimi, o pati organizacija veikia planingai bei “aiškiai kuria savo pagrindus, vykdo veiklos politiką ir priima sprendimus” (Švagždienė, 2010). Taigi, siekiant tinkamai išanalizuoti bakalauro darbo temą, reikalinga nustatyti ar aktualu bei perspektyvu kurti besimokančią organizaciją kelionių organizatorių įmonėse.

Bakalauro darbo temos ištirtumas. Mokslinėje literatūroje besimokančios organizacijos fenomenas nėra naujas ir yra gana plačiai nagrinėtas (Garalis, 2003; Jucevičienė, 2004; Gumuliauskienė, 2005; Šimanskienė, 2008; Švagždienė, 2010; bei kiti). Turizmas, kelionių organizavimas bei besimokančios organizacijos sąsajos tirtos šių mokslininkų: L.Žalys ir kt. (2005) aptarė tradicinės turizmo organizacijos transformaciją į besimokančią organizaciją; G.Morkūnas (2009) nagrinėjo Lietuvos smulkių bei vidutinių įmonių mokymąsi; B.Švagždienė (2010) tyrė turizmo paslaugos edukacinio potencialo raišką besimokančios organizacijos kontekste; R.Mikalauskas ir B.Švagždienė (2010) nagrinėjo turizmo organizacijai kaip besimokančiai organizacijai reikalingas žinias ir įgūdžius; R.Morkočeva (2010) analizavo vidinę organizacijų mokymosi aplinką turizmo organizacijų pavyzdžiu; B.Švagždienė, E.Jasinskas ir kt. (2013) tyrė mokymosi situaciją bei tobulinimo perspektyvas turizmo organizacijoje. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad bakalauro darbo tema – besimokančios organizacijos kūrimo perspektyvos kelionių organizatorių atveju – nėra pakankamai plačiai išanalizuota.

Bakalauro darbo objektas – besimokančios organizacijos kūrimas.

Bakalauro darbo problema. Besimokančios organizacijos kūrimo perspektyva yra aktuali šių dienų organizacijose bei įmonėse. Siekianti tapti efektyvesne, organizacija privalo tapti besimokančia – kryptingai augančia, efektyviai, produktyviai ir lanksčiai planuojančia. Kadangi turizmo srautai Europos Sąjungoje bei kitose šalyse nemažėja, kelionių organizatorių įmonės konkuruoja tarpusavyje bei siekia tapti geriausiomis rinkoje. Ne išimtis yra ir besimokančios organizacijos kūrimo perspektyvos kelionių organizatorių įmonėse, siekiančiose valdymo efektyvumo bei maksimalaus paslaugų vartotojų pasitenkinimo. Kaip jau buvo minėta, aktualios mokslinės literatūros, kuri analizuotų kelionių organizatorių įmonėse kuriamas bei esamas besimokančias organizacijas, nėra daug. Bakalauro darbe keliamas toks tikslas: kokios yra besimokančios organizacijos kūrimo perspektyvas kelionių organizatorių įmonėje UAB „Eura“?

Bakalauro darbo uždaviniai:

 1. Atskleisti besimokančios organizacijos koncepciją;
 2. Aptarti besimokančios organizacijos kūrimo prielaidas;
 3. Įvertinti besimokančios organizacijos kūrimą kelionių organizatorių įmonėje UAB „Eura“.

Darbo metodai. Bakalauro darbe naudojami sekantys metodai:

 • Mokslinės literatūros analizės metodas - analizuojama mokslinė literatūra besimokančios organizacijos kūrimo tema;
 • Ekspertų interviu metodas – nustatoma ekspertų, dirbančių kelionių organizavimo srityje, nuomonė dėl besimokančios organizacijos kūrimo perspektyvos;
 • Kokybinės turinio analizės metodas.

Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA8
 • 1. Besimokančios organizacijos samprata8
 • 2. Besimokančios organizacijos bruožai12
 • 3. Besimokančios organizacijos kūrimo prielaidos16
 • 2. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS21
 • 3. REZULTATAI25
 • 4. APTARIMAS35
 • IŠVADOS36
 • PASIŪLYMAI37
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS38
 • PRIEDAI43

Reziumė

Autorius
jonceponce
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 12, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
54 psl.

Susiję darbai

Organizacija, organizacinės sistemos ypatumai

Vadyba Referatas sausainis
Vadyba - valdymas, vadovavimas socialinėms grupėms, žmonėms, įvairaus tipo organizacijoms, įmonėms, įstaigoms, mokykloms ir t.t. Vadybos mokslo praktika labai sena. Rašytiniai dokumentai egzistuoja...