Nuteistųjų integravimo į visuomenę sistema ir jos tobulinimo perspektyvos

54 psl. / 14000 žod.

Ištrauka

Darbo problema ir jos aktualumas. Lietuvoje nuteistųjų skaičius nemažėja ir pasak World Prison Brief (Europe) skelbiamų duomenų, lyginant su ki­to­mis Eu­ro­pos vals­ty­bė­mis, Lie­tu­vos lais­vės at­ėmi­mo vie­to­se lai­ko­mų as­me­nų yra daug dau­giau nei kitose šalyse[1]. Lietuvos Statistikos Departamento pateikti duomenys parodo, kad 2013 m. šalyje užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius padidėjo 2,7 procento, o įkalintųjų asmenų laisvės atėmimo įstaigose skaičius metų pabaigoje buvo 9,3 tūkst., iš kurių dauguma – 8,1 tūkst. – buvo nuteisti ir atlikinėjo bausmę, kiti – 1,2 tūkst. - buvo suimti ir laukė teismo nuosprendžio tardymo izoliatoriuose[2]. Kasmet lygtinai yra paleidžiama apie 2000 asmenų, šiuo metu, po Lietuvos Respublikos Probacijos įstatymo priėmimo, Kalėjimų Departamentas skelbia : „2014 m. lygtinai paleidžiamų asmenų skaičius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2013 m., padidėjo. Tikimasi, kad ateityje dar didesnis skaičius nuteistųjų galės integruotis į visuomenę su probacijos pareigūnų priežiūra bei pagalba“[3]. Asmenų paleidimas iš įkalinimo įstaigų lygtinai padeda spręsti perpildytų įkalinimo įstaigų ir prastų gyvenimo sąlygų jose problemas, tačiau reikia į šią situaciją žiūrėti ir per kitą prizmę, nerimą kelia tai, kad jau kartą įkalinimo įstaigoje buvę asmenys pakartotinai nusikalsta, o dauguma iš jų, tai padaro per pirmuosius metus po išėjimo iš įkalinimo įstaigos.

Minėta statistika verčia susimastyti, ar Lietuvoje esanti nuteistųjų integravimo į visuomenę sistema yra pakankamai kokybiška ir veiksminga. Remiantis Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, 2013 metais, pakartotinai nusikalto 232 asmenys, tai parodo, kad dėl tam tikrų priežasčių iš įkalinimo įstaigų paleisti asmenys nesugeba sėkmingai grįžti į pakitusią visuomenę ir savo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis.

Šiame darbe bus analizuojama sėkmingo nuteistųjų integravimo į visuomenę svarba, nuteistųjų integracijos į visuomenę programos vykdomos įkalinimo įstaigose ir veiksniai, kurie daro įtaką asmenų prisitaikymo į visuomenę procesui. Kiekybinio tyrimo metu bus vykdoma nuteistųjų apklausa, kurios metu bus aiškinamasi, kokia yra nuteistųjų nuomonė apie Nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, integracijos į visuomenę programą, kaip jie vertina gaunamas žinias šios programos vykdymo metu ir kaip jos padeda integruotis į visuomenę, taip pat bus siekiama išsiaiškinti jų lūkesčius šios programos atžvilgiu. Remiantis gauta informacija, bus pateikti

pasiūlymai, kurie padėtų tobulinant nuteistųjų integravimo į visuomenę sistemą ir vieną iš sistemos sudėtinių dalių - nuteistųjų integravimo į visuomenę programą.

Darbo tikslas – Išanalizuoti nuteistųjų integravimo į visuomenę sistemą ir numatyti sistemos tobulinimo perspektyvas.

Tyrimo objektasNuteistųjų integravimo į visuomenę sistema, nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, integracijos į visuomenę programa

Tyrimo subjektas Lukiškių Tardymo izoliatoriuje – kalėjime laisvės atėmimo bausmę atliekantys asmenys.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Atskleisti socialinės nuteistųjų integracijos sampratą, apžvelgti institucijas, atsakingas už nuteistųjų integravimą į visuomenę, jų veiklą;
 2. Išnagrinėti pataisos įstaigose vykdomų nuteistųjų integravimo į visuomenę programų, asmenų, kurie vykdo integracijos programas kvalifikacijos, pagalbos nuteistiesiems išėjusiems iš įkalinimo įstaigos suteikimo, visuomenės/darbdavių bei artimųjų požiūrio į nuteistąjį įtaką nuteistųjų gebėjimui prisitaikyti visuomenėje;
 3. Identifikuoti problemas susijusias su Nuteistųjų integravimo į visuomenę programos taikymu Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime, nustatyti programos privalumus ir trūkumus.
 4. Remiantis teorine medžiaga ir atlikto tyrimo rezultatais sudaryti išvadas, nustatyti nuteistųjų integravimo į visuomenę sistemos tobulinimo perspektyvas ir pateikti konkrečias rekomendacijas.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, tyrimo duomenų analizė.

Darbo struktūra: bakalauro baigiamąjį darbą sudaro įvadas, du skyriai, išvados ir pasiūlymai, literatūros sąrašas, paveikslų sąrašas, santraukos lietuvių ir užsienio kalbomis, 1 priedas. Darbo apimtis xx puslapių, pateikta 1 lentelė, 19 paveikslų, 1 priedas, panaudotos literatūros sąrašą sudaro 37 mokslinių publikacijų, tarp jų 2 publikacijos užsienio kalba.

[1] Laisvės atėmimo vietose esančių asmenų skaičius Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Prieiga per internetą : <http://www.prisonstudies.org/world-prison-brief.html> [žiūrėta 2014 09 13]

[2] Lietuvos Statistikos departamentas „Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla 2013“,Vilnius, 2014.- 29-30 p. - ISSN 2029-3666

[3] Vieneri metai, kai veikia naujasis Probacijos įstatymas , Kalėjimų departamento tinklalapyje patalpintas straipsnis. Prieiga per internetą : <http://www.kalejimudepartamentas.lt/lt/kalejimu-departamentas/probacija-ir-reintegracija-d1f8.html> [žiūrėta 2014 09 19]


Turinys

 • Įvadas5
 • 1. NUTEISTŲJŲ INTEGRAVIMAS Į VISUOMENĘ IR ŠIO PROCESO SĖKMĘ ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI7
 • 1.1 Nuteistųjų socialinė integracija7
 • 1.2 Įstaigų ir organizacijų suteikiama pagalba nuteistiesiems, išėjusiems iš įkalinimo įstaigų10
 • 1.3 Nuteistųjų integravimo į visuomenę programos15
 • 1.4 Veiksniai, įtakojantys nuteistųjų integravimo į visuomenę procesą22
 • 1.5 Nuteistųjų integravimo į visuomenę sistemos tobulinimo perspektyvos27
 • 2. NUTEISTŲJŲ INTEGRAVIMO Į VISUOMENĘ PROGRAMOS TYRIMAS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUJE/KALĖJIME28
 • 2.1 Tyrimo metodologija28
 • 2.2 Tyrimo metu gautų rezultatų analizė30
 • IŠVADOS42
 • REKOMENDACIJOS44
 • LITERATŪRA45
 • SANTRAUKA49
 • ANOTACIJA51

Reziumė

Autorius
juvena
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 17, 2017
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
54 psl.

Susiję darbai

Šeima įtinklintoje visuomenėje

Socialinis darbas Referatas 2010 m. bifido-o
Šis darbas buvo publikuojamas viešai prieš auditoriją. Darbas taip pat buvo įvertintas dešimtuku ir paminėtas kaip vienas iš geriausių ir aktualiausių darbų.