Įmonės įsipareigojimų apskaitos analizė

73 psl. / 15000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Įsipareigojimų analizė yra plačiai nagrinėjama ir aprašoma tiek užsienio, tiek ir Lietuvos finansų srities specialistų. Tačiau susiduriama su pagrindine problema, kad finansinės būklės vertinimas ir turimų įsipareigojimų analizavimas vis dar nepakankamai naudojamas realioje įmonės veikloje, nors jis ir labai naudingas ekonominės ir finansinės informacijos šaltinis. Lietuvoje, ypač smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse, vis dar nepakankamai vertinama įsipareigojimų analizės praktinė reikšmė ir tik ne daugelis periodiškai atlieka išsamų bendrovės skolų finansinį vertinimą. Dabartinėmis laisvos konkurencijos rinkos sąlygomis ypač aktualia tampa ir įmonių bankroto grėsmės išankstinio nustatymo problema. Netinkamas kreditorinių įsipareigojimų valdymas ir nepakankamas dėmesys bankroto rizikai gali pabloginti įmonės finansinę būklę ir finansinius rodiklius. Pirmiausia gali atsirasti apyvartinių lėšų trūkumas, gali kilti tiekėjų ir verslo partnerių neigiama reakcija, grėsmė veiklos tęstinumui, todėl reikia nuolat stebėti įmonės finansinę būklę bei vertinti santykinių rodiklių kaitą. Dėl šios priežasties įmonės įsipareigojimų ir finansinės būklės analizės tema yra aktuali visiems rinkos dalyviams, nes kiekvienos įmonės tikslas yra kuo geresni veiklos rezultatai ir labiau patenkinti savininkų lūkesčiai.

Temos ištirtumas. Pasirinktą diplominio darbo temą tyrė, aprašė ir nagrinėjo gana daug Lietuvos ir užsienio šalių autorių: J. Bukevičius ir J. Žaptorius (2009), D. Burkšaitienė (2012), J. Pridotkienė (2012), G. Smalenskas (2008), P. Katauskas (2010), A. Skujienė (2008), B. Jefimovas (2008), L. Čingienė (2011), V. Gronskas (2006), S. Y. Paul (2007), N. Ponikvar, M. Tajnikar, K. Pušnik (2009), M. Powers, Ph. D. B. E. Needles (2011) ir kiti.

Darbo problema. Nors nuo ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų priklauso įmonės verslo plėtra, konkurencingumas ir vieta rinkoje, naujos technikos ir technologijų diegimas, parduodamų prekių apimtis, kokybė bei sugebėjimas laiku atsiskaityti su tiekėjais, įsipareigojimų analizei yra skiriamas nepakankamas dėmesys. Finansinės įmonės būklės bei struktūros vertinimas teikia labai daug naudingos informacijos, kuria remiantis galima priimti tikslesnius ir labiau pagrįstus operatyvinius, taktinius bei strateginius verslo sprendimus, sumažinti kylančią bankroto grėsmę bei išvengti daugelio finansinių problemų. Tinkamai panaudojus finansų atskaitomybės teikiamą informaciją, galima daryti objektyvias įmonės veiklos išvadas bei ieškoti jos gerinimo būdų. Finansinės analizės informacija, susijusi su įmonės kreditoriniais įsipareigojimais, padeda patikrinti, ar praeityje priimti sprendimai buvo teisingi, taip pat pagrįsti esamus bei būsimus įmonės valdymo sprendimus.

Netinkamas kreditorinių įsipareigojimų valdymas pabrėžia pasirinktos diplominio darbo temos svarbą ir aktualumą ir tiriamai bendrovei „NIDA”. Nors bendrovė komercinę veiklą sėkmingai vykdo jau 13 metų, tačiau 2012 – 2015 m. finansinės atskaitomybės duomenys rodo, jog UAB „NIDA” šiuo metu naudoja 4,1 karto daugiau skolinto kapitalo ir labai mažą dalį savo, todėl įmonė yra sudėtingoje finansinėje padėtyje ir būtina atlikti turimų įsipareigojimų analizę.

Darbo objektas – UAB „NIDA” įsipareigojimų apskaita.

Darbo tikslas – atlikti UAB „NIDA” įsipareigojimų apskaitos analizę.

Darbo uždaviniai:

 1. Aptarti įsipareigojimų esmę, klasifikaciją ir atsiradimą įmonėje teoriniu aspektu.
 2. Išsiaiškinti, kaip UAB „NIDA” vedama įsipareigojimų apskaita.
 3. Atlikti UAB „NIDA” finansų struktūros ir įsipareigojimų struktūros dinaminę analizę.
 4. Įvertinti UAB „NIDA” finansinę būklę, remiantis atlikta mokumo ir apyvartumo rodiklių analize.
 5. Nustatyti UAB „NIDA” bankroto tikimybės grėsmę, remiantis E. Altman Z modeliu.

Darbo tyrimo metodai. Konceptualiojoje diplominio darbo dalyje, siekiant užsibrėžto tikslo ir iškeltų darbo uždavinių įgyvendinimo, buvo atlikta išsami įsipareigojimų apskaitos teorinių aspektų analizė, išnagrinėti įsipareigojimų sampratos, klasifikacijos ir verslo finansavimo būdų skirtumai įvairių autorių literatūros šaltiniuose. Analitinėje darbo dalyje atlikta 2012 – 2015 m. UAB „NIDA” finansinių ataskaitų, finansinės struktūros analizė, aptarti pagrindiniai santykiniai rodikliai, remiantis duomenų analizės, sintezės, sisteminimo, lyginimo, klasifikavimo ir grupavimo metodais. Taip pat pateiktas bankroto tikimybės nustatymas, naudojant E. Altman metodą. Diplominio darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai bei įvardijamos pagrindinės problemos, iš kurių galima paminėti per didelį skolintų lėšų naudojimą, neefektyvų prekių, skirtų perparduoti, valdymą ir lėšų įšaldymą.

Darbo struktūra. Diplominis darbas sudarytas iš dviejų dalių: konceptualiosios ir analitinės. Konceptualiojoje darbo dalyje nagrinėjami įvairių Lietuvos ir užsienio autorių literatūros šaltiniai, aptariama įsipareigojimų reikšmė ir klasifikacija, tiriamas įsipareigojimų atsiradimas ir atspindėjimas apskaitoje. Taip pat aiškinamasi, kaip įsipareigojimai dokumentuojami, pripažįstami, įvertinami ir nurašomi; išskiriami pagrindiniai finansiniai veiklos rodikliai, susiję su įmonės įsipareigojimais; aptariami kreditoriniai santykiai ir jų formos bei grafiškai pateikiami ilgalaikiai ir trumpalaikiai verslo išorinio finansavimo būdai.

Analitinėje diplominio darbo dalyje pateikiama tyrimo metodika ir UAB „NIDA” įmonės charakteristika. Tiriama, kaip apskaitoje vedama analizuojamos bendrovės įsipareigojimų apskaita, kaip pagal pobūdį yra skirstomi įsipareigojimai; nurodoma, kokios mokėtinos sumos sudaro ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Taip pat atliekama įvairių santykinių finansinių rodiklių analizė, tiriamos jų kitimo tendencijos bei nustatoma bankroto grėsmės egzistavimo tikimybė. Darbo apimtį sudaro 61 psl., 10 priedų, 10 lentelių ir 9 paveikslai.


Turinys

 • PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ ŽODYNAS6
 • ĮVADAS8
 • 1.ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITOS ESMĖ IR KLASIFIKAVIMAS10
 • 1.1.Įsipareigojimų samprata ir rūšys10
 • 1.2.Įsipareigojimų atspindėjimas apskaitoje15
 • 1.3.Įsipareigojimų dokumentavimas18
 • 1.4.Įsipareigojimų pripažinimas, įvertinimas ir nurašymas20
 • 1.5.Finansiniai veiklos rodikliai, susiję su įmonės įsipareigojimais22
 • 1.6.Kreditoriniai santykiai ir jų formos27
 • 1.7.Verslo finansavimo būdai33
 • 2.FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITOS ANALIZĖ UAB „NIDA”40
 • 2.1.Tyrimo metodika40
 • 2.2.Įmonės charakteristika ir apskaitos politika40
 • 2.3.UAB „NIDA” įsipareigojimų apskaita ir analizė42
 • 2.4.Finansų struktūros analizė47
 • 2.4.1.UAB „NIDA” ilgalaikio ir trumpalaikio mokumo analizė49
 • 2.4.2.UAB „NIDA” apyvartumo analizė51
 • 2.5.UAB „NIDA” finansinės būklės analizė52
 • IŠVADOS54
 • LITERATŪRA58
 • PRIEDAI61

Reziumė

Autorius
nefaina
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 9, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
73 psl.

Susiję darbai

Gautinų sumų apskaita ir analizė įmonėje

Apskaita Kursinis darbas 2015 m. julicka
Materialiniam visuomenės gyvenimo pagrindui sukurti būtina ūkinė veikla, kurios dėka visuomenės nariai gali tenkinti savo materialinius, socialinius, dvasinius ir kitus reikalingus poreikius. Pagrindiniai...

Įsipareigojimų apskaitos analizė

Apskaita Kursinis darbas 2015 m. nefaina
Lietuvių liaudies išmintis byloja: „Geriau alkanam gulti, nei su skolomis keltis”. Pasak vienos kreditų valdymo paslaugas teikiančios bendrovės UAB „Sergel”, anksčiau mūsų senoliai...

UAB "X" įsipareigojimų apskaita ir analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. dangė50
Kreditoriniai įsiskolinimai, kaip ir daugelis kitų ekonominių reiškinių, išties nevienareikš-miai, jie – ir geri, ir blogi. Priklauso nuo to, kokios tos skolos ir...