Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje, jos veiksniai bei mažinimo galimybės

0 atsiliepimų
Autorius:

Šešėlinė ekonomika apibūdina veiklą, kuri nėra oficialiai deklaruojama dėl mokesčių ar valstybės reguliavimo. Šalyse, egzistuojant neoficialiems sandoriams, sudaromos aplinkybės atsirasti šešėliui, o tokių sandorių mastai bei ekonominė vertė sudaro šešėlinės ekonomikos dydį. Šešėlinės ekonomikos mastai dažniausiai vertinami kaip dalis nuo šalyje sukuriamos pridėtinės vertės - bendrojo vidaus produkto (BVP). Dėl veiklos neoficialumo ir neapskaitomumo šalių statistikos institucijoms yra sunku įvertinti ne tik šešėlinės ekonomikos mastą, bet ir realias gyventojų pajamas, realų nedarbo lygį ir kitus makroekonominius rodiklius. Dėl šių priežasčių gali būti sudėtinga tiksliai įvertinti šalies ekonominę padėtį, o valdžios institucijoms priimti tinkamus ekonominės politikos sprendimus.

Magistro baigiamojo darbo (toliau – darbo) problema ir aktualumas. Šešėlinė ekonomika yra nevienareikšmiškai apibūdinamas bei vertinamas daugialypis reiškinys. Šešėlinės ekonomikos problemiškumą didina tai, jog visa šešėlinė veikla reikalauja skirtingų sričių išmanymo ir tinkamų metodų įvertinti tai, kas yra slepiama. Todėl siekiant įvertinti šešėlinę ekonomiką makroekonominiu mastu, yra būtina išanalizuoti šešėlinės ekonomikos struktūrą, jos priežastis, veiksnius bei pasekmes šalyje, nustatyti mažinimo priemones bei jų įgyvendinimo galimybes.

Darbo tikslas. Nustatyti daugiausia įtakos Lietuvos šešėlinei ekonomikai turinčius veiksnius bei išanalizuoti galimybes sumažinti šešėlinę ekonomiką, atsižvelgiant į Lietuvos ekonominę, politinę, mokestinę ir socialinę struktūrą bei kitus veiksnius.

Tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai:

 • išskirti mokslinėje literatūroje aptinkamas sąvokas bei apibrėžimus, kurie naudojami šešėlinei ekonomikai apibūdinti, ir suformuoti tokį šešėlinės ekonomikos apibrėžimą, kuris bus naudojamas tolimesniuose darbo etapuose;
 • remiantis moksliniais straipsniais bei literatūra išskirti ir ištirti priežastis, tiesiogiai ar netiesiogiai veikiančias šešėlinę ekonomiką, jų poveikį šešėlinės ekonomikos mastams;
 • atlikus mokslinės literatūros analizę išnagrinėti galimas tiesiogines bei netiesiogines šešėlinės ekonomikos pasekmes valstybei bei visuomenei;
 • remiantis kitų autorių moksliniais straipsniais išanalizuoti šešėlinei ekonomikai galimas taikyti ribojimo priemones;
 • išnagrinėti mokslinius tyrimus bei jų rezultatus apie akcizinių prekių kontrabandos bei nelegalios prekybos, nelegalaus darbo, nelegalaus apmokėjimo už darbą, prekybos nelegaliomis prekėmis ir paslaugomis dinamiką;
 • regresinės analizės metodu išanalizuoti statistinį ryšį tarp šešėlinės ekonomikos veiksnių bei istorinio šešėlinės ekonomikos masto Lietuvoje,  nustatyti kintamuosius, turinčius reikšmingą ryšį su šešėlinės ekonomikos mastu;
 • atlikti struktūrizuotą ekspertų apklausą bei išsiaiškinti ekspertų nuomonę apie efektyviausias šešėlinės ekonomikos mažinimo galimybes Lietuvoje;
 • apibendrinti tyrimų rezultatus, pateikti išvadas bei pasiūlymus.

Darbo objektas. Šešėlinė ekonomika, jos veiksniai, struktūra bei mažinimo galimybės Lietuvoje.

Darbo metodai ir uždavinių sprendimo būdai. Darbo tikslui pasiekti bei uždaviniams įgyvendinti pasirinkti metodai: teoriniams aspektams ištirti pasirinkta ekonominių tyrimų bei mokslinės literatūros, informacijos kituose šaltiniuose analizė bei sintezė; empiriniam tyrimui atlikti – du pagrindiniai metodai: šešėlinės ekonomikos Lietuvoje veiksniams ir jų įtakai įvertinti pasirinktas regresinės analizės metodas; šešėlinės ekonomikos Lietuvoje mažinimo galimybėms nustatyti – pasirinktas ekspertinio vertinimo metodas.

Darbo struktūra. Pirmojoje dalyje analizuojami šešėlinės ekonomikos teoriniai aspektai, sisteminama ir apibendrinama informacija, susijusi su šešėlinės ekonomikos sąvokų įvairove, galimomis priežastimis bei pasekmėmis ekonomikai, naudojamomis ribojimo priemonėmis. Antrojoje dalyje aprašoma tyrimo metodologija, aptariami pasirinktų tyrimo metodų motyvai. Trečioji dalis – darbo tyrimas: šešėlinės ekonomikos struktūros analizė, kurioje analizuojami moksliniai tyrimai, sisteminama informacija apie šešėlinės ekonomikos sritis bei jų dinamiką, taip pat vertinamas (statistinių duomenų) ryšys tarp šešėlinės ekonomikos veiksnių bei masto Lietuvoje; analizuojamos ekspertų nuomonės apie atskirus šešėlinės ekonomikos mažinimo būdus, atliekamas tokių galimybių vertinimas.

 Darbo ribotumai. Mokslinių publikacijų ir literatūros šešėlinės ekonomikos tematika yra pakankamai daug. Ši tema analizuojama ir tiriama ne vienerius metus, tad mokslinės literatūros šaltinių yra gausu ne tik Lietuvos, bet ir užsienio mokslo žurnaluose. Tačiau pagrindiniai sunkumai, su kuriais buvo susidurta šio darbo rašymo metu – nedidelis šešėlinės ekonomikos Lietuvoje statistinių duomenų kiekis (trumpa laiko eilutė regresinei analizei), sąlyginai mažas ekspertų įsitraukimas į tyrimą bei klausimyno atsakymų klaidos.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
20000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1. Šešėlinė ekonomika - požiūrių bei sąvokų įvairovė5
 • 1.2. Šešėlinės ekonomikos priežastys ir veiksniai10
 • 1.3. Šešėlinės ekonomikos poveikis ir pasekmės16
 • 1.4. Šešėlinės ekonomikos ribojimo bei mažinimo galimybės19
 • 2. TYRIMO METODAI24
 • 2.1. Lietuvos šešėlinės ekonomikos struktūros bei veiksnių vertinimo metodologija24
 • 2.2. Lietuvos šešėlinės ekonomikos mažinimo galimybių nustatymo metodologija27
 • 3. ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS VEIKSNIŲ BEI MASTO LIETUVOJE RYŠYS31
 • 3.1. Šešėlinės ekonomikos Lietuvoje struktūros bei raidos apžvalga31
 • 3.2. Statistinis ryšys tarp šešėlinės ekonomikos veiksnių bei masto Lietuvoje40
 • 4. ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS LIETUVOJE MAŽINIMO GALIMYBĖS47
 • 4.1. Ekspertų pasiskirstymas pagal demografinius duomenis ir bendrą nuomonę į šešėlinės ekonomikos mažinimą47
 • 4.2. Šešėlinės ekonomikos mažinimo galimybės griežtinant reguliavimą ir/ar baudimą50
 • 4.3. Šešėlinės ekonomikos mažinimo galimybės kontroliuojant priežastis bei veiksnius52
 • 4.4. Šešėlinės ekonomikos masto Lietuvoje mažinimo kitais būdais galimybės54
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI58
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS61
 • SUMMARY66
 • PRIEDAI68

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Žiniasklaidoje dažnai girdime kalbas apie šešėlinę ekonomiką, tai gana aktuali tema. Šešėlinės ekonomikos mastai parodo [...]

Šešėlinės ekonomikos įtaka Lietuvos mokesčių sistemai
Referatas Šešėlinės ekonomikos įtaka Lietuvos mokesčių sistemai

                 Šešėlinė ekonomika, arba tiesiog šešėlis, yra apibrėžiamas kaip ekonominė veikla (t.y. pagamintos prekės arba [...]

Mokesčių surinkimas - šešėlinės ekonomikos mažinimas
Tyrimas Mokesčių surinkimas - šešėlinės ekonomikos mažinimas

Įvadas. Šiame rašto darbe nagrinėjamos šešėlinės ekonomikos apimtys bei mokesčių surinkimas Lietuvoje. Siekiant išsamiau išnagrinėti [...]

Šešėlinės ekonomikos apskaitos galimybės ir metodai
Referatas Šešėlinės ekonomikos apskaitos galimybės ir metodai

Šešėlinė ekonomika vadinama neapskaitoma arba tik iš dalies apskaitoma ūkinė komercinė veikla. Tai visa gamyba [...]

Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas
Referatas Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas

Jokios šalies ekonomika negali vystytis be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo be jokių [...]

Europos sąjungos struktūrinių fondų paskirtis ir jų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje
Referatas Europos sąjungos struktūrinių fondų paskirtis ir jų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje

Konkurencingumas, gebėjimas kurti gerovę ir ją toliau didinti visų pirma remiasi gebėjimu kurti naujoves ir [...]

Bendrosios pasiūlos veiksniai ir jos kitimas Lietuvoje
Kursinis darbas Bendrosios pasiūlos veiksniai ir jos kitimas Lietuvoje

BENDROSIOS PASIŪLOS VEIKSNIAI IR JOS KITIMAS LIETUVOJE "Kiekviena valstybė siekia užtikrinti stabilų šalies ekonominį augimą, tačiau [...]

Šešėlinė ekonomika
Prezentacija Šešėlinė ekonomika

19 skaidrių.

Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė
Diplominis darbas Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė

Gyventojų užimtumas yra viena svarbiausių ne tik Lietuvos, bet ir daugelio pasaulio šalių ekonominių ir [...]

Kaimo turizmo plėtra: galimybės, veiksniai, tendencijos vilniaus rajone
Diplominis darbas Kaimo turizmo plėtra: galimybės, veiksniai, tendencijos vilniaus rajone

Temos aktualumas. Sparčiausiai augantis turizmo paslaugų sektorius Lietuvoje yra kaimo turizmas. Žmonės vis daugiau [...]

Mažų bankų vertės vertinimo galimybės Lietuvoje
Diplominis darbas Mažų bankų vertės vertinimo galimybės Lietuvoje

Temos aktualumas. Bankininkystė - sena veiklos rūšis, todėl svarbu išskirti pagrindines tendencijas ir kryptis būdingas [...]

Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumai Lietuvoje ir ES
Diplominis darbas Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumai Lietuvoje ir ES

Gyventojų užimtumas yra viena svarbiausių ne tik Lietuvos, bet ir daugelio pasaulio šalių ekonominių ir [...]

AB „Lietuvos energija“ rizikos veiksniai, jų analizė
Kursinis darbas AB „Lietuvos energija“ rizikos veiksniai, jų analizė

Mano pasirinkta kursinio darbo tema - Rizikos analizė ir mažinimo priemonės įmonėje. Šios temos aktualumas [...]

Šešėlinė ekonomika, jos formavimosi priežastys
Referatas Šešėlinė ekonomika, jos formavimosi priežastys

Šešėlinės veiklos aktyvumas visais laikais priklausė ir priklauso nuo valstybės aktyvumo ir šalies ūkio sistemos.

Lopšelio - darželio „X“ veiklos analizė ir deficito mažinimo galimybės
Diplominis darbas Lopšelio - darželio „X“ veiklos analizė ir deficito mažinimo galimybės

Temos aktualumas. Šiuolaikinės rinkos ekonomikos sąlygomis išlikti konkurencinga gali tik įstaiga, turinti optimaliausius resursus geriausiai [...]