Oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka Lietuvos viešbučių rinkai

67 psl. / 13000 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Šiuolaikinis pasaulis pasižymi itin sparčiu inovacijų diegimo tempu. Augant technologinei

pažangai, tobulėja verslo, transporto ir paslaugų sektoriai. Viena su kita bendradarbiaudamos

įmonės jungiasi į bendrus tinklus, kuria koncernus, teikia kompleksines paslaugas vartotojams.

Pažanga stipriai jaučiama ir oro transporto sektoriuje, ypatingai oro transporto paslaugų rinkoje,

kuri liberalizavus atsirado galimybė įsigalėti atvirųjų oro erdvių sutartims.

Šios sutartys lėmė tai, jog atsirado jungiamieji skrydžiai, kurių metu keleiviai keičia lėktuvus

tarpiniuose oro uostuose. Tarptautiniai susitarimai susiję su oro laisvėmis suteikė galimybę tiek

oro transporto paslaugas teikiančioms bendrovėms įgyvendinti lankstesnes maršrutų sistemas,

tiek oro transporto keleiviams naudotis patogesnėmis paslaugomis norint pasiekti reikiam

tiksl . Minėtosios pertvarkos oro transporto sistemoje formavo nauj žmonių požiūrį į ilgo

nuotolio keliones, skrydžiai tapo pigesni, tolimos šalys greičiau pasiekamos. Tai savo ruožtu

palietė ir viešbučių rink , kuomet padidėjęs atvykstančių žmonių srautas sudarė galimybes

vystytis platesnei agyvendinimo paslaugų rinkai šalies viduje.

Lietuvoje atvykstančiųjų turistų srautas padidėjo pasirašius Šengeno sutartį. Ši sutartis

paskatino pigias oro skrydžių bendroves ieškoti galimybių pradėtį komercinę veikl Lietuvoje.

Dėl šių priežasčių užsieno turistams susidarė geresnės atvykimo į Lietuv s lygos. Taigi,

padidėjęs turistų, atvykusių oro transportu, srautas paveikė viešbučių rinkos plėtr Lietuvoje.

Temos aktualumas. Šiame darbe nagrinėjama oro transportu atvykstančių turistų srautų

įtaka viešbučių rinkai Lietuvoje. Ši tema tampa aktuali, kadangi strateginiuose transporto srities

planuose numatomos oro transporto sektoriaus plėtros priemonės yra nukreiptos į uostų

infrastruktūros plėtr bei naujų vežėjų pritraukim į šalies tarptautinius oro uostus, kas savo

ruožtu turėtų dar padidinti atvykstančiųjų turistų srautus, o tai formuoti ir šalies apgyvendinimo

paslaugų sektoriaus veiklos rezultatus. Taigi, tampa itin aktualu išsiaiškinti ir įvertyinti, koki

įtak Lietuvos viešbučių rinkai gali padaryti padidėjęs atvykstančių turistų skaičius per Lietuvos

oro uostus.

Problemos formulavimas. Padidėjęs atvykstančiųjų turistų srautas gali teigiamai paveiktį

šalies ekonominę padėtį, todėl labai svarbu įvertinti kaip į padidėjusių oro transportu

atvykstančių turistų sraut reaguoja Lietuvos viešbučiai, taip pat svarbu įvertinti ar Lietuvos

vyriausybės patvirtintos turizmo sektoriaus plėtros priemonės yra adekvačios ir atitinka oro

transporto sektoriaus plėtros tendencijas.

Darbo tikslas. Išnagrinėti oro tranportu atvykstančių turistų srautų įtak Lietuvos viešbučių

rinkai.

Oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka Lietuvos viešbučių rinkai

Darbo uždaviniai:

 • Išnagrinėtimokslinėje literatūroje nagrinėjamas turizmo, viešbučių rinkos ir oro

transporto sistemų tarpusavio s sajas ir priklausomybes;

 • IšanalizuotiLietuvos viešbučių rink ir šiandieninę situacij lėmusius veiksnius;
 • Atliktišalies oro transporto sektoriaus esamos būklės ir perspektyvų analizę;
 • Atliktioro transportu atvykstančių turistų įtakos viešbučių rinkai šalyje vertinim .

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, šalies viešbučių ir oro transporto rinkų

statistinių rodiklių analizė, koreliacinė analizė, regresinė analizė, prognozinis vertinimas.

Darbo struktūra. Baigiam jį bakalaurinį darb sudaro trys pagrindiniai skyriai. Pirmame

skyriuje, remiantis moksline ir metodine literatūra yra apžvelgiamos turizmo, viešbučių rinkos ir

oro transporto sistemų tapusavio s s jos. Antrojoje darbo dalyje pateikiama Lietuvos viešbučių

ir oro transporto rinkų analizė, išskiriami ekonominiai rodikliai, apžvelgiami oro transportu

atvykstančių turistų srautai, nagrinėjama jų įtaka šalies viešbučių rinkai. Trečioje darbo dalyje

pateikiama oro tranportu atvykstančių turistų srautų įtakos Lietuvos viešbučių rinkai

perspektyvinis vertinimas. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados bei rekomendacijos.


Turinys

 • TURINYS
 • PAVEIKSLŲ IR LENTELIŲ SĄRAŠAS7
 • ĮVADAS11
 • 1. ATVYKSTAMOJO TURIZMO, VIEŠBUČIŲ RINKOS IR TRANSPORTO SISTEMOS
 • TARPUSAVIO SĄSAJŲ TEORINĖ ANALIZĖ13
 • 1.1. Viešbučio, kaip apgyvendinimo įstaigos apibrėžimas, samprata bei struktūra13
 • 1.2. Viešbučių ir netradicinių apgyvendinimo būdų skirtumai14
 • 1.3. Viešbučių klasifikavimas15
 • 1.4. Viešbučių rinkos struktūra16
 • 1.5. Apgyvendinimo rinkos paklausai darantys įtak veiksniai17
 • 1.6. Apgyvendinimo rinkos pasiūlai darantys įtak veiksniai18
 • 1.7. Viešbučių svečių poreikių ypatumai19
 • 1.6. Atvykstamojo turizmo s mprata20
 • 1.7. Atvykstamojo turizmo poveikis šalies ekonomikai21
 • 1.8. Atvykstam jį turizm skatinantys veiksniai22
 • 1.9. Transporto sistemos įtaka atvykstamajam turizmui23
 • 1.10. Oro transporto įtaka turizmui27
 • 1.11. Žemų kaštų oro linijų veikla ir įtaka turizmui28
 • 2. LIETUVOS VIEŠBUČIŲ RINKOS, ATVYKSTAMOJO TURIZMO BEI ORO
 • TRANSPORTO ANALIZĖ31
 • 2.1. Apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių situacija Lietuvoje31
 • 2.2. Viešbučių rinkos situacija Lietuvoje33
 • 2.3. Viešbučių ir kitų apgyvendinimo įstaigų pajamų kaita36
 • 2.4. Atvykstamojo turizmo situacija Lietuvoje37
 • 2.5. Atskirų transporto rūšių įtaka turistų srautams Lietuvoje40
 • 2.6. Šalies oro transporto sektoriaus analizė42
 • 2.7. Viešbučių ir oro transporto ryšys46
 • 3. LIETUVOS ORO UOSTŲ IR VIEŠBUČIŲ SEKTORIAUS SĄSAJŲ PERSPEKTYVINĖS
 • PROGNOZĖS50
 • 3.1. Lietuvos oro transporto sektorius Baltijos šalių kontekste50
 • 3.2. Oro uostų plėtros perspektyvos52
 • 3.3. Viešbučių rinkos plėtros planai55
 • Oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka Lietuvos viešbučių rinkai
 • 3.4. Oro uostų keleivių ir viešbučiuose apgyvendintų turistų skaičiaus prognozinis
 • vertinimas56
 • 3.5. Apibendrinimas59
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS61
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS63

Reziumė

Autorius
kleiza
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€12.39
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 6, 2017
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
67 psl.

Susiję darbai

Profesinė praktika (turizmas ir viešbučiai)

Turizmas Praktikos ataskaita vytaka
Paskaitų metu įgytas teorines žinias, sėkmingai pritaikau dirbdamas turizmo paslaugų organizavimo srityje. UAB „Aurone“ teikianti plataus spektro paslaugas yra puiki vieta tobulinti darbo...

Viešbučiai Lietuvoje

Turizmas Referatas 2010 m. dressdown
Istorija mena, jog pirmieji viešbučiai skaičiuoja tūkstantmečius – apie vieną viešbučių tinklų dar V a. p. m. e. rašė Herodotas, Lietuvoje viešbučių funkcijas...

Viešbučio organizacinės valdymo struktūros analizė

Turizmas Diplominis darbas 2010 m. rasa13
Organizacinių struktūrų įvairovė yra didelė, kadangi kiekvienos organizacijos strategija ir aplinkos sąlygos yra kitokios. Svarbiausia parinkti tokią organizacijos valdymo struktūrą, kuri geriausiai patenkintų...