Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros taikymo problematika

83 psl. / 23000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Teisės mokslas yra pagrįstas tam tikrų normų kūrimu ir taikymu. Proceso teisė reguliuoja materialinės teisės įgyvendinimą, apsaugą bei gynimą. Santykių, kylančių iš privatinės teisės atsiranda vis daugiau ir įvairesnių, todėl kyla poreikis atrasti tinkamiausią būdą susidariusioms situacijos spręsti. Proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai yra labai svarbūs nacionaliniu ir Europos Sąjungos civilinio proceso lygmeniu, siekiant, kad teisminis procesas būtų kuo paprastesnis bei spartesnis. Daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių yra įtvirtinti sumariniai procesai, taigi nors valstybės narės turi savo mechanizmus, kaip greičiau ir paprasčiau išnagrinėti daug ginčų neturinčius kelti pinigius reikalavimus, tačiau atsiradus tarptautiniam elementui, kilo poreikis sukurti procedūrą, kuri veiktų Europos Sąjungos lygmenyje. Labai svabu išnagrinėti ne tik pačio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo instituto sampratą, tikslus, bet ir iš šios procedūros kylančias problemas. Esant skirtingoms valstybių narių teisinėms sistemoms, taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2007 nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą gali kilti problemų dėl nevienodumo. Itin sudėtinga sukurti tokį mechanizmą ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimui, kuris tinkamai veiktų visos Europos Sąjungos lygmeniu. Dėl šios priežasties ir ypač dėl to, kad ieškinių dėl nedidelių sumų, turinčių ir tarptautinį elementą vis daugėja, yra itin aktualu nagrinėti klausimus, kylančius iš Europos ieškinių dėl nedidelių sumų instituto.

Darbo mokslinis naujumas ir tiriamos problemos ištyrimo lygis. Kadangi tema santykinai siaura, nėra gausu mokslinės literatūros ir teismų praktikos temai atskleisi, Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikymas ir būtent taikymo problemų išskyrimas yra nepakankamai ištirtas dalykas teisinėje sistemoje. Yra keletas užsienio autorių, pavyzdžiui, Nyderlandų akademikė X. E. Kramer, kuri įvairiais aspektais nagrinėjo Europos mokėjimo įsakymo ir Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrų priėmimo tvarką, ypatumus. Nors autorė pripažįsta, kad šios procedūros sukurtos atidžiai apsvarstant bei intensyviai diskutuojant, tačiau ji prieina išvados, kad visgi nemažai teisinių klausimų lieka neatsakytų ir kad daugeliui praktinių problemų turėtų būti rastas sprendimo būdas.[1] Kitas autorius P. Cortés, straipsnio pavadinimu kelia klausimą Ar siūlomos Europos procedūros padidins ginčų dėl nedidelių sumų išsprendžiamumą?”[2], kuriame aptaria valsybių narių – Airijos, Ispanijos, Didžiosios Britanijos ginčų dėl nedidelių sumų nacionalinę procedūrą bei nagrinėja Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrą. Švedų akademikė E. Storskrubb[3] išleido knygą Civilinis procesas ir Europos Sąjungos teisė”, kurioje yra skyrius apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrą. Vokiečių autorius W. Hus[4] nagrinėja Vokietijos ir Austrijos patirtį taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrą. Kiti autoriai, pavyzdžiui, R. Titiriga[5], E. Judova ir M. Tyrolova[6], E. Silvestri[7] savo darbuose labiau apibrėžia nacionalinę ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrą, o problemos, kylančios taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrą apžvelgiamos bendrais bruožais.

Lietuvių autorių literatūra šia tema yra labai negausi. Prof. Dr. Egidija Tamošiūnienė ir Doc. Dr. Dalia Vasarienė[8] bei Dr. A. Brazdeikis ir Prof. Dr. Vytautas Mizaras[9] nagrinėjo Lietuvos patirtį taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrą. Doc. Dr. Laura Gumuliauskienė[10] gilinosi į Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrą ir jos inkorporavimą į nacionalinę teisę. Doc. Dr. Vigita Vėbraitė[11] nagrinėjo Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros privalumus ir trūkumus.

Literatūra Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros taikymo problematikos aspektu yra negausi, moksliniai darbai šia tematika yra pavieniai, todėl trūksta vientisumo nagrinėjamos temos atžvilgiu.

Darbo reikšmė. Kadangi ši tema yra negausiai nagrinėta, reikalinga nustatyti ir įvardyti problemas, kylančias iš procedūros taikymo nacionaliniu lygmeniu. Šioms problemoms egzistuojant, svarbu nustatyti jų kilimo priežastis, ir ieškoti sprendimų, kad būtų sudarytos sąlygos didinti naudojimąsi Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, kurios galbūt vengiama dėl nedidelio ištirtumo ir nepakankamo išnagrinėjimo. Šios priežastys skatintina imtis aktualaus tyrimo.

Tiriama problema. Atsižvelgiant į tai, kad Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra yra pakankamai nauja ir neištirta, reikalinga išanalizuoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007 nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, pagrindines jo nuostatas, atskleisti reglamento paskirtį, taikymo ribas bei nustatyti kylančias praktines problemas. Kadangi nėra detaliai išanalizuota, kokios problemos kyla taikant šį reglamentą, būtina jas pabrėžti, kad būtų įmanoma identifikuoti jų kilimo priežastis ir rasti optimalius sprendimo būdus.

Ginamasis teiginys. Nors Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra sukurta siekiant supaprastinti ir pagreitinti tarpvalstybinį bylinėjimąsi, tačiau kaip jau dažnai pasitaiko teisinėje sistemoje – teorija ne visada tinkamai veikia praktikoje, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007 nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą tam tikruose etapuose taip pat sukelia problemų jį taikant.

Tyrimo tikslas. Identifikuoti problemas, kylančias iš Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros taikymo bei išskirti aspektus, kurie trukdo tinkamai naudotis šia procedūra Europos Sąjungos teisinėje erdvėje ir rasti sprendimo būdus, kurie palengvintų nagrinėjimo procesą.

Tyrimo uždaviniai.

1. Įvertinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007 nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros paskirtį, tikslus bei taikymo ribas.

2. Išanalizuoti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros nagrinėjimo metu kylančias problemas, išskiriant atskirus procedūros nagrinėjimo etapus.

3. Išsiaiškinti, kokios kliūtys iškyla teismui priėmus sprendimą, taikant peržiūros ar apeliacinio skundo procedūras, nustatyti jų santykį, taip pat atsakyti į klausimus, kylančius dėl sprendimo pripažinimo bei vykdymo.

4. Pasiūlyti sprendimo būdus, kuriems esant būtų veiksmingiau taikoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra.

Tyrimo metodika. Šiame darbe taikomas lyginamasis metodas, kadangi svarbu palyginti skirtingą valstybių narių patirtį taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūrą.

Sisteminis metodas naudojamas tikslu nustatyti santykį tarp teisės aktuose įtvirtintų normų.

Taip pat naudojamas loginis metodas, kurį pasitelkiant identifikuojamos iš Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros taikymo kylančios problemos ir nustatomos jų sprendimo galimybės.

Dokumentų analizės metodas šiame darbe naudojamas dėl siekio tinkamai išnagrinėti teisės aktuose įtvirtintas normas bei teismų praktiką.

Tyrimo struktūra. Tyrimo struktūrą sudaro įvadas, trys skyriai, išvados, literatūros sąrašas, anotacija lietuvių ir anglų kalbomis bei santraukos lietuvių ir anglų kalbomis.

Pirmajame skyriuje atskleidžiama Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros samprata, tikslai ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007 nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą taikymo ribos, poskyriuose nagrinėjant jas materialiniu ir geografiniu aspektais. Antrasis skyrius skirtas procedūros nagrinėjimo problemoms analizuoti, pirmajame poskyryje išskiriama procedūros pradžia nagrinėjant procedūros inicijavimo klausimus, t.y. jurisdikcijos nustatymą, ieškinio formos naudojimą bei žyminio mokesčio apskaičiavimą taip pat nagrinėjamas ieškinio sumos nustatymas ir su tuo susijusios problemos. Antrame poskyryje nagrinėjama procedūros eiga, teismui gavus ieškinio formą: išskiriama teismo vaidmuo nagrinėjimo procese ir procedūros įgyvendinimo terminų problematika. Trečiasis skyrius skirtas analizuoti procesui, kai teismas išnagrinėja bylą. Pirmasis poskyris skirtas teismo sprendimo priėmimo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimams. Antrajame poskyryje nagrinėjamas peržiūros ir apeliacinio skundo procedūrų santykis. Trečiasis poskyris skirtas klausimams, susijusiems su teismo sprendimo pripažinimu ir vykdymu.

[1] Kramer E. X. A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe: the European Small Claims Accomplishments, New Features and Some Fundamental Questions of European Harmonization. A.W. Jongbloed (ed.), ‘The XIIIth World Congress of Procedural Law: The Belgian and Dutch Reports’ Antwerpen: Intersentia 2008.

[2] Cortés P. Does the Proposed European Procedure Enhance the Resolution of Small Claims? Civil Justice Quarterly, 2008.

[3] Storskrubb E. Civil Procedure and EU law. A policy area uncovered. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008

[4] Hau W. Experience of German and Austrian courts and legal practice in applying the European Small Claims Procedure. 2013 [interaktyvus] [žiūrėta: 2015-02-28] http://static.eu2013.lt/uploads/documents/Prezentacijos/Hau%20Small%20Claims%20Germany%20text%20(2013-09-18).pdf

[6] Judova E., Tyrolova M. New types of European civil proceedings in the Slovak Republic. [interaktyvus] [žiūrėta: 2015-02-28] https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2008/files/pdf/mps/judova_elena_tyrolova_marta.pdf

[7] Silvestri E. Simplification of Debt Collection in the EU (European Order for Payment and European Small Claims Procedure) Italian Report. Univesity of Pavia 2013 [interaktyvus] [žiūrėta 2015-02-27] http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2211635

[8] Tamošiūnienė E., Vasarienė D. European small claims procedure: experience of Lithuania. //10 Years in the European Union – achievements, problems and expactations: XV international scientific conference: proceedings of the conference of Turiba University: ISSN 1691-6069 Riga 2014

[9] Brazdeikis A., Mizaras V. Research “Practical Application of EU Regulations Related to the EU-Level Procedure in Civil Cases: Experience of the Baltic States”) (No. TM 2012/04/EC) LITHUANIAN EXPERIENCE. The Research commissioned by the Ministry of Justice of the Republic of Latvia and co-financed by the EC Programme “Civil Justice”. Vilnius 2012

[10] Gumuliauskienė L. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros inkorporavimas į nacionalinę procesinę teisę: Lietuvos patirtis. Konferencija Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra – ar civilinės teisės aktai atitinka ES piliečių interesus” Vilnius 2013 [interanktyvus] [žiūrėta 2015-03-03] http://static.eu2013.lt/uploads/documents/Prezentacijos/L.Gumuliauskiene.%20Proceduros%20inkorporavimas%20i%20nacionaline%20teise_Lietuvos%20patirtis.%20Pranesimo%20tezes..pdf

[11] Vėbraitė V. Bylų dėl nedidelių sumų nagrinėjimas Europos Sąjungoje. Vilnius ISSN 1392–1274. TEISĖ 2011 79

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. EUROPOS IEŠKINIŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ PROCEDŪROS TIKSLAS, PASKIRTIS IR TAIKYMO RIBOS7
 • 1. 1. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros tikslas ir paskirtis7
 • 1. 2. Materialinė reglamento taikymo sritis12
 • 1. 3. Geografinė reglamento taikymo sritis17
 • 2. EUROPOS IEŠKINIŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ PROCEDŪROS ĮGYVENDINIMO PROBLEMOS20
 • 2. 1. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros pradžia ir šio etapo problematika21
 • 2. 1. 1. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros inicijavimo klausimai21
 • 2. 1. 2. Ieškinio sumos nustatymo ribos ir problematika34
 • 2. 2. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros eiga39
 • 2. 2. 1. Teismo vaidmuo ginčų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procese39
 • 2. 2. 2. Procedūros įgyvendinimo terminų problematika.49
 • 3. PROCEDŪROS UŽBAIGIMAS IR TEISMO PRIIMTO SPRENDIMO TEISĖTUMO BEI PAGRĮSTUMO KONTROLĖ54
 • 3. 1. Teismo sprendimo priėmimas ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimai54
 • 3. 2. Peržiūros ir apeliacinio skundo procedūrų santykis60
 • 3. 3. Pripažinimo ir vykdymo procedūros65
 • IŠVADOS:72
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS:73
 • SANTRAUKA78
 • SUMMARY79
 • ANOTACIJA LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS80
 • PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ81

Reziumė

Autorius
egllle1
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€17.19
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Geg 10, 2017
Apimtis
83 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Teisė, taikytina deliktinėms prievolėms

Teisė Prezentacija tigerlillish
Pagrindinės kolizinės normos, nustatančios deliktinėms prievolėms taikytiną teisę Deliktinėms prievolėms taikytinos teisės nustatymas pagal LR CK ir pagal Reglamentą Roma II Eismo įvykio...

Darbo teisė Europos Sąjungoje

Teisė Referatas 2014 m. livis
Darbuotojų judėjimo laisvės normos gerokai pagerino Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę turinčių asmenų ir jų šeimos narių galimybes naudotis teise įsidarbinti. ES darbo...